Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitärt livsmedelsbistånd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Humanitärt livsmedelsbistånd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande från Europeiska kommissionen (KOM(2010) 126 slutlig) – Humanitärt livsmedelsbistånd

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Detta meddelande från Europeiska kommissionen definierar den strategiska ramen inom vilken EU tillhandahåller livsmedelsbistånd i händelse av en humanitär kris*.

Det läggs fram tillsammans med ett annat meddelande från kommissionen om tryggad livsmedelsförsörjning och utveckling.

VIKTIGA PUNKTER

FRÄMSTA SYFTEN

EU:s humanitära livsmedelsbistånd* har till syfte att se till att det går att konsumera tillräckliga, säkra och näringsrika livsmedel inför, under och efter en humanitär kris för att förhindra dödlighet, akut undernäring eller skadliga överlevnadsstrategier (t.ex. där sårbara grupper säljer sina tillgångar eller skuldsätter sig).

De särskilda syftena är att

 • 1.

  säkerställa utbudet av och tillgången till samt konsumtionen av lämpliga, säkra och näringsrika livsmedel för befolkningsgrupper som drabbats av humanitära kriser,

 • 2.

  skydda och återställa försörjningsmöjligheter och bidra till att förbättra motståndskraften hos utsatta grupper mot framtida chocker,

 • 3.

  öka kapaciteten i det internationella systemet för humanitärt bistånd i tillhandahållandet av livsmedelsbistånd.

Detta inbegriper att

 • tillhandahålla livsmedelsbistånd i form av kontanter, kuponger, livsmedel och andra basprodukter eller tjänster, färdigheter och kunskap,
 • kompletterande åtgärder som tillgång till bränsle, vatten och hygien,
 • återställa grundläggande försörjning, såsom att se till att jordbrukarna har tillgång till utsäde,
 • bistå i att förebygga och behandla undernäring,
 • stärka kapaciteten med förbättrade och innovativa metoder, verktyg och utbildning.

Valet av den lämpligaste insatsen, inklusive överföring (t.ex. kontanter eller in natura) baseras på det specifika sammanhanget och ses över regelbundet.

PRINCIPER

Humanitära livsmedelsbiståndsinsatser måste i enlighet med Europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd

 • följa de grundläggande humanitära principerna om
  • humanitet,
  • neutralitet,
  • opartiskhet,
  • oberoende,
 • vara behovs- och resultatbaserade, flexibla, effektiva och ofarliga,
 • bör samordnas med andra givare och insatser för att öka tryggheten i livsmedelsförsörjningen för att
  • garantera optimal täckning av katastrofbistånds- och utvecklingsbehoven och
  • maximera möjligheterna till hållbara effekter samt motståndskraft hos offer för livsmedelskris.

Biståndsinsatser

EU:s humanitära livsmedelsbistånd gäller oftast när

 • dödligheten eller den akuta undernäringen har nått eller på grundval av prognoser förväntas nås tröskeln för en nödsituation,
 • det finns allvarliga hot mot befolkningen eller risk för extremt lidande på grund av bristande försörjning eller dåliga strategier för att hantera krisen (t.ex. försäljning av produktionstillgångar, migration eller osäkra överlevnadsstrategier).

Ändå kan livsmedelsbistånd ges så snart som en kris inträffar och inte bara när extrema risker föreligger.

Normalt ska humanitärt livsmedelsbistånd inte användas för att avhjälpa kronisk osäker livsmedelsförsörjning*, utom när

 • situationen innebär överhängande och mycket svår humanitär risk,
 • andra aktörer inte kan agera,
 • åtgärden kan ha positiv inverkan inom en kort tid.

Säkert, tillräckligt och lokalt livsmedel

Människor måste ha tillgång till säkra och välbalanserade livsmedel i tillräckliga mängder och av tillräckligt god kvalitet. Då det är möjligt bör typen av livsmedel också stämma överens med lokala kostpreferenser.

BAKGRUND

Cirka 795 miljoner människor världen över – eller ungefär var nionde person – lider av hunger, enligt FN:s senaste hungerrapport (The State of Food Insecurity in the World 2015). Antalet afrikanska länder som drabbas av livsmedelskriser har fördubblats från tolv under 1990 till 24 under 2015. Under 2014 tillhandahöll enbart kommissionen 349 miljoner euro i humanitärt livsmedelsbistånd.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Humanitär kris: En händelse som utgör ett kritiskt hot mot hälsa, trygghet, säkerhet eller välfärd för människor. En humanitär kris kan ha naturliga orsaker eller vara orsakad av människan, kan utvecklas snabbt eller långsamt och kan vara kortvarig eller utdragen.

Humanitärt livsmedelsbistånd: Livsmedelsbistånd som tillhandahålls offren för humanitära kriser.

Kroniskt osäker livsmedelsförsörjning: Ihållande oförmåga att få tillgång till tillräckligt näringsintag, antingen konstant eller periodisk, säsongsbaserat.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Humanitärt livsmedelsbistånd (KOM(2010) 126 slutlig, 31.3.2010).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – som åtföljer dokumentet Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Humanitärt livsmedelsbistånd (SEC(2010) 374 final, 31.3.2010).

Senast ändrat 18.07.2016

Top