Help Print this page 

Document 52007PC0667

Title and reference
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)

/* KOM/2007/0667 slutlig - COD 2007/0235 */
  • No longer in force
Multilingual display
Text

52007PC0667

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version) /* KOM/2007/0667 slutlig - COD 2007/0235 */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 31.10.2007

KOM(2007) 667 slutlig

2007/0235 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. Inom ”Medborgarnas Europa” fäster kommissionen stor vikt vid att gemenskapsrätten förenklas och förtydligas så att den blir mer tillgänglig och begriplig för medborgarna och därmed ger dem nya möjligheter och tillfällen att utöva de särskilda rättigheter som de kan åberopa.

Ett hinder för att uppnå detta mål är dock att ett stort antal bestämmelser som har ändrats flera gånger och ofta på ett väsentligt sätt finns spridda såväl iden ursprungliga rättsakten som i senare ändringsrättsakter. För att kunna fastställa vilka bestämmelser som gäller fordras därför att ett stort antal rättsakter kontrolleras och jämförs.

Gemenskapsrättens klarhet och överskådlighet är därför beroende av att ofta ändrade bestämmelser kodifieras.

2. Genom sitt beslut av den 1 april 1987 gav kommissionen[1] sina avdelningar i uppdrag att kodifiera rättsakter senast efter det att de ändrats för tionde gången, samtidigt som den underströk att detta var en minimiregel, och att avdelningarna i syfte att uppnå en klar och begriplig gemenskapslagstiftning borde sträva efter att med ännu kortare mellanrum kodifiera de texter som de har ansvar för.

3. Detta bekräftades i ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Edinburgh[2] i december 1992, där också betydelsen av en kodifiering betonades, eftersom den garanterar rättssäkerhet i fråga om vilken lag som är tillämplig vid en viss tidpunkt i en viss fråga.

Kodifieringen skall genomföras i enlighet med gemenskapens normala lagstiftningsförfarande.

Eftersom rättsakterna inte får ändras i sak vid en kodifiering har Europaparlamentet, rådet och kommissionen i ett interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994 enats om en påskyndad arbetsmetod i syfte att snabbt kunna anta kodifierade rättsakter.

4. Detta förslag avser en kodifiering av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning[3]. Den nya förordningen ersätter de olika rättsakter som omfattas av kodifieringen[4]. Förslaget följer de kodifierade texterna vad beträffar innehållet i sak och begränsar sig därmed till att föra samman texterna, vilket innebär att de ändringar som krävs till följd av kodifieringen endast är av formell karaktär .

5. Detta förslag till kodifiering har utarbetats på grundval av en föregående konsolidering på alla officiella språk av texten i förordning EEG) nr 1210/90 och i ändringsrättsakter, som genomförts av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer med hjälp av ett databehandlingssystem . I de fall artiklarna har numrerats om framgår förhållandet mellan de gamla och nya artikelnumren av en tabell i bilaga III till den kodifierade förordningen.

ê 1210/90 (anpassad)

2007/0235 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr …/…

av den […]

om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel Ö 175 Õ,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[5],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande[6],

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget[7], och

av följande skäl:

ê

1. Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning[8] har ändrats flera gånger[9] på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

ê 1210/90 skäl 1

2. I fördraget föreskrivs att gemenskapsåtgärder skall utarbetas och genomföras på miljöområdet, och där uppställs mål och principer för denna politik.

ê 1210/90 skäl 2

3. Miljöskyddskraven skall vara en del av gemenskapens politik i övrigt.

ê 1210/90 skäl 3 (anpassad)

4. I enlighet med artikel Ö 174 Õ i fördraget skall gemenskapen ta hänsyn till bl. a. tillgängliga vetenskapliga och tekniska data vid förberedandet av sina åtgärder på miljöområdet.

ê 1210/90 skäl 5 (anpassad)

5. Det är nödvändigt att samla in, behandla och analysera miljödata på europeisk nivå för att få objektiv, tillförlitlig och jämförbar information så att gemenskapen och medlemsstaterna kan vidta de nödvändiga åtgärderna för att skydda miljön, bedöma resultaten av sådana åtgärder och se till att allmänheten blir ordentligt informerad om miljösituationen.

ê 1210/90 skäl 6 (anpassad)

6. Det finns redan i gemenskapen och medlemsstaterna organ som tillhandahåller sådan information och sådana tjänster.

ê 1210/90 skäl 7 (anpassad)

7. Dessa organ bör utgöra grundvalen för det europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning, som bör samordnas på gemenskapsnivå av en europeisk miljöbyrå.

ê 1641/2003 skäl 2

8. De allmänna principerna och begränsningarna för rätten till tillgång till handlingar enligt artikel 255 i fördraget fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar[10].

ê 1210/90 skäl 8

9. Byrån bör samarbeta med befintliga organ på gemenskapsnivå för att göra det möjligt för kommissionen att se till att gemenskapens lagstiftning på miljöområdet tillämpas fullt ut.

ê 1210/90 skäl 9

10. Byrån bör ha en status och struktur som svarar mot objektiviteten hos de resultat som den förväntas uppnå, och som tillåter den att utföra sina uppgifter i nära samarbete med befintliga nationella och internationella organ.

ê 1210/90 skäl 10

11. Byrån bör i rättsligt hänseende vara självständig, samtidigt som den vidmakthåller nära relationer med gemenskapens institutioner och medlemsstaterna.

ê 1210/90 skäl 11

12. Det är önskvärt att andra länder, som delar gemenskapens och medlemsstaternas intresse för genomförandet av byråns mål, har tillgång till byrån i enlighet med avtal som ingås mellan dem och gemenskapen.

ê 1210/90

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

ê 1210/90 (anpassad)

1. Genom denna förordning inrättas Europeiska miljöbyrån, nedan kallad byrån, med målet att införa ett europeiskt nätverk för miljöinformation och miljöövervakning.

ê 933/1999 artikel 1.1 (anpassad)

2. För att de miljöskydds- och miljöförbättringsmål som fastställs i fördraget och i gemenskapens på varandra följande åtgärdsprogram för miljön samt målet om en hållbar utveckling skall kunna uppnås, skall målet Ö för byrån och för Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning Õ vara att förse gemenskapen och medlemsstaterna med

ê 1210/90

a) objektiv, tillförlitlig och jämförbar information på europeisk nivå så att de kan vidta de nödvändiga åtgärderna för att skydda miljön, bedöma resultaten av sådana åtgärder och se till att allmänheten blir ordentligt informerad om miljösituationen, och

b) det nödvändiga tekniska och vetenskapliga stödet för detta ändamål.

Artikel 2

För att kunna uppnå målet i artikel 1 skall byrån ha följande uppgifter:

ê 1210/90 (anpassad)

a) Att i samarbete med medlemsstaterna upprätta och samordna det nätverk som avses i artikel 4; byrån skall i detta syfte ansvara för att samla in, behandla och analysera data, särskilt inom de områden som anges i artikel 3.

ê 933/1999 artikel 1.2 a

b) Att förse gemenskapen och medlemsstaterna med den objektiva information som behövs för att utforma och genomföra en riktig och effektiv miljöpolitik; att för detta ändamål lämna kommissionen den information som behövs för att kommissionen med framgång skall kunna utföra sitt arbete med att fastställa, utarbeta och utvärdera åtgärder och lagstiftning på miljöområdet.

c) Att biträda vid övervakningen av miljöåtgärder genom lämpligt stöd i fråga om rapporteringskrav (däribland genom att delta i utarbetande av frågeformulär, bearbetning av rapporter från medlemsstaterna och spridning av resultat) i enlighet med sitt fleråriga arbetsprogram och i syfte att samordna rapporteringen.

d) Att ge råd till enskilda medlemsstater, på deras begäran och när detta är förenligt med byråns årliga arbetsprogram, om utveckling, inrättande och utvidgning av deras system för övervakning av miljöåtgärder, under förutsättning att sådana verksamheter inte äventyrar utförandet av andra uppgifter som inrättas genom denna artikel; sådan rådgivning kan också innefatta granskningar av experter på samma nivå (peer reviews) efter särskild begäran av medlemsstater.

e) Att registrera, sammanställa och utvärdera data om miljötillståndet, att utarbeta expertrapporter om miljökvaliteten, miljöns känslighet och belastningen på miljön inom gemenskapens territorium, att ställa upp enhetliga kriterier för utvärderingen av miljödata vilka skall tillämpas i alla medlemsstater och att ytterligare utveckla och behålla ett referenscentrum för miljöinformation; kommissionen skall använda denna information för att se till att gemenskapslagstiftningen på miljöområdet genomförs.

ê 1210/90

f) Att bidra till att säkerställa att miljödata på europeisk nivå är jämförbara och, om nödvändigt, att på lämpligt sätt främja en bättre harmonisering av mätmetoderna.

g) Att främja införlivandet av europeisk miljöinformation med internationella miljöövervakningsprogram såsom de som utarbetas av Förenta nationerna och dess fackorgan.

ê 933/1999 artikel 1.2 a

h) Att vart femte år offentliggöra en rapport om miljötillståndet och om utvecklingstendenserna och framtidsutsikterna för miljön, med tillägg av indikationsrapporter med inriktning på särskilda frågor.

ê 1210/90

i) Att främja utvecklingen och användningen av beräkningsmetoder på miljöområdet så att lämpliga förebyggande åtgärder kan vidtas i tid.

j) Att främja utvecklingen av metoder för att kunna bedöma kostnaderna för miljöskador och för åtgärder avsedda att förebygga miljöskador samt skydda och återställa miljön.

k) Att främja utbytet av information om bästa tillgängliga teknik för att förebygga eller minska miljöskador.

l) Att samarbeta med de organ och program som anges i artikel 15.

ê 933/1999 artikel 1.2 b

m) Att säkerställa en bred spridning av tillförlitlig och jämförbar miljöinformation, särskilt rörande miljötillståndet, till allmänheten och att därför främja användning av ny telematikteknik i detta syfte.

n) Att stödja kommissionen i utbytet av information rörande utvecklingen av metoder för miljöbedömning och bästa praxis.

o) Att biträda kommissionen med spridning av information om resultaten av relevant miljöforskning i en form som på bästa sätt kan bidra till policyutveckling.

ê 1210/90

è1 933/1999 artikel 1.3 a

Artikel 3

1. Byråns huvudsakliga verksamhet skall i så stor utsträckning som möjligt omfatta alla delar som gör det möjligt att inhämta de uppgifter som behövs för att beskriva den nuvarande och förutsebara framtida miljösituationen ur följande synvinklar:

a) miljökvaliteten,

b) belastningen på miljön,

c) miljöns känslighet,

è1 samt att placera dessa i ett sammanhang av hållbar utveckling. ç

2. Byrån skall tillhandahålla uppgifter som kan användas direkt vid genomförandet av gemenskapens miljöpolitik.

Följande arbetsområden skall prioriteras:

a) Luftkvalitet och utsläpp till luften.

b) Vattenkvalitet, föroreningar och vattenresurser.

c) Markens, faunans, florans och biotopernas tillstånd.

d) Markutnyttjande och naturresurser.

e) Avfallshantering.

f) Buller.

g) Miljöfarliga kemiska ämnen.

ê 933/1999 artikel 1.3 b

h) skydd av kust- och havsområden.

ê 1210/90

Särskilt gränsöverskridande, mångnationella och globala fenomen skall omfattas.

Hänsyn skall också tas till den samhällsekonomiska aspekten.

ê 933/1999 artikel 1.3 c (anpassad)

3. Byrån kan även samarbeta i informationsutbytet med andra organ, däribland med Ö Europeiska nätverket för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftning, Õ nätverket Impel.

Byrån skall i sin verksamhet undvika att utföra sådant arbete som redan utförs av andra institutioner och organ.

ê 1210/90

Artikel 4

1. Nätverket skall omfatta

a) de huvudsakliga beståndsdelarna i de nationella informationsnätverken,

b) de nationella kontaktpunkterna,

c) ämnescentra.

ê 933/1999 artikel 1.4 a och 1210/90 artikel 4.2, första stycket (anpassad)

2. Medlemsstaterna skall hålla byrån underrättad om de viktigaste delarna i sina nationella miljöinformationsnätverk Ö särskilt på de prioriterade områdena i artikel 3.2, samt även alla de institutioner som enligt deras uppfattning skulle kunna hjälpa byrån i dess arbete, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att se till att deras territorier får största möjliga geografiska täckning Õ.

Medlemsstaterna skall, när så är lämpligt, samarbeta med byrån och bidra till arbetet inom Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning i enlighet med byråns arbetsprogram genom att samla in, jämföra och analysera uppgifter nationellt.

Medlemsstaterna får i dessa verksamheter även gå ihop om samarbete på en nationsöverskridande nivå.

ê 1210/90

3. Medlemsstaterna får bland de institutioner som avses i punkt 2 eller andra organisationer med säte inom deras territorium särskilt utse en nationell kontaktpunkt för samordning eller överföring av sådan information som på nationell nivå skall överlämnas till byrån och till institutioner och/eller organ som ingår i nätverket, inbegripet de ämnescentra som avses i punkt 4.

ê 1210/90 (anpassad)

4. Medlemsstaterna får också utse institutioner eller andra organisationer med säte inom deras territorium som uttryckligen kan få i uppgift att samarbeta med byrån i vissa frågor av särskilt intresse.

En institution som utsetts på detta sätt bör kunna träffa en överenskommelse med byrån om att den skall fungera som ett ämnescentrum inom nätverket för särskilda arbetsuppgifter.

Dessa ämnescentra skall samarbeta med andra institutioner som ingår i nätverket.

ê 933/1999 artikel 1.4 c

5. Ämnescentra skall av den styrelse som anges i artikel 8.1 utses för en period som inte får vara längre än något av de fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 8.4. Ämnescentra kan emellertid utses på nytt.

ê 1210/90

6. Tilldelningen av särskilda uppgifter till ämnescentra skall tas upp i byråns fleråriga arbetsprogram som anges i artikel 8.4.

7. Särskilt mot bakgrund av det fleråriga arbetsprogrammet skall byrån regelbundet se över nätverkets beståndsdelar som avses i punkt 2 och göra de ändringar som beslutas av styrelsen, med beaktande av beslut som fattats av medlemsstaterna.

Artikel 5

Byrån får med de institutioner och organ som ingår i nätverket enligt artikel 4 komma överens om de arrangemang, särskilt avtal, som behövs för att de uppgifter som byrån kan tilldela dessa institutioner och organ skall kunna utföras med framgång.

En medlemsstat får vad gäller nationella institutioner eller organisationer på sitt område bestämma att sådana arrangemang med byrån skall överenskommas i samförstånd med den nationella kontaktpunkten.

ê 1641/2003 artikel 1.1 (anpassad)

Artikel 6

1. Förordning (EG) nr 1049/2001 skall tillämpas på de handlingar som finns hos byrån.

ê 1641/2003 artikel 1.1

2. Mot beslut som fattas av byrån med tillämpning av artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan klagomål framföras till ombudsmannen eller talan väckas vid Europeiska gemenskapernas domstol på de villkor som föreskrivs i artiklarna 195 och 230 i fördraget.

ê 1210/90

Artikel 7

Byrån skall ha status som juridisk person. Den skall i alla medlemsstaterna ha den mest omfattande rättskapacitet som tilldelas juridiska personer enligt deras egen lagstiftning.

Artikel 8

ê 933/1999 artikel 1.5 a

1. Byrån skall ha en styrelse bestående av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen. Dessutom kan det ingå en företrädare från varje annat land som deltar i byrån i enlighet med relevanta bestämmelser.

ê 1210/90

Dessutom skall Europaparlamentet utse två vetenskapsmän med särskilda kvalifikationer på miljöskyddsområdet till styrelseledamöter; dessa personer skall väljas på grundval av det personliga bidrag de förväntas lämna till byråns arbete.

Varje styrelseledamot får företrädas av en suppleant.

2. Styrelsen skall välja sin ordförande bland sina ledamöter för en period på tre år och skall själv fastställa sin arbetsordning. Varje styrelseledamot skall ha en röst.

ê 933/1999 artikel 1.5 b

Styrelsen skall välja ett utskott dit den kan delegera exekutiva beslut i enlighet med den arbetsordning den skall anta.

ê 933/1999 artikel 1.5 c

3. Styrelsen skall fatta beslut med två tredjedels majoritet.

4. Styrelsen skall anta ett flerårigt arbetsprogram baserat på de prioriterade områdena i artikel 3.2 på grundval av ett förslag som skall läggas fram av den verkställande direktör som avses i artikel 9, efter samråd med den vetenskapliga kommitté som avses i artikel 10 och efter inhämtande av kommissionens yttrande. Det fleråriga programmet skall – utan att det påverkar gemenskapens årliga budgetförfarande – omfatta en flerårig budgetberäkning.

ê 1210/90

5. Inom ramarna för det fleråriga programmet skall styrelsen varje år anta byråns arbetsprogram på grundval av det förslag som presenteras av den verkställande direktören efter samråd med den vetenskapliga kommittén och efter inhämtande av kommissionens yttrande. Programmet får ändras under året enligt samma förfarande.

ê 1641/2003 artikel 1.2 a

6. Styrelsen skall anta årsrapporten om byråns verksamhet och senast den 15 juni överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och medlemsstaterna.

ê 1641/2003 artikel 1.2 b

7. Byrån skall varje år till budgetmyndigheten överlämna all relevant information om resultaten av utvärderingsförfarandena.

ê 1210/90

Artikel 9

1. Byrån skall ledas av en verkställande direktör som utses av styrelsen efter förslag från kommissionen för en femårsperiod, som kan förlängas.

Den verkställande direktören skall i rättsligt hänseende vara byråns företrädare.

Den verkställande direktören skall ansvara

a) för ett korrekt utarbetande och genomförande av de beslut och program som antas av styrelsen,

b) för den dagliga ledningen av byrån,

c) för utförandet av uppgifterna i artiklarna 12 och 13,

d) för utarbetandet och offentliggörandet av rapporterna i artikel 2 h),

ê 933/1999 artikel 1.6 a

e) för alla personalärenden och för utförandet av uppgifterna i artikel 8.4 och 8.5.

ê 1210/90

Den verkställande direktören skall inhämta yttrande från den vetenskapliga kommitté som avses i artikel 10 vid anställning av byråns vetenskapliga medarbetare.

2. Den verkställande direktören är ansvarig för sin verksamhet inför styrelsen.

Artikel 10

1. Styrelsen och den verkställande direktören skall bistås av en vetenskaplig kommitté som skall avge yttranden i enlighet med vad som fastställs i denna förordning och angående alla vetenskapliga frågor som berör byråns verksamhet och som kan föreläggas kommittén av styrelsen eller den verkställande direktören.

Den vetenskapliga kommitténs yttranden skall offentliggöras.

ê 933/1999 artikel 1.7

2. Den vetenskapliga kommittén skall bestå av ledamöter med särskilda kunskaper på miljöområdet, vilka skall utses av styrelsen för en fyraårsperiod som kan förlängas en gång, med beaktande av bland annat de vetenskapliga områden som behöver vara företrädda i kommittén för att biträda byrån på dess verksamhetsområden. Kommittén skall i sin verksamhet följa den arbetsordning varom stadgas i artikel 8.2.

ê 1210/90

Artikel 11

1. Byråns samtliga inkomster och utgifter skall beräknas för varje budgetår, som skall överensstämma med kalenderåret, och dessa skall tas upp i byråns budget.

2. Budgetens inkomster och utgifter skall balansera.

3. Byråns inkomster skall, bortsett från övriga tillgångar, bestå av ett bidrag från gemenskapen, vilket skall tas upp i europeiska gemenskapernas allmänna budget, samt av betalning för utförda tjänster.

4. Byråns utgifter skall omfatta bl. a. personalens löner, kostnader för administration, infrastruktur och drift samt utgifter i samband med överenskommelser som träffas med institutioner eller organ som ingår i nätverket eller med tredje part.

ê 1641/2003 artikel 1.3

Artikel 12

1. Varje år skall styrelsen, på grundval av ett utkast utarbetat av den verkställande direktören, upprätta en beräkning av myndighetens inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars skall styrelsen överlämna denna beräkning, som också skall innehålla ett utkast till tjänsteförteckning, till kommissionen.

2. Beräkningen skall överlämnas av kommissionen till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade ”budgetmyndigheten”) tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

3. På grundval av den upprättade beräkningen skall kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska gemenskapernas allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som skall belasta den allmänna budgeten och som den skall förelägga budgetmyndigheten i enlighet med artikel 272 i fördraget.

4. Budgetmyndigheten skall bevilja de anslag som utgör bidrag till byrån.

Budgetmyndigheten skall fastställa byråns tjänsteförteckning.

5. Styrelsen skall fastställa budgeten. Den blir definitiv när Europeiska gemenskapernas allmänna budget slutligen fastställs. Den skall i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed.

6. Styrelsen skall i god tid underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra eventuella projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt fastighetsprojekt, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Den skall informera kommissionen om detta.

Om en enhet inom budgetmyndigheten har meddelat att den har för avsikt att avge ett yttrande skall den tillställa styrelsen detta yttrande inom sex veckor från och med dagen för underrättelse om projektet.

ê 1641/2003 artikel 1.4

Artikel 13

1. Den verkställande direktören skall genomföra byråns budget.

2. Senast den 1 mars som följer på utgången av budgetåret skall byråns räkenskapsförare förse kommissionens räkenskapsförare med de preliminära räkenskaperna och en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare skall konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[11].

3. Senast den 31 mars som följer på utgången av budgetåret skall kommissionens räkenskapsförare förse revisionsrätten med byråns preliminära räkenskaper och rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen skall också översändas till Europaparlamentet och rådet.

4. Efter det att revisionsrättens synpunkter på byråns preliminära räkenskaper enligt bestämmelserna i artikel 129 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 inkommit, skall den verkställande direktören upprätta byråns slutliga räkenskaper på eget ansvar och överlämna dem till styrelsen för ett yttrande.

5. Styrelsen skall avge ett yttrande om byråns slutliga räkenskaper.

6. Senast den 1 juli som följer på utgången av budgetåret skall den verkställande direktören överlämna de slutliga räkenskaperna tillsammans med styrelsens yttrande till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

7. De slutliga räkenskaperna skall offentliggöras.

8. Senast den 30 september skall den verkställande direktören förse revisionsrätten med ett svar på dess synpunkter. Han skall även översända detta svar till styrelsen.

9. Den verkställande direktören skall på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 146.3 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som behövs för att utföra arbetet med beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.

10. Europaparlamentet skall före den 30 april år n+ 2, på rekommendation av rådet som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja byråns verkställande direktör ansvarsfrihet för budgetens genomförande under budgetår n.

ê 1641/2003 artikel 1.5 (anpassad)

Artikel 14

Styrelsen skall anta byråns finansiella regler efter samråd med kommissionen. Styrelsen får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002[12] endast om byråns särskilda förvaltningsbehov kräver detta och efter det att kommissionen gett sitt godkännande.

ê 1210/90 (anpassad)

Artikel 15

1. Byrån skall aktivt söka samarbete med gemenskapens övriga organ och program, särskilt det gemensamma forskningscentret, Ö Europeiska gemenskapernas Õ statistikkontor Ö (Eurostat) Õ samt gemenskapens miljöforsknings- och miljöutvecklingsprogram. Särskilt

a) skall samarbetet med det gemensamma forskningscentret omfatta de uppgifter som anges i avsnitt A i bilaga I,

b) skall samordningen mellan Eurostat och Europeiska gemenskapernas statistikprogram följa riktlinjerna i avsnitt B i bilaga I.

ê 1210/90

2. Byrån skall dessutom aktivt samarbeta med andra organ som Europeiska rymdorganisationen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Europarådet och Internationella energiorganet, samt Förenta nationerna och dess organ, särskilt Miljöprogrammet UNEP, Meteorologiska världsorganisationen och Internationella atomenergiorganet.

ê 933/1999 artikel 1.8 a

3. Byrån kan inom områden av gemensamt intresse samarbeta med sådana institutioner i länder som inte är medlemmar i gemenskapen som kan tillhandahålla uppgifter, information och expertis, metoder för insamling av uppgifter, analys och utvärdering som är av gemensamt intresse och som är nödvändiga för att byrån skall kunna fullgöra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt.

ê 933/1999 artikel 1.8 b

4. I det samarbete som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall särskild hänsyn tas till behovet att undvika att arbetsuppgifter utförs två gånger.

ê 1210/90

Artikel 16

Protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna skall tillämpas på byrån.

Artikel 17

De föreskrifter och bestämmelser som gäller för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna skall också gälla för byråns personal.

Byrån skall vad gäller den egna personalen utöva de befogenheter som tillfaller anställningsmyndigheten.

Styrelsen skall i samförstånd med kommissionen anta lämpliga tillämpningsregler.

Artikel 18

1. Byråns avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga. Europeiska gemenskapernas domstol skall vara behörig att träffa avgöranden med stöd av en skiljedomsklausul i ett avtal som ingåtts av byrån.

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar skall byrån, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar, ersätta skada som vållats av byrån eller av dess anställda under tjänsteutövning.

Domstolen skall vara behörig att avgöra tvister rörande sådant skadestånd.

3. De anställdas personliga ansvar gentemot byrån skall regleras av de bestämmelser som gäller för byråns personal.

Artikel 19

Byrån är öppen för länder som inte är medlemmar i gemenskapen men som delar gemenskapens och medlemsstaternas intresse för byråns mål, enligt överenskommelser som träffats mellan dem och gemenskapen enligt förfarandet i artikel 300 i fördraget.

ê

Artikel 20

Förordning (EEG) nr 1210/90 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

ê 1210/90 (anpassad)

Artikel 21

ê

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den […]

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

[…] […]

ê 1210/90 bilagan (anpassad)

BILAGA I

A. Samarbete med det gemensamma forskningscentret

- harmonisering av mätmetoder för miljön[13]

- interkalibrering av instrument1

- standardisering av dataformat

- utveckling av nya mätmetoder och mätinstrument inom miljöområdet

- andra uppgifter efter överenskommelse mellan byråns verkställande direktör och det gemensamma forskningscentrets generaldirektör

B. Samarbete med Eurostat

ê 933/1999 artikel 1.10 (anpassad)

1. Byrån skall, så långt det är möjligt, använda information som har samlats in av gemenskapens officiella statistikorgan. Denna är ett resultat av Eurostats och de nationella statistikorganens arbete med att samla in, validera och sprida samhällelig och ekonomisk statistik, inklusive nationalräkenskaper och därmed sammanhängande information.

ê 1210/90

2. Byråns verkställande direktör och Eurostats generaldirektör skall komma överens om statistikprogrammet på miljöområdet, och detta skall lämnas in för godkännande till byråns styrelse och till Kommittén för ett statistiskt program.

3. Statistikprogrammet skall utarbetas och genomföras inom den ram som upprättats av internationella statistiska organ som FN:s statistikkommission, den europeiska statistikerkonferensen och OECD.

_____________

é

BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över efterföljande ändringar av denna

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 | (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1) |

Rådets förordning (EC) nr 933/1999 | (EGT L 117, 5.5.1999, s. 1) |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1641/2003 | (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1) |

_____________

BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 1210/90 | Denna förordning |

Artikel 1.1 | Artikel 1 |

Artikel 1.2 inledningen | Artikel 1.2 inledningen |

Artikel 1.2 första strecksatsen | Artikel 1.2 a |

Artikel 1.2 andra strecksatsen | Artikel 1.2 b |

Artikel 2 inledande meningen | Artikel 2 inledande meningen |

Artikel 2 i | Artikel 2 a |

Artikel 2 ii första strecksatsen | Artikel 2 b |

Artikel 2 ii andra strecksatsen | Artikel 2 c |

Artikel 2 ii tredje strecksatsen | Artikel 2 d |

Artikel 2 iii | Artikel 2 e |

Artikel 2 iv | Artikel 2 f |

Artikel 2 v | Artikel 2 g |

Artikel 2 vi | Artikel 2 h |

Artikel 2 vii | Artikel 2 i |

Artikel 2 viii | Artikel 2 j |

Artikel 2 ix | Artikel 2 k |

Artikel 2 x | Artikel 2 l |

Artikel 2 xi | Artikel 2 m |

Artikel 2 xii | Artikel 2 n |

Artikel 2 xiii | Artikel 2 o |

Artikel 3.1 inledningen | Artikel 3.1 inledningen |

Artikel 3.1 i | Artikel 3.1 a |

Artikel 3.1 ii | Artikel 3.1 b |

Artikel 3.1 iii | Artikel 3.1 c |

Artikel 3.1 avslutning | Artikel 3.1 avslutning |

Artikel 3.2 första stycket | Artikel 3.2 första stycket |

Artikel 3.2 andra stycket, inledningen | Artikel 3.2 andra stycket, inledningen |

Artikel 3.2 andra stycket, första strecksatsen | Artikel 3.2 andra stycket, a |

Artikel 3.2 andra stycket, andra strecksatsen | Artikel 3.2 andra stycket, b |

Artikel 3.2 andra stycket, tredje strecksatsen | Artikel 3.2 andra stycket, c |

Artikel 3.2 andra stycket, fjärde strecksatsen | Artikel 3.2 andra stycket, d |

Artikel 3.2 andra stycket, femte strecksatsen | Artikel 3.2 andra stycket, e |

Artikel 3.2 andra stycket, sjätte strecksatsen | Artikel 3.2 andra stycket, f |

Artikel 3.2 andra stycket, sjunde strecksatsen | Artikel 3.2 andra stycket, g |

Artikel 3.2 andra stycket, åttonde strecksatsen | Artikel 3.2 andra stycket, h |

Artikel 3.2 tredje stycket | Artikel 3.2 tredje stycket |

Artikel 3.2 fjärde stycket | Artikel 3.2 fjärde stycket |

Artikel 3.3 | Artikel 3.3 |

Artikel 4.1 inledningen | Artikel 4.1 inledningen |

Artikel 4.1 första strecksatsen | Artikel 4.1 a |

Artikel 4.1 andra strecksatsen | Artikel 4.1 b |

Artikel 4.1 tredje strecksatsen | Artikel 4.1 c |

Artikel 4.2 första stycket, från “för” till “miljöinformationsnätverk” | ________ |

Artikel 4.2 första stycket, från “särskilt” till “täckning” | Artikel 4.2 första stycket, avslutande delen |

Artikel 4.2 andra stycket | Artikel 4.2 första, andra och tredje stycket |

Artikel 4.3 | Artikel 4.3 |

Artikel 4.4 | Artikel 4.4 första, andra och tredje stycket |

Artikel 4.5 första stycket | _________ |

Artikel 4.5 andra stycket | Artikel 4.5 |

Artikel 4.6 och 4.7 | Artikel 4.6 och 4.7 |

Artikel 5 | Artikel 5 första och andra stycket |

Artikel 6.1 | Artikel 6.1 |

Artikel 6.2 | _______ |

Artikel 6.3 | Artikel 6.2 |

Artiklarna 7 och 8 | Artiklarna 7 och 8 |

Artikel 9.1 första stycket, första meningen | Artikel 9.1 första stycket |

Artikel 9.1 första stycket, andra meningen | Artikel 9.1 andra stycket |

Artikel 9.1 första stycket, inledande fras | Artikel 9.1 tredje stycket, inledande fras |

Artikel 9.1 första stycket, första strecksatsen | Artikel 9.1 tredje stycket, a |

Artikel 9.1 första stycket, andra strecksatsen | Artikel 9.1 tredje stycket, b |

Artikel 9.1 första stycket, tredje strecksatsen | Artikel 9.1 tredje stycket, c |

Artikel 9.1 första stycket, fjärde strecksatsen | Artikel 9.1 tredje stycket, d |

Artikel 9.1 första stycket, femte strecksatsen | Artikel 9.1 tredje stycket, e |

Artikel 9.1 andra stycket | Artikel 9.1 fjärde stycket |

Artikel 9.2 | Artikel 9.2 |

Artikel 10 | Artikel 10 |

Artikel 11 | Artikel 11 |

Artikel 12 | Artikel 12 |

Artikel 13 | Artikel 13 |

Artikel 14 | Artikel 14 |

Artikel 15.1 inledningen | Artikel 15.1 inledningen |

Artikel 15.1 första strecksatsen | Artikel 15.1 a |

Artikel 15.1 andra strecksatsen | Artikel 15.1 b |

Artikel 15.2 | Artikel 15.2 |

Artikel 15.2a | Artikel 15.3 |

Artikel 15.3 | Artikel 15.4 |

Artikel 16 | Artikel 16 |

Artikel 17 | Artikel 17 |

Artikel 18 | Artikel 18 |

Artikel 19 | Artikel 19 |

Artikel 20 | _______ |

________ | Artikel 20 |

Artikel 21 | Artikel 21 |

Bilaga | Bilaga I |

________ | Bilaga II |

________ | Bilaga III |

_____________

[1] KOM(87) 868 PV.

[2] Se bilaga 3 till del A i slutsatserna.

[3] Genomfört i enlighet med kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet - Kodifiering av gemenskapens regelverk, KOM(2001) 645 slutlig.

[4] Bilaga II till detta förslag.

[5] EUT C [...], […], s. […].

[6] EUT C [...], […], s. […].

[7] EUT C [...], […], s. […].

[8] EGT L 120, 11.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).

[9] Se bilaga II.

[10] EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

[11] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[12] EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

[13] I samarbetet på dessa områden skall hänsyn också tas till det arbete som utförs av Ö Institutet för referensmaterial och referensmätningar Õ.

Top