Help Print this page 

Document 52008PC0174

Title and reference
Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska gemenskapens vägnar ska intas avseende tolkningen av artikel 14 i Århuskonventionen

/* KOM/2008/0174 slutlig */
Multilingual display
Text

52008PC0174

Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska gemenskapens vägnar ska intas avseende tolkningen av artikel 14 i Århuskonventionen /* KOM/2008/0174 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 7.4.2008

KOM(2008) 174 slutlig

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska gemenskapens vägnar ska intas avseende tolkningen av artikel 14 i Århuskonventionen

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Gemenskapen är part i konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (utfärdad i Århus den 25 juni 1998), nedan kallad Århuskonventionen [1]

Gemenskapen har också ingått en ändring av konventionen i fråga om allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör avsiktlig utsättning i miljön och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer[2], antagen vid parternas andra möte den 27 maj 2005 genom beslut II/1.

I artikel 14 i konventionen fastställs de förfaranden som ska följas vid antagande av ändringar i denna. Punkt 4 i denna artikel rör mer specifikt andra ändringar i konventionen än ändringar i en bilaga till konventionen; denna bestämmelse har följande lydelse:

” 4. Ändringar i denna konvention som antas i enlighet med punkt 3 ska av depositarien delges alla parter för ratifikation, godkännande eller godtagande. Andra ändringar i denna konvention än ändringar i en bilaga träder i kraft för de parter som har ratificerat, godkänt eller godtagit dem 90 dagar efter det att depositarien underrättades om att de har ratificerats, godkänts eller godtagits av minst tre fjärdedelar av dessa parter. De träder därefter i kraft för varje annan part 90 dagar efter det att denna part deponerade sitt ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument rörande ändringarna.”

Formuleringen ”minst tre fjärdedelar av dessa parter” ger upphov till olika tolkningar eftersom den kan åsyfta antingen alla parter i konventionen med beaktande av att antalet parter kan ändras med tiden ( current time approach – ett system baserat på nutid) eller de parter i konventionen som var parter vid den tidpunkt då ändringen antogs ( fixed time approach – fast tidsaspekt) eller antalet parter vid den tidpunkt då ändringen antogs ( mixed time approach – blandad tidsaspekt).

Beroende på tolkningen av artikel 14.4 kommer ändringar av konventionen (som inte är ändringar av bilagan) att träda i kraft vid en tidigare eller en senare tidpunkt, eftersom det antal parter vars godkännande krävs för ikraftträdandet kommer att vara större vid tillämpningen av ett system baserat på nutid än vid tillämpningen av ett system baserat på en fast tidsaspekt eller en blandad tidsaspekt .

Vid tillfällen då en oklar bestämmelse kan ge upphov till flera tolkningar blir det i sista hand upp till parterna att komma överens om hur den ska tolkas. En sådan överenskommelse kan ta sig uttryck i ett välavvägt beslut fattat av partsmötet.

Eftersom parterna i Århuskonventionen önskar få till stånd ett tidigt ikraftträdande för den ändring av konventionen som antogs genom beslut II/1 vid parternas andra möte, liksom för eventuella ytterligare ändringar av konventionen, förväntas dessa att vid det tredje partsmötet i juni 2008 anta ett beslut om tolkningen av artikel 14.4 i konventionen till förmån för antingen ett system baserat på en fast tidsaspekt eller på en blandad tidsaspekt .

Det måste därför fastställas vilken ståndpunkt avseende tolkningen av artikel 14.4 i konventionen som Europeiska gemenskapen önskar inta.

För detta är det lämpligt att stödja sig på artikel 300.2 andra stycket i EG-fördraget, enligt vilken rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen ska besluta om vilken ståndpunkt som på Europeiska gemenskapens vägnar ska intas i ett organ som inrättats genom ett internationellt avtal, när detta organ ska fatta beslut med rättslig verkan.

Det är också lämpligt att gemenskapen stöder antingen det system som är baserat på en fast tidsaspekt eller det som är baserat på en blandad tidsaspekt , eftersom båda dessa alternativ skulle medföra ett tidigare ikraftträdande för den ändring av konventionen som antogs den 27 maj 2005 genom beslut II/1 vid parternas andra möte, liksom för alla eventuella ytterligare ändringar av konventionen.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska gemenskapens vägnar ska intas avseende tolkningen av artikel 14 i Århuskonventionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag[3], och

av följande skäl:

(1) Gemenskapen är part i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (utfärdad i Århus den 25 juni 1998), nedan kallad Århuskonventionen [4]

(2) I artikel 14.4 i Århuskonventionen fastställs villkoren för ikraftträdandet av andra ändringar i konventionen än ändringar i en bilaga till konventionen och denna artikel ger upphov till olika tolkningar på grund av den tvetydighet som ligger i formuleringen ”minst tre fjärdedelar av dessa parter”.

(3) Det är i sista hand parterna i konventionen som ska komma överens om hur denna ska tolkas. En sådan överenskommelse kan ta sig uttryck i ett välavvägt beslut antaget av partsmötet.

(4) Eftersom parterna till Århuskonventionen önskar lösa en tolkningsmässig oklarhet i syfte att få till stånd ett tidigt ikraftträdande för den ändring av konventionen som de genom beslut II/1 antog vid det andra partsmötet, samt för eventuella ytterligare ändringar i konventionen, förväntas de vid det kommande partsmötet komma överens om vilken tolkning av artikel 14.4 i konventionen som ska ges företräde.

(5) Europeiska gemenskapen bör stödja en tolkning av artikel 14.4 i konventionen som främjar ett tidigt ikraftträdande för ändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Vid Århuskonventionens parters tredje möte ska kommissionen, på gemenskapens vägnar, stödja en tolkning av formuleringen ”minst tre fjärdedelar av dessa parter” i artikel 14.4 i den konventionen, vilken säkerställer ett tidigt ikraftträdande för ändringar.

Utfärdat i Bryssel den […]

På rådets vägnar

Ordförande

[1] Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, EUT L 124, 17.5.2005, s.1.

[2] Rådets beslut 2006/957/EG av den 18 december 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av en ändring av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (EUT L 386, 29.12.2006, s. 46).

[3] EUT C […], […], s. […].

[4] Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, EGT L 124, 17.5.2005, s.1.

Top