Help Print this page 

Document 52002PC0049

Title and reference
Förslag till rådets beslut om ersättande av ledamöter i kommittén för Europeiska socialfonden

/* KOM/2002/0049 slutlig */
  • No longer in force
Languages and formats available
Multilingual display
Text

52002PC0049

Förslag till rådets beslut om ersättande av ledamöter i kommittén för Europeiska socialfonden /* KOM/2002/0049 slutlig */


Förslag till RÅDETS BESLUT om ersättande av ledamöter i kommittén för Europeiska socialfonden

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

(1) I artikel 47 i rådets förordning nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna, anges att kommissionen när det gäller mål 3 skall biträdas av en kommitté enligt artikel 147 i fördraget.

(2) Artikel 49 i samma förordning innehåller närmare bestämmelser om kommitténs uppgifter.

(3) Enligt nämnda artikel skall kommittén bestå av två företrädare för regeringarna, två företrädare för arbetstagarorganisationerna och två företrädare för arbetsgivarorganisationerna från varje medlemsstat. Ledamöterna och suppleanterna skall utses av rådet på förslag av kommissionen för en period av tre år.

(4) Den 8 oktober 2001 antog rådet på kommissionens förslag ett beslut om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i kommittén för Europeiska socialfonden. Utnämningen gällde perioden 23 oktober 2001 till 22 oktober 2004.

(5) Mandatet för de ordinarie ledamöterna i kommittén för Europeiska socialfonden går ut den 22 oktober 2004.

(6) De platser i kommittén för Europeiska socialfonden som blivit vakanta bör tillsättas med ordinarie ledamöter och suppleanter för perioden fram till den 22 oktober 2004.

Förslag till RÅDETS BESLUT om ersättande av ledamöter i kommittén för Europeiska socialfonden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 147 i detta,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna, särskilt artiklarna 47 och 49 i denna [1],

[1] EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

med beaktande av rådets beslut av den 8 oktober 2001 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i kommittén för Europeiska socialfonden [2],

[2] EGT C 292, 18.10.2001, s. 1.

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) På kommissionens förslag har rådet genom ett beslut av den 8 oktober 2001 utsett ordinarie ledamöter och suppleanter i kommittén för Europeiska socialfonden för perioden fram till den 22 oktober 2004.

(2) Sedan beslutet antogs har en rad platser som ordinarie ledamöter och suppleanter blivit vakanta i kategorierna regeringsföreträdare, företrädare för arbetsgivar organisationerna och företrädare för arbetstagar organisationerna.

(3) Det är lämpligt att tillsätta ledamöter på de platser i kommittén för Europeiska socialfonden som blivit vakanta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som namnges i bilagan utses härmed till ledamöter i kommittén för Europeiska socialfonden för den resterande tiden av innevarande mandatperiod, dvs. fram till den 22 oktober 2004.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

>Plats för tabell>

Top