Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska kommissionen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska kommissionen

SAMMANFATTNING

INLEDNING

Lissabonfördraget har bekräftat de av kommissionens grundläggande uppgifter som handlar om initiativrätt, verkställandebefogenheter, kontroll och representation. Ett visst antal av de medförda förändringarna handlar mer specifikt om kommissionens sammansättning. I andan av de tidigare ändringsfördragen stärks rollen och befogenheterna för kommissionens ordförande. Skapandet av posten Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik är en av de viktigaste innovationerna. I Lissabonfördraget har dessutom försök gjorts att minska antalet kommissionärer, men Europeiska rådet har inte uttryckt någon önskan att omsätta detta villkor i praktiken.

SAMMANSÄTTNING

Den princip som upprättades genom Lissabonfördraget 2009 säger att antalet kommissionärer som utgör kommissionen ska vara en tredjedel mindre än antalet medlemsstater, och att medlemmarna i kommissionen skall utses på grundval av en jämlik rotation enligt jämlikhetsprincipen.

Baserat på en dispens som framlades i fördraget, beslutade emellertid Europeiska rådet i maj 2013 enhälligt att behålla samma antal kommissionärer som medlemsstater (inklusive ordföranden och Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik). Rådet kommer att ompröva detta beslut, med hänsyn till dess inverkan på hur kommissionen drivs, innan den kommission utses som ska ta över senast den 1 november 2014.

Lissabonfördraget skapar också en ny funktion inom kommissionen: EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Hans eller hennes roll är att styra unionens utrikespolitik. Han eller hon leder rådet i konstellationen utrikes frågor, engagerar Europeiska utrikestjänsten och är också en av viceordförandena i kommissionen. Han eller hon utses av Europeiska rådet genom kvalificerad majoritet, med godkännande av kommissionens ordförande. Han eller hon är samtidigt, tillsammans med ordföranden och de andra medlemmarna i kommissionen, underställd godkännande av Europeiska parlamentet.

ORDFÖRANDENS ROLL

Amsterdam- och Nicefördragen har utvidgat ordförandens befogenheter mycket. Denne bör definiera kollegiets politiska riktning, men också besluta om kommissionens interna organisation. Ordföranden tilldelar sålunda uppgifterna till olika kommissionärer och kan omfördela ansvarsfördelningen under loppet av sitt mandat. Han eller hon utser viceordföranden bland medlemmar i kommissionen, med undantag för den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft, kan han eller hon också tvinga en kommissionär att lämna sin post utan att behöva be om kollegiets godkännande.

UTNÄMNINGSFÖRFARANDEN

Kommissionens ordförande utses av det europeiska rådet med kvalificerad majoritet, och sedan av det Europeiska parlamentet. Lissabonfördraget förnyar genom att införa en direktlänk mellan resultatet av valen till Europaparlamentet och valet av kandidat till kommissionens ordförandeskap. Det Europeiska rådet måste sedermera ta hänsyn till resultatet i parlamentsvalet när det utser den person som det överväger att utse till ordförande i kommissionen. Denna förändring ökar parlamentets vikt i utseendet av ordförande och förstärker den politiska insats som är knuten till de europeiska valen. I detta syfte, och mot bakgrund av det europeiska valet 2014, har kommissionen rekommenderat att Europas politiska partier utser sin kandidat till posten som kommissionens ordförande, och därmed höjer de politiska insatserna i samband med valet.

Rådet antar, tillsammans med den valde ordföranden, en lista på de personer det tänker föreslå som ledamöter i kommissionen, med undantag för den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Ledamöterna i kommissionen väljs efter sin allmänna kompetens och sin självständighet. Lissabon- och Nicefördragen skjuter till ett nytt kriterium för deras europeiska engagemang. Hela kollegiet godkänns vid en omröstning i Europaparlamentet.

SAMMANFATTANDE TABELL

Fördraget

Artiklar

Ämne

EU-fördraget

17

Kommissionen - roll och sammansättning; kommissionens ordförande - utnämning och befogenheter

EU-fördraget

18

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik – utnämning och befogenheter

Fördraget om EU:s funktionssätt

244 till 250

Kommissionens funktionssätt

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europeiska rådets beslut av den 22 maj 2013 om antalet ledamöter i Europeiska kommissionen [ 2013/272/EU - Europeiska unionens officiella tidning L 165, 18.10.2013].

Senast ändrat den 09.04.2014

Top