Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

REVISIONSRÄTTEN

Revisionsrättens roll som gemenskapsinstitution stärks genom:

 • ett omnämnande i artikel 5 (f.d. artikel E) i Fördraget om Europeiska unionen,
 • en möjlighet att väcka talan i domstolen för att försvara sin företrädesrätt, vilken stadgas i artikel 230 (f.d. artikel 173) i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Dess kontroll- och undersökningsbefogenheter har utsträckts för att mer effektivt bekämpa bedrägeri till skada för gemenskapsbudgeten. Den skall påpeka alla oegentligheter i gemenskapens inkomster och utgifter till Europaparlamentet och rådet. För att den skall kunna göra detta har dess kontrollbefogenheter utvidgats till gemenskapsmedel som förvaltas av externa organismer, inklusive Europeiska investeringsbanken (EIB).

Då den utövar sin verksamhet kan revisionsrätten begära alla handlingar eller all information som krävs och utföra kontroller "på platsen i gemenskapens övriga institutioner, i lokaler hos varje organ som förvaltar inkomster eller utgifter för gemenskapens räkning och i medlemsstaterna, inbegripet i lokalerna hos varje fysisk eller juridisk person som erhåller betalningar från budgeten (artikel 248.3)".

Beträffande EIB har revisionsrätten tillgång till den information som är nödvändig för att granska de gemenskapsutgifter och gemenskapsintäkter som banken förvaltar, enligt en överenskommelse mellan revisionsrätten, banken och kommissionen (denna överenskommelse finns redan liksom en förklaring som anmodar de tre institutionerna att efterleva den).

Förutom denna följdriktiga utvidgning av revisionsrättens kontrollbefogenheter framhålls i artikel 248 (f.d. artikel 188c) det goda samarbetet mellan revisionsrätten och de nationella revisionsorganen.

Vidare skall förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

Samråd med Ekonomiska och sociala kommittén skall ske för ett större antal ämnen. De nya områden i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen för vilka samråd i förväg med Ekonomiska och sociala kommittén krävs är:

 • riktlinjerna för främjandeåtgärder för sysselsättningen (artiklarna 128 och 129),
 • lagstiftning i sociala frågor som härrör från sociala avtalet (artiklarna 136 till 143),
 • tillämpningen av principen om lika möjligheter (artikel 141),
 • folkhälsa (artikel 152).

Europaparlamentet kan vidare samråda med Ekonomiska och sociala kommittén om det förstnämnda anser att så är lämpligt.

På det administrativa planet har Ekonomiska och sociala kommittén en organisatorisk struktur som är oberoende gentemot Regionkommittén. Det protokoll som är bilagt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som behandlar dessa två organisationers gemensamma organisation har upphävts.

REGIONKOMMITTÉN

Samråd med Regionkommittén äger rum inom följande nya områden:

 • samma områden som för Ekonomiska och sociala kommittén,
 • miljö (artikel 175),
 • socialfonden (artikel 148),
 • yrkesutbildning (artikel 150) ,
 • gränsöverskridande samarbete (artikel 265 första stycket),
 • transporter (artiklarna 71 och 80).

Vidare kan samråd om andra ämnen äga rum med Europaparlamentet.

På det administrativa planet uppnår Regionkommittén precis som Ekonomiska och sociala kommittén oberoende. Den kan också upprätta sin egen arbetsordning utan enhälligt tillstyrkande av rådet så som fallet var tidigare.

Top