Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sysselsättningskommittén

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sysselsättningskommittén

Sysselsättningskommittén ger råd till Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd angående att främja samarbete mellan Europeiska unionens (EU:s) länder när det gäller sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik.

RÄTTSAKT

Rådets beslut (EU) 2015/772 av den 11 maj 2015 om inrättande av sysselsättningskommittén och om upphävande av beslut 2000/98/EG

SAMMANFATTNING

Sysselsättningskommittén ger råd till Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd angående att främja samarbete mellan Europeiska unionens (EU:s) länder när det gäller sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik.

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I beslutet fastställs uppgifterna för Sysselsättningskommittén, som måste bidra till det förfarande som leder fram till antagandet av allmänna ekonomiska riktlinjer för att säkerställa överensstämmande mellan de senare och sysselsättningsriktlinjerna.

Kommittén måste också bidra till samverkan mellan den europeiska sysselsättningsstrategin, samordning av den makroekonomiska politiken och den ekonomiska reformprocessen på ett ömsesidigt stödjande sätt.

I beslutet fastställs också regler gällande kommitténs ledamöter, verksamhet och arbetsgrupper.

VIKTIGA PUNKTER

Kommitténs uppgifter är att

  • övervaka sysselsättningssituationen och sysselsättningspolitiken i EU-länderna,
  • medverka i förberedelserna till rådets förfaranden för att göra utkast till de riktlinjer som EU-länderna måste ta hänsyn till i sin sysselsättningspolitik, och
  • formulera yttranden på förfrågan från antingen rådet eller kommissionen, eller på eget initiativ.

När kommittén utför dessa uppgifter måste den ha i åtanke målet med en hög sysselsättningsnivå när EU:s politik formuleras. Den måste också eftersträva:

  • att bidra till alla aspekter av den europeiska planeringsterminen inom sitt mandat och rapportera om dem till rådet,
  • att säkerställa utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Varje år antar den ett arbetsprogram och skickar en kopia till kommissionen.

Varje EU-land och kommissionen utser två ledamöter i kommittén. Dessa ledamöter väljs bland de som innehar framstående kompetens på området sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. Ledamöterna väljer en ordförande och fyra vice ordförande.

Kommissionen tillhandahåller det analytiska och organisatoriska stödet för kommittén. Den utser en personalmedlem som fungerar som sekreterare.

När kommittén fullföljer sitt mandat måste den rådgöra med arbetsgivare och arbetstagare. I detta sammanhang upprättar den kontakter med de arbetsmarknadsparter som är representerade i det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning.

Kommittén har ett nära samarbete med kommittén för socialt skydd, ekonomiska och finansiella kommittén och kommittén för ekonomisk politik. Detta kan innefatta att ordna gemensamma möten inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Från den 15 maj 2015.

BAKGRUND

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning IX) föreskrivs de förfaranden enligt vilka EU-länderna ska arbeta tillsammans mot att utveckla en samordnad sysselsättningsstrategi och i synnerhet för att främja en kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft som är mottaglig för ekonomiska förändringar. Inrättandet av en rådgivande sysselsättningskommitté ingår i detta.

Detta beslut ersätter det föregående beslutet 2000/98/EG om inrättande av sysselsättningskommittén, för att återspegla framtagandet av den europeiska planeringsterminen och kommitténs roll i denna process.

Se mer information om sysselsättningskommittén på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut (EU) 2015/772

15.5.2015

-

EUT L 121, 14.5.2015, s. 12-15

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rekommendation till rådets rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik (COM(2015) 99 final, 2.3.2015)

Senast ändrat 12.08.2015

Top