Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En ny ram för öppen samordning av politik för social trygghet och social integration

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

En ny ram för öppen samordning av politik för social trygghet och social integration

Syftet med detta meddelande är att förstärka den öppna samordningsmetoden inom politik för social trygghet och kampen mot fattigdom. Denna förstärkta metod blir synligare, mer inriktad på det praktiska och bättre samordnad med den reviderade Lissabonstrategin. Den kommer att förenkla rapportering och öka möjligheterna till utbyte av idéer mellan medlemsländerna om vad som bör göras .

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 22 december 2005: "Samarbete ger bättre resultat: En ny ram för den öppna samordningen av politiken för social trygghet och social integration i Europeiska unionen" [KOM(2005)706 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

UTVÄRDERING AV ARBETET INOM DEN ÖPPNA SAMORDNINGSMETODEN

Innan kommissionen lade fram sina förslag hade den bett medlemsländerna, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och institut för social trygghet att fylla i ett frågeformulär om den öppna samordningsmetoden och arbetssätten i den.

Parterna fäster stort värde vid den öppna samordningsmetoden och anser att den ger bättre politiska åtgärder. De ställer sig positiva till ett mer målinriktat förfarande med förenklad rapportering.

Rationaliseringen torde leda till följande:

 • De tre arbetsområdena slås samman, men de specifika aspekterna för varje område får utvecklas. De nya integrerade gemensamma målen får inte leda till att möjligheterna till djupgående arbete inom varje område minskar.
 • Bättre möjligheter till utbyte av erfarenheter och bättre integrering av utbytet med rapporterings- och utvärderingsarbetet.
 • God samverkan mellan den reviderade Lissabonstrategin och med strategin för hållbar utveckling som fått en nystart.
 • Främja medverkan av de aktörer som hittills gjort mest framsteg på området i fråga.

NYA GEMENSAMMA MÅL FÖR DEN FÖRSTÄRKTA ÖPPNA SAMORDNINGSMETODEN

Dessa nya mål bygger på de tidigare målen som fastställdes i Nice för integration och i Laeken för pensioner.

Allmänna mål

 • Att främja social sammanhållning och lika möjligheter för alla via system för social trygghet och integrationspolitik som båda är lämpliga, lättillgängliga, ekonomiskt hållbara, anpassbara och effektiva.
 • Att rikta in arbetet på Lissabonmålen för ökad tillväxt och fler och bättre jobb samt på EU:s strategi för en hållbar utveckling.
 • Att förbättra styrelseformerna, öppenheten och delaktigheten hos de parter som medverkar i utformningen, genomförandet och övervakningen av politiken.

Målen för de olika insatsområdena

 • Att på ett bestämt sätt arbeta med att eliminera fattigdom och social utslagning

- Att se till att alla aktivt integreras i samhället genom att uppmuntra dem att komma in på arbetsmarknaden och genom att bekämpa fattigdom och social utslagning bland de mest marginaliserade grupperna.

- Att bekämpa alla former av diskriminering som leder till utslagning.

- Att ta med kampen mot fattigdom och social utslagning i all relevant offentlig politik, däribland ekonomisk politik och budgetpolitik, och i programmen för strukturfonderna (särskilt Europeiska strukturfonden).

 • Att se till att pensionerna är tillräckliga och stabila

- Garantera alla en adekvat inkomst vid pensioneringen och tillgång till pensioner som så långt det är rimligt möjliggör en bibehållen levnadsstandard efter pensioneringen.

- Se till offentliga och privata pensionssystem är stabila, bland annat genom att stödja förlängningen av arbetslivet och aktivt åldrande, genom att garantera en lämplig och rättvis jämvikt mellan avgifter och förmåner, samt genom att bibehålla systemens säkerhet genom premiereservsystem och privata system.

- Se till att pensionssystemen är tydliga och att personer får nödvändig information för att förbereda sin pensionering.

 • Att se till att det finns hälso- och sjukvård samt långtidsvård som är tillgänglig, bra och hållbar

- Garantera att alla får tillgång till lämplig vård och se till att detta vårdbehov inte leder till fattigdom och finansiellt beroende.

- Främja kvalitet i vården och rationell användning av resurserna.

FÖRFARANDEN OCH ARBETSSÄTT FÖR EN FÖRSTÄRKT ÖPPEN SAMORDNINGSMETOD

Arbetssätt och redovisning av utvärderingen De nya gemensamma målen kommer att utgöra en grund för utarbetandet av nationella strategier för social trygghet och integration i samhället. Dessa strategier omfattar följande:

 • En gemensam avdelning som kommer att bedöma det sociala läget och presentera det strategiska tillvägagångssättet för en modernisering av politiken för social trygghet och social integration.
 • Tre temagrupper om social integration, pensioner och vårdfrågor. Gruppens arbete bör vara framåtblickande och fastställa nationella mål i prioritetsordning som motsvarar gemensamma mål.

Kommissionen kommer att sammanställa en gemensam rapport (som kommissionen och rådet antar) om social trygghet och social integration, där man kommer att beskriva medlemsländernas framsteg och de övergripande trenderna.

Tidsplan för rapportering och utvärdering

De nationella strategierna för social trygghet och social integration kommer i princip att omfatta ett framtidsperspektiv på tre år. För att passa in med den nya Lissabontidsplanen bör de första rapporterna lämnas in i september 2006. Medlemsländerna behöver inte lägga fram nationella strategier under de mellanliggande (s.k. "lätta") åren. De får om de vill rapportera om eventuella nya initiativ eller om framstegen i sina insatser.

Stöd till lärande av varandra

Utbytet av goda lösningar och ömsesidigt lärande bör ges en mer framträdande plats och bättre integreras med rapportering och utvärdering. Ur medlen för det planerade programmet Progress kommer man att stödja sådant utbyte inom alla de områden som omfattas av den öppna samordningsmetoden.

Aktörernas deltagande och styrelseformer

Den förstärkta öppna samordningsmetoden bör i ännu högre grad främja goda styrelseformer, öppenhet och insyn samt uppmuntra aktörerna att delta på följande sätt:

 • När det gäller integration: uppmuntra till delaktighet i beslutsfattande, se till att det finns samordning mellan myndigheternas olika sektorer och nivåer.
 • När det gäller pensioner: göra systemen begripliga och ge medborgarna den information som de behöver för att förbereda pensioneringen.
 • När det gäller vård: samordna systemens olika delar och informera medborgarna.

Förbättrad synlighet

Om den öppna samordningsmetoden blir synligare kommer detta att inverka positivt på debatten i medlemsländerna. Förenklingen av rapportering och utvärdering kan göra den öppna samordningsmetoden bättre känd via seminarier i medlemsländerna som alla aktörer kan delta i.

Bakgrund

Eftersom politik inom social trygghet och social integration inte ingår i EU-rätten bedrivs samarbetet på detta område sedan Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 i form av en öppen samordningsmetod. Metoden gör det möjligt att fastställa gemensamma mål och jämföra goda rutiner i medlemsländerna på tre områden, nämligen social integration (sedan 2000), pensioner och pensionssystem (sedan 2001) och framtiden för hälsovård och långtidsvård (sedan 2004). Konkret sett går den öppna samordningsmetoden ut på att tillkännage gemensamma allmänna mål samt utarbeta handlingsplaner och nationella rapporter där man fastställer den politik som medlemsländerna avser att sätta i verket för att uppnå de gemensamma målen och för att utvärdera dessa planer och strategier i kommissionens och rådets övriga gemensamma rapporter.

För att bättre samordna de sociala processerna och anpassa dem till Lissabonstrategin [särskilt till de breda riktlinjerna i den ekonomiska politiken och den europeiska sysselsättningsstrategin), har man beslutat att från och med år 2003 rationalisera den öppna samordningsmetoden (se kommissionens meddelande från maj 2003 om rationalisering av samordningen inom social trygghet (es de en fr)].

Som ett led i de fortsatta rationaliseringsinsatserna föreslås det i meddelandet en ny rad gemensamma mål för den öppna samordningsmetodens tre områden och tillämpningen av nya förfaranden från och med 2006. Denna förstärkta, nya samordningsmetod ska fungera parallellt och tillsammans med den reviderade Lissabonstrategin och bidra till målen för tillväxt och sysselsättning, alltmedan programmen kopplade till Lissabonstrategin fortsätter att arbeta mot målen för social sammanhållning.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande av den 20 april 2004: "Modernisera de sociala trygghetssystemen för att utveckla högkvalitativ, tillgänglig och hållbar vård och omsorg: stöd till de nationella strategierna genom den öppna samordningsmetoden" [KOM 2004) 304 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens meddelande av den 27 maj 2003: "Stärka Lissabonstrategins sociala dimension: rationalisera den öppna samordningen inom socialt skydd". [KOM(2003) 261 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning L 314 av den 13 oktober 2004].

Kommissionens meddelande: "Att stödja nationella strategier för trygga och stabila pensioner genom ett integrerat förhållningssätt" [KOM(2001) 362 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska Unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 19.01.2006

Top