Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s internationella konventioner och avtal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s internationella konventioner och avtal

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 216 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

VAD SÄGER FÖRDRAGEN OM EU:S KONVENTIONER OCH AVTAL?

  • Internationella konventioner och avtal utgör, tillsammans med de unilaterala rättsakterna (dvs. förordningar, direktiv, beslut, yttranden and rekommendationer), EU:s sekundärrätt.
  • De är fördrag enligt offentlig internationell rätt och genererar rättigheter och skyldigheter för avtalsparterna enligt förhandlingarna mellan dessa.
  • I motsats till de unilaterala rättsakterna resulterar inte konventionerna och avtalen ur ett lagstiftande förfarande eller ur en institutions enskilda vilja.

VIKTIGA PUNKTER

De internationella avtalen (konventioner, fördrag)

De internationella avtalen sluts av å ena sidan EU, och å andra sidan en annan internationell rättslig enhet, dvs. ett land eller en internationell organisation. Artikel 216 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) anger de fall där EU har befogenhet att ingå sådana avtal. Dessa kan när de har förhandlats fram och undertecknats, och beroende på det berörda ämnesområdet, kräva ratificering genom en sekundärrättsakt.

De internationella avtalen har allmän giltighet inom hela EU. De har högre vikt än sekundärrättens unilaterala avtal, som sålunda ska överensstämma med dem.

Dessutom reglerar artikel 207 i EUF-fördraget EU:s handelspolitik – en viktig yttre befogenhet för EU och en central del av dess förbindelser med resten av världen.

Exempel på internationella avtal är:

Om ämnet för ett avtal inte omfattas av EU:s exklusiva befogenheter måste även EU-länderna underteckna avtalet. Dessa avtal går under benämningen ”blandade avtal”. Detta innebär att inte bara själva EU, utan även EU-länderna blir avtalsslutande parter gentemot de avtalslutande länderna utanför EU. Blandade avtal kan också kräva att en inre EU-rättsakt antas för att fördela skyldigheterna mellan EU-länderna och EU.

HUVUDDOKUMENT

Artikel 216 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 202, 7.6.2016, s. 144)

Artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 202, 7.6.2016, s. 140–141)

Senast ändrat 16.08.2016

Top