Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medborgarinitiativet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medborgarinitiativet

Europeiska unionens medborgare har initiativrätt enligt vilken de kan uppmana Europeiska kommissionen att föreslå en rättsakt på områden där den är behörig. Detta är det första exemplet på gränsöverskridande deltagande demokrati.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens medborgare har initiativrätt enligt vilken de kan uppmana Europeiska kommissionen att föreslå en rättsakt på områden där den är behörig. Detta är det första exemplet på gränsöverskridande deltagande demokrati.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs regler och förfaranden för medborgarinitiativet.

VIKTIGA PUNKTER

För att säkerställa att stödet är tillräckligt stort måste ett medborgarinitiativ stödjas av en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna, vilket för närvarande innebär sju länder. Det finns också ett krav på ett minsta antal undertecknare från vart och ett av dessa länder, som ungefär står i proportion till deras respektive befolkningsmängd (degressiv proportionalitet).

Att organisera ett medborgarinitiativ

För att starta ett initiativ måste medborgarna bilda en s.k. medborgarkommitté bestående av minst sju medlemmar från minst sju olika EU-länder. Alla måste vara tillräckligt gamla för att rösta i valet till Europaparlamentet. Initiativet måste registreras på Europeiska kommissionens webbplats. Om registreringskriterierna i förordningen uppfylls bekräftas registreringen av kommissionen och organisatörerna har ett år på sig att samla in namnunderskrifter (stödförklaringar).

Att underteckna ett medborgarinitiativ

Samma åldersgräns gäller för personer som undertecknar stödförklaringarna. Förklaringarna kan fyllas i antingen i pappersform eller på nätet om organisatörerna har inrättat ett system för insamling via nätet.

En miljon underskrifter. Vad händer sedan?

Kommissionen har tre månader på sig att utreda initiativet. Under den tiden träffar kommissionen organisatörerna som också ges möjlighet att presentera initiativet vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Kommissionen lägger fram ett formellt svar och förklarar sin avsikt och skälen till beslutet. Kommissionen är inte skyldig att föreslå lagstiftning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen tillämpas från den 1 april 2012.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om medborgarinitiativet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 211/2011

31.3.2011

1.4.2012

EUT L 65, 11.3.2011, s. 1

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 268/2012 av den 25 januari 2012 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (EUT L 89, 27.3.2012, s. 1).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 887/2013 av den 11 juli 2013 om ersättande av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (EUT L 247, 18.9.2013, s. 11).

Meddelande från kommissionen om det europeiska medborgarinitiativet ”Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara!” (COM(2014) 177 final av den 19 mars 2014)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 531/2014 av den 12 mars 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (EUT L 148, 20.5.2014, s. 52).

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 887/2013 av den 11 juli 2013 om ersättande av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (EUT L 235, 8.8.2014, s. 19).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/1070 av den 31 mars 2015 om ändring av bilagorna III, V och VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (EUT L 178, 8.7.2014, s. 1).

Meddelande från kommissionen om det europeiska medborgarinitiativet ”En av oss” (COM(2014) 355 final av den 28 maj 2014).

Senast ändrat 08.07.2015

Top