Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inkomster från jordbruk och jordbruksverksamhet - EU-statistik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inkomster från jordbruk och jordbruksverksamhet - EU-statistik

Med informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR) kan Europeiska kommissionen samla in uppgifter om inkomster och den ekonomiska verksamheten för jordbruksföretag i Europeiska unionen (EU) och på så sätt fatta välgrundade beslut och forma den framtida gemensamma jordbrukspolitiken.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen

SAMMANFATTNING

För att kunna säkerställa enkel och smidig tillgång till de årliga analysrapporterna baserade på uppgifter från ISJR, för andra institutioner och för allmänheten, offentliggörs rapporter med information om utvalda sektorer på en särskild webbplats.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs bestämmelser för hur jordbruksföretagens jämförbara redovisningsuppgifter ska samlas in i EU. Dessa uppgifter används för att bestämma de årliga inkomsterna från jordbruksföretag samt för en analys av övriga ekonomiska förhållanden i deras verksamhet. Uppgifterna samlas in varje år och baseras på ett prov med fler än 80 000 jordbruksföretag.

Processen för insamling av redovisningsuppgifter

EU-länderna ansvarar för att utföra undersökningar på sina territorier och varje land ska tillsätta ett samordningsorgan som ska organisera insamlingen av uppgifter från olika källor (t.ex. jordbruk och bokföringsbyråer) och sedan elektroniskt vidarebefordra uppgifterna till kommissionen.

En nationell kommitté ansvarar för att välja ut de rapporterande företagen (dvs. de företag som deltar i undersökningen). När ett EU-land är sammansatt av olika förvaltningsområden kan den nationella kommittén förlita sig på regionala kommittéer.

Företagsredovisning

Varje jordbruksföretag fyller i en rapport, som är ett slags frågeformulär. De uppgifter som samlas in och skickas till kommissionen är desamma för alla EU-länder, oavsett redovisningssätt och hur de organiserar processen för insamling av uppgifter.

VIKTIGA PUNKTER

Förordning (EU) nr 1318/2013 ändrar rådets förordning (EG) nr 1217/2009 (den grundläggande rättsakten för ISJR) och lägger till vissa ändringar för ISJR-bestämmelserna.

Genom förordningen får kommissionen befogenhet att anta delegerade rättsakter och genomförandeakter. Dessa delegerade befogenheter avser bl.a.

  • inrättande av listan över ISJR:s områden (vissa EU-länder representerar ett enda område medan vissa, särskilt de större länderna, delas upp i mindre territoriella enheter, t.ex. regioner eller provinser),
  • bestämmelser om fastställande av ekonomisk storlek för rapporterande företag som deltar i provet och av planen för urval av rapporterande företag,
  • den främsta klassificeringen av typologi för EU:s jordbruksföretag,
  • huvudgrupperna med redovisningsuppgifter som ska samlas in och de allmänna bestämmelserna för insamling av uppgifter.

Till följd av denna delegerade befogenhet fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1198/2014 bestämmelser som kompletterar vissa delar av förordning (EG) nr 1217/2009 (t.ex. överensstämmelse mellan olika slags driftsinriktningar inom jordbruket eller listan över huvudgrupperna med redovisningsuppgifter som ska samlas in).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220 innehåller bestämmelser för hur rådets förordning (EG) nr 1217/2009 ska tillämpas samt för genomförandebefogenheterna. Den innehåller bl.a. en detaljerad beskrivning av den grupp med redovisningsuppgifter som ska finnas med i varje jordbruksrapport och de ekonomiska tröskelvärden som tillämpas i varje land.

Enligt förordning (EG) nr 1217/2009 omfattas dessa uppgifter av stränga bestämmelser om sekretess och kan endast användas för att möta behoven i den gemensamma jordbrukspolitiken. De kan t.ex. inte användas av myndigheter för beskattningsändamål eller överensstämmelse.

Slutligen fastställs i förordningen att kommissionen ska bistås av Gemenskapskommittén för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter, som består av företrädare från alla EU-länder.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordning (EG) nr 1217/2009 trädde i kraft i januari 2010 och ändringen som infördes genom förordning (EU) nr 1318/2013 har tillämpats sedan den 1 januari 2014.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1217/2009

4.1.2010

-

EUT L 328, 15.12.2009, s. 27-38

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1318/2013

20.12.2013

-

EUT L 340, 17.12.2013, s. 1-6

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens delegerade förordning (EU) 1198/2014 av den 1 augusti 2014 om komplettering av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (EUT L 321, 7.11.2014, s. 2-6)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220 av den 3 februari 2015 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (EUT L 46, 19.2.2015, s. 1-106)

Senast ändrat 02.09.2015

Top