Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s rådgivande organ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s rådgivande organ

 

SAMMANFATTNING

VIKTIGA PUNKTER

EU har sju institutioner som ansvarar för olika delar av lagstiftning och politik.

Dessutom har EU två rådgivande organ som representerar olika delar av EU-samhället vilka ger åsikter om politik och lagstiftning, men inte är juridiskt bindande.

Roll

EESK har tre huvudsakliga ansvarsområden, som är

Sammansättning

 • EESK består av 350 ledamöter. Fördelningen av platser per EU-land bestäms av rådet.
 • Ledamöterna representerar arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt intresseorganisationer från det civila samhället, särskilt inom socioekonomiska och medborgerliga områden, fackområden och kulturella områden.
 • Ledamöterna utses av de nationella regeringarna och utnämns av rådet för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning.

Verksamhet

 • EESK har nio plenarsessioner per år.
 • EESK rådfrågas av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i olika typer av frågor.
 • EESK avger även yttranden på eget initiativ.

Roll

ReK ger regioner och städer ett formellt inflytande i EU:s beslutsprocess, och återspeglar regionala och lokala myndigheters ståndpunkter och behov i de yttranden den avger till EU:s institutioner.

Sammansättning

 • ReK består av 350 ledamöter. Fördelningen av platser per EU-land bestäms av rådet.
 • Ledamöter är valda företrädare för lokala och regionala myndigheter.
 • Ledamöterna utses av de nationella regeringarna och utnämns av rådet för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning.

Handling

ReK har sex plenarsessioner per år.

ReK rådfrågas obligatoriskt av kommissionen, rådet eller Europaparlamentet om förslag som rör politikområden, såsom

 • hälsa,
 • utbildning,
 • sysselsättning,
 • socialpolitik,
 • transport,
 • energi.

ReK kan också rådfrågas av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen om andra frågor utanför dessa områden. Den kan även avge yttranden på eget initiativ.

När ReK får ett förslag om lagstiftning avger den ett yttrande som skickas till berörda institutioner.

ReK kan väcka följande två typer av talan inför Europeiska unionens domstol:

Senast ändrat 20.01.2016

Top