Help Print this page 

Document 52002DC0563

Title and reference
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av handlingsplanen för riskkapital

/* KOM/2002/0563 slutlig */
  • In force
Languages and formats available
Multilingual display
Text

52002DC0563

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av handlingsplanen för riskkapital /* KOM/2002/0563 slutlig */


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM GENOMFÖRANDET AV HANDLINGSPLANEN FÖR RISKKAPITAL

>Plats för tabell>

BILAGOR

Bilaga 1 - Statistiska uppgifter om riskkapital i EU

Bilaga 2 - Statistiska uppgifter om investeringar i riskkapital i USA

Bilaga 3- Nätverk med företagsänglar i Europa

Bilaga 4 - Genomförande av RCAP (åtgärd för åtgärd)

Bilaga 5 - Förkortningar som används i RCAP

Bilaga 6 - Förklaringar av termer som används i RCAP

BILAGA 1

- HISTORISKA UPPGIFTER OM RISKKAPITAL I EU

>Plats för tabell>

BILAGA 2

STATISTISKA UPPGIFTER OM RISKKAPITAL I USA

>Plats för tabell>

BILAGA 3

NÄTVERK MED FÖRETAGSÄNGLAR I EUROPA

>Plats för tabell>

BILAGA 4

HANDLINGSPLANEN FÖR RISKKAPITAL (RCAP) GODKÄND PÅ TOPPMÖTET I CARDIFF (JUNI 1998)

BESKRIVNING AV DE OLIKA KATEGORIERNA AV HINDER - SITUATIONEN I OKTOBER 2002

Handlingsplanen för riskkapital tar upp sex (6) kategorier av hinder som skall tas bort inom EU:

- MARKNADSFRAGMENTERING

- INSTITUTIONELLA OCH JURIDISKA HINDER

- BESKATTNING

- BRIST PÅ HÖGTEKNOLOGISKA SMÅFÖRETAG

- MÄNSKLIGA RESURSER

- KULTURELLA HINDER

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 5

FÖRKORTNINGAR som används i RCAP

AIM: // Alternative Investment Market (www.londonstockexchange.com/aim)

BEPG: // Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken (Broad Economic Policy Guidelines)

BEST: // Business Environment Simplification Task Force. Arbetsgrupp som inrättades på kommissionen i september 1997

BSPCE: // Franska: Bons de Souscription des Parts et Créateurs d'Entreprises

CESR: // Committee of European Securities Regulators, bestående av repr. för de europeiska värdepapperstillsyns myndigheterna

CVC: // Riskkapital

EASDAQ: // European Association of Securities Dealer Automated Quotation. Har bytt namn till "NASDAQ-Europe" (www.nasdaqeurope.com)

EFC: // Gemenskapens ekonomiska och finansiella kommitté

EIB: // Europeiska investeringsbanken (www.eib.org)

EIF: // Europeiska investeringsfonden (www.eif.org)

EJC: // Europeiska gemenskapernas domstol (www.curia.eu.int)

ESC: // Europeiska värdepapperskommittén (European Securities Committee). Ersätter Kommittén för tillsynspersoner på hög nivå inom värdepappersområdet (High Level Securities Supervisors Committee)

EURO. NM: // Nouveau Marché (Paris) + Neuer Markt (Frankfurt) + Nouveau Marché (Bryssel) + Nieuwe Markt (Amsterdam) + Nuovo Mercato (Milano)

EVCA: // European Private Equity and Venture Capital Association (www.evca.com)

FIBV: // Federation Européenne des Bourses de Valeurs/International Federation of Stock Exchanges (www.fibv.com)

FSAP: // Handlingsplanen för finansiella tjänster (Financial Services Action Plan)

IAS: // Internationella redovisningsstandarder (International Accounting Standards)

ICT: // Informations- och kommunikationsteknologi (Information and Communication Technology)

ISD: // Direktivet om investeringstjänster (Investment Services Directive, 93/22/EEG)

IT: // Informationsteknologi (Information Technology)

MAP: // Kommissionens fleråriga program för företag och företagaranda (Multi-annual Programme for Enterprise and Entrepreneurship implemented by the Commission)

NASDAQ: // Det amerikanska systemet National Association of Securities Dealers Automated Quotation (www.nasdaq.com)

FoU: // Forskning och utveckling

FoTU: // Forskning och teknisk utveckling

SMF: // Små och medelstora företag

TMT: // Telekommunikationer, media och teknik

UCITS: // Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - Investment Funds)

US GAAP: // Generally Accepted Accounting Principles i USA

VC // Riskkapital

BILAGA 6

FÖRKLARINGAR av termer som används i RCAP

Redovisningsdirektiven: // Direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG.

Företagsänglar: // Enskilda privatpersoner som investerar direkt i nya och expansiva icke-börsnoterade företag (seed finance). I många fall underlättar de också finansieringen i nästa stadium av livscykeln för unga företag (uppstartsfasen). "Företagsänglar" bistår vanligen med finansiering i utbyte mot rätt till en andel av aktieutdelningen i företaget men kan också stå för annan långtidsfinansiering. Detta kapital kan komplettera sektorn för venture-kapital* genom mindre finansieringsbelopp (vanligtvis mindre än 150 000 euro) på ett tidigare stadium än de flesta riskkapitalbolag kan investera.

Kapitalmarknad: // En marknad där långsiktigt kapital skaffas av industrin och handeln, staten och lokala myndigheter. Fondbörser är en del av kapitalmarknaden.

Företagsstyrning: // Det system med vilket organisationer, särskilt börsnoterade företag, styrs och kontrolleras, och hur ledningen är ansvarig inför ägarna. Företagsstyrning har ökat i betydelse alltsedan början av 1990-talet, eftersom utomstående finansiärer för ett företag vill se till att ledningen inte agerar stick i stäv med deras intressen.

Corporate venturing: // Riskkapital från andra företag* där ett större företag köper en direkt minoritetsandel i ett mindre onoterat företag av strategiska, finansiella eller sociala skäl. Används framför allt av stora företag för att stödja extern teknisk utveckling.

Utvecklingskapital: // Finansiering till företag innan de inleder kommersiell tillverkning och försäljning, innan de genererar någon vinst.

Investeringar i ett tidigt tillväxtskede: // Finansiering till företag innan de inleder kommersiell tillverkning och försäljning, innan de genererar någon vinst. Innefattar såddfinansiering (seed financing)* och uppstartsfinansiering (start-up financing)*.

Aktiekapital: // Ett företags vanliga aktiekapital.

Kommittén för tillsynspersoner på hög nivå inom värdepappersområdet: // Informell rådgivande grupp inrättad 1985 av kommissionen och EU:s organ för övervakning av handel med värdepapper. Den behandlade samarbets- och gränsöverskridande frågor. Har ersatts med Europeiska värdepapperskommittén (ESC*).

Institutionella investerare: // Med denna term avses vanligen försäkringsbolag, pensionsfonder och investeringsfonder som samlar sparmedel och håller marknaderna med medel, men även andra slag av institutionella medel (t.ex. kapitalfonder, stiftelser etc).

Direktivet om investeringstjänster: // Direktiv 93/22/EEG (ISD*). Det ger investerare (mäklare, handlare etc.) ett europeiskt "pass" och tillåter elektroniska börser att placera terminaler i andra medlemsstater.

IPO (Initial Public Offering): // Inledande introduktion på aktiemarknaden (börsintroduktion, marknadsnotering): Introduktion av ett företag på aktiemarknaden genom att allmänheten inbjuds att köpa aktier i det.

Ledningsförvärv: // Finansiering för att låta sittande företagsstyrelse och investerare köpa en befintlig produktgrupp eller företag. Även känt som MBO (management buy-out).

Börsvärde: // Priset på en aktie multiplicerat med det totala antalet utestående aktier. Marknadens totala värdering av ett börsnoterat företag. I utvidgad mening den totala värderingen av företag som finns noterade på en fondbörs.

Primär marknad: // Den marknad på vilken en emission av värdepapper lanseras.

Onoterat kapital: // I motsats till börsnoterade aktier: riskkapitalinvesteringar i företag som ej är börsnoterade. Det innefattar riskkapital och förvärvsinvesteringar.

Prospekt: // Ett formellt skriftligt erbjudande att sälja värdepapper som beskriver planerna för ett föreslaget företag, eller fakta om ett befintligt sådant, som en investerare behöver för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut.

Prospektdirektivet: // Dokument enligt reglerna i direktiv 89/298/EEG (offentlig upphandling) och 80/390/EEG (officiell notering av värdepapper). Dessa direktiv kommer att ersättas med ett nytt direktiv som är under förhandling (förslag antaget av kommissionen den 30 maj 2001).

Prudent-man regulation: // Kravet på pensionsförvaltarna att investera som en försiktig investerare skulle göra för egen räkning, särskilt genom förståndig riskspridning av portföljen, utan andra begränsningar för portföljfördelning än för egeninvesteringar för pensionsfonder som finansierar väl avgränsade planer. Nederländerna, Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien har sådan lagstiftning.

Reglerade marknader: // Organiserade marknader där köpare och säljare handlar enligt förbestämda regler och procedurer. Marknader som uppfyller kraven i artikel 1.13 i investeringstjänstedirektivet*.

Replacement capital: // Köp av befintliga aktier i ett bolag från en annan organisation som investerar med riskvilligt kapital eller från en annan eller flera andra aktieinnehavare.

Marknader för risk-kapital: // Marknader som bistår med aktiekapital till ett företag på ett tidigt stadium (sådd- och uppstartsfinansiering* samt utvecklingsfinansiering*). I detta meddelande avses med uttrycket tre slag av finansiering:

* Informella investeringar från "företagsänglar"* och andra företag ("corporate venturing"*).

* Riskkapital.

* Aktiemarknader specialiserade på små och medelstora företag och expansiva företag.

Sekundär marknad: // Marknad där värdepapper köps och säljs efter den ursprungliga emissionen. En blomstrande, likvid sekundär marknad är en förutsättning för en livskraftig primär marknad.

Värdepapper: // En finansiell tillgång, t.ex. aktier, statsobligationer, obligationer, förlagsbevis, värdepappersfonder och rättighet till utlånade eller insatta pengar.

Såddfinansiering: // Finansiering av undersökning, bedömning och utveckling av ett ursprungligt koncept.

Uppstartkapital: // Ges till företag för produktutveckling och inledande marknadsföring.

Fondbörs eller aktie-marknad: // En marknad där man köper och säljer värdepapper. Dess viktigaste funktion är att möjliggöra för börsnoterade företag, regeringar och lokala myndigheter att anskaffa kapital genom att sälja värdepapper till investerare.

Aktieoption: // Möjlighet för personal och/eller företagsledning att köpa aktier till ett fast pris.

Riskkapital: // Investeringar i företag som inte är noterade på en publik lista av riskkapitalföretag som förvaltar medel som är interna eller tillhör tredje part. Det innefattar finansiering i tidig tillväxtfas*, expansionsfas* och återanskaffning* men inte ledningsförvärv*.

Riskkapitalfonder: // Slutna fonder som inrättats för att tillhandahålla riskkapital.

(*) Ord som definieras i listan över förkortningar eller förklaringar av termer

Top