Help Print this page 

Document 52004PC0166

Title and reference
Förslag till rådets förordning om fastställande av taket för den årliga fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisken

/* KOM/2004/0166 slutlig */
  • No longer in force
Languages and formats available
Multilingual display
Text

52004PC0166

Förslag till rådets förordning om fastställande av taket för den årliga fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisken /* KOM/2004/0166 slutlig */


Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av taket för den årliga fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisken

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

I artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1954/2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 685/95 och (EG) nr 2027/95 fastställs att kommissionen på grundval av den information som avses i artikel 10 och efter nära samråd med de berörda medlemsstaterna senast den 29 februari 2004 till rådet skall överlämna ett förslag till förordning om fastställande av den maximala årliga fiskeansträngningen för varje medlemsstat och varje område och fiske enligt artiklarna 3 och 6 i förordning (EG) nr 1954/2003. I artikel 10 i förordning (EG) nr 1954/2003 fastställs att de begärda uppgifterna skall anmälas till kommissionen senast den 30 november 2003.

Eftersom vissa medlemsstater anmälde de uppgifter som avses i artikel 10 först under veckan 9-13 februari 2004, kunde samrådet med medlemsstaterna inte inledas före det datumet.

Efter nära samråd med de medlemsstater som berörs av den så kallade "förordningen om fiskeansträngningen i västliga vatten" lägger kommissionen nu, vid tidigast möjliga tidpunkt, fram ett förslag om fastställande av taken för fiskeansträngningen enligt bilagan till förordning (EG) nr 1954/2003, med följande anmärkningar:

1. Det har varit svårt att jämföra de utvärderingar av ansträngningsbegränsningarna som medlemsstaterna lämnat inom ramen för artiklarna 3 och 6 i förordning (EG) nr 1954/2003 med de ansträngningsbegränsningar som fastställdes inom ramen för den tidigare ordningen. Skälen till detta var följande:

- den grupp av fartyg som omfattas av den nya ordningen är större än den grupp som omfattades av den tidigare ordningen, eftersom en annan definition av längd använts,

- fasta redskap för bottenfiske och släpredskap för bottenfiske har sammanförts till en grupp, medan de i den tidigare förordningen utgjorde olika grupper,

- de geografiska områdena enligt den nya förordningen, även det biologiskt känsliga området, skiljer sig från de tidigare (nu ingår hela ICES-område V),

- det ges en noggrannare definition av ett fiskefartygs aktivitet i den nya ordningen.

2. Trots dessa svårigheter, och efter nära samråd med medlemsstaterna, kan kommissionen nu lägga fram tak för fiskeansträngningen som innebär en rimlig balans mellan tidigare fastställda tak och den verkliga fiskeverksamheten under referensperioden för berörda fartyg i de områden som omfattas av den nya ordningen.

Följande kriterier har använts för beräkningen av taken för fiskeansträngningen:

- ett fartygs fiskeverksamhet, uttryckt i antal dagar ute ur hamn, mäts från den tidpunkt ett fartyg kommer in i en zon som omfattas av förordning 1954/2003 för vilken det har ett särskilt fisketillstånd,

- endast målarter, och inga bifångstarter, ingår i beräkningen av taken för fiskeansträngningen,

- fartygens maskinstyrka beräknas i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2930/86 om definition av fiskefartygs egenskaper,

- eftersom gränsen för det biologiskt känsliga området går rakt genom den rektangel som ligger mellan 11° och 12° V och 51° och 53° N delas ansträngningen för detta område in i två delar, ena halvan för det biologiskt känsliga området och den andra för resten av ICES-område VII.

3. Utöver dessa tak för fiskeansträngningen lämnade medlemsstaterna ytterligare uppgifter enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1954/2003, särskilt

- de förteckningar över fartyg som har tillstånd att fiska som avses i artikel 7,

- de åtgärder som krävs för att reglera fiskeansträngningen, enligt artikel 8, när det gäller beviljande och återkallande av särskilda fisketillstånd, övervakningen av fiskeflottans verksamhet och möjligheten att stänga fisket om ansträngningsnivåerna överskrids.

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av taket för den årliga fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 (om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 685/95 och (EG) nr 2027/95) [1], särskilt artikel 11.1 i denna, och

[1] EUT L 289, 7.11.2003, s. 1.

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 fastställs villkoren och förfarandena för införandet av ett system för förvaltning av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar i gemenskapen.

(2) Medlemsstaterna har till kommissionen överlämnat de uppgifter som anges i artikel 10 i nämnda förordning. Särskilt viktiga är uppgifterna om

*den genomsnittliga fiskeansträngning per år under perioden 1998-2002 som utförts av fartyg med längd överallt på minst 15 meter i de områden som anges i artikel 3 i nämnda förordning,

*den genomsnittliga fiskeansträngning per år under perioden 1998-2002 som utförts av fartyg med längd överallt på minst 10 meter i det biologiskt känsliga område som anges i artikel 6 i nämnda förordning.

(3) Vid bedömning av den fiskeansträngning som definieras i artikel 3.1 a i nämnda förordning avses med installerad effekt motorstyrkan enligt artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 2930/86 om definition av fiskefartygs egenskaper [2].

[2] EGT L 274, 25.9.1986, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3259/94 (EGT L 339, 29.12.1994, s. 11).

(4) Kommissionen har delgett övriga medlemsstater de uppgifter som varje medlemsstat skall lämna in enligt artikel 10.1 och 10.2 i rådets förordning (EG) nr 1954/2003. Efter samråd med medlemsstaterna har kommissionen sedan bedömt uppgifterna i relation till begränsningar av fiskeansträngningen vilka antagits inom ramen för tidigare eller pågående gemenskapsåtgärder där förvaltning av fiskeansträngning har ingått eller ingår.

(5) Taket för den årliga fiskeansträngningen - med uppdelning på artgrupper, zoner och fisken - för fartyg som för medlemsstats flagg, bör vara lika med den sammanlagda fiskeansträngning som utförts under femårsperioden 1998-2002 dividerad med fem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll

I denna förordning fastställs taket för den årliga fiskeansträngningen uppdelat på medlemsstaterna samt på de zoner och fisken som definieras i artiklarna 3 och 6 i förordning (EG) nr 1954/2003.

Artikel 2

Fastställande av tak för fiskeansträngningen

1 För den zon som anges i artikel 3.1 a och 3.1 b i förordning (EG) nr 1954/2003 fastställs taket för den årliga fiskeansträngningen - med uppdelning på artgrupper, zoner och fisken samt på medlemsstater - i bilaga I till föreliggande förordning.

2 För den zon som anges i artikel 6.1 i nämnda förordning fastställs taket för den årliga fiskeansträngningen - med uppdelning på artgrupper, zoner och fisken samt på medlemsstater - i bilaga II till föreliggande förordning.

Artikel 3

Förenlighet med övriga ordningar för begränsning av fiskeansträngningen

Det tak för den årliga fiskeansträngningen som fastställs i bilagorna I och II påverkar inte tillämpningen av de begränsningar av fiskeansträngningen som fastställs i återhämtningsplaner eller andra förvaltningsåtgärder inom ramen för gemenskapslagstiftningen, förutsatt att fiskeansträngningen inte överskrider den lägre mängd som är fastställd för en viss åtgärd.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den ...

På rådets vägnar

Ordförande

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

Top