Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Företagens sociala ansvar i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Företagens sociala ansvar i EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Att göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar – KOM(2006) 136 slutlig

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs prioriteringar och åtgärder i frågor som rör företags sociala ansvar* för att man bättre ska kunna utnyttja företags potential att bidra till hållbar utveckling och till att uppnå målen i strategin för tillväxt och sysselsättning.

Detta kommer att medföra fördelar för både företagen, EU:s ekonomi och samhället som helhet.

VIKTIGA PUNKTER

Flera intressenter (bland annat fackföreningar, investerare, konsumenter och icke-statliga organisationer) är engagerade i att införa metoder för företagens sociala ansvarstagande.

För att främja företagens sociala ansvar kommer kommissionen att lyfta fram följande teman:

Stöd till flerpartsinitiativ.

Samarbete med EU-länderna genom en nationell högnivågrupp med experter på företagens sociala ansvar, i syfte att mobilisera de nationella och regionala instrumenten.

Ökning av konsumenters medvetenhet när det gäller konsekvenserna av deras val.

Åtgärder till stöd för företagens sociala ansvarstagande bland små och medelstora företag.

Det har gjorts framsteg när det gäller företagens sociala ansvar tack vare Europeiska kommissionens politik på detta område. I ett meddelande från 2011 beskriver kommissionen den moderna definitionen av företags sociala ansvar och de åtgärder som måste vidtas på detta område under perioden 2011–2014.

EU:s strategi för företags sociala ansvar omfattar följande åtgärder:

Att öka synligheten för företags sociala ansvar och sprida god praxis för socialt ansvarstagande.

Att förbättra och övervaka förtroendet för företagen.

Att få marknaden att bättre belöna socialt ansvarstagande bland företag.

Att öka insynen i social och miljörelaterad information från företag.

Att integrera frågan om företagens sociala ansvar i utbildning och forskning.

Att understryka betydelsen av den offentliga politiken för företagens sociala ansvar.

Att bättre samordna europeiska och internationella strategier för företagens sociala ansvar.

För att utvärdera strategin för företagens sociala ansvar har kommissionen inlett ett offentligt samråd för företagens sociala ansvar för 2011–2014. Syftet är att kartlägga framsteg, brister och framtida utmaningar.

BAKGRUND

Kommissionen publicerade 2001 sin grönbok om företagens sociala ansvar och har sedan dess spelat en viktig roll i utvecklingen av en offentlig politik som främjar det sociala ansvarstagandet bland företag.

VIKTIGA BEGREPP

* Företagens sociala ansvar: Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med olika aktörer. Även om initiativen för socialt ansvarstagande bör vara företagsledda, kan regeringar ha en stödjande funktion genom politiska åtgärder och reglering.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Genomförande av partnerskapet för tillväxt och sysselsättning: göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar (KOM(2006) 136 slutlig, 22.3.2006)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens arbetsdokument om genomförande av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter – lägesrapport (SWD(2015) 144 final,14.7.2015)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén – En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar (KOM/2011/0681 slutlig, 25.10.2011)

Offentligt samråd om företagens sociala ansvar, 2014.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23–34)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, s. 1–9)

Senast ändrat 09.11.2015

Top