Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Flexicurity – ett avgörande inslag i att modernisera EU:s arbetsmarknad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Flexicurity – ett avgörande inslag i att modernisera EU:s arbetsmarknad

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Gemensamma principer för flexicurity: Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet – KOM(2007) 359 slutlig

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet påvisas fyra särskilda politikområden där både arbetsgivare och anställda kan ha nytta av ”flexicurity” *. För de förstnämnda innebär det flexibla arbetstagare och för de sistnämnda ger det en viss trygghet mot långvarig arbetslöshet.

I meddelandet presenteras riktlinjer för hur dessa två syften kan uppnås.

VIKTIGA PUNKTER

Flexicurityåtgärder kan tillämpas genom

tillförlitliga och flexibla anställningsavtal med hjälp av modern arbetsrätt och kollektivavtal,

möjligheter till livslångt lärande för anställda, så att de kan omskola sig och bli behöriga för de nya arbetstillfällen som blir tillgängliga,

nationell politik för att hjälpa tillfälligt arbetslösa personer att hitta nya jobb,

moderna sociala trygghetssystem som ger tillräckligt inkomststöd och underlättar rörlighet på arbetsmarknaden.

Flexicuritymodellen bör

balansera arbetsgivares, arbetstagares, arbetssökandes och offentliga myndigheters rättigheter och ansvarsområden,

anpassas efter nationella omständigheter, i synnerhet arbetsmarknader och arbetsmarknadsrelationer,

minska klyftan mellan dem som befinner sig på respektive utanför arbetsmarknaden,

gälla för anställningar och avskedanden inom ett företag och underlätta omställning mellan olika jobb,

främja samma tillgång till arbete för både män och kvinnor,

uppmuntra till förtroende och dialog mellan offentliga myndigheter och arbetsmarknadens parter, och

säkerställa att de inblandade finansiella kostnaderna och förmånerna fördelas rättvist mellan företag, enskilda personer och det offentliga.

BAKGRUND

”Flexicurity” ses som en viktig del i genomförandet av EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning genom att det hjälper företag och anställda att anpassa sig efter globaliseringen med dess utmaningar och möjligheter.

VIKTIGA BEGREPP

* Flexicurity: en integrerad strategi för en kombination av flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. Syftet är att ta hänsyn till såväl arbetsgivares som arbetstagares behov.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Gemensamma principer för ”flexicurity” : Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet ( KOM(2007) 359 slutlig, 27.6.2007)

Senast ändrat 28.10.2015

Top