Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Körtid i vägtransportsektorn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Körtid i vägtransportsektorn

Förordning (EG) nr 561/2006 innehåller bestämmelser vad gäller körtider, raster och viloperioder för lastbils- och busschaufförer. Syftet är att förbättra arbetsförhållandena och trafiksäkerheten.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85.

SAMMANFATTNING

Denna förordning gäller vägtransport av gods i fordon med en totalvikt på över 3,5 ton samt vägtransport av passagerare i fordon som är konstruerade för transport av fler än nio personer (inklusive föraren).

Den gäller vägtransporter inom EU och mellan EU-länder, i Schweiz samt i länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det spelar ingen roll i vilket land fordonet är registrerat.

Lägsta ålder

Förare och förarbiträden måste vara minst 18 år, förutom under vissa omständigheter när det gäller förarbiträden som håller på att utbildas, där det räcker att dessa är 16 år (se artikel 5 för mer information).

Regler om körtider, raster och viloperioder

Artiklarna 6, 7, 8 och 9 innehåller detaljerade regler på detta område. De omfattar bl.a. följande:

  • Den dagliga körtiden får inte överstiga nio timmar. Högst två gånger i veckan får detta utsträckas till tio timmar.
  • Körtiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar.
  • Den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får inte överstiga 90 timmar.
  • Efter fyra och en halv timmes körning ska föraren ta en sammanhängande rast på minst 45 minuter eller inleda en viloperiod.
  • Den dagliga viloperioden ska vara minst elva timmar. Högst tre gånger i veckan får denna kortas till nio timmar.
  • Den normala veckovilan ska vara minst 45 timmar. En reducerad veckovila ska vara minst 24 timmar.

Färdskrivare

Förordning (EG) nr 561/2006 har ändrats av den nya förordningen (EG) nr 165/2014. Denna innehåller bestämmelser om konstruktion, installation och användning av färdskrivare. Dessa ska finnas i alla fordon som omfattas av förordningen.

Färdskrivaren registrerar körtider, raster och viloperioder, såväl som tillgänglighetsperioder och annat arbete utfört av en förare. Syftet med färdskrivare är att

  • kontrollera att förarna följer gällande regler,
  • övervaka körtiden för professionella förare för att undvika uttröttning, och
  • garantera rättvis konkurrens och trafiksäkerhet.

I den nya förordningen presenteras den smarta färdskrivaren som när den tas i bruk kommer att möjliggöra automatisk registrering med hjälp av positionsbestämning via satellit. Detta bör förbättra efterlevnaden och möjliggöra tidig upptäckt av eventuellt missbruk eller bedrägeri.

Installation av en digital färdskrivare är obligatorisk i nya fordon som väger över 3,5 ton (vid godstransport) och fordon som transporterar fler än nio personer, inklusive föraren (vid passagerartransport).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 561/2006

11.4.2007, med undantag för artiklarna 10.5, 26.3, 26.4 och 27, som trädde i kraft 1.5.2006

-

EUT L 102, 11.4.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1073/2009

4.12.2009, med undantag för en partiell tillämpning, se artikel 31

-

EUT L 300, 14.11.2009

Förordning (EG) nr 165/2014

1.3.2014, med de undantag som anges i artikel 48

-

EUT L 60, 28.2.2014.

Senast ändrat den 10.06.2014

Top