Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den socialpolitiska agendan (2006-2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den socialpolitiska agendan (2006-2010)

EU-kommissionen föreslår en ny socialpolitik för perioden 2005-2010. Det viktigaste målet med den nya socialpolitiska agendan är att uppnå "ett socialt Europa i världsekonomin - arbetstillfällen och möjligheter för alla".

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande. Den socialpolitiska agendan [KOM(2005) 33 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I detta meddelande fastställs de prioriteringar som ska vara riktlinjer för EU:s verksamhet för att utveckla en europeisk social modell. Meddelandet syftar också till att främja den sociala sammanhållningen som ett led i Lissabonstrategin och strategin för hållbar utveckling (es de en fr). Denna översyn av den socialpolitiska agendan spelar en avgörande roll när det gäller att främja den ekonomiska tillväxtens sociala dimension och underlättar genomförandet av åtgärderna i den gamla socialpolitiska agendan (2000-2005) (es de en fr).

Det råder inga tvivel om den socialpolitiska agendans mervärde. Den gör det lättare att modernisera de nationella systemen i en ekonomi och ett samhälle i genomgripande förändring, och den bidrar också till att den inre marknaden fungerar smidigt, samtidigt som man värnar om grundläggande rättigheter och gemensamma värderingar.

Den socialpolitiska agendan bygger på en strategi i två delar. För det första intensifieras satsningen för att stärka medborgarnas tillit. För det andra föreslås nyckelåtgärder på två olika områden, dels sysselsättning, dels lika möjligheter och social integration.

ÖKA MEDBORGARNAS TILLIT

De åtgärder som föreslås i agendan har som mål att öka medborgarnas förtroende för sin egen förmåga att anpassa sig till förändringar, d.v.s. till den ökade konkurrensen på världsmarknaden, den tekniska utvecklingen och den åldrande befolkningen.

I agendan presenteras följande riktlinjer:

  • en generationsövergripande strategi,
  • ett partnerskap för förändring,
  • integration av den yttre dimensionen.

En generationsövergripande strategi

De verkligt stora utmaningarna utgörs såväl av de förändringar som uppstår genom den demografiska utvecklingen av EU:s befolkning, särskilt att befolkningen blir allt äldre, som behovet av att anpassa de sociala trygghetssystemen och pensionssystemen till dessa förändringar samt nödvändigheten att integrera de unga på ett bättre sätt och knyta an dessa frågor till hela migrationsproblematiken.

Kommissionen planerar därför att genomföra en analys av dessa utmaningar och föreslå en rad åtgärder för att analysera de demografiska förändringarna hos EU:s befolkning.

Ett partnerskap för förändringar

Eftersom partnerskapet mellan myndigheterna, arbetsmarknadens parter och det civila samhället har varit en grundförutsättning för att EU:s politik ska lyckas, kommer kommissionen att föreslå ett årligt möte mellan alla berörda i ett forum, där man kan utvärdera genomförandet av agendan.

Den yttre dimensionen

Kommissionen har också för avsikt att integrera den europeiska sociala modellen i dialogen med omvärlden och i åtgärder på bilateral, regional och multilateral nivå.

DE TVÅ PRIORITERADE OMRÅDENA

De två prioriterade områdena som stämmer överens med den nya agendans strategiska mål är

  • sysselsättning, inom målet välstånd,
  • lika möjligheter och integration, inom målet solidaritet.

Full sysselsättning

För att kunna uppnå tillväxt- och sysselsättningsmålen i Lissabonstrategin föreslår kommissionen att den europeiska sysselsättningsstrategin uppdateras i samband med halvtidsöversynen av Lissabonstrategin. Denna uppdatering ska bidra till ekonomisk tillväxt på lång sikt, motverka arbetslöshet och regionala skillnader samt främja social sammanhållning.

Kommissionen vill att Europeiska socialfonden (ESF) ska verka för konvergens, sysselsättning och konkurrenskraft, och planerar därför flera åtgärder, bl.a. en informationskampanj som riktar sig till ESF:s aktörer under 2006 och en kampanj som riktar sig till parlament och berörda aktörer under 2006-2007.

Kommissionen föreslår också att man utvecklar en strategi för att bättre kunna föregripa, skapa och hantera ekonomiska förändringar. Strategin kretsar kring följande:

  • Att skapa större samspel mellan olika EU-åtgärder.
  • Att göra arbetsmarkandens parter mer delaktiga.
  • Att skapa större samverkan mellan politiska åtgärder och finansiärerna, i synnerhet ESF.
  • Att skapa starkare koppling mellan den europeiska sysselsättningsstrategin och utformningen av regelverk och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.

Genom den nya agendan tillför kommissionen också ny fart i arbetsmarknadsrelationerna och den planerar flera initiativ om arbetsrättens utveckling, om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt om företagens sociala ansvar.

Kommissionen anser att det är nödvändigt att skapa en verklig gemensam arbetsmarknad i EU. För att denna arbetsmarknad ska kunna fungera måste de kvarvarande direkta och indirekta hindren undanröjas. Man måste också utforma handlingslinjer som skapar sådana förhållanden att de berörda kan dra största möjliga nytta av hela EU-området.

För att ge arbetsmarkandens parter större utrymme att agera över nationsgränserna planerar kommissionen att anta ett förslag som ska göra det möjligt för arbetsmarkandens parter att formalisera karaktären på och resultaten av de gränsöverskridande kollektivförhandlingarna.

Lika möjligheter och integration

EU har varit drivande när det gäller att tillämpa likabehandlingsprincipen. I och med att den nuvarande ramstrategin 2000-2005 når sitt slut kommer kommissionen att lägga fram flera förslag till åtgärder för att ta itu med problem som t.ex. löneskillnaderna mellan könen, möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden, möjligheten att förena familjeliv och yrkesliv, lika möjligheter för funktionshindrade osv.

Kommissionen planerar att göra 2007 till ett europeiskt år för lika möjligheter i syfte att lyfta fram de resultat som uppnåtts och poängtera vilka fördelar mångfalden har för Europas ekonomi och samhälle.

See also

Ytterligare information finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för sysselsättnng, socialpolitik och lika möjligheter (DE) (EN) (FR).

Senast ändrat den 25.04.2005

Top