Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omröstning med kvalificerad majoritet och det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Omröstning med kvalificerad majoritet och det ordinarie lagstiftningsförfarandet

 

SAMMANFATTNING

Lissabonfördraget syftar till att modernisera och förbättra Europeiska unionens (EU:s) beslutsfattandeprocess, även i ett EU utökat till 28 länder. Genom fördraget utökas omröstningarna med kvalificerad majoritet i Europeiska unionens råd och de områden där Europaparlamentet agerar på lika villkor med rådet gällande antagandet av rättsakter (förordningar, direktiv och beslut) på förslag från kommissionen (ordinarie lagstiftningsförfarande).

NYA POLITIKOMRÅDEN UNDERSTÄLLDA OMRÖSTNING MED KVALIFICERAD MAJORITET

Att rösta med kvalificerad majoritet är nu den vanligaste formen av omröstning i Europeiska unionens råd. Det används för de flesta av dess beslut. I och med Lissabonfördraget ersätts enhällighet av kvalificerad majoritet på ett antal nya områden såsom

åtgärder om yttre gränskontroller, asyl och invandring,

civilrättsligt samarbete och harmonisering på straffrättens område för att definiera t.ex. straffbara gärningar och påföljder inom den särskilt grova brottsligheten (såsom terrorism, människohandel, sexuell exploatering av kvinnor och barn, narkotikahandel, penningtvätt),

skapandet av europeiska immateriella rättigheter för att ge enhetligt skydd av immateriella rättigheter i hela EU,

åtgärder för att främja idrott och kultur,

vissa aspekter av EU:s handelspolitik (dvs. på områdena kulturella och audiovisuella tjänster, sociala tjänster, utbildningstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, samt gällande antagande av interna regler).

Enhällighet förblir emellertid den allmänna regeln på känsliga områden som

antagande av EU:s fleråriga budgetram,

skatteharmonisering (direkta skatter),

social trygghet och socialt skydd,

gränsöverskridande aspekter av familjerätt,

Dessutom måste nu nya länders anslutning till EU och ändringar av fördragen godkännas av alla EU-länder.

ÖKAD ANVÄNDNING AV DET ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET

Genom Lissabonfördraget tillkommer ytterligare 40 rättsliga grunder (politikområden som är grundade i fördragsartiklar), i synnerhet på områdena rättvisa, frihet och säkerhet samt jordbruk, till vad som omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet, tidigare känt som medbeslutandeförfarandet. Det förfarandet gäller nu för de flesta ämnesområden där rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

Ändringar

Utökningen av vad som omfattas av kvalificerad majoritet har genomgått vissa förändringar, i synnerhet på området straffrättsligt samarbete (artiklarna 82 och 83 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – EUF-fördraget) och om socialt skydd för migrerande arbetstagare (artikel 48 i EUF-fördraget).

På dessa områden har det genom Lissabonfördraget införts ”bromsklausuler” för att kunna avvika från det ordinarie lagstiftningsförfarandet, om ett land anser att de grundläggande principerna i dess system för social trygghet eller dess straffrättsliga system hotas av lagstiftning som håller på att antas.

Genom Lissabonfördraget infördes också ”övergångsklausuler” för att kunna ”övergå” från en enhällig omröstning till en omröstning med kvalificerad majoritet för att anta en rättsakt på ett visst område.

Mer information:

Senast ändrat 24.11.2015

Top