Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska rådet: arbetsordning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska rådet: arbetsordning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeiska rådets beslut 2009/882/EU om antagande av Europeiska rådets arbetsordning

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

 • I beslutet fastställs de regler och förfaranden som tillämpas för att organisera arbetet i Europeiska rådet.
 • Dessa regler och förfaranden omfattar
  • ordförandens och generalsekretariatets roller,
  • förberedelse av möten,
  • omröstning,
  • offentliggörande av beslut.

VIKTIGA PUNKTER

 • Europeiska rådet sammanträder i Bryssel två gånger per halvår under högst två dagar varje gång. Extra möten får hållas om detta anses vara nödvändigt.
 • Europeiska rådet består av
 • Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik deltar också i Europeiska rådets arbete.
 • De nationella delegationer och delegationer från Europeiska kommissionen som deltar i Europeiska rådets möten får bestå av högst 20 personer.
 • Principiellt sett beslutar Europeiska rådet med konsensus, även om omröstning får ske i fall som anges i fördragen.
 • Europeiska rådet får offentliggöra omröstningsresultaten samt EU-ländernas uttalanden i samband med omröstningarna.
 • Europeiska rådets möten är inte offentliga.
 • I det protokoll som upprättas för varje möte anges de handlingar som förelagts, de slutsatser som godkänts, de beslut som fattats och de uttalanden som en EU-ledare har begärt ska ingå.
 • Europeiska rådets beslut offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, om det inte anges i besluten till vem eller vilka de riktar sig.
 • Europeiska rådets ordförande har det övergripande ansvaret för förberedelserna av och kontinuiteten i Europeiska rådets arbete.
 • Rådet i konstellationen allmänna frågor, det vill säga i princip EU-ländernas utrikesministrar, förbereder punkterna på dagordningen för mötet och ser till att nödvändig uppföljning sker efteråt.
 • Rådet i konstellationen allmänna frågor tar del av utkastet till kommenterad dagordning minst fyra veckor före Europeiska rådets möte. Det slutför förberedelserna inför varje möte senast fem dagar innan EU:s ledare samlas.
 • Europaparlamentets ordförande kan bjudas in att tala inför Europeiska rådet.
 • Europeiska rådets ordförande lägger fram en rapport till Europaparlamentet efter varje möte.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Beslutet trädde i kraft den 1 december 2009.

BAKGRUND

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, inrättades Europeiska rådet som en fullvärdig EU-institution med sin egen ordförande. Europeiska rådets roll är att föra EU:s politik framåt och definiera EU:s prioriteringar.

RÄTTSAKT

Europeiska rådets beslut 2009/882/EU av den 1 december 2009 om antagande av Europeiska rådets arbetsordning (EUT L 315, 2.12.2009, s. 51)

Senast ändrat 15.02.2016

Top