Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeiska kommissionens meddelande (COM(2007) 424 final) – sätt att hantera könsbaserade löneskillnader på

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet undersöker kommissionen orsakerna till att kvinnor ständigt tenderar att få mindre betalt än män och föreslår sätt att ta itu med denna diskriminering.

VIKTIGA PUNKTER

 • Löneskillnaderna* kan återspegla objektiva skillnader såsom ålder och erfarenhet. Men de är också kopplade till olika juridiska, sociala och ekonomiska faktorer, såsom hur jobben värderas.
 • Löneskillnaderna är större än genomsnittet i privata företag. De ökar med verksamhetens storlek och en persons ålder, utbildningsnivå och anställningstid.
 • I meddelandet anges följande fyra sätt att minska lönediskrimineringen:
  • Förbättra tillämpningen av gällande EU-lagstiftning och använda informationskampanjer för att betona att principen om lika lön för likvärdigt arbete ska tillämpas.
  • Dra full nytta av Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning, där ett av målen är att minska löneskillnaderna.
  • Uppmuntra arbetsgivare inom både den offentliga och privata sektorn att tillämpa lika lön.
  • Utbyta bästa praxis på alla myndighetsnivåer.
 • I direktiv 2006/54/EC föreskrivs lika anställningsvillkor för kvinnor och män, inklusive lika löner.
 • I rekommendationen 2014/124/EU får nationella regeringar råd om hur de kan tillämpa principen om lika lön på ett bättre sätt. Vägledningen omfattar
  • anställdas rätt att få information om lönenivåer,
  • regelbunden rapportering om de genomsnittliga lönenivåerna från företag med fler än 50 anställda,
  • nationellt organiserade lönerevisioner för företag och organisationer med fler än 250 anställda,
  • aktuella uppgifter om löneskillnaderna mellan könen.

BAKGRUND

Den grundläggande principen om likabehandling av män och kvinnor har funnits med sedan tiden för EU:s grundande. Den finns inskriven i fördraget om Europeiska unionen (artiklarna 2 och 3.3), fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artiklarna 8, 10 och 157.1), Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 23) och är en av fem prioriteringar i kvinnostadgan.

VIKTIGA BEGREPP

* Löneskillnaderna är ett mått på den relativa skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga bruttotimlön i ekonomin överlag.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män (KOM(2007) 424 slutlig, 18.7.2007)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) (EUT L 204, 26.7.2006, s. 23–36)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Strategi för jämställdhet 2010–2015 (KOM(2010) 491 slutlig, 21.9.2010)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Rapport om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) (COM(2013) 861 final, 6.12.2013)

Kommissionens rekommendation 2014/124/EU av den 7 mars 2014 om stärkande av principen om lika lön för kvinnor och män genom bättre insyn (EUT L 69, 8.3.2014, s. 112–116)

Senast ändrat 27.01.2016

Top