Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beslutsförfaranden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Beslutsförfaranden

Inledning

Fördraget om Europeiska unionen

De mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP)

Polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Slutbestämmelser

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Närmare samarbete

Diskriminering på grund av nationalitet

Diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

Upprättande av den inre marknaden

Unionsmedborgarskap

Fri rörlighet för varor

Jordbruk

Fri rörlighet för arbetstagare

Etableringsrätt

Tjänster

Kapital och betalningar

Visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer

Transport

Konkurrensregler

Bestämmelser om skatter och avgifter

Tillnärmning av lagstiftning

Ekonomisk politik

Monetär politik

Institutionella bestämmelser om ekonomisk och monetär politik

Övergångsbestämmelser för ekonomisk och monetär politik

Sysselsättning

Gemensam handelspolitik

Tullsamarbete

Sociala bestämmelser

Europeiska socialfonden

Utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor

Kultur

Folkhälsa

Konsumentskydd

Transeuropeiska nät

Industri

Ekonomisk och social sammanhållning

Forskning och teknisk utveckling

Miljö

Utvecklingssamarbete

Associering av utomeuropeiska länder och territorier

Institutionella bestämmelser (icke fullständig förteckning)

Finansiella bestämmelser (icke fullständig förteckning)

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser (icke fullständig förteckning)

INLEDNING

Besluten inom den Europeiska unionen fattas genom flera olika förfaranden. På så sätt kan institutionernas roller variera beroende på vilket område det gäller. I allmänhet fattas besluten inom den institutionella triangeln som består av Europaparlamentet, rådet och kommissionen men även andra institutioner eller organ deltar inom vissa speciella områden. Dessa aktörer är revisionsrätten, Europeiska centralbanken, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. De agerar inom ramen för de befogenheter som fördragen har tilldelat dem.

Redogörelsen som följer täcker Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Redogörelsen är tematiskt uppställd. Förändringar som har tillförts genom Amsterdamfördraget (ny procedurregel eller lagändring) indikeras genom kursiverade bokstäver med fetstil.

FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

De mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Konstaterande om allvarligt och ihållande åsidosättande av principerna på vilka Europeiska unionen grundar sig ( artikel 7.1 ) :

 • Förslag från en tredjedel av medlemsstaterna eller från kommissionen -Europaparlamentets samtycke som motsvarar majoriteten av medlemmarna och majoriteten av två tredjedelar av de avgivna rösterna. Rådet, samlat på stats- eller regeringschefsnivå, beslutar enhälligt (utan att beakta den ifrågavarande medlemsstaten).

Beslut om att upphäva vissa av de rättigheter som den ifrågavarande medlemsstaten har till följd av tillämpningen av fördraget ( artikel 7.2 ):

 • Rådets beslut med kvalificerad majoritet (utan att beakta den ifrågavarande medlemsstaten).

Ändring eller återkallande av en medlemsstats upphävda rättigheter ( artikel 7.3 ):

 • Rådets beslut med kvalificerad majoritet (utan att beakta den ifrågavarande medlemsstaten).

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP)

Antagande av en gemensam strategi i vilken skall anges mål och varaktighet samt de medel som unionen och medlemsstaterna skall ställa till förfogande för deras genomförande ( artikel 13 ):

 • Beslut i Europeiska rådet.

Beslut fattade rörande utrikes- och säkerhetspolitik ( artikel 23.1 ):

 • Enhälligt beslut i rådet (att en medlemsstat avstår från att rösta hindrar inte att sådana beslut fattas).

Antagande av gemensamma åtgärder och gemensamma ståndpunkter på grundval av en gemensam strategi ( artikel 23.2 första stycket andra strecksatsen ) :

 • Rådets beslut fattat med kvalificerad majoritet (med röster från minst tio medlemmar).

Antagande av beslut om genomförande av en gemensam åtgärd eller en gemensam ståndpunkt ( artikel 23.2 första stycket andra strecksatsen ):

 • Rådets beslut fattat med kvalificerad majoritet (med röster från minst tio medlemmar).

Om en rådsmedlem förklarar att denne av viktiga och uttalade skäl som rör nationell politik avser att motsätta sig antagandet av ett beslut som skall fattas med kvalificerad majoritet skall frågan hänskjutas till Europeiska rådet ( artikel 23.2 andra stycket ):

 • Rådets beslut fattat med kvalificerad majoritet (med röster från minst tio medlemmar)

Beslutsförfarande vid ett avtal med en eller flera stater eller internationella organisationer ( artikel 24 ):

 • Rådet får genom enhälligt beslut bemyndiga ordförandelandet, som om det är lämpligt skall biträdas av kommissionen, att inleda förhandlingar. skall ingås av rådet genom enhälligt beslut efter rekommendation av ordförandelandet.

Beslut om att vissa utgifter inte skall belasta Europeiska gemenskapens budget ( artikel 28 ) :

 • Enhälligt beslut i rådet.

Polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Antagande av gemensamma ståndpunkter, rambeslut och beslut ( artikel 34.2 a-34.2 c ):

 • På initiativ från kommissionen eller från en medlemsstat - enhälligt beslut i rådet.

Antagande av nödvändiga åtgärder vid genomförandet av ett beslut ( artikel 34.2 c) ):

 • Rådets beslut med kvalificerad majoritet (med röster från minst tio medlemmar)

Antagande av en konvention (artikel 34.2 d första stycket, f.d. artikel K 6):

 • På initiativ från kommissionen eller en medlemsstat - enhälligt beslut i rådet - medlemsstaternas ratificering enligt deras respektive konstitutionsregler - konventionen träder i kraft i de stater som har ratificerat den när minst hälften av medlemsstaterna har antagit konventionen.

Antagande av en konventions tillämpningsregler (artikel 34.2 d andra stycket, f.d. artikel K 6):

 • Rådet med en majoritet av två tredjedelar av de fördragsslutande parterna.

Inrättande av ett närmare samarbete inom ramen för avdelning VI ( artikel 40.2 första stycket ) :

 • På begäran av berörda medlemsstater - samråd med kommissionen - rådets beslut med kvalificerad majoritet (med röster från minst tio medlemmar).

Hänskjutande till Europeiska rådet om en medlemsstat förklarar att denna av viktiga och uttalade skäl som rör nationell politik avser motsätta sig ett närmare samarbete ( artikel 40.2 andra stycket ):

 • Rådets beslut med kvalificerad majoritet (med röster från minst tio medlemmar).

Beslut om att vissa utgifter inte skall belasta Europeiska gemenskapernas budget ( artikel 41 ) :

 • Enhälligt beslut i rådet.

Vissa områden som avses i avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen förs över till avdelning IV i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (artikel 42, f.d. artikel K.14):

 • På initiativ av kommissionen eller en medlemsstat - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet - ratificering av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

Slutbestämmelser

Ändringar av de fördrag som unionen bygger på (artikel 48, f.d. artikel N):

 • Förslag från en medlemsstat eller kommissionen - samråd med Europaparlamentet och i förekommande fall kommissionen (även Europeiska centralbankens råd när ändringarna rör det monetära området) - positivt yttrande från rådet - rådets ordförande sammankallar en konferens bestående av företrädare för medlemsstaternas regeringar i syfte att i samförstånd komma överens om de ändringar som skall göras i fördragen - ratificering av medlemsstaterna enligt deras konstitutionella bestämmelser.

Europeiska staters ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (artikel 49, f.d. artikel O):

 • Ansökan från en kandidatstat - samråd med kommissionen - samtycke från Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet - ratificering av samtliga avtalsslutande stater i överensstämmelse med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Närmare samarbete

Godkänna ett inledande ( artikel 11.2 första stycket ):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - rådet med kvalificerad majoritet.

Hänskjutning till rådet i dess sammansättning av statschefer eller regeringschefer om en medlemsstat förklarar att den av viktiga och uttalade skäl som rör nationell politik avser att motsätta sig att ett närmare samarbete inleds ( artikel 11.2 andra stycket ):

 • Rådets beslut med kvalificerad majoritet (med röster från minst tio medlemmar).

Godkännande av ett inledande från rådet samlat på stats- eller regeringschefsnivå ( artikel 11.2 andra stycket ):

 • Enhälligt beslut i rådet.

Diskriminering på grund av nationalitet

Bestämmelser i syfte att förbjuda sådan diskriminering (artikel 12, f.d. artikel 6):

 • Medbeslutandeförfarande.

Diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

Lämpliga åtgärder för att bekämpa all diskriminering ( artikel 13 ):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Upprättande av den inre marknaden (se även punkt 6, 8, 9, 10, 11 och 16)

Precisering av nödvändiga riktlinjer och villkor i syfte att säkerställa väl avvägda framsteg inom alla sektorer som berörs av de fyra friheterna (artikel 14. 3 , f.d. artikel 7a):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Unionsmedborgarskap

Bestämmelser i syfte att underlätta utövandet av de rättigheter som är förbundna med medborgarskapet (artikel 18, f.d. artikel 8a):

 • Medbeslutandeförfarande med enhällighet i rådet.

Villkor för utövande av rösträtt och valbarhet vid kommunala val (artikel 19.1, f.d. artikel 8b):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Villkor för utövande av rösträtt och valbarhet till Europaparlamentet (artikel 19.2, f.d. artikel 8b):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Bestämmelser i syfte att stärka eller komplettera rättigheter förbundna med unionsmedborgarskapet (artikel 22, f.d. artikel 8e):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Fri rörlighet för varor

Fastställande av den gemensamma tulltaxan (artikel 26, f.d. artikel 28):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Jordbruk

Antagande av förordningar, direktiv, beslut och gemensam organisation av marknaderna (artikel 37.2 och 37.3, f.d. artikel 43):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - kvalificerad majoritet i rådet.

Fri rörlighet för arbetstagare

Antagande av åtgärder i syfte att genomföra fri rörlighet för arbetstagare (artikel 40, f.d. artikel 49):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén.

Antagande av nödvändiga åtgärder inom den sociala trygghetens område för att genomföra fri rörlighet för arbetstagare (artikel 42, f.d. artikel 51):

 • Medbeslutandeförfarande med enhällighet i rådet .

Etableringsrätt

Förverkligande av etableringsrätten genom direktiv (artikel 44, f.d. artikel 54):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén.

Undantag för vissa verksamheter från tillämpning av bestämmelserna i kapitlet om etableringsrätten (artikel 45, f.d. artikel 55):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Direktiv för samordning av bestämmelser som föreskriver särskild behandling av utländska medborgare och som grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa (artikel 46, f.d. artikel 56):

 • Medbeslutandeförfarande.

Direktiv som syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis (artikel 47.1, f.d. artikel 57):

 • Medbeslutandeförfarande.

Direktiv som syftar till samordning av medlemsstaternas bestämmelser i lagar och andra författningar om upptagande och utövande av förvärvsverksamhet som egenföretagare (artikel 47.2, f.d. artikel 57):

 • Medbeslutandeförfarande (med enhällighet i rådet om genomförandet i en medlemsstat medför ändring av gällande principer inom yrkeslagstiftningen såvitt avser utbildning och tillträdesvillkor för fysiska personer).

Tjänster

Utökning av bestämmelserna i kapitlet tjänster till att gälla medborgare i tredje land som tillhandahåller tjänster och som har etablerat sig inom gemenskapen (artikel 49, f.d. artikel 59):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Direktiv i syfte att genomföra liberaliseringen av en särskild tjänst (artikel 52, f.d. artikel 63):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Ekonomiska och sociala kommittén - rådet med kvalificerad majoritet.

Kapital och betalningar

Åtgärder beträffande kapitalrörelser till eller från tredje land som gäller direktinvesteringar, inbegripet investeringar i fast egendom, etablering, tillhandahållande av finansiella tjänster eller emission och introduktion av värdepapper på kapitalmarknader (artikel 57, f.d. artikel 73c):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet (enhällighet när den avsedda åtgärden utgör ett steg tillbaka inom liberaliseringen av kapitalrörelser).

Skyddsåtgärder då kapitalrörelser till eller från tredje land under exceptionella förhållanden hotar att orsaka allvarliga svårigheter för den ekonomiska och monetära unionens funktion (artikel 59, f.d. artikel 73f):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europeiska centralbanken - rådet med kvalificerad majoritet.

Brådskande åtgärder mot ett tredje land som enligt bestämmelserna förutsätter att de ekonomiska förbindelserna avbryts eller begränsar de ekonomiska förbindelserna mellan Europeiska unionen och landet i fråga (artikel 60.1, f.d. artikel 73g):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Ändring eller avskaffande av ensidiga åtgärder vidtagna av en medlemsstat mot ett tredje land (artikel 60.2, f.d. 73g):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer

Åtgärder i syfte att säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer när de passerar unionens inre gränser ( artikel 62.1 ):

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet (under en övergångsperiod på fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande) / förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet för att fastställa det tillämpliga beslutsförfarandet (efter övergångsperioden).

Åtgärder som avser passage av medlemsstaternas yttre gränser och med vilkas hjälp normer och förfaranden som medlemsstaterna skall följa när de utför personkontroller ska fastställas ( artikel 62.2 a ):

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet (under en övergångsperiod på fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande) / förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet för att fastställa det tillämpliga beslutsförfarandet (efter övergångsperioden).

Antagande av en enhetlig utformning av viseringar och en förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering ( artikel 62.2 b i-62.2 b iii ):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - rådet med kvalificerad majoritet.

Fastställande av förfaranden och villkor för medlemsstaternas utfärdande av viseringar samt av en enhetlig utformning av viseringar ( artikel 62.2 b ii och 62.2 b iv ):

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet (under en övergångsperiod på fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande) / medbeslutandeförfarande (efter övergångsperioden).

Åtgärder som anger villkoren för att medborgare i tredje land skall ha frihet att resa inom medlemsstaternas territorium under en tid av högst tre månader ( artikel 62.3 ):

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet (under en övergångsperiod på fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande) / förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet för att fastställa det tillämpliga beslutsförfarandet (efter övergångsperioden).

Åtgärder som avser asyl (medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan, miniminormer för mottagande av asylsökande, villkor för att kunna betraktas som flykting, förfarande för att bevilja eller återkalla flyktingstatus) ( artikel 63.1 ):

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet (under en övergångsperiod på fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande) / förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet för att fastställa det tillämpliga beslutsförfarandet (efter övergångsperioden).

Åtgärder som avser flyktingar och fördrivna personer (beviljande av tillfälligt skydd) ( artikel 63.2 a ):

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet (under en övergångsperiod på fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande) / förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet för att fastställa det tillämpliga beslutsförfarandet (efter övergångsperioden).

Åtgärder som avser flyktingar och fördrivna personer (balans mellan medlemsstaternas insatser) ( artikel 63.2 b ):

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Åtgärder som avser invandringspolitiken (villkor för inresa och bosättning, normer för medlemsstaternas förfaranden för att utfärda visering för längre tid och uppehållstillstånd) ( artikel 63.3 a ):

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Åtgärder som avser invandringspolitiken (olaglig invandring och olaglig bosättning) ( artikel 63.3 b)

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet (under en övergångsperiod på fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande) / förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet för att fastställa det tillämpliga beslutsförfarandet (efter övergångsperioden).

Åtgärder som fastställer de rättigheter och villkor enligt vilka medborgare i tredje land som är lagligen bosatt i en medlemsstat får bosätta sig i andra medlemsstater ( artikel 63.4 ):

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Provisoriska åtgärder i en nödsituation som kännetecknas av en plötslig inströmning av medborgare i tredje länder ( artikel 64 ):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Åtgärder rörande civilrättsligt samarbete med gränsöverskridande följder ( artikel 65 ):

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet (under en övergångsperiod på fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande) / förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet för att fastställa det tillämpliga beslutsförfarandet (efter övergångsperioden).

Åtgärder som avser säkerställa samarbete mellan de relevanta enheterna i medlemsstaternas förvaltningar samt mellan dessa enheter och kommissionen ( artikel 66 ):

 • Förslag från kommissionen eller på en medlemsstats initiativ - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet (under en övergångsperiod på fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande) / förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet för att fastställa det tillämpliga beslutsförfarandet (efter övergångsperioden).

Beslut om att tillämpa medbeslutandeförfarande efter övergångsperioden för hela eller delar av avdelning IV och att anpassa bestämmelserna om domstolens behörighet ( artikel 67.2 andra strecksatsen ):

 • Samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Transport

Gemensamma regler, villkor under vilka utomlands hemmahörande transportföretag får utföra transporter i en medlemsstat, och andra lämpliga bestämmelser (artikel 71.1, f.d. artikel 75):

 • Medbeslutandeförfarande - samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén .

Bestämmelser som avser principerna för regleringen av transportväsendet och vilkas tillämpning skulle kunna få allvarliga återverkningar på levnadsstandarden och sysselsättningen i vissa regioner samt på utnyttjandet av transportutrustningen (artikel 71.2, f.d. artikel 75):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén - enhälligt beslut i rådet.

Bestämmelser som avser att avskaffa diskriminering när det gäller fraktsatser och befordringsvillkor (artikel 75, f.d. artikel 79):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén - enhälligt beslut i rådet.

Frågan är i vilken omfattning och på vilket sätt lämpliga bestämmelser ska kunna meddelas för sjöfart och luftfart (artikel 80, f.d. artikel 84):

 • Rådet med kvalificerad majoritet.

Konkurrensregler

Antagande av lämpliga förordningar eller direktiv i syfte att kunna tillämpa principerna i artiklarna 81 och 82 (artikel 83, f.d. artikel 87):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - rådet med kvalificerad majoritet.

Undantag medger, under speciella omständigheter, att ett statligt stöd som går emot gemenskapsrätten skall anses som förenlig med den gemensamma marknaden:

 • Begäran från en medlemsstat - enhälligt beslut i rådet.

Antagande av alla lämpliga förordningar i syfte att kunna tillämpa artiklarna 87 och 88 som rör statligt stöd från staterna (artikel 89, f.d. artikel 94):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - rådet med kvalificerad majoritet.

Bestämmelser om skatter och avgifter

Befrielse och återbetalning för en begränsad tid vid export till andra medlemsstater (artikel 92, f.d. artikel 98):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter, punktskatter och andra indirekta skatter eller avgifter (artikel 93, f.d. artikel 99):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén - enhälligt beslut i rådet.

Tillnärmning av lagstiftning

Direktiv om tillnärmning av sådana lagar och andra författningar i medlemsstaterna som direkt inverkar på den gemensamma marknaden (artikel 94, f.d. artikel 100):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén - enhälligt beslut i rådet.

Upprättande och funktion av den inre marknaden (artikel 95, f.d. artikel 100a):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén.

Speciellt fall som kräver eliminering av en snedvridning av konkurrensvillkoren (artikel 96, f.d. artikel 101):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Ekonomisk politik

Antagande av rekommendation som fastställer allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken (artikel 99.2, f.d. artikel 103):

 • På rekommendation från kommissionen - utkast antaget av rådet med kvalificerad majoritet - rapportering till Europeiska rådet - slutsats i Europeiska rådet - på grundval av denna slutsats i Europeiska rådet antar rådet rekommendationen med kvalificerad majoritet.

Rekommendation till en medlemsstat som inte anpassar sig till de allmänna ekonomiska riktlinjerna (artikel 99.4, f.d. artikel 103):

 • Rekommendation från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Beslut om att offentliggöra rådets rekommendationer (artikel 99.4, f.d. artikel 103):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Möjlighet att anta föreskrifterna om det multilaterala övervakningsförfarandet av den ekonomiska politiken (artikel 99.5, f.d. artikel 103):

 • Samarbetsförfarande.

Lämpliga åtgärder vid allvarliga försörjningsproblem i fråga om vissa varor (artikel 100.1), f.d. artikel 103a):

 • Förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet.

Ekonomiskt bistånd från gemenskapen till en medlemsstat som har svårigheter till följd av osedvanliga händelser utanför dess kontroll (artikel 100.2, f.d. artikel 103a):

 • Förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet (kvalificerad majoritet när de stora svårigheterna har orsakats av naturkatastrofer).

Tillämpning av förbud mot ansvar för eller åtagande av förpliktelser och rätt att övertrassera konton (artikel 103, f.d. artikel 104b):

 • Samarbetsförfarande.

Konstaterande av ett alltför stort underskott (artikel 104.6, f.d. artikel 104c):

 • Rekommendation från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Förfarande vid alltför stort underskott (artikel 104.7-104.9, 104.11-104.12, f.d. artikel 104c):

 • Rekommendation från kommissionen - rådet med två tredjedelars majoritet av medlemmarnas avvägda röster, varav rösterna från representanten för den berörda staten ej räknas.

Ändring av protokollet till det tillämpliga förfarandet vid alltför stort underskott (artikel 104.14, f.d. artikel 104c):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet samt Europeiska centralbanken - enhälligt beslut i rådet.

Monetär politik

Beslut om att tilldela Europeiska centralbanken speciella uppgifter i samband med tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut (med undantag av försäkringsföretag) (artikel 105)):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europeiska centralbanken - samtycke från Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Åtgärder för att harmonisera valörerna och de tekniska specifikationerna för alla mynt som skall sättas i omlopp inom gemenskapen (artikel 106, f.d. 105a):

 • Samarbetsförfarande med samråd med Europeiska centralbanken.

Ändring av Europeiska centralbankernas stadga (ECBS) (artikel 107.5, f.d. artikel 106):

 • Första möjlighet: rekommendation från Europeiska centralbanken - samråd med kommissionen - samtycke från Europaparlamentet - rådet med kvalificerad majoritet
 • Andra möjlighet: förslag från kommissionen - samråd med Europeiska centralbanken - samtycke från Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Antagande av de bestämmelser som avses i stadgarna för Europeiska centralbankernas system (ECBS) (artikel 107.6, f.d. artikel 107):

 • Första möjlighet: förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet och Europeiska centralbanken - rådet med kvalificerad majoritet
 • Andra möjlighet: rekommendation från Europeiska centralbanken - samtycke från kommissionen och Europaparlamentet - rådet med kvalificerad majoritet.

Ingående av formella avtal om ett växelkurssystem för euron i förhållande till valutor i tredje land (artikel 111.1, f.d. artikel 109):

 • Rekommendation från kommissionen eller från Europeiska centralbanken - enhälligt beslut i rådet.

Antagande, ändring eller upphävande av centralkurser för euron (artikel 111.1, f.d. artikel 109):

 • Första möjlighet: rekommendation från Europeiska centralbanken - rådet med kvalificerad majoritet
 • Andra möjlighet: rekommendation från kommissionen - samråd med Europeiska centralbanken - rådet med kvalificerad majoritet.

Utarbetande av allmänna riktlinjer vid avsaknad av ett växelkurssystem i förhållande till valutor i tredje land (artikel 111.2, f.d. artikel 109):

 • Första möjlighet: rekommendation från Europeiska centralbanken - rådet med kvalificerad majoritet
 • Andra möjlighet: rekommendation från kommissionen - samråd med Europeiska centralbanken - rådet med kvalificerad majoritet.

Ordning för förhandlingarna och för ingående av avtal angående monetära frågor eller växelkursfrågor (artikel 111.3, f.d. artikel 109):

 • Rekommendation från kommissionen - samråd med Europeiska centralbanken - rådet med kvalificerad majoritet.

Institutionella bestämmelser om ekonomisk och monetär politik

Antagande av bestämmelser för upprättandet av den ekonomiska och finansiella kommittén (artikel 114, f.d. 109c):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europeiska centralbanken samt Ekonomiska och finansiella kommittén - rådet med kvalificerad majoritet.

Övergångsbestämmelser för den ekonomiska och monetära politiken

Upphävande av undantag för en medlemsstat som inte har uppfyllt villkoren för genomförandet av en gemensam valuta (Grekland och Sverige) efter tredje etappens början (artikel 122, f.d. artikel 109k):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - rådet samlat på stats- eller regeringschefsnivå med kvalificerad majoritet.

Fastställande den 1 januari 1999 av de omräkningskurser till vilka de nationella valutorna oåterkalleligen skall låsas och av den oåterkalleligen låsta kurs till vilken euron skall ersätta dessa valutor (artikel 123, f.d. artikel 109l):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europeiska centralbanken - enhälligt beslut i rådet av medlemsstaterna utan undantag.

Sysselsättning

Utarbetande av årliga riktlinjer som medlemsstaterna skall beakta i sin sysselsättningspolitik ( artikel 128.2 ):

 • Europeiska rådets slutsatser - förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén samt Sysselsättningskommittén - rådet med kvalificerad majoritet.

Rekommendation till medlemsstaterna om sysselsättningspolitiken ( artikel 128.4 ):

 • Rekommendation från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Antagande av stödåtgärder för att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och stödja deras insatser på sysselsättningsområdet ( artikel 129 ):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Gemensam handelspolitik

Antagande av direktiv om harmonisering av medlemsstaternas regler för exportstöd till tredje land (artikel 132, f.d. artikel 112):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Utövande av befogenheter som tilldelats rådet genom artikel 133 (artikel 133, f.d. artikel 113):

 • Kvalificerad majoritet.

Utvidgning av artikel 133 till att avse internationella förhandlingar och avtal om tjänster och immateriella rättigheter (artikel 133. 5 , f.d. artikel 113):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Tullsamarbete

Åtgärder för att förstärka tullsamarbetet mellan medlemsstaterna och mellan de senare och kommissionen ( artikel 135 ):

 • Medbeslutandeförfarande

Sociala bestämmelser

Antagande av direktiv som fastställer minimikrav i sociala frågor samt åtgärder som är avsedda att främja samarbetet mellan medlemsstaterna (artikel 137. 2 , f.d. artikel 118):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Antagande av åtgärder rörande social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna, skydd för arbetstagarna då deras anställningsavtal slutar gälla, företrädande och kollektivt tillvaratagande av arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen, anställningsvillkor för medborgare i tredje land eller ekonomiska bidrag för att främja sysselsättning och skapa arbetstillfällen (utan att det påverkar tillämpningen av om Socialfonden) (artikel 137. 3 , f.d. artikel 118):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - enhälligt beslut i rådet.

Beslut om genomförande av vissa avtal slutna mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå (artikel 139. 2 , f.d. artikel 118b):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet (enhällighet om beslutet gäller en av domänerna avsedda i artikel 137.3).

Antagande av åtgärder som syftar till att säkerställa tillämpningen av principen om lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i frågor som rör anställning och yrke (artikel 141. 3 , f.d. artikel 119):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén.

Tilldelning av uppgifter till kommissionen som avser genomförandet av gemensamma åtgärder, särskilt vad beträffar social trygghet för migrerande arbetstagare (artikel 144, f.d. artikel 121):

 • Enhälligt beslut i rådet med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén.

Europeiska Socialfonden

Antagande av beslut om genomförandebestämmelser för Europeiska socialfonden (artikel 148, f.d. artikel 125):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén .

Utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor

Antagande av stimulansåtgärder för att bidraga till att gemenskapens mål för utbildning uppnås (artikel 149.4 första strecksatsen, f.d. artikel 126):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Antagande av rekommendation om att bidraga till att gemenskapens mål för utbildning uppnås (artikel 149.4 andra strecksatsen, f.d. artikel 126):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Antagande av åtgärder för att bidraga till att gemenskapens mål för yrkesutbildning uppnås (artikel 150, f.d. artikel 127):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén .

Kultur

Antagande av stimulansåtgärder för att bidraga till att gemenskapens mål för kulturen uppnås (artikel 151.5 första strecksatsen, f.d. artikel 128):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Regionkommittén (rådet skall besluta enhälligt under hela förfarandet).

Antagande av rekommendation om att bidraga till att gemenskapens mål för kulturen uppnås (artikel 151.5 andra strecksatsen, f.d. artikel 128):

 • Förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet.

Folkhälsa

Antagande av stimulansåtgärder för att bidraga till att gemenskapens mål för folkhälsan uppnås ( även inom veterinär- och växtskyddsområdet ) (artikel 152. 4 , f.d. artikel 129):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Antagande av rekommendationer för att bidraga till att gemenskapens mål för folkhälsan uppnås (artikel 152, f.d. artikel 129):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.

Konsumentskydd

Antagande av åtgärder som understöder och kompletterar medlemsstaternas politik och försäkrar uppföljningen av denna (artikel 153. 4 , f.d. artikel 129a):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén.

Transeuropeiska nät

Antagande av riktlinjer och åtgärder för att förverkliga gemenskapens mål för transeuropeiska nät (artikel 156, f.d. artikel 129d):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén (riktlinjer och projekt av gemensamt intresse som angår en medlemsstats territorium kräver den berörda medlemsstatens godkännande).

Industri

Antagande av särskilda åtgärder för att stödja de insatser som görs av medlemsstaterna för att förverkliga gemenskapens och medlemsstaternas mål för industrin (artikel 157, f.d. artikel 130):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén - enhälligt beslut i rådet.

Ekonomisk och social sammanhållning

Specifika åtgärder som visar sig vara nödvändiga utanför strukturfonderna (artikel 159, f.d. artikel 130b):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - enhälligt beslut i rådet.

Fastställande av strukturfondernas uppgifter, huvudmål och strukturfondernas uppgifter samt av organisationen av de allmänna tillämpliga reglerna och av de bestämmelser som behövs för att säkerställa effektiviteten och samordningen av fonderna med varandra och med andra befintliga finansieringsorgan (artikel 161, f.d. artikel 130d):

 • Förslag från kommissionen - Europaparlamentets samtycke - samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - enhälligt beslut i rådet.

Genomförandebestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden (artikel 162, f.d. artikel 130e):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Forskning och teknisk utveckling

Antagande av ett flerårigt ramprogram (artikel 166.1, f.d. artikel 130i):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén ( rådet beslutar med kvalificerad majoritet under hela förfarandet ).

Antagande av särskilda program för genomförandet av det fleråriga ramprogrammet (artikel 166.4, f.d. artikel 130i):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet samt Ekonomiska och sociala kommittén - rådet med kvalificerad majoritet.

Förhandlingar om och ingående av avtal inom teknisk forskning och utveckling med tredje land eller internationella organisationer (artikel 170, f.d. artikel 130m):

 • Förfarande enligt artikel 300 (f.d. artikel 228): rekommendationer från kommissionen till rådet - rådet tillåter kommissionen att inleda och föra nödvändiga förhandlingar i samråd med de särskilda kommittér som rådet tillsatt och inom ramen för de direktiv som rådet fastställt - ingående av avtal i rådet (med kvalificerad majoritet eller enhällighet enligt förfarandet som krävs då interna regler skall kunna antas).

Bildande av gemensamma företag eller andra organisationer som är nödvändiga för ett gott genomförande av forskningsprogram, teknisk utveckling och av gemenskapens demonstrationer (artikel 172 första stycket, f.d. artikel 130o):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet samt Ekonomiska och sociala kommittén - rådet med kvalificerad majoritet .

Regler för genomförandet av det fleråriga ramprogrammet samt om de regler som skall tillämpas vid tilläggsprogrammen (artikel 172 andra stycket, f.d. artikel 130o):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén (antagande av de tilläggsprogram som kräver de berörda medlemsstaternas samtycke).

Miljö

Förhandlingar om och ingående av avtal mellan gemenskapen och tredje land eller internationella organisationer (artikel 174, f.d. artikel 130r):

 • Förfarande enligt artikel 300 (f.d. artikel 228): rekommendationer från kommissionen till rådet - rådet tillåter kommissionen att inleda och föra nödvändiga förhandlingar i samråd med särskilda kommittér tillsatta av rådet och inom ramen för de direktiv som rådet utfärdat - ingående av avtal av rådet (med kvalificerad majoritet eller enhällighet enligt det förfarande som krävs för att interna regler skall kunna antas).

Åtgärder som vidtas för att förverkliga gemenskapens mål inom miljön (artikel 175.1, f.d. artikel 130s):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén .

Antagande, med avvikelse från artikel 175.1, av bestämmelser av skattekaraktär eller fysisk planering, markanvändning, förvaltning av vattenresurser eller energiförsörjning (artikel 175.2 första stycket, f.d. artikel 130s):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - enhälligt beslut i rådet.

Definition av de avsedda frågorna i artikel 175.2 i vilka beslut skall fattas med kvalificerad majoritet (artikel 175.2 andra stycket, f.d. artikel 130s):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - enhälligt beslut i rådet.

Antagande av allmänna handlingsprogram som anger de mål som skall prioriteras (artikel 175.3, f.d. artikel 130s):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén .

Genomförande av de handlingsprogram som avses i artikel 175.3 (artikel 175.4, f.d. artikel 130s):

 • Första möjlighet (beroende på fall): medbeslutandeförfarande med samråd med Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén
 • Andra möjlighet (beroende på fall): förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - enhälligt beslut i rådet.

Utvecklingssamarbete

Nödvändiga åtgärder som behövs för att främja gemenskapens mål inom utvecklingssamarbete (fleråriga program till exempel) (artikel 179, f.d. artikel 130w):

 • Medbeslutandeförfarande .

Förhandlingar om och ingående av avtal mellan gemenskapen och tredje land eller internationella organisationer (artikel 181, f.d. artikel 130y):

 • Förfarande enligt artikel 300 (f.d. artikel 228): rekommendationer från kommissionen till rådet - rådet tillåter kommissionen att inleda och föra nödvändiga förhandlingar i samråd med särskilda kommittér tillsatta av rådet och inom ramen för de direktiv som rådet utfärdat - ingående av avtal i rådet (med kvalificerad majoritet eller enhällighet enligt det förfarande som krävs för att interna regler skall kunna antas).

Associering av utomeuropeiska länder och territorier

Fastställande av bestämmelser för villkor och associeringsförfarande mellan länderna och territorierna samt gemenskapen (artikel 187, f.d. artikel 136):

 • Enhälligt beslut i rådet.

Institutionella bestämmelser (icke fullständig förteckning)

Fastställande av en enhetlig valordning vid direktval till Europaparlamentet (artikel 190. 4 , f.d. artikel 138):

 • Enhälligt beslut i rådet efter samtycke från Europaparlamentet med en majoritet av sina ledamöter - ratificering av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella föreskrifter.

Fastställande av riktlinjer och bestämmelser som reglerar befogenheten att genomföra regler tilldelade av rådet (artikel 202, f.d. artikel 145):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet.

Fastställande av turordning för medlemsstaternas ordförandeskap i rådet (artikel 203  andra stycket , f.d. artikel 146):

 • Enhälligt beslut i rådet.

Finansiella bestämmelser (icke fullständig förteckning)

Antagande av bestämmelser om gemenskapens system för egna medel (artikel 269, f.d. artikel 201):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - enhälligt beslut i rådet - ratificering av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

Antagande av gemenskapens budget (artikel 272, f.d. artikel 203):

 • Kommissionen överlämnar preliminärt budgetförslag till rådet före den 1 september - antagande av budgetförslaget med kvalificerad majoritet i rådet och överlämnande till Europaparlamentet före den 5 oktober - inom 45 dagar efter överlämnandet kan Europaparlamentet göra ändringar i budgetförslaget beträffande icke-obligatoriska utgifter eller föreslå ändringar beträffande de obligatoriska utgifterna - budgetförslaget ändras genom ändringar och förslag på ändringar som rådet med kvalificerad majoritet antingen har accepterat eller avslagit efter vilket det överlämnas till Europaparlamentet - inom 15 dagar efter överlämnandet kan Europaparlamentet med en majoritet av dess ledamöter och med tre femtedelar av de avgivna rösterna besluta om att ändra eller avslå de ändringar av Europaparlamentets ändringsförslag som gjorts av rådet (icke-obligatoriska utgifter) och anta budgeten i enlighet därmed. Europaparlamentet kan också genom beslut av en majoritet av dess ledamöter och två tredjedelar av de avgivna rösterna avslå budgetförslaget och begära att få ett nytt förslag framlagt - antagandet av budgeten konstateras av Europaparlamentets ordförande.

Antagande av nödvändiga åtgärder som rör förebyggande av och kamp mot bedrägerier som riktar sig mot gemenskapens ekonomiska intressen för att ge effektivt och likvärdigt skydd i medlemsstaterna (utan att det påverkar tillämpningen av nationell straffrätt eller nationell rättskipning) (artikel 280. 4 , f.d. artikel 209a):

 • Medbeslutandeförfarande med samråd med revisionsrätten.

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser (icke fullständig förteckning)

Fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i gemenskaperna (artikel 283, f.d. artikel 212):

 • Förslag från kommissionen - samråd med berörda institutioner - rådet med kvalificerad majoritet.

Ändringar till listan över tillverkning av eller handel med vapen, ammunition och krigsmateriel (artikel 296, f.d. artikel 223):

 • Förslag från kommissionen - enhälligt beslut i rådet.

Antagande av specifika bestämmelser för att särskilt fastställa villkoren för hur Fördraget om upprättandet av de europeiska gemenskaperna skall tillämpas beträffande yttersta randområden (artikel 299. 2 , f.d. artikel 227):

 • Förslag från kommissionen - samråd med Europaparlamentet - rådet med kvalificerad majoritet.

Antagande av brådskande åtgärder som är nödvändiga när en gemensam ståndpunkt eller en gemensam åtgärd som har beslutats enligt bestämmelserna om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik förutsätter ett handlande från gemenskapens sida som avbryter eller begränsar de ekonomiska förbindelserna med ett eller flera tredje länder (artikel 301, f.d. artikel 228a):

 • Förslag från kommissionen - rådet med kvalificerad majoritet.
Top