Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rapport om jämställdhet 2008

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DE html EL html EN html FR html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Rapport om jämställdhet 2008

Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europa kan ses på två sätt. Sett ur en kvantitativ synvinkel blir kvinnornas situation bevisligen bättre hela tiden. De är i allt högre grad aktiva på arbetsmarknaden och deras utbildningsnivå är nu högre än männens. Ser man däremot jämställdheten ur en kvalitativ synvinkel finns det fortfarande många problem, särskilt när det gäller löneklyftan, segregationen på arbetsmarknaden eller möjligheterna att förena yrkesliv och privatliv. Rapporten innehåller de viktigaste förändringarna under året som gått, kommande utmaningar identifieras och riktlinjer för att hantera dessa tas upp.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 23 januari 2008 om jämställdhet - 2008 [KOM(2008) 10 - ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

I år offentliggjorde kommissionen sin femte rapport om jämställdheten. Det är den första rapporten som omfattar den utvidgade Europeiska unionen (EU) med sina 27 medlemsländer.

Klyftan mellan könen: de viktigaste förändringarna

De senaste årens siffror visar att kvinnornas situation på arbetsmarknaden i Europa är tudelad:

 • Å ena sidan har stora framsteg gjorts på ett kvantitativt plan.
 • Å andra sidan finns fortfarande mycket att önska när det gäller arbetets kvalitet.

Kvinnors sysselsättning är fortfarande drivkraften bakom ökningen av sysselsättningen i EU:

7,5 av de 12 miljoner nya arbetstillfällen som skapats sedan 2000 har gått till kvinnor.

 • Sysselsättningsgraden för kvinnor ligger nu på 57,2 % (+ 3,5 procentenheter i förhållande till år 2000, jämfört med en ökning på mindre än en procentenhet för männen).
 • Sysselsättningsgraden för kvinnor över 55 har ökat snabbare än för män i samma ålder (för närvarande 34,8 %, d.v.s. en ökning på 7,4 procentenheter i förhållande till år 2000).
 • Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män har minskat påtagligt, från 17,1 procentenheter år 2000 till 14,4 procentenheter 2006.

Med tanke på kvinnors högre utbildningsnivå (59 % av alla utexaminerade akademiker är kvinnor) väcks därmed frågan om kvaliteten på kvinnors arbeten.

 • Löneskillnaden har legat stabilt på 15 % sedan 2003 (år 2000 var den 16 %).
 • Könsuppdelningen i vissa yrken och sektorer minskar inte, och i vissa länder ökar den till och med.
 • Andelen kvinnor i ledande ställning i näringslivet har stagnerat på 33 % och ökar bara långsamt inom politiken.
 • Balansen mellan yrkesliv och privatliv är fortfarande dålig (andelen förvärvsarbetande småbarnsmammor är bara 62,4 % jämfört med 91,4 % för papporna).
 • 76,5 % av de deltidsarbetande är kvinnor.
 • Visstidsanställning är vanligare bland kvinnor (15,1 % mot ca 14 % för män).

Den här obalansen på arbetsmarknaden avspeglar sig i kvinnornas sociala situation:

 • Långtidsarbetslöshet är vanligare bland kvinnor (4,5 % jämfört med 3,5 % av männen).
 • Risken för fattigdom, särskilt för kvinnor över 65 år (21 %, d.v.s. 5 procentenheter mer än för män) ökar genom att yrkeskarriären är kortare, långsammare och sämre betald.

Politik och lagstiftning

Färdplanen för jämställdhet, som presenterades 2006, har lett till en förnyad satsning på EU:s politik på detta område. Ett årligt arbetsprogram gör en uppföljning möjlig för kommissionen.

Under 2007 inledde kommissionen den andra fasen av ett formellt samråd med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå om utformningen av en EU-åtgärd när det gäller möjligheten att förena yrkesliv, privatliv och familjeliv, för att förbättra eller komplettera gällande lagstiftning.

Kommissionen har för övrigt stött den europeiska alliansen för familjen (DE) (EN) (FR).

De förfaranden som inletts på grund av underlåtenhet att genomföra direktiv 2002/73 om likabehandling har nästan avslutats. En undersökning om de nationella genomförandebestämmelsernas överensstämmelse med direktivet inleddes 2007 och fortsätter under 2008.

Kommissionen har dessutom visat sitt engagemang för att bekämpa löneskillnader mellan kvinnor och män i meddelandet av den 18 juli 2007.

Arbetet med att inrätta Europeiska jämställdhetsinstitutet går också vidare.

Utmaningar och strategiska riktlinjer

I rapporten betonas att kvaliteten på kvinnors arbete måste förbättras markant samtidigt som de framsteg som gjorts på en kvantitativ nivå lyfts fram.

Enligt detta synsätt bör man, genom den nya cykeln i den europeiska strategin för tillväxt och sysselsättning, inrikta sig på strukturella, lagstiftande och finansiella ansträngningar när det gäller

 • minskningen av löneklyftorna,
 • fortbildning,
 • hälsa och välbefinnande på arbetet,
 • möjligheten att förena yrkesliv och privatliv (tillgång till barnomsorgstjänster, kvaliteten på tjänster av allmänt intresse o.s.v.),
 • insatser för att bekämpa stereotyper som är kopplade till kön och kulturell bakgrund,
 • stöd för genomförande och uppföljning av politiska åtaganden.

Sammanhang

Förutom genomförandet av de åtgärder som fastställts i färdplanen för jämställdhet och i Europeiska rådets pakt för jämställdhet präglades år 2007 av flera viktiga händelser inom följande områden:

 • Kommissionen bidrog till att utarbeta gemensamma principer för flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden.
 • Den europeiska jämställdhetspolitikens femtioårsjubileum firades.
 • Det europeiska året för lika möjligheter för alla inleddes.
 • Tioårsdagen av undertecknandet av Amsterdamfördraget, den grundläggande rättsakten för den europeiska sysselsättningsstrategin och integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i EU:s politik.

Senast ändrat den 06.03.2008

Top