Help Print this page 

Document 52004PC0459

Title and reference
Förslag till rådets förordning om ändring av kommissionens beslut 2002/602/EKSG om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen

/* KOM/2004/0459 slutlig - ACC 2004/0140 */
  • No longer in force
Multilingual display
Text

52004PC0459

Förslag till rådets förordning om ändring av kommissionens beslut 2002/602/EKSG om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen /* KOM/2004/0459 slutlig - ACC 2004/0140 */


Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av kommissionens beslut 2002/602/EKSG om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Europeiska kol- och stålgemenskapen och Ryska federationens regering ingick den 9 juli 2002 ett avtal om handel med vissa stålprodukter.

I artikel 2.4 i avtalet står följande: "Om de länder som ansöker om medlemskap i EU ansluter sig innan detta avtal löper ut, är parterna eniga om att överväga en ökning av de kvantitativa begränsningar som anges i bilaga II". Parterna har följaktligen enats om att öka de kvantitativa begränsningarna. Dessutom har parterna i enlighet med förklaring nr 1 till avtalet om ryska aktörers inrättande av servicecenter i EU enats om att ytterligare öka de kvantitativa begränsningarna i två specifika fall. Parterna har undertecknat ett nytt avtal i vilket dessa ökningar ingår.

Ryska federationens regering har i enlighet med artikel 3.3 i det gällande avtalet begärt överföring av vissa kvantiteter av de kvantitativa begränsningar som inte utnyttjats under 2003. Den tillåtna överföringen för respektive produktgrupp är följande (i ton) : 21 195 för SA1.a, 2 102 för SA3, 6 458 för SA4, 1 400 för SA5, 1 077 för SB1, 4 305 för SB2 samt 10 984 för SB3.

Detta förslag till rådsförordning innehåller de nödvändiga genomförandebestämmelserna för det nya avtalet och för överföring av outnyttjade kvantiteter.

2004/0140 (ACC)

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av kommissionens beslut 2002/602/EKSG om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [1], och

[1] EUT C , , s. .

av följande skäl:

(1) Avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan [2], trädde i kraft den 1 december 1997.

[2] EGT L 327, 28.11.1997, s. 3.

(2) I artikel 21 i avtalet om partnerskap och samarbete fastställs att handel med produkter som omfattas av Fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen (nedan kallad "EKSG") skall regleras genom bestämmelserna i avdelning III i det avtalet, med undantag av artikel 15, och genom bestämmelserna i ett avtal om kvantitativa arrangemang för handeln med EKSG-stålprodukter.

(3) EKSG och Ryska federationens regering ingick den 9 juli 2002 ett sådant avtal om handel med vissa stålprodukter [3] (nedan kallat "avtalet"), vilket godkändes på EKSG:s vägnar genom kommissionens beslut 2002/603/EKSG [4].

[3] EUT L 195, 24.7.2002, s. 55.

[4] EUT L 195, 24.7.2002, s. 54.

(4) EKSG-fördraget upphörde att gälla den 23 juli 2002 och Europeiska gemenskapen övertog EKSG:s samtliga rättigheter och skyldigheter.

(5) Parterna enades i enlighet med artikel 10.2 i avtalet om att detta skulle fortsätta att gälla och att parternas samtliga rättigheter och skyldigheter skulle bibehållas efter det att fördraget upphört att gälla.

(6) Parterna har samrått i enlighet med artikel 2.4 i avtalet och enats om att med anledning av utvidgningen av Europeiska unionen öka de kvantitativa begränsningar som fastställs i detta avtal. Parterna enades dessutom om att öka de kvantitativa begränsningarna med hänsyn till förklaring nr 1 i avtalet om ryska aktörers inrättande av servicecenter i Europeiska unionen. Dessa ökningar ingår nu i ett nytt avtal som trädde i kraft samma dag som det undertecknades [5].

[5] Se sidan ...i detta nummer av EUT.

(7) Ryska federationens regering har dessutom i enlighet med artikel 3.3 i avtalet begärt att, inom ramen för de tillåtna begränsningarna för varje produktgrupp, få överföra vissa kvantiteter av de kvantitativa begränsningar som inte utnyttjats under 2003.

(8) Kommissionens beslut 2002/602/EKSG av den 8 juli 2002 om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen [6] bör ändras i enlighet med detta.

[6] EGT L 195, 24.7.2002, s. 38.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantitativa begränsningar för 2004 som fastställs i bilaga IV till beslut 2002/602/EKSG skall ersättas med de kvantitativa begränsningar som anges i bilagan till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR

Enhet: ton

År // 2004

//

Produkter //

//

SA. Platta produkter //

SA1. Rullar // "310 767

SA1.a Varmvalsade rullar för omvalsning // 558 839

SA2. Grovplåt // 143 654

SA3. Andra platta produkter // 250 148

SA4. Legerade produkter // 101 120

SA5. Legerade kvartoplåtar // 22 208

SA6. Legerade kallvalsade och överdragna plåtar // 97 561

//

SB. Långa produkter //

//

SB1. Profiler // 31 440

SB2. Valstråd // 121 783

SB3. Andra långa produkter // 232 102"

Anmärkningar:

SA och SB är produktkategorier.

SA1-SA6 och SB1-SB3 är produktgrupper.

Top