Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Mål T-346/10: Talan väckt den 18 augusti 2010 — Borax Europe mot ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 288/51


Talan väckt den 18 augusti 2010 — Borax Europe mot ECHA

(Mål T-346/10)

()

2010/C 288/95

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Borax Europe Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaten K. Nordlander och H. Pearson, solicitor)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ta upp talan till sakprövning,

ogiltigförklara ECHA:s beslut (nedan kallat det angripna beslutet) att identifiera borat i vissa former som ”särskilt farliga ämnen” som uppfyller kriterierna i artikel 57 c i förordning (EG) nr 1907/2006 (1) (nedan kallad Reach) och att uppta dem i kandidatlistan över särskilt farliga ämnen för vilka tillstånd krävs (nedan kallad kandidatlistan) den 18 juni 2010, och

förplikta ECHA att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar ogiltigförklaring av ECHA:s beslut att identifiera vissa former av borat som ”särskilt farliga ämnen” som uppfyller kriterierna i artikel 57 c i Reach och att uppta dem i kandidatlistan den 18 juni 2010. Sökanden fick kännedom om det angripna beslutet genom ett pressmeddelande från ECHA av den 18 juni 2010.

De former av borat som sökanden hävdar inte borde ha upptagits i kandidatlistan genom det angripna beslutet är följande. Borsyra (CAS-nummer 10043-35-3, EG-nummer 233-139-2), sodium tetraborate anhydrous, sodium tetraborate decahydrate, sodium tetraborate pentahydrate (CAS-nummer 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, EG-nummer 215-540-4) (nedan kallade borater).

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande fyra grunder.

För det första ska det angripna beslutet ogiltigförklaras, eftersom det grundar sig på bilaga XV dokumentation som innehåller uppenbara fel. Härav följer att väsentliga förfarandekrav i artikel 59 i Reach har åsidosatts. Av dokumentationen framgår att grunden för den av ECHA vidtagna åtgärden är att borater för närvarande är klassificerade i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, vilket är felaktigt.

För det andra har ECHA fattat det angripna beslutet utan att uppfylla sin uppgift att pröva i sak huruvida borater uppfyller de kriterier som uppställs i artikel 57 c i Reach. ECHA gjorde därmed en uppenbart oriktig bedömning när det angripna beslutet fattades. ECHA överskred även sin behörighet och åsidosatte principen om god förvaltningssed.

För det tredje uppfyller borater inte de kriterier som uppställs i artikel 57 c i Reach för att de aktuella ämnena ska klassificeras som reproduktionsstörande i kategori 1 eller 2 enligt direktiv 67/548. Följaktligen är de inte ”särskilt farliga ämnen” och upptagandet av dem i kandidatlistan genom det angripna beslutet utgör en överträdelse av artikel 59.8 i Reach.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, s. 1)


Top