Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020

Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken ska kretsa kring kvalitet på jordbruksprodukterna, miljön och konkurrensen i den europeiska jordbrukssektorn. Europeiska unionen (EU) bör luta sig mot en stark gemensam jordbrukspolitik för att utveckla en smart och hållbar tillväxt för alla i landsbygdsområden.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av 18 november 2010 med titeln ”Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans” [KOM(2010) 672 - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Meddelandet identifierar de utmaningar som den gemensamma jordbrukspolitiken står inför under de kommande åren. Dessa utmaningar har definierats på grundval av en analys av tidigare erfarenheter, av den aktuella konjunkturen och av en omfattande offentlig debatt som organiserades 2010.

Genom detta meddelande, lanserar kommissionen två tankebanor om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Den föreslår därför att målen som den gemensamma jordbrukspolitiken vilar på anpassas till de nya utmaningar som identifierats. Tonvikten ska i synnerhet läggas på en stark jordbruksproduktion av hög kvalitet, på skydd av naturresurser och på underhåll av jordbrukssektorn i hela territoriet.

Kommissionen förklarar till sist vilka instrument den kommer att använda för att uppnå de fastställda målen. Dessa instrument ska göra det möjligt för den gemensamma jordbrukspolitiken att bli mer ekologisk, mer balanserad, mer effektiv och mer slagkraftig.

MÅL

Livsmedelssäkerhet

Den globala efterfrågan kommer att öka under de kommande decennierna. EU måste vara i stånd att bidra till att svara på det. Det är nödvändigt att EU bevarar och ökar sin produktionskapacitet.

Européerna vill ha ett varierat utbud av livsmedelsprodukter av hög kvalitet som svarar mot rigorösa normer om säkerhet, kvalitet och djurens välbefinnande. Endast en stark jordbrukspolitik kommer att tillåta den mycket konkurrensutsatta livsmedelssektorn att bevara en framstående plats i ekonomin och i EU:s handel. EU är världsledande exportör av de flesta förädlade jordbruksprodukter med ökat mervärde.

Naturresurser

Jordbruket kan leda till tryck på miljön (vattenföroreningar, markförsämring, vattenbrist och förlust av naturliga livsmiljöer), men också ha positiv verkan (klimatstabilitet, biodiversitet, landskap, motstånd mot översvämningar).

EU ska anstränga sig för att begränsa de negativa effekterna och att uppmuntra jordbrukets positiva bidrag. Den framtida jordbrukspolitiken ska främja energieffektiviteten, kolbindningen, produktionen av biomassa och förnybar energi, och mer allmänt, innovation.

Territoriell utveckling i balans

Jordbruket är en nödvändig drivkraft för landsbygdsekonomin i de flesta av EU:s länder. Man bör upprätthålla en konkurrenskraftig och dynamisk jordbrukssektor som drar till sig unga jordbrukare för att bevara den vitalitet och potential som kännetecknar de europeiska landsbygdsområdena.

INSTRUMENT

Direktstöd

För att uppnå de mål som tidigare uttryckts, vill kommissionen anpassa systemet för direktstöd för att detta ska bli bättre fördelat och mer målinriktat.

Förslaget är att framtidens direktstöd stöder en basinkomst för jordbrukarna genom ett frikopplat direktstöd, med ett övre tak, en inriktning på "aktiva jordbrukare", ett enkelt stöd för mindre jordbruk och ett ökat hänsynstagande till områden med specifika naturliga begränsningar.

Kommissionen vill förstärka de tilldelningsvillkor som är knutna till miljön genom en obligatorisk ekologisk del i det direktstöd som är inriktat på jordbruksmetoder som har klimat- och miljömål (permanenta betesmark, växttäcke, växelbruk, ekologisk träda osv.).

Marknadsåtgärder

Kommissionen preciserar att den gemensamma jordbrukspolitiken ska bibehålla jordbrukets marknadsinriktning utan att ändra de marknadsåtgärder som har visats spela en viktig roll vid kriser eller störningar. Under de kommande åren, ska vissa jordbruksmarknader utvecklas, i synnerhet det nuvarande systemet i sockersektorn som avslutas 2014/2015.

Kommissionen uppskattar att mer allmänna åtgärder måste vidtas för att förbättra livsmedelskedjans funktion för bättre insyn och för förhandlingskraft i jämvikt.

Politik och landsbygdsutveckling

Kommissionen stryker under vikten av landsbygdsutvecklingspolitiken som EU för genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Den föreslår en förstärkning av miljödelen och en förbättring av samordningen av denna politik med den övriga europeiska politiken.

Kommissionens förslag är att trycka på jordbrukets konkurrenskraft, genom att uppmuntra innovation, att främja en god förvaltning av naturresurserna och att stödja en territoriell utveckling i jämvikt genom att uppmuntra lokala initiativ.

Utöver att förstärka verktygen för marknadsföring och värdering av kvalitet, anser kommissionen att det är lämpligt att inkludera en uppsättning verktyg för riskhantering för att effektivare kunna ta itu med osäkra inkomster och marknadsvolatilitet.

Senast ändrat den 01.03.2011

Top