Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska öppenhetsinitiativet (ETI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europeiska öppenhetsinitiativet (ETI)

Detta meddelande är en uppföljning till grönboken om europeiska öppenhetsinitiativet (ETI) och det därpå följande offentliga samrådet. Det är inriktat på frågor om intressebevakning, samrådsnormer och offentliggörandet av vilka som tar emot stöd från EU-medel.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 21 mars 2007 – Uppföljning till grönboken om europeiska öppenhetsinitiativet (ETI) [KOM(2007) 127 slutligt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Detta meddelande är en uppföljning av grönboken av den 3 maj 2006 om det ”europeiska öppenhetsinitiativet” (ETI). Det besvarar de argument som har lagts fram av deltagare i samrådet (resultat i kommissionens arbetsdokument SEK(2007)360) och rymmer åtgärder som kommissionen planerar att vidta.

Intressebevakning * (lobbying)

Deltagarna i samrådet var kritiska till den negativa konnotationen av termen ”lobbying”. Kommissionen betonar emellertid att definitionen inte inkluderar någon negativ värdering och att lobbyingverksamhet är absolut nödvändigt ur demokratisk synvinkel. Det föreslagna registret i grönboken kommer dock att kallas ”Registret över företrädare för intressegrupper”.

Upprättandet av ett registreringssystem av frivillig karaktär fick mycket stöd. Men det var ändå många som ansåg att endast ett obligatoriskt register skulle garantera full insyn. Kommissionen kommer trots allt att använda sig av ett tillvägagångssätt som är frivilligt och som bygger på incitament för att kunna täcka in alla olika europeiska företrädare för intressegrupper så allsidigt som möjligt. För att öka incitamenten att registrera kommer kommissionen att kombinera registret med en standardmall för Internetsamråd. De som deltar i ett samråd kommer systematiskt att uppmanas att registrera sig. De kommer att behöva lämna information om vilka intressen de företräder, vad de har för uppdrag och hur de finansieras.

Grönboken underströk att de registrerade företrädarna för intresseorganisationer* (lobbyister) kommer att behöva skriva under en uppförandekod. Samrådet berörde emellertid inte närmare frågan om utvecklingen eller övervakningen av en sådan kod. Det ansåg att ansvaret för att ta fram en sådan kod ligger hos företrädarna för intresseorganisationerna. Deltagarna drog dock slutsatsen att detta skulle bli svårt att genomföra i praktiken. Kommissionen kommer därför istället att granska och uppdatera minimikraven som antogs 1992.

Det interinstitutionella tillvägagångssättet, genom vilket åtminstone kommissionen och Europaparlamentet skulle ha ett gemensamt register och en uppförandekod, hade starkt stöd hos deltagarna. Kommissionen har också uttalat sitt stöd för det här alternativet, eftersom den tror att det kommer att utgöra ännu ett incitament till registrering. Den uppmanar därför de andra institutionerna att närmare överväga den här möjligheten.

Diskussioner om uppförandekoden kommer att inledas före sommaren 2007. Registret över företrädare för intressegrupper kommer att öppnas våren 2008. Kommissionen kommer att göra en översyn av hur registret fungerar våren 2009.

Samrådsnormer

Kommissionens samrådsnormer fick ganska positiv feedback av deltagarna. En del svagheter pekades emellertid ut, till exempel synpunkterna på konsekvenserna av och iakttagandet av tidsgränsen på åtta veckor för samråden, så väl som balansen av de målinriktade samråden mellan relevanta intressenter. För att förbättra kvalitén på samråden planerar kommissionen att förstärka tillämpningen av samrådsnormerna genom ett mer samordnat tillvägagångssätt, för att säkra pluraliteten hos de åsikter som kommer till uttryck, och genom att ge bättre feedback.

Offentliggörande av vilka som tar emot stöd från EU-medel

Efter offentliggörandet av grönboken inledde kommissionen diskussioner om offentliggörandet av information som är kopplat till vilka som tar emot stöd från EU-medel med medlemsstaterna, Europaparlamentet och en lång rad intressenter. Dessa diskussioner ledde till ett samförstånd med avseende på offentliggörandet av relevant information. Detta har följaktligen tagits med i budgetförordningen.

Förutom en del rättsliga ändringar bör även en del konkreta åtgärder vidtas. Deltagarna i samrådet uttryckte sin önskan om en sökbar, centraliserad databas som sköts av kommissionen och som innehåller all relevant information om stödmottagarna. Det är emellertid fortfarande genomförandeorganen i medlemsstaterna som ska stå för insamlingen av uppgifter och offentliggörandet. För att kunna börja offentliggöra relevanta uppgifter från och med 2008 kommer följande steg att tas i samarbete med den Europeiska datatillsynsmannen:

  • offentliggörande av information i dess nuvarande form, av medlemsstaterna genom tillhandahållande av tillträde till information för allmänheten via, till exempel, nationella webbplatser, och av kommissionen genom upprättandet av en central webbplats som tillhandahåller länkar till nationella webbplatser och webbplatsen om EU-stöd;
  • säkerställande av att informationen är jämförbar och sökbar, av kommissionen genom tillhandahållandet av en gemensam standard för offentliggörandet av information (förslag ska läggas fram under hösten 2007).

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Intressebevakning (lobbying): all verksamhet som avser att påverka de politiska lösningarna och EU-institutionernas beslutsprocess.
  • Företrädare för intresseorganisationer (lobbyister): personer som bedriver lobbying och som arbetar för konsultföretag specialiserade på offentliga frågor, advokatbyråer, icke-statliga organisationer, tankesmedjor eller branschorganisationer.

ANKNYTANDE AKTER

Avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om inrättandet av ett öppenhetsregister för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik [EUT L 191, 22.7.2011].

Meddelande från kommissionen av den 27 maj 2008 – Europeiska öppenhetsinitiativet – En ram för förbindelserna med företrädare för intresseorganisationer (register och uppförandekod) [KOM(2008) 323 slutligt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

See also

För ytterligare information, besök följande webbplatser:

Senast ändrat den 17.09.2008

Top