Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ramstrategi för icke-diskriminering och lika möjligheter för alla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ramstrategi för icke-diskriminering och lika möjligheter för alla

Som uppföljning av grönboken om jämlikhet och icke-diskriminering i en utvidgad europeisk union (EU) föreslår kommissionen en strategi för att på ett positivt och aktivt sätt främja icke-diskriminering och lika möjligheter för alla. Ett av huvudmålen med denna strategi är att inom unionens territorium garantera ett effektivt rättsligt skydd mot diskriminering genom att alla medlemsländer överför hela gemenskapslagstiftningen på området till sin lagstiftning. I texten uppmanas man även att anta kompletterande åtgärder som informationsspridning, upplysning, utbyte av erfarenheter, utbildning och tillgång till rättslig prövning.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 1 juni 2005, "Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla – en ramstrategi" [KOM(2005) 224 – EUT C 236, 24.9.2005].

SAMMANFATTNING

Ett garanterat effektivt rättsligt skydd mot diskriminering

År 2000 antog Europeiska unionen (EU) två direktiv (direktiv 2000/43/EG och 2000/78/EG), där man förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Dessa texter innehåller exakta definitioner av direkt och indirekt diskriminering samt trakasseri. Det finns även vissa undantag från principen om likabehandling som anses vara legitima under ett begränsat antal förhållanden.

Under de senaste åren har man kunnat observera betydande förändringar i medlemsländernas lagstiftning till direkt följd av dessa direktiv. Dock konstaterar kommissionen att vissa viktiga bestämmelser inte helt och hållet överförts.

Kommissionen vill även stödja kompletterande åtgärder (informationsspridning, upplysning, utbyte av erfarenheter, utbildning och tillgång till rättslig prövning) som är avsedda att säkerställa tillämpning och en effektiv efterlevnad av antidiskrimineringslagstiftningen via ”icke-diskriminering och mångfald” i programmet PROGRESS (gemenskapens program för sysselsättning och social solidaritet).

Rådet har nått en överenskommelse kring 2001 års förslag till rambeslut som fastställer gemensamma normer för bekämpning av rasistiska brott, bl.a. antisemitism och kränkning av andra religiösa minoriteter. Rambeslut 2008/913/RIF om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen antogs den 28 november 2008.

Eventuella åtgärder för att komplettera den nuvarande juridiska ramen

För närvarande förbjuds i gemenskapens lagstiftning rasdiskriminering inom sysselsättning, allmän och yrkesinriktad utbildning, socialt skydd, sociala förmåner och tillträde till varor och tjänster (direktiv 2000/43/EG). Skyddet mot diskriminering med anledning av religion eller övertygelse, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning begränsas till sysselsättning, arbete och yrkesutbildning (direktiv 2000/78/EG). Genom direktiv 2004/113/EG utvidgas skyddet mot könsdiskriminering till tillhandahållande av varor och tjänster, men inte till andra områden som avses i direktiv 2000/43/EG.

Kommissionen inledde en genomförbarhetsstudie om nya initiativ som är avsedda att komplettera den befintliga lagstiftningen. Kommissionen studerade de nationella bestämmelser som går längre än gemenskapens krav och sammanfattade för- och nackdelarna med sådana åtgärder.

Införlivande av principen om ickediskriminering och lika möjligheter

Kommissionen vill införa verktyg som möjliggör främjandet av ett "tillvägagångssätt för integrering" som går ut på att målet med icke-diskriminering och lika möjligheter för alla tas med i gemenskapens politik. Detta integrerande tillvägagångssätt torde bidra till att man prioriterar situationer med flerfaldig diskriminering.

Främjande och tillvaratagande av innovation och goda rutiner

Med ledning av gemenskapens initiativ EQUAL, kommer Europeiska socialfonden (ESF) att under åren 2007-13 lägga tonvikten på en bättre social integrering av personer med funktionshinder samt på bekämpning av diskriminering. Programmet PROGRESS kompletterar Europeiska socialfondens verksamhet vad gäller jämställdhet och bekämpning av diskriminering.

Den nya omgången program inom allmän och yrkesinriktad utbildning samt ungdomsfrågor kan i en viss utsträckning bidra till främjandet av icke-diskriminering och lika möjligheter för alla. På samma sätt kan programmen INTI (integrering av personer från länder utanför EU) och ARGO (administrativt samarbete beträffande yttre gränser, visum, asyl och invandring) bidra till att bekämpa diskriminering inom invandring och asyl.

Upplysningsverksamhet för de berörda parterna och samarbete

För att säkerställa ett mer aktivt tillvägagångssätt i fråga om jämlikhet har Europaparlamentet och rådet utsett år 2007 till Europeiska året för lika möjligheter för alla. Året inriktas på fyra stora prioriterade mål, nämligen rättigheter, erkännande, representation och respekt. Detta Europeiska år 2007 hade koppling till år 2008, som hade utsetts till Europeiska året för dialog mellan kulturerna.

Kommissionen föreslog också att man en gång om året anordnar ett toppmöte om jämlikhet med deltagande av ministrar, ledare för nationella organ som befattar sig med jämlikhetsfrågor, ordförande för europeiska icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens parter på europeisk nivå och företrädare för internationella organisationer. Det första toppmötet om jämlikhet ägde rum den 30-31 januari 2007 i samband med konferensen för Europeiska året för lika möjligheter för alla. Kommissionen är dessutom särskilt angelägen om att samarbeta med arbetsgivare för att främja och stödja icke-diskriminering på arbetsplatsen.

En särskild insats för att främja mindre gynnade etniska minoriteter

Den utvidgade EU måste fastställa ett konsekvent och effektivt tillvägagångssätt för att integrera etniska minoriteter i samhället och på arbetsmarknaden. En särskilt angelägen fråga är situationen för romerna, eftersom de trots projekten inom Phare-programmet alltjämt utsätts för diskriminering och utslagning.

I gemenskapens lagstiftning beträffande bekämpning av diskriminering förbjuds all direkt eller indirekt diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung eller religion. Inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategin uppmanades medlemsländerna att via sina nationella handlingsplaner fastställa åtgärder för att underlätta integreringen av minoriteter på arbetsmarknaden. Den öppna samordningsmetoden för social integrering gäller även fattigdom och utslagning som drabbar etniska minoriteter, icke-bofasta och andra mindre gynnade grupper. Unionen kan ge bidrag till detta via ESF.

Utvidgning, förbindelser med tredjeländer och internationellt samarbete

På följande sätt vakar kommissionen över att icke-diskriminering och lika möjligheter för alla främjas inom ramen för utvidgningen och i relationerna med tredjeländer:

Kommissionen samarbetar med internationella organisationer för att se till att arbetsuppgifterna är sammanhängande och tydligt fördelade samt att de kompletterar varandra. Kommissionen samarbetar bland annat med Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och FN (aktivt deltagande i fjärde kvinnokonferensen, i Världskonferensen mot rasism och i utarbetandet av en ny FN-konvention om funktionshindrade personers rättigheter).

Bakgrund

Detta meddelande följer på grönboken "Jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU" som antogs av kommissionen den 28 maj 2004. Den innehåller kommentarer och påpekanden från nationella myndigheter, organ som specialiserar sig på jämlikhetsfrågor, icke-statliga organisationer, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, sakkunniga och enskilda personer.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 2 juli 2008 - Ickediskriminering och lika möjligheter: Ett förnyat engagemang [KOM(2008) 420 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

Med detta meddelande ger kommissionen en omfattande strategi genom vilken dess åtagande att främja ickediskriminering och lika möjligheter i EU förnyas. Detta innefattar slutförandet av det befintliga rättsliga ramverket för ickediskriminering, främja dialog om ickediskriminering och stärka de befintliga politiska verktygen för att bekämpa diskriminering och främja lika möjligheter.

Kommissionens beslut 2006/33/EG av den 20 januari 2006 om inrättandet av en expertgrupp på hög nivå för frågor rörande integrationen i samhället av etniska minoriteter och deras deltagande fullt ut på arbetsmarknaden [EUT L 21, 25.1.2006]. En rådgivande expertgrupp inrättas vid kommissionen för att fastställa ett enhetligt och effektivt tillvägagångssätt att integrera missgynnade etniska minoriteter i samhället och låta dem delta fullt ut på arbetsmarknaden. Expertgruppens uppgift är att undersöka på vilka sätt man kan uppnå en bättre integration i samhället av dessa minoriteter och att före utgången av Europeiska året 2007 för lika möjligheter för alla lägga fram en rapport med rekommendationer om den politik som bör föras på detta område.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 771/2006/EG av den 17 maj 2006 om inrättande av Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) – På väg mot ett rättvist samhälle [EUT L 146, 31.5.2006].

Kommissionens grönbok av den 28 maj 2004 - Jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU [KOM(2004) 379 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

Senast ändrat den 16.04.2009

Top