Help Print this page 

Document 52007PC0419

Title and reference
Förslag till rådets förordning om ändring och uppdatering av förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden

/* KOM/2007/0419 slutlig - ACC 2007/0157 */
  • No longer in force
Multilingual display
Text

52007PC0419
[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 18.7.2007

KOM(2007) 419 slutlig

2007/0157 (ACC)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring och uppdatering av förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Produkter (inbegripet programvara och teknik) med dubbla användningsområden är civila produkter som kan användas för militära ändamål. Export av sådana produkter från Europeiska unionen är underkastad kontroll. Denna kontroll syftar i synnerhet till att förhindra spridning av massförstörelsevapen. Den svarar mot de mål som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1540 från april 2004.

Beslut om kontroll av produkter med dubbla användningsområden fattas i samförstånd inom ramen för internationella exportkontrollordningar och Europeiska gemenskapen är i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1334/2000 skyldig att tillämpa sådana beslut. I den artikeln anges att förteckningarna över produkter med dubbla användningsområden i bilagorna I och IV till förordningen skall uppdateras i enlighet med de relevanta skyldigheter och åtaganden samt ändringar av dessa som varje medlemsstat har godtagit som medlem i de internationella icke-spridningssystemen.

Alla nya EU-medlemsstater har emellertid ännu inte upptagits som medlemmar i dessa exportkontrollordningar, särskilt i Kontrollsystemet för missilteknik (Missile Technology Control Regime, MTCR) och i Wassenaararrangemanget (Wassenaar Arrangement, WA). Denna skiljaktiga status i de internationella exportkontrollordningarna leder till att EU-medlemsstaterna inte får samma tillgång till viktig information, t.ex. om ur säkerhetssynpunkt känsliga slutanvändare. Därigenom försvagas såväl EU:s exportkontrollordning som de internationella exportkontrollordningar i vilka inte alla EU-medlemsstater deltar.

Wassenaararrangemanget, Kontrollsystemet för missilteknik, Australiengruppen (Australia Group, AG) och Gruppen av länder som levererar kärnmaterial (Nuclear Suppliers’ Group, NSG) har efter antagandet den 27 februari 2006 av den senaste ändringen av förordningen kommit överens om vissa ändringar av sina respektive exportkontrollförteckningar. Till följd härav måste bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2000 ändras. Denna förordning grundar sig på artikel 133 i EG-fördraget.

I syfte att underlätta beslutsfattandet sammanfattas de ändringar som görs i bilaga I i tabellform nedan.

DEFINITIONER i bilaga I:

Definitioner | Exportkontrollordning | Ändring |

Justerad topprestanda | Redig./ WA | Ny definition. |

Slumpmässig vinkeldrift | WA | Ny definition. |

Justerad topprestanda (APP) | Redig./ WA | Ny definition. |

Medeleffekt på utgången | WA | Ny definition. |

Kompensationssystem | WA | Ny definition. |

Sammansatt teoretisk prestanda (CTP) | WA | Definition utgår. |

Sammansatt teoretisk prestanda (CTP) | WA | Definition utgår. |

CW laser | WA | Ny definition. |

Driftvärde | WA | Ändrad definition. |

Varaktigheten hos laser | WA | Ny definition. |

Mikroorganismer | Redig. | Ändrad definition. |

Toppeffekt | WA | Ändrad definition. |

Pulsad laser | WA | Ny definition. |

Repeterbarhet | WA | Ny definition. |

Erfordras | Redig. | Ändrad definition. |

KATEGORIERNA 0–9 i bilaga I

Kategori 0 | Exportkontrollordning | Ändring |

0B001.b.14. | NSG | Ny kontroll av bälgventiler. |

Kategori 1 | Exportkontrollordning | Ändring |

1A002.a., b. & Anm. | WA | Texten i punkterna och anmärkning formuleras om. |

1B001.f., 1. & 2. | WA | En punkt formuleras om och 2 nya punkter läggs till. |

1C005.a. & a.1. | WA | Texten i avsnittet formuleras om. |

1C005.b.1. & 2. | WA | Punkt 1 formuleras om. Nuvarande punkt 2 utgår, nuvarande punkt 3 formuleras om och betecknas 2. |

1C005.c. | WA | Ytterligare kontroll av supraledande ledare i kompositmaterial. |

1C005 Teknisk anm. | WA | Ny teknisk anmärkning läggs till. |

1C008.a. Anm. 1. & 2. | WA | En ny anmärkning 1 läggs till. Nuvarande anmärkning betecknas 2. |

1C008.b. | WA | Texten i avsnittet formuleras om. |

1C008.c. | WA | Kontroll utgår för polyaryleneterketoner. |

1C010 N.B. | Edit | En anmärkning ändras. |

1C010.b. Anm. | WA | Anmärkning ändras. |

1C010.e. Anm. a. | WA | Anmärkning ändras. |

1C107.b., c. & d. | MTCR | Texten i avsnitten omarbetas. |

1C107.e. | MTCR | Nya kontroller av förstärkt kiselkarbidkeram kompositmaterial. |

1C111.a.3. | MTCR | Texten i avsnittet formuleras om. |

1C111.a.4., a. till q. | MTCR | Avsnitt om hydrazin formuleras om till en förteckning över 15 derivat. |

1C111.b.5. & Teknisk anm. | MTCR | En ny punkt införs för polytetrahydrofuran/polyetylenglykol (TPEG) med teknisk anmärkning. |

1C111.c.3., 4., 6.c., 6.e., 6.f., 6.j. & 6.k. | MTCR | Uppgift om CAS-nummer läggs till. |

1C117 | MTCR | Texten i avsnittet formuleras om. |

1C351.d.9 | AG | Texten i punkten formuleras om. |

1C351.e., 1 & 2. | AG | En ny punkt läggs till om svampar. |

1C353.a. & Teknisk anm. 2. | AG | Texten i punkten och anmärkningen formuleras om. |

1C450.a. Teknisk anm. 4. | Redig | Teknisk anmärkning flyttad till varje punkt. |

1C450.b. Teknisk anm. 4. | Redig | Teknisk anmärkning flyttad till varje punkt. |

1C450.b.2. & Kommentar | Redig | Texten i punkten formuleras om och en kommentar införs för att undvika dubbel kontroll med 1C350. |

1D003 | WA | Ett nytt avsnitt införs om programvara för NBC-skydd. |

1E002.g. & Teknisk anm. | WA | Ett nytt avsnitt och teknisk anmärkning om bibliotek för NBC-skydd införs. |

Kategori 2 |

2B001.a. Anm. | WA | Anmärkningen formuleras om så att den får 2 punkter. |

2B002 | WA | Avsnittet formuleras om så att det även omfattar finslipningsmaskiner och 2 nya punkter. |

2B002, Teknisk anm. | WA | Teknisk anmärkning formuleras om. |

2B007, Teknisk anm. | Redig. | Redaktionell ändring |

2B350.a. | AG | Niobium läggs till. |

2B350.b. | AG | Niobium läggs till. |

2B350.c. | AG | Niobium läggs till. |

2B350.d. | AG | Niobium läggs till. |

2B350.e. | AG | Niobium läggs till. |

2B350.g. | AG | Niobium läggs till. |

2B350.h. | AG | Niobium läggs till. |

2B350.i. | AG | Niobium läggs till. |

Kategori 3 |

3A001.a.5.a.3., 4. & 5. | WA | Parametrarna för överföringshastighet ändras i punkterna. |

3A001.b.9. & Teknisk anm. | WA | Ett nytt avsnitt om kraftmoduler för mikrovågor, med teknisk anmärkning. |

3A001.e.1., Anm. & Teknisk anm. | WA | Punkt och anmärkning formuleras om enbart för celler. Gäller även ny teknisk anmärkning. |

3A001.e.4. & Teknisk anm. | WA | Ny punkt för solceller/solkretsar/solpaneler med ny teknisk anmärkning. |

3A001.g., Anm. 1 & 2 & Teknisk anm. | WA | Ny punkt för tyristorer med nya anmärkningar och tekniska anmärkningar. |

3A002.b. Anm. | WA | En ny anmärkning läggs till i punkten. |

3A002.d., Teknisk anm. s 1. & 2. & Anm. 1. & 2. | WA | Texten för signalgeneratorer ändras. En ny anmärkning 1 läggs till. Föregående anmärkning betecknas som 2, ny teknisk anmärkning läggs till. |

3A002.d.3.a., b., c., d. & e. | WA | Punkten omfattar nu 5 nya delar. |

3A102 & Teknisk anm. | MTCR | Ett nytt avsnitt om termiska batterier med teknisk anmärkning. |

3A228.c. | WA | Större ändring av punkten till följd av 3A001.g. |

3B001.f.2., 3. & Anm. | WA | En ny punkt införs om litografiutrustning för tryck med ny anmärkning. Tidigare punkt 2 betecknas nu punkt 3. |

3B001.i. | WA | En ny punkt läggs till för förlagor för litografitryck. |

3C002.a. | WA | Parametrarna ändrade i punkten. |

3C005 | WA | Nytt avsnitt om wafers av silikonkarbid. |

3E001 Anm. 2. | WA | Redaktionell rättelse. |

3E002, a., b., c., Teknisk anm. & Anm. 1. & 2. | WA | Avsnittet ändrat för att avlägsna parametrar för CTP (sammansatt teoretisk prestanda). 3 nya punkter läggs till med anmärkning och teknisk anmärkning. 2 nya anmärkningar läggs till. |

3E101 | MTCR | Texten i punkten formuleras om. |

3E201 | WA | Större ändring av avsnittet till följd av 3A001.g. |

Kategori 4 |

Teknisk anm. rörande “CTP” | WA | Den tekniska anmärkningen utgår. |

Kategori 5 – Del 1 |

5A001.b. | WA | Rubriken formuleras om. |

5A001.b.2., a. & b. | WA | Rubriken formuleras om. Föregående punkt a utgår och punkt b betecknas a och b. |

5A001.g., Teknisk anm. & Anm. | WA | Ett nytt avsnitt införs om passiva koherenta lokaliseringssystem med teknisk anmärkning och anmärkning. |

5E001.c.4.c. | WA | En ny punkt läggs till för radioutrustning med adaptiv teknik. |

Kategori 6 |

6A002.a.3.d.1. | WA | Parameter ändrad i punkten. |

6A002.a.3.e. | WA | Parameter ändrad i punkten. |

6A004.a. Anm. | WA | En ny anmärkning ínförs. |

6A005.a., b., c. & d. | WA | Text om lasersystem formuleras om. |

6A006 & d. | WA | ”Kompensationssystem” är nu ett definierat begrepp. |

6A008 Anm. b. | WA | Anmärkning om vad som inte omfattar radar för civila bilapplikationer ändras. |

6A008.a.1 & 2. | WA | Kontroll delas upp i 2 punkter; Nuvarande kontroll i punkt 1, ny punkt 2 för lägesnoggrannheten. |

6A108.b.2.a. | MTCR | Punkten ändras. |

6A205.f. | WA | Ändringar till följd av 6A005. |

6B108 | MTCR | Texten om kontroll ändras. |

6D003.f.1. | WA | ”Kompensationssystem” är nu ett definierat begrepp. |

Kategori 7 |

7A001 | WA | Inledningen ändras så att alla accelerometrar omfattas. |

7A001.a.1.a. & b. 2.a. & b | WA | Tidigare punkter a och b formuleras om och betecknas 1 och 2. Med nya beteckningar punkt a och b. |

7A001.a.3. | WA | Tidigare punkt c betecknas 3. |

7A001.b. | WA | Vinkel- eller rotationsaccelerometrar specificeras nu under 7A001. |

7A002 | WA | Inledningen ändras så att accelerometrarna utgår. |

7A002.a. & b. | WA | Texten i punkten ändras. Teknisk anmärkning utgår då det nu finns en definition av ”slumpmässig vinkeldrift”. |

7A002.c. & d. | WA | En ny punkt införs som punkt c. Tidigare punkt c betecknas d. |

7A003.d. | WA | En ny punkt läggs till för tröghetsmätanordningar. |

7A008, Anm. & Kommentar | WA | Ett nytt avsnitt om undervattensnavigeringssonarsystem med anmärkning och kommentar. |

7A101.a.1. 2. & Teknisk anm. | WA | Större ändring till följd av definition av begreppet ”repeterbarhet”. Teknisk anmärkning 3 utgår. |

7A102 & Anm. 1. & 2. | MTCR | Texten ändras och ny teknisk anmärkning läggs till med definition av ”stabilitet”. Tidigare anmärkning betecknas som 2. |

7A103 Teknisk anm. | MTCR | Teknisk anmärkning flyttas från b. |

7A103.b. | MTCR | Texten ändras så att begreppet ”missil” ingår. |

7A103.c. Teknisk anm. | MTCR | Tidigare teknisk anmärkning 2 flyttad till 7A103. Tidigare teknisk anmärkning 1 betecknas nu 1, 2 och 3. |

7A103.d., 1., 2. & Anm. | MTCR | Ny text för magnetiska huvudsensorer (tre axlar) med 2 punkter och en anmärkning. |

7B003 Anm. g. | WA | Ny punkt för lindningsmaskin för fiberoptisk spole läggs till i anmärkning om vad som inte omfattas. |

7B103.b. | Redig. | Punkt ändrad efter definition av ”produktionsutrustning”. |

7D003.a. | WA | Texten ändrad för att även omfatta 7A008. |

7D003.b. | WA | Texten ändrad för att även omfatta 7A008. |

7D003.b.1. | WA | Texten ändrad för att även omfatta ”sonar”. |

7E004.a.7. | WA | Ny punkt för databaser för undervattensnavigation. |

Kategori 8 |

8A002, a. & a.4. | WA | Texten i avsnittet och punkten formuleras om. |

8A002.a.4 | WA | En ny punkt införs för komponenter av syntaktiskt skum. |

8C001 Kommentar | WA | Anmärkning läggs till. |

Kategori 9 |

Kat 9 rubrik. | WA | Rubriken ändrad för att även omfatta rymdfarkoster. |

9A007 Anm. | Redig. | Anmärkning ändrad. |

9A101 | MTCR | Inledning ändrad för att avlägsna hänvisning till ”med låg vikt”. |

9A111 | MTCR | Text ändrad för obemannade luftfartyg. |

9A118 | MTCR | Text ändrad för obemannade luftfartyg. |

9B105 | MTCR | Text ändrad för att ange vad som här avses med ”missil”. |

9B117.a. | MTCR | Parameter för dragkraft ändrad i punkten. |

9D004.f. | WA | Ny text införs för mjukvara för konstruktion av inre passage för nedkylning i turbinskovlar. |

9D004.g., 1., & 2. | WA | Nytt avsnitt med 2 punkter för mjukvara för att förutse förhållanden i gasturbiner. |

9E001 | WA | Texten formuleras om. |

9E002 | WA | Texten formuleras om. |

BILAGA IV

1C101 Anm. & tekn. anm. | Redig. | Ny anmärkning om vad som inte omfattas läggs till för material utformat för civila tillämpningar. En ny teknisk anmärkning införs (i vilken man anger vad som avses med ”missil” under denna punkt.) |

Kommissionens förslag

Det är med hänsyn till det som anges ovan nödvändigt att ersätta bilagorna till förordning (EG) nr 1334/2000.

2007/0157 (ACC)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring och uppdatering av förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1334/2000[1] skall produkter (inbegripet programvara och teknik) med dubbla användningsområden vara föremål för effektiva kontroller i samband med export från gemenskapen.

(2) För att medlemsstaterna och gemenskapen skall kunna fullgöra sina internationella åtaganden fastställs i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2000 den gemensamma förteckning över produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 3 i förordningen; genom denna förteckning genomförs internationella överenskommelser om kontroll av produkter med dubbla användningsområden genomförs, bl.a. Wassenaararrangemanget, Kontrollsystemet för missilteknik, Gruppen av länder som levererar kärnmaterial, Australiengruppen och konventionen om kemiska vapen.

(3) Enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1334/2000 skall bilagorna I och IV till förordningen uppdateras i enlighet med de relevanta skyldigheter och åtaganden samt ändringar av dessa som varje medlemsstat har godtagit som medlem i de internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag.

(4) Bilagorna I och IV till förordning (EG) nr 1334/2000 bör ändras så att man beaktar de ändringar som Wassenaararrangemanget, Australiengruppen och Kontrollsystemet för missilteknik och Gruppen av länder som levererar kärnmaterial (NSG) har antagit sedan bilagorna ändrades genom förordning (EG) nr 394/2006.

(5) För att göra det lättare för exportkontrollmyndigheter och andra aktörer att ta del av texterna bör en uppdaterad och konsoliderad version av bilagorna till förordning (EG) nr 1334/2000 offentliggöras.

(6) Förordning (EG) nr 1334/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till förordning (EG) nr 1334/2000 skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den trettionde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den […]

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EGT L 159, 30.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 394/2006 (EUT L 74, 13.3.2006, s. 1).

Top