Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Rapport från kommissionen om tillämpningen under år 2008 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar

/* KOM/2009/0331 slutlig */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331

Rapport från kommissionen om tillämpningen under år 2008 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar /* KOM/2009/0331 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 2.7.2009

KOM(2009) 331 slutlig

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

om tillämpningen under år 2008 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

om tillämpningen under år 2008 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar

FÖRORD

Denna rapport som avser år 2008 har utarbetats i enlighet med artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar[1].

I bilagan till rapporten finns statistik som visar hur ansökningarna om tillgång till handlingar har behandlats. Det bör understrykas att statistiken enbart avser ansökningar om tillgång till sådana handlingar som inte har offentliggjorts. Den avser alltså varken beställningar av redan offentliggjorda handlingar eller förfrågningar om närmare upplysningar.

1. Öppenhetspolitik [2]

Den 30 april 2008 antog kommissionen ett förslag till ändring av förordningen om allmänhetens tillgång till handlingar. Detta hade föregåtts av ett offentligt samråd under 2007 på grundval av en grönbok[3] och av upprepade önskemål från Europaparlamentets sida. De båda lagstiftande organen inledde en granskning av förslaget under andra halvåret 2008.

2. Register och webbplatser

2.1. I slutet av 2008 innehöll kommissionens register 102 582 handlingar (se tabellen i bilagan).

2.2. I artikel 9.3 i förordningen anges att så kallade ”känsliga handlingar”[4] endast ska registreras om den myndighet varifrån handlingen härrör har givit sitt samtycke. Under år 2008 fanns inga sådana handlingar upptagna i registret.

2.3. I tabellen nedan visas uppgifter om besöken på den webbplats för insyn och tillgång till handlingar som finns på Europa-webbplatsen.

Antal besökare | Antal besök | Visade sidor |

Totalt | 40 845 | 57 419 | 72 410 |

Månatligt genomsnitt | 3 404 | 4 785 | 6 034 |

3. Samarbete med övriga institutioner och med medlemsstaterna

De tre berörda institutionernas avdelningar med ansvar för genomförandet av förordningen har under 2008 fortsatt arbetet inom sitt forum för utbyte av erfarenheter i juridiska frågor som avser tillämpningen av förordningen.

4. Analys av ansökningarna om tillgång till handlingar

4.1. Den konstanta ökning av antalet ursprungliga ansökningar som kunnat konstateras sedan förordningen antogs höll i sig även under 2008 då antalet ansökningar var1 001 fler än för 2007, dvs. en ökning med nästan 25 %.

4.2. Antalet bekräftande ansökningar har minskat avsevärt. År 2008 registrerades 156 ansökningar jämfört med 273 år 2007.

4.3. När det gäller fördelningen av ansökningarna efter intresseområde står områdena transport, energi, inre marknaden, konkurrens, rättsligt samarbete, miljö och näringslivspolitik för över 40 % av ansökningarna.

4.4. När det gäller fördelningen av ansökningarna efter samhälls- och yrkeskategori bekräftas att det största antalet ansökningar fortsatt kommer från den akademiska världen, som står för 30 % av ansökningarna.

4.5. Ansökningarnas geografiska spridning är också oförändrad. Närmare 20 % av ansökningarna kommer från personer eller organisationer i Belgien, vilket förklaras av det stora antalet företag, advokatbyråer och sammanslutningar och icke-statliga organisationer som är verksamma på EU-nivå. De flesta ansökningarna kommer i övrigt från de folkrikaste medlemsstaterna, dvs. Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Nederländerna, Spanien och Tyskland står tillsammans för nästan hälften av ansökningarna (49,86 %). De nya medlemsstaternas andel är fortfarande blygsam.

5. Undantag från rätten att få tillgång till handlingar

5.1. Andelen ursprungliga ansökningar som fått positivt besked har ökat kraftigt (en ökning med närmare 10 %) jämfört med föregående år.

I 82,68 % av fallen (jämfört med knappt 72,71 % år 2007) lämnades hela handlingen ut och i 3,33 % av fallen (jämfört med 3,88 % år 2007) beviljades tillgång till en del av handlingen.

5.2. Andelen ansökningar som bekräftar ursprungliga ansökningar minskade markant (en minskning med närmare 20 %, dvs. från 66,30 % av fallen 2007 till 48,08 % av fallen 2008).

Andelen positiva besked avseende hela handlingen efter ett avslag av den ursprungliga ansökan har ökat en aning (18,59 % jämfört med 15,38 % 2007). Andelen beslut som medger partiell tillgång till handlingar efter ett avslag av den ursprungliga ansökan har nästan fördubblats (33,33 % jämfört med 18,32 % år 2007).

5.3. Vad gäller de ursprungliga ansökningarna är de två främsta skälen till avslag fortfarande att man velat skydda

- syftet med inspektioner, utredningar och revisioner (artikel 4.2 tredje strecksatsen), med en andel som ökat en aning jämfört med 2007 (26,63 % av avslagen jämfört med 23,48 % år 2007), eller

- kommissionens beslutsförfarande (artikel 4.3), med en andel på 15,22 % i de fall som gäller avgöranden för internt bruk och 13,5 % i de fall där något beslut ännu inte fattats, dvs. totalt 28,72 % avslag (jämfört med 31,31 % år 2007).

Andelen avslag som grundar sig på att man velat skydda affärsintressen och internationella förbindelser är fortfarande hög med en andel på 14,4 % (jämfört med 10,79 % år 2007) respektive 10,24 % (jämfört med 10,98 % år 2007) av det totala antalet avslag.

5.4. Vad gäller bekräftande ansökningar är de främsta skälen till avslag att man velat skydda

- syftet med utredningar (27,85 %, jämfört med 24,75 % år 2007),

- affärsintressen (24,89 %, jämfört med 25,25 % för 2007),

- kommissionens beslutsförfarande, med en andel på 17,3 % i de fall där något beslut ännu inte fattats och 12,24 % i de fall som gäller avgöranden för internt bruk, dvs. totalt 29,54 % avslag (jämfört med 17,4 % år 2007).

6. Klagomål till EU-ombudsmannen

6.1. Under 2008 färdigbehandlade ombudsmannen följande 16 klagomål mot kommissionen avseende avslag av ansökningar om att lämna ut handlingar[5]:

Fyra ärenden avslutades utan att några administrativa missförhållanden konstaterats |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

Fem ärenden avslutades med en kritisk anmärkning eller annan kommentar |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

Sju ärenden avslutades utan ytterligare åtgärd |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. Under 2008 inledde ombudsmannen 14 ärenden som gällde klagomål avseende avslag av ansökningar om tillgång till handlingar.

7. Rättslig prövning

7.1. Förstainstansrätten meddelade fem domar i mål avseende kommissionens beslut att helt eller delvis avslå ansökningar om tillgång till handlingar på grundval av förordning (EG) nr 1049/2001.

7.1.1. Förstainstansrättens dom av den 30 januari 2008 i mål T-380/04, Ioannis Terezakis mot kommissionen:

Förstainstansrätten ogiltigförklarade delvis kommissionens beslut att avslå en ansökan om tillgång till två handlingar, nämligen en revisionsberättelse och ett avtal som ingåtts av Atens flygplats och ett konsortium.

Förstainstansrätten anser att avslaget på ansökan om tillgång till revisionsberättelsen var berättigat, eftersom denna handling är skyddad under hela utredningens/revisionens gång.

När det gäller avtalet anser rätten att den sökande åtminstone borde ha fått tillgång till de uppgifter i avtalet som redan utlämnats av kommissionen. Rätten ogiltigförklarade därför delvis kommissionens beslut att delvis avslå ansökan om tillgången till avtalet.

7.1.2. Förstainstansrättens dom av den 5 juni 2008 i mål T-141/05, Internationaler Hilfsfonds eV mot kommissionen

Förstainstansrätten godtog kommissionens argument utan ogillade talan och bekräftade att den ifrågasatta åtgärden endast utgjorde en bekräftelse av ett tidigare beslut mot vilket talan inte har väckts inom tidsfristen.

Rätten gjorde tydlig åtskillnad på förfarandet inför ombudsmannen och det rättsliga förfarandet och bekräftade att det rör sig om två förfaranden som inte användas parallellt. Rätten förklarade vidare att ett beslut av ombudsmannen även om det innebär ett konstaterande av att det föreligger ett administrativt missförhållande inte utgör en ny omständighet som gör att den sökande kan väcka talan om ogiltigförklaring av ett tidigare slutgiltigt beslut, eftersom talan mot beslutet inte väckts inom tidsfristen.

Den sökande har överklagat domen till EG-domstolen.

7.1.3. Förstainstansrättens dom av den 9 september 2008 i mål T-403/05, MyTravel Group plc mot kommissionen:

Förstainstansrätten bekräftade två av kommissionens beslut (med undantag för en handling) om avslag om ansökan om tillgång till handlingar på konkurrensområdet med hänvisning till flera olika undantag (kommissionens beslutsförfarande, juridisk rådgivning och syftet med utredningar). Rätten ogiltigförklarade däremot delvis beslutet om avslag för en handling där tillgång begärts på grundval av undantaget "skydd av syftet med utredningar" med hänvisning till att skälet till avslaget var alltför vagt.

Rätten erinrade om följande:

- Eftersom det rör sig om beslutsförfarandet har gemenskapsinstitutionerna möjlighet att skydda sina interna samråd och överläggningar, då det är nödvändigt med hänsyn till allmänintresset att de ska kunna utföra sina uppgifter, särskilt inom ramen för utövandet av sina administrativa beslutsbefogenheter.

- Med hänsyn till att förordningen avser allmänhetens tillgång till handlingar är särskilda eller privata intressen inte relevanta vid en intresseavvägning enligt förordningen.

Sverige har överklagat domen till EG-domstolen.

7.1.4. Förstainstansrättens dom av den 10 september 2008 i mål T-42/05, Rhiannon Williams mot kommissionen:

I detta ärende har den sökande framfört främst följande två grunder för talan: Ett indirekt avslag på ansökan om tillgång till handlingar som ”bör finnas” och en felaktig tolkning och tillämpning av undantagen för att motivera avslag på ansökningar om tillgång till de handlingar som anges i det angripna beslutet.

När det gäller den första grunden ogiltigförklarade rätten kommissionens beslut med hänvisning till att institutionerna är skyldiga att bistå den sökande med ansökan och om ansökan trots denna hjälp ändå inte är tydlig måste institutionen vara precis, eftersom bristande precision riskerar att utgöra ett indirekt avslag när det gäller tillgång till icke identifierade handlingar. Ett indirekt avslag utgör alltid ett avslag utan motivering och kan därför ogiltigförklaras enbart av detta skäl.

Vad gäller de handlingar som uttryckligen hade avslagits bekräftade rätten kommissionens beslut i dess helhet.

7.1.5. Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 i mål T-144/05, Pablo Muñiz mot kommissionen:

Förstainstansrätten ogiltigförklarade kommissionens beslut att avslå den sökandes ansökan om tillgång till handlingar inom ramen för ett kommittéförfarande avseende tullklassificering med hänvisning till undantaget ”kommissionens beslutsförfarande”.

Rätten förklarade att skydd av kommissionens beslutsförfarande från ett riktat yttre tryck kan vara ett legitimt skäl för att begränsa tillgången till handlingar. Den ansåg emellertid att det måste kunna påvisas att ett sådant tryck verkligen föreligger och att det beslut som ska fattas i betydande utsträckning riskerar att påverkas av detta yttre tryck.

7.2. Under år 2008 väcktes talan i 23 nya mål, varav fyra överklaganden, mot kommissionens beslut med stöd av förordning (EG) nr 1049/2001[6].

Mål C-506/08P. Sverige/ andra parter MyTravel Group plc och kommissionen | Mål C-362/08P, Internationaler Hilfsfonds eV/ annan part kommissionen | Mål C-281/08P, Landtag Schleswig-Holstein/ kommissionen |

Mål C-28/08P, Kommissionen/ annan part The Bavarian Lager Co. Ltd | Mål T-509/08, Ryanair Ltd/ kommissionen | Mål T-500/08, Ryanair Ltd/ kommissionen |

Mål T-499/08, Ryanair Ltd/ kommissionen | Mål T-498/08, Ryanair Ltd/ kommissionen | Mål T-497/08, Ryanair Ltd/ kommissionen |

Mål T-496/08, Ryanair Ltd/ kommissionen | Mål T-495/08, Ryanair Ltd/ kommissionen | Mål T-494/08, Ryanair Ltd/ kommissionen |

Mål T-474/08, Dieter C. Umbach/ kommissionen | Mål T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide)/ kommissionen | Mål T-383/08, New Europe/ kommissionen |

Mål T-380/08, Nederländerna/ kommissionen | Mål T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH/ kommissionen | Mål T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/ kommissionen |

Mål T-342/08, Edward William Batchelor/ kommissionen | Mål T-250/08, Edward William Batchelor/ kommissionen | Mål T-221/08, Guido Strack/ kommissionen |

Mål T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/ kommissionen | Mål T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/ kommissionen |

8. Slutsatser

8.1. Typ av ansökningar och skälen till avslag

Liksom under tidigare år är det allmänna intrycket att en stor del av ansökningarna gäller kommissionens kontroller av hur gemenskapsrätten tillämpas. I många fall är syftet med ansökan om tillgång till handlingar att underbygga ett klagomål, t.ex. om en misstänkt överträdelse av gemenskapsrätten, eller ett överklagande av ett myndighets- eller domstolsbeslut, till exempel ett beslut av kommissionen på området konkurrenspolitik Dessa ansökningar gäller i allmänhet ett omfattande material och behandlingen av dem kräver ett betydande administrativt arbete.

Det bör också noteras att det undantag som avser kommissionens beslutsförfarande i första hand åberopas för att skydda beslut som avser enskilda individer. Vad gäller lagstiftningen får allmänheten direkt tillgång till allt fler handlingar, utan att kommissionen först inväntar en ansökan om tillgång till handlingar. Kommissionens generaldirektorat har utvecklat webbplatser för sina särskilda politikområden och därigenom givit allmänheten direkt tillgång till ett betydande antal handlingar.

Undantaget avseende skydd av affärsintressen åberopas huvudsakligen i samband med ansökningar om tillgång till handlingar på konkurrensområdet.

Dessa tendenser, som bekräftats under årens lopp, har bidragit till kommissionens överväganden vid utarbetandet av dess förslag till omarbetning av förordningen.

8.2. Utveckling av rättspraxis

Förstainstansrätten bekräftade sin rättspraxis på följande punkter:

- Kravet att det i princip ska göras en konkret och individuell prövning av de handlingar som är föremål för en ansökan om tillgång till handlingar.

- Det särintresse som en sökande eventuellt gör gällande inte är relevant för bedömningen av huruvida ett beslut om avslag är giltigt.

- Undantaget ”skyddat av syftet med utredningar och revisioner” gäller under hela utredningens/revisionens gång.

För övrigt har rätten lämnat ett utlåtande i flera andra frågor:

- Förfarandet inför ombudsmannen och det rättsliga förfarandet är två förfaranden som inte ska användas parallellt.

- Gemenskapsinstitutionerna har rätt att skydda sina interna samråd och överläggningar, särskilt från ett riktat yttre tryck, då det är nödvändigt med hänsyn till allmänintresset att de ska kunna utföra sina uppgifter, särskilt inom ramen för utövandet av sina administrativa beslutsbefogenheter.

- De måste emellertid kunna påvisa att ett sådant tryck verkligen föreligger och att det beslut som ska fattas i betydande utsträckning riskerar att påverkas av detta yttre tryck.

- Ett indirekt avslag utgör alltid ett avslag utan motivering och kan därför ogiltigförklaras enbart av detta skäl.

BILAGA

Statistiska uppgifter om tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001

1. REGISTRETS INNEHÅLL

2002 | 2 095 | 6 478 | 134 | 116 | 3 066 | 11 889 |

2003 | 2 338 | 6 823 | 135 | 113 | 2 467 | 11 876 |

2004 | 2 327 | 7 484 | 134 | 145 | 2 718 | 12 808 |

2005 | 2 152 | 7 313 | 129 | 126 | 2 674 | 12 394 |

2006 | 2 454 | 6 628 | 129 | 380 | 3 032 | 12 623 |

2007 | 2 431 | 6 647 | 129 | 717 | 3 255 | 13 179 |

2008 | 2 295 | 8 882 | 131 | 747 | 3 640 | 15 695 |

Total | 15 753 | 46 762 | 790 | 1 597 | 21 985 | 102 582 |

URSPRUNGLIGA ANSÖKNINGAR

2. ANTAL ANSÖKNINGAR

2006 | 2007 | 2008 |

3 841 | 4 196 | 5 197 |

3. SVAR

2006 | 2007 | 2008 |

Antal | % | Antal | % | Antal | % |

BEKRÄFTANDE ANSÖKNINGAR

4. ANTAL ANSÖKNINGAR

2006 | 2007 | 2008 |

140 | 273 | 156 |

5. SVAR

2006 | 2007 | 2008 |

Antal | % | Antal | % | Antal | % |

AVSLAGENS FÖRDELNING ENLIGT TILLÄMPAT UNDANTAG (I PROCENT)

6. URSPRUNGLIGA ANSÖKNINGAR

2006 | 2007 | 2008 |

4.1.a Skydd av det allmänna samhällsintresset – första strecksatsen –allmän säkerhet | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

4.1.a Skydd av det allmänna samhällsintresset – andra strecksatsen –försvar och militära frågor | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

4.1.a Skydd av det allmänna samhällsintresset – tredje strecksatsen –internationella förbindelser | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

4.1.a Skydd av det allmänna samhällsintresset – fjärde strecksatsen –finansiell, monetär eller ekonomisk politik | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

4.1.b Skydd av den enskildes privatliv och integritet | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

4.2. första strecksatsen – skydd av affärsintressen | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

4.2. andra strecksatsen – skydd av rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

4.2. tredje strecksatsen – skydd av syftet med inspektioner, utredningar och revisioner | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

4.3 första strecksatsen – beslutsförfarande, beslut som ännu inte fattats | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

4.3. andra strecksatsen – beslutsförfarande, beslut som redan fattats: handling som innehåller yttranden för internt bruk och som är en del av överläggningar och inledande samråd | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

4.5. Avslag från medlemsstaten | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

Totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. BEKRÄFTANDE ANSÖKNINGAR

2006 | 2007 | 2008 |

4.1.a Skydd av det allmänna samhällsintresset – första strecksatsen –allmän säkerhet | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

4.1.a Skydd av det allmänna samhällsintresset – andra strecksatsen –försvar och militära frågor | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

4.1.a Skydd av det allmänna samhällsintresset – tredje strecksatsen –internationella förbindelser | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

4.1.a Skydd av det allmänna samhällsintresset – fjärde strecksatsen –finansiell, monetär eller ekonomisk politik | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

4.1.b Skydd av den enskildes privatliv och integritet | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

4.2 första strecksatsen – skydd av affärsintressen | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

4.2 andra strecksatsen – skydd av rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

4.2 tredje strecksatsen – skydd av syftet med inspektioner, utredningar och revisioner | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

4.3 första strecksatsen – beslutsförfarande, beslut som ännu inte fattats | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

4.3. andra strecksatsen – beslutsförfarande, beslut som redan fattats: handling som innehåller yttranden för internt bruk och som är en del av överläggningar och inledande samråd | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

4.5. Avslag från medlemsstaten | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

Totalt | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ANSÖKNINGARNAS FÖRDELNING

8. ENLIGT DEN SÖKANDES SAMHÄLLS- OCH YRKESKATEGORI (I PROCENT)

2006 | 2007 | 2008 |

Den akademiska världen | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Det civila samhället (intressegrupper, näringslivet, icke-statliga organisationer etc.) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Delar av allmänheten som inte angivit samhälls- eller yrkeskategori | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Myndigheter (utom EU- institutionerna) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Jurister | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

Andra EU-institutioner | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Journalister | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. ENLIGT ANSÖKNINGARNAS GEOGRAFISKA URSPRUNG (I PROCENT)

2006 | 2007 | 2008 |

Belgien | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Tyskland | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Italien | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Frankrike | 9,31 | 9,32 | 8 |

Förenade kungariket | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Spanien | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Nederländerna | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

Andra länder | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Luxemburg | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Uppgift saknas | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Polen | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Danmark | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Österrike | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Grekland | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Portugal | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Sverige | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Irland | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Tjeckien | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Schweiz | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Finland | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

Förenta staterna | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Ungern | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Litauen | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

Rumänien | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Norge | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Bulgarien | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Slovenien | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Lettland | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Liechtenstein | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Slovakien | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Japan | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Cypern | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Malta | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

Kina (inklusive Hongkong) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Estland | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Ryssland | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Mexiko | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Kroatien | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Ukraina | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

Nya Zeeland | 0,08 |

Australien | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Brasilien | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Turkiet | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Kanada | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Israel | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Sydafrika | 0,04 |

f.d. jugoslaviska rep. Makedonien | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Albanien | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Island | 0,03 | 0,02 | 0 |

Egypten | 0,14 | 0 |

2006 | 2007 | 2008 |

EU-länder | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Kandidatländer | 0,22 | 0,12 | 0 |

Andra länder | 3,49 | 4,55 | 0 |

Uppgift saknas | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. ENLIGT SAKOMRÅDE (I PROCENT)

Generaldirektorat/tjänst | 2007 | 2008 |

SG – Generalsekretariatet | 10,19 | 9,38 |

TREN – Energi och transport | 7,54 | 8,18 |

MARKT – Inre marknaden och tjänster | 6,46 | 7,28 |

COMP – Konkurrens | 7,32 | 7,18 |

JLS – Rättvisa, frihet och säkerhet | 8,45 | 6,69 |

ENV – Miljö | 6,11 | 6,07 |

ENTR – Näringsliv | 5,48 | 5,91 |

SANCO – Hälso- och konsumentfrågor | 4,27 | 5,74 |

TAXUD – Skatter och tullar | 4,82 | 5,17 |

ADMIN – Personal och administration | 2,34 | 4,08 |

EMPL – Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter | 3,1 | 3,72 |

AGRI – Jordbruk och landsbygdsutveckling | 4,11 | 3,6 |

REGIO – Regionalpolitik | 3,69 | 3,42 |

TRADE – Handel | 2,48 | 2,72 |

RELEX – Yttre förbindelser | 4,09 | 2,39 |

INFSO – Informationssamhället och medier | 2,21 | 2,3 |

SJ – Rättstjänsten | 1,34 | 1,75 |

DEV – Bistånd | 2,12 | 1,67 |

AIDCO – EuropeAid | 1,27 | 1,55 |

ELARG – Utvidgning | 3,18 | 1,5 |

EAC – Utbildning och kultur | 1,58 | 1,4 |

RTD – Forskning | 1,64 | 1,23 |

ECFIN – Ekonomi och finans | 1,07 | 1,23 |

MARE – Havsfrågor och fiske | 0,95 | 1,13 |

BUDG – Budget | 1,31 | 1,07 |

COMM – Kommunikation | 0,73 | 0,85 |

OLAF – Europeiska byrån för bedrägeribekämpning | 0,45 | 0,62 |

CAB – Kommissionsledamöternas kanslier | 0,16 | 0,43 |

DGT – Översättning | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (OIB) Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel | 0,22 | 0,28 |

EPSO – Europeiska rekryteringsbyrån | 0,08 | 0,23 |

ESTAT – Eurostat | 0,24 | 0,22 |

PMO – Byrån för löneadministration och individuella ersättningar | 0,13 | 0,18 |

ECHO – Humanitärt bistånd | 0,21 | 0,15 |

JRC – Gemensamma forskningscentrumet | 0,02 | 0,13 |

IAS – Tjänsten för internredovisning | 0,1 | 0,07 |

BEPA – Rådgivarbyrån för Europapolitik | 0,06 | 0,07 |

OPOCE – Publikationsbyrån | 0,03 | 0,05 |

SCIC – Tolkning | 0,02 | 0,02 |

Informationsteknik | 0,03 | 0 |

FC – Ekonomistyrning | 0,02 | - |

Totalt | 100 | 100 |

[1] EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

[2] För ytterligare upplysningar om öppenhetspolitiken se Europeiska unionens bulletin på följande webbplats: http://europa.eu/bulletin/fr/200804/p101006.htm#anch0006

[3] KOM(2007) 185 av den 18 april 2007.

[4] En känslig handling är en handling som härrör från institutionerna eller organ som har upprättats av dem eller från medlemsstaterna, tredje länder eller internationella organisationer och som i enlighet med den berörda institutionens bestämmelser klassificerats som ”TRÈS SECRET/TOP SECRET”, ”SECRET” eller ”CONFIDENTIEL” och som skyddar Europeiska unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters väsentliga intressen på de områden som omfattas av artikel 4.1 a, i synnerhet allmän säkerhet, försvar och militära frågor (artikel 9.1).

[5] För närmare upplysningar om dessa ansökningar, se http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/default.htm

[6] För närmare upplysningar om dessa mål, se http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

Top