Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbetstagarnas rörlighet: förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Arbetstagarnas rörlighet: förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter

Syftet med detta förslag är att minska hindren för arbetstagarnas fria rörlighet mellan medlemsländerna och rörligheten i arbetslivet inom ett medlemsland genom att förbättra villkoren för att intjäna kompletterande pensionsrättigheter och harmonisera bestämmelserna för vilande pensionsrättigheter och överföring av förvärvade pensionsrättigheter. Dessutom är avsikten med detta förslag till direktiv att förbättra informationen till arbetstagarna om hur rörligheten påverkar de kompletterande pensionsrättigheterna.

FÖRSLAG

Om genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter.

SAMMANFATTNING

I detta förslag till direktiv finns det fyra åtgärder för att skydda kompletterande pensionsrättigheter* för de arbetstagare som flyttar inom EU.

Om direktivet antas kommer det inte att tillämpas på följande system:

 • Kompletterande pensionssystem som vid tidpunkten för detta direktivs ikraftträdande inte längre tar emot nya deltagare.
 • Kompletterande pensionssystem som är föremål för åtgärder som vidtas i syfte att bevara eller återställa systemens ekonomiska ställning.
 • System för insolvensgaranti, kompensationssystem och nationella pensionsreservfonder.

Villkor för intjänande av pensionsrättigheter

Medlemsländerna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa följande:

 • Om en aktiv tillhörighet till ett kompletterande pensionssystem förutsätter en anställningsperiod, får denna period inte överstiga ett år.
 • Om det krävs en minimiålder för att intjäna pensionsrättigheter ska denna vara högst 21 år.
 • Om en förvärvandetid tillämpas får den under inga omständigheter överstiga ett år för aktiva försäkringstagare över 25 år. För aktiva försäkringstagare under 25 år får förvärvandetiden inte överstiga fem år.

Om en anställning upphör innan arbetstagaren förvärvat några pensionsrättigheter, ska ett kompletterande pensionssystem* återbetala de inbetalningar som gjorts av den avgående arbetstagaren eller på dennes vägnar i enlighet med nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

Bevarande av vilande pensionsrättigheter

Medlemsländerna ska vidta åtgärder för att

 • garantera att avgående arbetstagare kan bevara sina förvärvade pensionsrättigheter i det kompletterande pensionssystem där de har förvärvat dem,
 • garantera att vilande pensionsrättigheter* eller värdet av dem likställs med värdet av aktiva försäkringstagares rättigheter.

Information

När det gäller information kompletterar detta förslag direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut. Syftet är att säkerställa att alla arbetstagare (som kan tänkas lämna sin anställning), oavsett om de omfattas av försäkringen eller inte, ska veta hur de kompletterande pensionsrättigheterna påverkas av att anställningen upphör.

De aktiva försäkringstagare som begär det kan få information om

 • villkoren för intjänande av de kompletterande pensionsrättigheterna,
 • konsekvenserna av att dessa villkor tillämpas då en anställning upphör,
 • värdet av sina förvärvade pensionsrättigheter eller en sammanställning av de förvärvade pensionsrättigheterna gjord senast tolv månader före begäran om informationen,
 • villkoren för den framtida behandlingen av de vilande pensionsrättigheterna.

De blivande pensionstagare som begär det kan få information om

 • värdet av sina vilande pensionsrättigheter* eller en sammanställning av de vilande pensionsrättigheterna gjord senast tolv månader före begäran om informationen,
 • villkoren för behandlingen av de vilande pensionsrättigheterna.

Minimikrav

Förslaget bygger på principen om bevarande av skyddsnivån.

Medlemsländerna får anta eller behålla bestämmelser som är förmånligare än de som föreskrivs i förslaget till direktiv.

Genomförandet av direktivet får under inga omständigheter anges som skäl till att inskränka den nuvarande rätten att intjäna och bevara kompletterande pensionsrättigheter

Genomförande

Medlemsländerna ska anta nödvändiga lagar och andra författningar senast två år efter antagandet av detta direktiv eller se till att arbetsmarknadens parter senast samma datum inför de bestämmelser som krävs.

Eftersom det finns stora skillnader mellan medlemsländernas kompletterande pensionssystem kan medlemsländerna begära en förlängd tidsfrist på fem år (utöver den ursprungliga fristen på två år) för att införliva vissa bestämmelser (karenstid) som i ett kort tidsperspektiv skulle kunna uppfattas som alltför tvingande.

Rapporter

Efter det att tidsfristen på två år för antagandet av detta direktiv löpt ut ska kommissionen vart femte år upprätta en rapport som grundas på de uppgifter som medlemsländerna lämnat in.

Bakgrund

I både den reviderade Lissabonstrategin och den sociala agendan (2006–2010) betonas betydelsen av rörlighet för att underlätta arbetstagarnas och företagens möjligheter till omställning och för att få ökad flexibilitet på arbetsmarknaden.

Problemet med befolkningens åldrande har lett till att medlemsländerna fäster allt större vikt vid de kompletterande pensionssystemen inom ålderspensionssystemen.

Därför blir det särskilt viktigt att minska de hinder för rörlighet som dessa kompletterande pensionssystem ger upphov till.

Ett första steg var direktivet om skydd av kompletterande pensionsrättigheter som antogs 1998. Direktivets syfte var bland annat att garantera rätten till likabehandling av personer som flyttar till ett annat land.

Detta förslag till direktiv är avsett att komplettera 1998 års text. Förslaget föregicks av samråd med arbetsmarknadens parter i två etapper, där pensionskommittén medverkade i stor utsträckning.

Centrala begrepp i rättsakten

 • Kompletterande pension: pension enligt bestämmelserna för ett i enlighet med nationell lagstiftning och praxis inrättat kompletterande pensionssystem.
 • Kompletterande pensionssystem: ett i enlighet med nationell lagstiftning och praxis inrättat tjänstepensionssystem som är kopplat till ett anställningsförhållande och som ska garantera en kompletterande pension för anställda eller egenföretagare.
 • Vilande pensionsrättigheter: förvärvade pensionsrättigheter som bevaras i det system där en blivande pensionstagare har dessa förvärvade rättigheter.
 • Värde av vilande rättigheter: pensionsrättigheternas kapitalvärde beräknat enligt nationell lagstiftning och praxis.

Hänvisningar och förfarande

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2005) 507

-

Medbeslutande COD/2005/0214

Senast ändrat den 27.11.2007

Top