Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet

Detta samråd har som mål att garantera en strategisk och regelmässig ram för att skydda jordbruksprodukter och främja kvaliteten. Med detta perspektiv har kommissionen för avsikt att inleda en bred diskussion om befintliga instrument, eventuella förbättringar som kan tillföras och de nya initiativ som kan uppstå. Tre ämnesområden har granskats: produktionskrav och handelsnormer, befintliga kvalitetssystem och certifieringssystem.

RÄTTSAKT

Grönbok av den 15 oktober 2008 om jordbruksprodukters kvalitet [KOM(2008) 641 slutlig – ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Kvaliteten är det bästa vapnet för europeiska jordbrukare att konkurrera i tillväxtekonomierna. I Europa har jordbruksprodukterna en hög säkerhetsnivå som garanteras av gemenskapslagstiftningen genom hela livsmedelskedjan och andra aspekter (metoder och platser för produktion, etc.).

Kvalitetsaspekter som rör livsmedelssäkerhet och som redan täcks av andra gemenskapsåtgärder inom området för näringsvärdesdeklaration eller djurskydd omfattas inte av detta samråd.

Produktionskrav och handelsnormer

Livsmedel som producerats inom Europeiska unionen (EU) följer en rad regler för produktionen. Dessa regler är utformade för att säkerställa att produkterna uppfyller normerna för hygien och säkerhet, men även frågor om miljö, etik, socialt skydd, etc. Med undantag för reglerna för hygien och produktsäkerhet, är inte ett antal av dessa produktionskrav tillämpbara på importerade produkter. De europeiska konsumenterna kan dock inte skilja mellan produkter som följer dessa normer och de som inte gör det. För att bättre kunna informera konsumenterna är det viktigt att fråga intressenterna om möjligheten att skapa en symbol som visar att produkten är framställd i enlighet med vissa produktionsregler eller behovet av att visa platsen för produktionen (EU/icke-EU) av basvaror.

De europeiska handelsnormerna ersätter de olika nationella normerna. De syftar till att hjälpa jordbrukarna att erbjuda produkter av hög kvalitet som motsvarar konsumenternas förväntningar och gör det möjligt att jämföra priser mellan olika kvaliteter av produkter. För de flesta jordbruksprodukterna tar de formen av förordningar som fastställer definitionen av produkter, grundegenskaper, produktkategorier och krav på märkning. Inom ramen för samrådet frågas intressenterna om nödvändigheten att på europeisk nivå definiera och kräva vissa obligatoriska delar (krav på produktion, kvalitetskategorier, etc.), reserverade termer (”lantprodukt”, ”fjällprodukt”) och behovet att förenkla nuvarande handelsnormer.

Europeiska kvalitetsordningar

Geografiska beteckningar skyddar immateriella rättigheter. Ordningen innefattar ”skyddad ursprungsbeteckning” (SUB) och ”skyddad geografisk beteckning” (SGB) som beskriver en produkt vars egenskaper (SUB) eller rykte (IGP) är kopplat till dess geografiska ursprung. För konsumenterna garanterar de geografiska beteckningarna désactiver le lien et faire les 4 icones att produkternas kvalitet motsvarar förväntningarna. För att få åtnjuta en SUB måste i princip alla led i produktionen äga rum i det geografiska ursprungsområdet. För SGB räcker ett enda produktionsled (i synnerhet för spritdrycker). Grönboken syftar till att identifiera sätt att förbättra och utveckla ordningen med geografiska beteckningar och att skydda ordningen i tredjeländer.

Ordningen med ”garanterade traditionella specialiteter” (GTS) skapades 1992. GTS är jordbruksprodukter eller livsmedel med traditionell sammansättning eller som framställs av traditionella råvaror eller med traditionella produktionsmetoder. Sedan den skapades har 20 GTS registrerats. Denna relativt låga siffra väcker frågan om det finns ett bättre sätt att identifiera och främja traditionella specialiteter.

Sedan antagandet av förordningen (EG) nr 834/2007 om produktion och märkning av ekologiska produkter, har den största utmaningen varit att skapa en inre marknad för ekologiska livsmedel. För närvarande är marknaden för ekologiska produkter väsentligen på nationell nivå. Det är därför viktigt att överväga möjligheterna att uppnå en verklig inre marknad för ekologiska produkter på EU-nivå.

Ordningen som syftar till att främja kvalitetsprodukter i de yttersta randområdena bygger på införandet av en logotyp. För att erhålla logotypen måste producenterna uppfylla ett antal krav som fastställts i enlighet med gemenskapens bestämmelser désactiver le lien et faire les 4 icones eller, om sådana saknas, internationella normer. Handelsorganisationerna kan, som i Spanien eller Frankrike, anta ytterligare krav för att förbättra kvaliteten på de regionala produkterna och för att öka volymen av kvalitetsjordbruksprodukter med ursprung i EU:s yttre randområden.

Behöver ytterligare ordningar tillkomma, exempelvis för att identifiera produkter med "högt naturvärde" eller "från bergsområden"?

Certifieringsordningar för kvalitet

För konsumenterna ger ordningen med certifiering av livsmedelskvaliteten ytterligare garantier för att det som står på etiketten går att lita på. Ordningarna omfattar inte bara överensstämmelse med produktionsnormerna, utan även krav på miljöskydd, djurskydd, rättvis handel, religiösa eller kulturella frågor, jordbruksmetoder, produkternas ursprung, etc. Dessa krav har resulterat i en mängd olika certifieringsordningar och kvalitetsmärkningar som ibland har lett till osäkerhet om certifieringskravens överskådlighet, utfästelsernas trovärdighet och handelsförbindelsernas rättvisa. Grönboken öppnar för debatt om hur konsumenter ska kunna skyddas och hur ytterligare kostnader och restriktioner kan undvikas för producenterna.

Bakgrund

Kommissionen uppmanar alla organisationer och medborgare som är intresserade av kvaliteten på jordbruksprodukter att lämna sina synpunkter före den 31 december 2008. Dessa bidrag ligger till grund för att ta fram ett meddelande (dokument från kommissionen som upprättar strategiska riktlinjer) som bör publiceras i maj 2009.

Senast ändrat den 20.03.2009

Top