Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det europeiska sjukförsäkringskortet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det europeiska sjukförsäkringskortet

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut om det europeiska sjukförsäkringskortet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTEN?

Genom besluten införs ett standardiserat europeiskt sjukförsäkringskort. Detta kort ersätter blanketterna E 111 och E 111 B, som användes tidigare. Tack vare kortet kan medborgare som tillfälligt vistas i ett annat EU-land dra nytta av förenklade återbetalningsprocedurer för all vård de får i landet.

VIKTIGA PUNKTER

Kortet utfärdas kostnadsfritt av den tillämpliga nationella myndigheten i kortinnehavarens land. Myndigheten bestämmer giltighetsperioden för kortet.

Kortet kan användas i alla 28 EU-länderna samt på Island och i Liechtenstein, Norge och Schweiz på samma villkor som de som gäller för det landets medborgare.

Kortet garanterar att institutionen som tillhandahåller sjukvård till någon som är tillfälligt bosatt får ersättning.

På kortet står innehavarens namn, födelsedatum och personliga identifikationsnummer. Även uppgifter om kortinnehavarens sjukvårdsförsäkringsorganisation finns på kortet.

När en försäkrad person inte kan uppvisa kortet, utfärdas ett provisoriskt intyg med begränsad giltighet för att ersätta det.

Kortet har utformats enhetligt och enligt enhetliga specifikationer, vilket gör att sjukvårdspersonal och försäkringsbolag enkelt kan känna igen det.

Kortet ersätter inte en reseförsäkring och täcker inte privata sjukvårdskostnader.

BAKGRUND

Mer information: Det europeiska sjukförsäkringskortet

RÄTTSAKT

2003/751/EG: Beslut nr 189 av den 18 juni 2003 om att ersätta de blanketter som behövs för att tillämpa rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 i fråga om tillgång till vård vid tillfällig vistelse i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten eller bosättningslandet med det europeiska sjukförsäkringskortet

2003/752/EG: Beslut nr 190 av den 18 juni 2003 om tekniska specifikationer för det europeiska sjukförsäkringskortet

2003/753/EG: Beslut nr 191 av den 18 juni 2003 om att ersätta blanketterna E 111 och E 111 B med det europeiska sjukförsäkringskortet

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

2003/751/EG: Beslut nr 189

18.6.2003

EUT L 276, 27.10.2003, s. 1–3

2003/752/EG: Beslut nr 190

18.6.2003

EUT L 276, 27.10.2003, s. 4–18

2003/753/EG: Beslut nr 191

18.6.2003

EUT L 276, 27.10.2003, s. 19–21

Senast ändrat 22.09.2015

Top