Help Print this page 

Document 52007DC0555

Title and reference
Rapport från kommissionen - Generaldirektoratet för humanitärt bistånd (ECHO) - Årsrapport 2006 [SEK(2007) 1227]

/* KOM/2007/0555 slutlig */
  • In force
Multilingual display
Text

52007DC0555

Rapport från Kommissionen - Generaldirektoratet för humanitärt bistånd (ECHO) - Årsrapport 2006 [SEK(2007) 1227] /* KOM/2007/0555 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den xxx

KOM(2007) yyy slutlig

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Generaldirektoratet för humanitärt bistånd (ECHO) Årsrapport 2006 [SEK(2007) 1227]

INNEHÅLL

1. I NLEDNING 3

2. ALLMÄNNA POLICYASPEKTER 4

3. ÖVERSIKT ÖVER ECHO:S HUMANITÄRA INSATSER UNDER 2006 5

3.1. Viktiga händelser och fördelning av medel 5

3.2. De viktigaste insatserna under 2006 fördelade på region 7

3.3. Jämförande analys 9

3.4 Tematisk finansiering 9

3.5. Katastrofberedskapsåtgärder (inbegripet Dipecho-programmet) 10

3.6. Att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd 10

3.7. De viktigaste parterna vid de humanitära insatserna 11

4. FÖRBINDELSER MED ANDRA EU-INSTITUTIONER, MEDLEMSSTATERNA, VIKTIGA HUMANITÄRA PARTNER OCH GIVARE UTANFÖR EU 11

5. ANNAN VERKSAMHET 11

6. SLUTSATS 12

Bilaga:

Detaljerad översikt över humanitära insatser i enskilda länder, förbindelser med partner, utvärderingsresultat samt ekonomiska tabeller och statistik [SEK(2007) 1227].

INLEDNING

Generaldirektoratet för humanitärt bistånd (GD ECHO) är den enhet inom Europeiska kommissionen som ansvarar för tillhandahållandet av humanitärt bistånd till offer för konflikter eller katastrofer, såväl naturkatastrofer som katastrofer orsakade av människan, i tredjeländer. Dess uppgift är att rädda och bevara liv, lindra eller förhindra lidande och värna om integriteten och värdigheten för befolkningsgrupper som drabbas av humanitära kriser enligt rådets förordning nr 1257/96. GD ECHO stöder humanitära biståndsinsatser i enlighet med internationellt överenskomna humanitära principer på ett neutralt , opartiskt och icke - diskriminerande sätt, och i linje med internationell humanitär rätt, och försvarar det humanitära handlingsutrymmet och de humanitära principer som hotas i allt högre grad. GD ECHO anser att det bästa sättet att bevara detta humanitära handlingsutrymme är genom att se till att principerna för gott givarskap iakttas, att biståndet håller god kvalitet och att en öppen dialog förs med andra viktiga aktörer .

Enheten fattar beslut och vidtar åtgärder enbart utifrån en bedömning av de humanitära behoven, och styrs eller berörs inte av några andra politiska hänsyn än att bekräfta Europeiska unionens solidaritet med människor i behov av hjälp. Stödet är avsett att gå direkt till de nödlidande, oavsett ras, religion eller politisk övertygelse.

GD ECHO genomför inga biståndsprogram i egen regi. Generaldirektoratet är en givare och genomför sitt uppdrag genom att finansiera EU:s humanitära insatser via partner som har undertecknat ramavtalet om partnerskap, däribland icke-statliga organisationer och internationella organisationer (Röda korset och Röda halvmånen), eller det ekonomiska och administrativa ramavtalet för FN-organ (främst Unicef, UNHCR och WFP[1]).

GD ECHO:s uppgift är att sörja för att varor och tjänster snabbt når krisdrabbade områden via dessa partner. Ett snabbt tillhandahållande av bistånd underlättas av särskilda bestämmelser i budgetförordningen samt genomförandeåtgärder för dessa bestämmelser där stor vikt läggs vid tanken om partnerskap som en grund för långsiktiga förbindelser. Dessa strukturella förfaranden gör det även möjligt för GD ECHO att använda tekniska assistenter (ECHO-experter) inom området och därigenom säkra identifieringen av känsliga samhällssektorer, en noggrann bedömning av behoven, snabb identifiering av lämpliga partner och projekt för att tillgodose behoven, följt av kontroller på plats av partner och av projektens fortskridande för att uppnå en sund ekonomisk förvaltning där rimliga försäkringar ges.

Syftet med GD ECHO:s bistånd är också att tillsammans med andra biståndsåtgärder underlätta för befolkningen att så snart som möjligt kunna bli självförsörjande och att ECHO skall kunna fasa ut sin finansiering under gynnsamma förhållanden. I det avseendet är GD ECHO aktivt engagerat i att genomföra en strategi för att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd och i att stärka samarbetet med andra enheter inom kommissionen eller andra givare. Mot bakgrund av sina erfarenheter av katastrofhantering arbetar GD ECHO även för att främja katastrofberedskap, för att minska människors utsatthet och exponering för risker och katastrofer och för att minska de ekonomiska kostnaderna för sådana katastrofer. För att fullgöra sitt uppdrag på ett effektivt sätt får GD ECHO slutligen, där så är lämpligt och nödvändigt, stödja åtgärder för att bygga upp kapaciteten hos de partner som genomför insatserna.

Denna rapport ger en sammanfattning av GD ECHO:s huvudsakliga verksamhet under 2006. Bilagan innehåller närmare upplysningar om GD ECHO:s verksamhet under 2006, inbegripet en översikt över humanitära insatser i de enskilda länderna samt statistik.

Allmänna policyaspekter

Under de senaste årtiondena har naturkatastroferna ökat både i styrka och till antal . Även antalet människor som drabbas har ökat, och de allra fattigaste drabbas i oproportionerlig omfattning. Prognoser visar att denna utveckling sannolikt kommer att förstärkas i framtiden.

Samtidigt har antalet konflikter inte ändrats i någon större omfattning, men dagens konflikter är ofta mer långvariga och allt mer destruktiva, även om antalet flyktingar har minskat de senaste åren. Antalet internflyktingar är stabilt, men uppgår fortfarande till över 25 miljoner[2].

På politisk nivå har GD ECHO tagit flera initiativ för att ta hänsyn till det faktum att det internationella sammanhang där humanitärt bistånd ges förändras i betydande omfattning, inte bara när det gäller katastrofernas art, frekvens och intensitet utan även när det gäller det geopolitiska sammanhanget. Nya aktörer har trätt in på scenen , däribland icke-traditionella givare, vilket innefattar aktörer från näringslivet eller stater som hittills inte har ägnat sig åt humanitärt bistånd. På samma sätt har medlemsstaternas räddningstjänster och militär kommit att spela en viktig roll i vissa sammanhang och hänsyn måste tas till dessa vid många humanitära insatser. Även om en stor del av detta politiska område omfattas av initiativet för ett gott humanitärt givarskap (Good Humanitarian Donorship) har detta initiativ aldrig antagits av EU. För att förutse och anpassa sig till denna föränderliga miljö försöker GD ECHO hitta sätt att ytterligare förbättra samarbetet med räddningstjänster liksom den civil-militära samverkan. Kommissionsledamoten med ansvar för humanitärt bistånd har uppdragit åt GD ECHO att inleda ett omfattande politiskt initiativ, och har genom ett meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet fastställt ett europeiskt samförstånd om principer och bästa praxis för humanitära insatser i syfte att göra EU-politiken mer ändamålsenlig, effektiv och bättre samordnad inom detta område.

För att förbättra kommissionens insatser vid katastrofer och inom ramen för EU:s strategi för att förstärka sin katastrof- och krishantering i tredjeländer (KOM (2005)0153) har GD ECHO föreslagit att antalet ECHO- experter på plats skall utökas , inklusive experter som har utbildning och erfarenhet av snabba behovsbedömningar och som kan anlitas med kort varsel i händelse av en katastrof. Detta tillsammans med ytterligare förstärkning av GD ECHO:s operativa och avtalsmässiga förfaranden har ökat kapaciteten och förbättrat insatstiden för humanitärt bistånd via GD ECHO:s genomförandepartner, vilka inkluderar icke-statliga organisationer, internationella organisationer och FN-organ. Därigenom kan enheten väsentligt bidra till att vidareutveckla EU:s kapacitet för hantering av kriser och katastrofer, som hamnar allt högre upp på den politiska agendan efter meddelandena om tsunamin, Michel Barniers rapport och relaterade dokument.

År 2006 är det sista året i den förra budgetramen , som omfattar perioden 2000–2006. I denna ram har budgeten för humanitärt bistånd legat på ett relativt stabilt minimibelopp, som först var 471 miljoner euro år 2000 och som till sist uppgick till 496 miljoner euro år 2006. Detta minimibelopp innebar att GD ECHO måste ansöka om ytterligare medel varje år, främst från reserven för katastrofbistånd, som i första hand är avsedd för humanitärt bistånd.

I den nya budgetramen, som omfattar perioden 2007–2013, kommer all humanitär verksamhet att samlas i ett enda instrument. Med anledning av integreringen av livsmedelsbiståndet och biståndet till befolkningsgrupper som tvingats lämna sin hembygd kommer 2007 års budget för humanitärt bistånd att uppgå till 732 miljoner euro (jämfört med 710 miljoner euro år 2006), med en ungefärlig årlig ökning på 3 %.

Översikt över ECHO:s humanitära insatser under 2006

Viktiga händelser och fördelning av medel

Inom humanitärt bistånd var 2006 ett särskilt krävande år, med tanke på Libanonkrisen samt en rad omfattande naturkatastrofer utöver den fortlöpande bördan med humanitära kriser.

Året inleddes med flera fall av torka på Afrikas horn, i Sydafrika och i Afghanistan, efterverkningarna av 2005 svältkatastrof i Niger och jordbävningen i Java (Indonesien) den 27 maj som gjorde över en miljon människor hemlösa. Kommissionen måste även hantera den allt svårare humanitära situationen i Sudan, den förvärrade krisen på Västbanken och i Gaza samt de fortlöpande humanitära behoven i Demokratiska republiken Kongo, Tjetjenien och Colombia, bara för att nämna några av de mest akuta humanitära situationerna. Den korta, men mycket komplicerade, krisen i Libanon i juli och augusti 2006 krävde en mångfacetterad insats av Europeiska kommissionen, där snabbt tillhandahållande av humanitärt bistånd hade stor betydelse.

Den allt svårare humanitära situationen fick GD ECHO att begära medel från kommissionens reserv för katastrofbistånd tre gånger under 2006, för Sudan (Darfur), för Libanon och för Västbanken och Gaza, till ett sammanlagt belopp av 140 miljoner euro[3]. Dessa händelser hade stor inverkan på GD ECHO, som hade att hantera en budget på totalt 671 miljoner euro, jämfört med den ursprungliga budgeten på 496 miljoner euro (avrundade belopp).

GD ECHO:s svar på humanitära kriser 2006 kanaliserades genom 90 finansieringsbeslut. Genomförandegraden när det gäller åtagandebemyndigandena var 100 %. AVS-länderna var de viktigaste stödmottagarna (322 miljoner euro eller 48 %), följt av Östeuropa, de nya oberoende staterna, Mellanöstern och länderna i Medelhavsområdet (177,9 miljoner euro eller 27 %) samt Asien och Latinamerika (105,5 miljoner euro eller 16 %).

Tabellen nedan ger en översikt över den geografiska spridningen av de beslut om humanitärt bistånd som antogs 2006 (beloppen är i miljoner euro).

Enhet/Region | Belopp | % |

A/1: Afrika, Västindien, Stilla havsområdet | 322 060 000 | 48 % |

Afrikas horn | 161 050 000 |

Området kring de stora sjöarna | 84 050 000 |

Västafrika | 56 150 000 |

Västindien och Stillahavsområdet | 1 610 000 |

Södra Afrika | 19 200 000 |

A/2: Östeuropa, de nya oberoende staterna, Mellanöstern, Medelhavsområdet | 177 900 000 | 27 % |

De nya oberoende staterna (Tjetjenien, Kaukasien, Tadzjikistan, m.fl.) | 33 000 000 |

Mellanöstern | 134 000 000 |

Länderna i Medelhavsområdet | 10 900 000 |

A/3: Asien, Latinamerika | 105 491 305 | 16 % |

Asien | 86 891 305 |

Latinamerika | 18 600 000 |

0/1: Tematisk finansiering + bidrag | 20 500 000 | 3 % |

Tekniskt bistånd (experter, förskottskonton) | 19 000 000 | 3 % |

Dipecho (katastrofberedskap) | 19 050 000 | 3 % |

Stödutgifter och användning av omfördelade öronmärkta inkomster | 7 005 627 | 1 % |

TOTALT 2006 | 671 006 932 | 100 % |

[pic]GD ECHO:s svar på de humanitära nödsituationerna utvecklades i linje med förändringarna av de globala behoven under 2006, vilket framgår av hur generaldirektoratets medel fördelades mellan regionerna (med särskild inriktning på de ”glömda kriserna”). I syfte att sörja för att insatserna är behovsstyrda är GD ECHO:s arbetsprogram baserat på en metod som utgår från en bedömning av de globala behoven. Detta ger en bedömning av flera länder där situationen i över 140 utvecklingsländer jämförs på grundval av olika indikatorer (mänsklig utveckling, fattigdom, risk för naturkatastrofer, konflikter, flyktingar, internflyktingar, undernäring och dödlighet hos barn under fem år och andra givares bidrag). Denna metod har förfinats under 2006 genom att bedömningen av de globala behoven delats in i två index, ett för utsatthet och ett för kris.

GD ECHO:s stödstrategi var fortsatt inriktad på glömda kriser . Det rör sig om situationer där givarna och media i mycket ringa utsträckning uppmärksammar de viktigaste humanitära behoven, vilket lett till en låg stödnivå. GD ECHO:s analys av och metoder för att identifiera glömda kriser baserar sig på både kvantitativa uppgifter (bristande mediebevakning eller lågt givarstöd kombinerat med omfattande behov) och kvalitativa faktorer (områdesbedömning av GD ECHO:s experter och handläggare). Följande glömda kriser identifierades 2006: Tjetjenien, Myanmar/Burma, de sahrawiska flyktingarna (Algeriet), Nepal samt i viss mån Indien och krisen i Kashmir. Under året anslogs stöd på motsvarande 65,7 miljoner euro för dessa kriser, vilket motsvarar 14 % av de totalt 489,5 miljoner euro som anslogs från kapitel 23 02 och EUF.

Resultatet av bedömningen av de globala behoven och bedömningar av glömda kriser finns på Europa-webbplatsen http://ec.europa.eu/comm/echo/information/strategy/index_en.htm.

De viktigaste insatserna under 2006 fördelade på region [4]

Närmare uppgifter om dessa åtgärder finns i punkt I i bilagan.

Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-länderna):

GD ECHO anslog 322 miljoner euro till AVS-länderna under 2006. De viktigaste insatserna ägde rum på följande platser:

- Sudan: Till följd av den allt svårare situationen i Darfur ökades budgetanslaget från 40 till 97 miljoner euro, och ytterligare 17 miljoner anslogs till Tchad för att hantera följderna av folkomflyttningar i Sudan.

- Norra Uganda: En väpnad konflikt pågår i området sedan tjugo år tillbaka. Regeringen bekämpar Herrens motståndsarmé (LRA) i de norra distrikten. Den budget på 19 miljoner euro som anslogs under 2006 användes för att tillhandahålla vatten, sanitet, hälsa, näring, försörjningsmöjligheter, livsmedelsförsörjning, skydd och andra varor än livsmedel.

- Burundi : 17 miljoner euro användes för utsatta människor och leveranser av viktiga läkemedel till vårdcentraler och offentliga sjukhus. Som ett led i kampen mot kolera fick människor tillgång till dricksvatten och till särskilda behandlingscentrum och hygienutbildning. Människor fick slutligen del av skyddsverksamheter.

- Demokratiska republiken Kongo: Den totala finansieringen på 50 miljoner euro användes för att tillgodose grundläggande behov av hälsa, näring och tillfälliga bostäder för de mest utsatta befolkningsgrupperna i det mest eftersatta området (de östra regionerna), och för att tillhandahålla kapacitet för lufttransporter vid humanitära insatser.

- Liberia: En budget på 19,8 miljoner euro användes för att bistå vid flyktingars och internflyktingars återvändande till och återetablering på hemorten, och för att finansiera nödhjälpspaket, transport och allmän assistans, inbegripet skydd.

Medelhavsområdet och Mellanöstern

De upptrappade spänningarna i de ockuperade palestinska områdena och de humanitära behoven hos de mest utsatta befolkningsgrupperna där och hos palestinska flyktingar i Jordanien, Libanon och Syrien krävde att det ursprungliga budgetanslaget ökades från 34 till 84 miljoner euro för att tillgodose de ökande behoven inom områden som livsmedel, hälsa, vatten, sanitet, nödarbeten och skydd.

Det en månad långa kriget mellan Israel och Hizbollah resulterade dessutom i dödsfall, skador och fördrivning av människor i Libanon . GD ECHO:s svarade med att mobilisera 50 miljoner euro i finansiering för akutsjukvård, akut livsmedelsbistånd och annat bistånd, vatten, sanitet och tillfälliga bostäder. Efter att striderna upphört har GD ECHO inriktat sig på kvarstående akuta behoven och på återanpassning i liten skala.

Asien

Under 2006 mobiliserade GD ECHO 15,7 miljoner euro för att ge löpande bistånd till burmesiska flyktingar längs gränsen mellan Thailand och Burma och till de mest utsatta grupper som drabbats av den långvariga krisen i Burma. Medel anslogs för att förbättra skyddet för den statslösa muslimska befolkningsgruppen i norra Burma.

En budget på 22,5 miljoner euro anslogs för att stödja återintegreringen av återvändande, internflyktingar och utsatta grupper som drabbats av konflikten och torkan i Afghanistan och för att skydda och stödja afghanska flyktingar i Pakistan och Iran .

Latinamerika

De viktigaste insatserna ägde rum i Colombia , där 12 miljoner euro anslogs för människor som drabbats av den långvariga konflikten. Huvudmålet för GD ECHO:s insats var att tillhandahålla stöd i form av vatten, sanitet, tillfälliga bostäder, livsmedelsbistånd, utbildning osv. med fokus på skydd för att förstärka det bristfälliga skyddet i Colombia.

Jämförande analys

Den jämförande analysen i nedanstående diagram av den geografiska fördelningen av finansieringsbeslut för åren 2001–2006 visar att den relativa andelen finansiering till AVS-länderna har ökat successivt, men att denna utveckling vände under 2005 så att huvuddelen av finansieringen gick till Asien i spåren av de två stora kriser som drabbade denna del av världen: tsunamin och jordbävningen i Kashmir. Under 2006 var det återigen AVS-länderna som hade störst andel finansiering: ungefär halva budgeten. Sett ur ett femårsperspektiv bör det också påpekas att finansieringen för olika regioner och delar av världen är mycket skiftande, vilket bekräftar att GD ECHO:s insatser är kortsiktiga. Det bör också påpekas att över 96 % av budgeten för humanitärt bistånd används för att finansiera humanitära insatser, medan mindre än 4 % avser stödutgifter (information, revisioner, utvärderingar osv.).

[pic]

Tematisk finansiering

Med tanke på den centrala roll som de viktigaste internationella organisationerna med humanitärt mandat (berörda FN-organ, Internationella rödakorskommittén (ICRC), Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) osv.) intar när det gäller att tillhandahålla humanitärt bistånd fortsatte GD ECHO under 2006 att ge stöd till en förstärkning av organisationernas institutionella kapacitet, genom sina program för tematisk finansiering.

Under 2006 stödde GD ECHO program i regi av FN/OCHA (informationshantering), UNHCR (registrering av flyktingar), UNICEF (skydd av barn och krisinsatser) och WFP för behovsbedömning. Program pågår med Världshälsoorganisationen (hälsoåtgärder i krislägen) och IFRC (katastrofhantering och krisinsatser). ICRC har slutligen beviljats finansiering för programrelaterade skyddsverksamheter.

Katastrofberedskapsåtgärder (inbegripet Dipecho-programmet)

I enlighet med rådets förordning 1257/96 främjar GD ECHO, parallellt med sitt humanitära bistånd, katastrofberedskap genom påverkansarbete, samordning och det särskilda programmet Dipecho. Konsekvenserna av katastrofer samt ett mer öppet erkännande av den globala klimatförändringen och dess inverkan visar att detta engagemang är mycket betydelsefullt och behövligt.

På strategisk nivå har GD ECHO under 2006 förstärkt sina institutionella resurser för katastrofberedskap vilket förväntas underlätta ett mer sammanhängande och övergripande angreppssätt för att integrera katastrofberedskap i programmen för humanitärt bistånd och återanpassning. Detta är helt i linje med den globala uppmärksamhet som givare av humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd ägnar åtgärder för att minska risken för katastrofer och den planerade uppföljningen av Hyogo-ramen för åtgärder 2005–2015.

Under 2006 har GD ECHO fortsatt att engagera sig i påverkansarbete som syftar till att se till att givare av utvecklingsbistånd inkluderar åtgärder för att minska risken för katastrofer i sitt arbete i regioner som löper risk att drabbas av naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar, cykloner osv., och stödja praktiska åtgärder för att minska dessa risker. GD ECHO är också en stark förespråkare av EU-baserade strategier för att minska risken för katastrofer där utsatta samhällens förmåga att själva hantera situationen förstärks.

Utvecklingsländer löper särskilt stor risk att drabbas av katastrofer på grund av betydande brister i den nationella kapaciteten för insatser och i de lokala samhällenas förmåga att hantera de negativa följderna av sådana katastrofer. Dipecho-projekt är EU-baserade projekt för katastrofberedskap som fokuserar på de samhällen som är mest utsatta för naturkatastrofer och som har låg kapacitet att själva hantera situationen. Projekten bör vara demonstrativa och gå att efterlikna i syfte att integreras i den långsiktiga utvecklingen och nationella strategier. Liksom landbaserade verksamheter omfattar Dipechos handlingsplaner regionala projekt, eftersom naturkatastrofer inte styrs av några nationsgränser. Under 2006 anslog GD ECHO sammanlagt 19,05 miljoner euro för Dipechos handlingsplaner i Centralamerika, Centralasien och Sydostasien.

Som en ny utveckling under 2006 antog GD ECHO ett viktigt regionalt beslut (10 miljoner euro) om katastrofberedskap för nomadfolk i syfte att öka beredskapen för torka – denna smygande katastrof – på Afrikas horn (Sudan, Djibouti, Somalia, Etiopien, Kenya, Uganda och Eritrea). Detta program har utvecklats i nära samarbete med GD Bistånd och Byrån för samarbete EuropeAid.

Att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd

GD ECHO vill utveckla lämpliga avslutnings- och övergångsstrategier och strategier för humanitärt bistånd ( sammanknytning av katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd). GD ECHO har aktivt deltagit i den nyligen återinrättade enhetsövergripande gruppen för sammanknytning av katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd, där även GD Yttre förbindelser, GD Bistånd och Byrån för samarbete EuropeAid ingår. Ikraftträdandet under 2007 av de nya externa instrumenten (DCI, framför allt stabilitetsinstrumenten) kommer att ge nya förutsättningar för att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd, som ECHO tillsammans med övriga berörda enheter började förbereda 2006. Särskild uppmärksamhet har ägnats övergången mellan livsmedelsbistånd och livsmedelsförsörjning, där hela budgeten för akut livsmedelsbistånd har överförts till GD ECHO. GD ECHO beslutade att utse fem länder till pilotländer för att främja redan påbörjade eller krävande insatser för att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd. Dessa länder var Kenya, Liberia, Mauretanien, Sudan och Uganda. I de flesta av de berörda länderna, men inte alla, har väsentliga resultat nåtts. Detta underlättades av planeringsprocessen för den tionde EUF. Ansträngningar görs för att förstärka detta ytterligare.

De viktigaste parterna vid de humanitära insatserna

Det humanitära bistånd som tillhandahålls av GD ECHO genomförs av dess partner. GD ECHO arbetar med cirka 200 icke-statliga organisationer, FN-organ och internationella organisationer, däribland Internationella rödakorskommittén och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Det är viktigt för GD ECHO att ha en bred uppsättning partner, eftersom detta gör det möjligt att möta de ökande behoven världen över. GD ECHO har utvecklat täta arbetskontakter med sina partner, både när det gäller strategi och förvaltning av humanitära åtgärder.

Under 2006 genomförde GD ECHO sina åtgärder framför allt genom icke-statliga organisationer (52 %), FN-organ (37 %) och internationella organisationer (11 %). Se punkterna V.6 och V.7 i bilagan för ytterligare upplysningar om den årliga fördelningen mellan de olika partnerkategorierna.

Förbindelser med andra EU-institutioner, medlemsstaterna, viktiga humanitära partner och givare utanför EU

Liksom under tidigare år har GD ECHO haft ett aktivt förhållande med andra institutioner, medlemsstater, internationella organisationer och andra berörda aktörer, däribland viktiga givare utanför EU, för att främja humanitära principer och värden.

I slutet av 2006 inledde GD ECHO ett omfattande samråd med EU:s humanitära partner och medlemsstater om viktiga humanitära frågor, såsom det syfte, de principer och de värden som det humanitära biståndet bygger på, de utmaningar som humanitära aktörer står inför och det humanitära biståndets genomförande.

Resultatet av detta samråd kommer att beaktas vid utarbetandet av ett meddelande från kommissionen som syftar till att nå samförstånd i EU kring principer och bästa praxis för humanitära insatser och till att fastställa en agenda för att införa en mer samordnad strategi så att EU kan maximera sitt bidrag till de samlade internationella humanitära insatserna. Det europeiska samförståndet bör skapa förutsättningar för en mer sammanhängande, enhetlig och övergripande strategi för humanitärt bistånd.

Närmare uppgifter om dessa partner finns i punkt II i bilagan.

Annan verksamhet

Inom ramen för sina verksamheter måste GD ECHO även hantera andra uppgifter för att stödja tillhandahållandet av humanitärt bistånd och kvaliteten hos detta:

1. Utveckling av GD ECHO:s politik för säkerhet och trygghet för personal som arbetar med tillhandahållande av humanitärt bistånd.

2. Förstärkning av GD ECHO:s kapacitet för snabba insatser inom området genom att sätta samman sektorsövergripande insatsgrupper.

3. Kommunikationsstrategi och information

4. När det gäller utbildningsinitiativ stöder GD ECHO Nätverket för humanitärt bistånd (NOHA), som erbjuder en tvärvetenskaplig eftergymnasial utbildning.

Närmare uppgifter om dessa verksamheter finns i punkt III i bilagan.

Att GD ECHO-finansierade verksamheter genomförs på lämpligt sätt säkras genom flera olika kontroller och granskningar i olika skeden av de humanitära insatsernas projektcykel. Dessa aspekter av den kontrollstrategi som GD ECHO har utvecklat, dess övervakning och kontrollförfaranden beskrivs i punkt IV i bilagan.

Slutsats

2006 blev ett särskilt krävande år för GD ECHO, med krisen i Libanon, en rad omfattande naturkatastrofer och den fortlöpande bördan av humanitära kriser. GD ECHO kunde dock fullgöra de uppgifter som ingår i dess mandat. När det gäller det viktigaste politiska målet att säkra ett effektivt tillhandahållande av humanitärt bistånd har målen nåtts och överträffats med råge.

[1] FN:s barnfond, FN:s flyktingkommissarie, FN:s världslivsmedelsprogram.

[2] www.reliefweb.int

[3] Förutom överföringen från reserven för katastrofbistånd (140 miljoner euro) kom ytterligare budgetförstärkningar från användningen av EUF-medel (28 miljoner euro) och omfördelning av öronmärkta inkomster (EUR 7 million).

[4] De viktigaste insatserna baseras på de högsta tilldelade beloppen för varje region.

Top