Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internetåtkomst till Europas kulturarv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Internetåtkomst till Europas kulturarv

Det här meddelandet presenterar framstegen i utvecklandet av det europeiska, digitala biblioteket Europeana som ska ge allmänheten en samlad punkt för tillgång till Europas kulturarv. Huvudfrågorna som tas upp rör digitalisering, onlinetillgänglighet och digitalt bevarande av kulturellt material.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 11 augusti 2008 – Europas kulturarv på ett musklicks avstånd: Framsteg vid digitalisering, onlinetillgänglighet och digitalt bevarande av kulturellt material, i hela EU [KOM(2008) 513 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Detta meddelande fastställer vilka framsteg som gjorts och vilka åtgärder som ännu måste vidtagas för framtagandet av det europeiska digitala biblioteket Europeana. Särskild vikt läggs på medlemsstaternas åtgärder för implementering av kommissionens rekommendation 2006/585/EG av den 24 augusti 2006 angående digitalisering, onlinetillgänglighet och digitalt bevarande av kulturellt material, som upptogs i rådets slutsatser av den 20 november 2008.

Europeana ska bli en gemensam, flerspråkig tillträdespunkt till digitaliserat, europeiskt material. Under 2007 fick utvecklingen ny fart, framför allt tack vare bildandet av Stiftelsen för ett europeiskt, digitalt bibliotek, som sammanför olika kulturområden. Demoversionen av webbsidan Europeana lades upp i februari 2008 med målet att prototypen skulle sjösättas i november samma år. Inom de närmaste två år ska prototypen ha utvecklats till ett fullt fungerande system.

De problem som fortfarande måste åtgärdas inom utvecklingen av Europeana är:

 • införlivandet av upphovsrättsskyddat material
 • tillhandahållande av flerspråkiga funktioner för sökning och hämtning
 • integrering av samverkande verktyg
 • marknadsföring av Europeana till allmänheten.

Utifrån ovan nämnda rekommendation har medlemsstaterna gjort följande framsteg:

 • digitalisering – De flesta medlemsstater har skapat översikter över sina digitaliseringsåtgärder samt dragit upp strategier och planer för digitalisering. Dock tillämpas inte dessa översikter på ett systematiskt sätt och strategierna och planerna genererar inga mätbara mål. Vidare ansträngningar krävs på dessa områden, samt inom ekonomisk planering. Även om vissa av medlemsstaterna har bidragit med omfattande summor pengar till digitalisering krävs ytterligare finansiering. Detta skulle kunna uppnås via samarbeten mellan privatpersoner och offentliga organisationer eller via privata sponsorer. Det är även nödvändigt att mängden digitaliserat material fortsätter att öka. Många medlemsstater har upprättat digitaliseringscenter i detta syfte.
 • onlinetillgänglighet – Många av medlemsstaterna antingen har eller håller på att upprätta nationella portaler som kan fungera som uppsamlare för Europeana. De flesta arbetar även på de standarder som är nödvändiga för funktionalitet över gränserna i Europa. För att möjliggöra tillgången på upphovsrättsskyddat material har vissa medlemsstater börjat involvera privata upphovsrättsägare i arbetet. Men när det gäller okända upphovsmän verkar resultaten dock vara begränsade. I hänseende till detta har vissa medlemsstater uttryckt önskemål om en lösning på europeisk nivå. På samma sätt har få framsteg gjorts vad gäller anskaffning av tillstånd för digitalisering och onlinetillgänglighet till verk som slutat tryckas upp eller distribueras, eller på grund av hinder för användande av verk i det offentliga rummet. Större uppmärksamhet bör fästas i synnerhet vid det senare problemet, då det är viktigt att fortsätta ge åtkomst till sådana verk.
 • digitalt bevarande – De flesta medlemsstaterna har börjat formulera strategier för digitalt bevarande och några har redan upprättat särskilda planer för bevarande, men ännu är uppföljningen och den ekonomiska uppbackningen av dessa planer begränsad. Kopiering i syfte att bevara tillåts redan i de flesta medlemsstaterna och även resterande medlemsstater funderar över nödvändiga lagstiftningsåtgärder. På liknande sätt har lagstiftningen om pliktleverans redan uppdaterats i de flesta medlemsstaterna men skillnaderna i omfattat material och kriterier för leverans är betydande. Många av medlemsstaterna har även infört lagstiftning vad gäller webbinsamling utförd av specifika institutioner (vanligtvis riksbiblioteket). I övrigt fortsätter åtkomsten till webbinsamlat material att vara begränsad på grund av immaterial- och integritetsrättigheter.

Även om medlemsstaterna har gjort stora framsteg vad gäller att göra kulturell information tillgänglig på Internet krävs fortsatta ansträngningar i synnerhet vad gäller:

 • finansiering av, och mätbara mål för, digitalisering
 • stöd för Europeana;
 • lagstiftningsåtgärder och andra metoder som möjliggör digitalisering av, och åtkomst till, material med okänd upphovsman samt verk som slutat tryckas och distribueras
 • ekonomiska och organisatoriska åtgärder vad gäller digitalt bevarande

EU:s högnivåexpertgrupp för digitala bibliotek, bildad år 2006, har gett medlemsstaterna praktisk assistans vid implementeringen av ovanstående rekommendation. Gruppens arbete fokuserar framför allt på samarbeten mellan privatpersoner och offentliga organisationer, vetenskaplig information och upphovsrättsfrågor.

För att vi ska kunna utveckla tjänsterna som tillhandahålls av Europeana krävs framsteg i tekniska frågor, särskilt vad gäller att uppnå bättre pris och kvalitet på teknikerna för digitalisering och bevarande. Kommissionen har stöttat den här utvecklingen via Ramverksprogrammen för forskning och utveckling sant eContentplus -programmet. Kommissionen har lovat att ge fortsatt stöd genom policyinitiativ och finansieringsprogram för utvecklandet av Europeana och andra projekt som förbättrar tillgången till, och bevarandet av, digitalt, kulturellt material.

ANKNYTANDE AKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – ”Europeana: nästa steg” [KOM(2009) 440 slutlig – Ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning]. Detta meddelande fastställer utmaningarna vi har framför oss vad gäller implementeringen av Europeana.

Europeanas resultat är positiva på det sättet att det ger åtkomst till över 4,6 miljoner digitaliserade böcker, tidningar, filmklipp, kartor, fotografier och dokument och erhåller bidrag från över 1 000 kulturella institutioner.

Meddelandet noterar dock flertalet problem i anslutning till:

 • en obalans mellan medlemsstaterna vad gäller tillhandahållandet av kulturellt material. Frankrike har bidragit med 47 % av de digitaliserade verken medan andra medlemsstater såsom Polen och Ungern i huvudsak har bidragit med böcker
 • upphovsrätten, på så sätt att nya verk är skyddade vilket ger begränsad tillgång till dem till skillnad från verk som skapats innan 1900. Det är viktigt att upprätta ett samarbete med upphovsrättsinnehavarna för att förbättra åtkomsten till upphovsrättsskyddade verk. Även de juridiska konsekvenserna av digitaliseringen bjuder på en utmaning.
 • finansieringen och styrningen av Europeana.

Vidare ansträngningar krävs därför för att säkerställa att medborgarna kan tillgodogöra sig Europeanas tjänster fullt ut.

Rådets slutsatser av den 20 november 2008 angående det europeiska, digitala biblioteket Europeana [Europeiska unionens officiella tidning C 319 av den 13.12.2008]. I sin slutsats uttrycker Europeiska rådet en tillfredsställelse med det gradvisa upprättandet av det europeiska biblioteket Europeana samt med medlemsstaternas engagemang i projektet. För att projektet ska bli framgångsrikt uppmanar rådet medlemsstaterna att:

 • fortsätta med sina strategier för implementering av nationella mål
 • främja synergier mellan sig i arbetet med att digitalisera och öka onlinetillgängligheten till kulturellt material
 • införliva digitalt, kulturellt material i Europeana
 • underlätta digitaliseringen av, och onlinetillgängligheten till, verk utan känd upphovsman.

Europeiska kommissionen inbjuds att uppmuntra utvecklandet av Europeana och att marknadsföra projektet i Europa och runt om i världen, samt uppmuntra etableringen av samarbeten mellan privatpersoner och offentliga organisationer för att utveckla det.

See also

 • Vill du ha mer information så gå in på webbsidan Initiativet för digitala bibliotek (DE) (EN) (FR) som du når via Europeiska kommissionens portal "Europas informationssamhälle"

Senast ändrat den 19.11.2009

Top