Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredje länder (Media mundus) 2011-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredje länder (Media mundus) 2011-2013

MEDIA Mundus är ett europeiskt program som ska främja det audiovisuella samarbetet mellan yrkesverksamma europeer och deras motsvarigheter i tredjeländer. Det bidrar till verkställandet av Lissabon-målen och spelar en nyckelroll i främjandet av den kulturella mångfalden och pluralismen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1041/2009/EG av den 21 oktober 2009 om inrättande av ett program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus).

SAMMANFATTNING

Förslaget avser att inrätta Media Mundus-programmet, för att finansiera internationella samarbetsprojekt med yrkesverksamma i tredjeländer i den audiovisuella sektorn under perioden 2011-2013.

Tillämpningsområde

Programmet riktar sig till yrkesverksamma i hela världen, med projektsamordnaren ska dock bo i:

 • en av medlemsstaterna;
 • en Efta-stat som är medlem i EES;
 • ett land som visat sin vilja att delta i programmet och som lämnar ett bidrag beräknat på samma grund som deras bidrag till Media 2007-programmet.

Vilka är villkoren för deltgande i programmet?

Föreslagna projekt ska uppfylla följande villkor:

 • utföras tillsammans av yrkesverksamma från Europa och tredjeländer;
 • samla minst tre partners med avsikten att skapa ett internationellt nätverk;
 • samordnas av en europeisk yrkesverksam och innefatta minst en partner från ett tredjeland.

Vilka är programmets mål?

Programmet syftar till att öka den europeiska audiovisuella industrins mångfald och konkurrenskraft, liksom att främja Europas roll på det kulturella området.

Informationsutbyte, utbildning och marknadsövervakning

Inom programmet ska yrkesverksamma från Europa och tredjeländer mötas för att förbättra sin förståelse av sina respektive audiovisuella marknader, särskilt när det gäller verksamhetsvillkor, rättsliga ramar, finansieringssystem och samarbetsmöjligheter.

Det handlar om att inrätta yrkesutbildning som kretsar kring:

 • produktionsförhållanden, samproduktion, distribution, visning och spridning av audiovisuella verk på internationell nivå;
 • integration av nya tekniker i hela värdekedjan (produktion, postproduktion, distribution, marknadsföring och arkivering).

Konkurrenskraft och distribution

Inrättandet av programmet ska främja sökandet efter utländska partners för europeiska audiovisuella verk, och främja anordnandet av samproduktionsmarknader.

Programmet ska dessutom främja internationell försäljning av audiovisuella verk:

Cirkulation

På denna nivå ska programmet möjliggöra:

 • förbättrade förhållanden för programsättning och visning av audiovisuella verk i biografsalonger i europeiska länder och tredjeländer;
 • förbättrade sändnings- och distributionsvillkor för audiovisuella verk från tredjeländer via europeiska distributionskanaler, och europeiska verk på internationella distributionskanaler;
 • anordnande av evenemang och initiativ, särskilt sådana som riktar sig till unga människor.

Vilken är programmets budget?

Den finansiella ramen för att genomföra projektet under 2011-1013 är 15 miljoner euro (varav 13,5 miljoner euro ska gå till projektstöd).

Bakgrund

I och med den effekt som den digitala revolutionen haft på produktion och spridning av verk, har den audiovisuella sektorn utvecklats betydligt under de senaste 20 åren. Dess roll på internationell nivå tenderar att också att växa när det gäller skydd av den kulturella mångfalden. I detta samanhang, visade det offentliga samrådet om Media Mundus en vilja bland de yrkesverksamma europeerna och deras motsvarigheter i tredjeländer att samarbeta för att främja spridning av audiovisuella verk och filmkultur.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1041/2009/EG

24.11.2009

-

EUT L 288, 4.11.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKT(ER)

Rådets beslut 2010/478/EU av den 26 juli 2010 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media 2007 och en slutakt [EUT L 234, 4.9.2010].

Senast ändrat den 29.11.2010

Top