Help Print this page 

Document 52001DC0215

Title and reference
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om uppfyllande av Gemensamma forskningscentrets uppdrag på det europeiska området för forskningsverksamhet

/* KOM/2001/0215 slutlig */
  • In force
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Multilingual display
Text

52001DC0215

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om uppfyllande av Gemensamma forskningscentrets uppdrag på det europeiska området för forskningsverksamhet /* KOM/2001/0215 slutlig */


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om uppfyllande av Gemensamma forskningscentrets uppdrag på det europeiska området för forskningsverksamhet

1. Syfte:

Detta dokument har utarbetats med anledning av den uppmaning till kommissionen som rådet (forskning) uttryckte i sin resolution av den 15-16 november 2000 om förverkligande av det europeiska området för forskning och innovation "att snarast möjligt, så att rådet kan hålla en fördjupad diskussion före antagandet av ramprogrammet, till rådet överlämna ett meddelande om genomförandet av GFC:s uppdrag som behandlar förvaltningssätt, metoder och ledning, koncentration av forskningsinsatser, i vilken utsträckning de mänskliga resurserna överensstämmer med uppdraget, förbättring av sambandet med övriga nationella forskningsinstitut och hur GFC på ett bättre sätt skall kunna tillgodose de behov som användarna, till exempel kommissionens generaldirektorat, och de offentliga myndigheterna har."

Syftet med detta dokument är att beskriva hur Gemensamma forskningscentrets resurser kan utnyttjas så att det på ett bättre sätt kan fullgöra sin uppgift mot bakgrund av ändrade villkor, och på ett effektivt sätt bidra till utvecklingen av det europeiska området för forskningsverksamhet.

Målet är att Gemensamma forskningscentret (GFC) skall stärkas genom att

* dess verksamhet koncentreras,

* dess användaranpassning och -bas förbättras och vidgas,

* samarbetet med externa parter på ett strategiskt sätt utvidgas,

* dess förvaltning rationaliseras.

På så vis kommer centrets vetenskapliga livskraft att förbättras i arbetet med att tillhandahålla underlag av hög kvalitet för beslutsprocessen. Åtgärderna kommer att genomföras successivt så att slutsatser kan dras från konsolideringsprocessen och etablerade förändringar kan bekräftas då nästa ramprogram inleds.

2. GFC:s uppdrag

"GFC:s uppdrag är att tillhandahålla ett användaranpassat vetenskapligt och tekniskt stöd för utformning, utveckling, genomförande och övervakning av gemenskapens politik. GFC, som är en del av Europeiska kommissionen, fungerar som ett vetenskapligt och tekniskt referenscentrum för gemenskapen. I nära anslutning till beslutsprocessen verkar centret i medlemsstaternas gemensamma intresse samtidigt som det är oberoende av kommersiella eller nationella intressen.

GFC bedriver särskild forskning på hög nivå i nära kontakt med industrin och andra organ och ger härigenom stöd till beslutsfattare som agerar för att lösa enskilda medborgares problem, förbättra samspelet mellan människa och miljö och främja en hållbar utveckling.

Vid genomförandet av sitt uppdrag skall GFC sträva efter att samordna den forskning och utbildning som bedrivs i medlemsstaterna. Dess arbete är beroende av ett intensivt samarbete med offentliga och privata institutioner i medlemsstaterna, genom till exempel forskningsnätverk, gemensamma projekt eller personalutbyte. ( ... ) De indirekta åtgärderna kommer även fortsättningsvis att utgöra den viktigaste metoden för att nya idéer skall kunna utvecklas och prövas, medan centrets uppgift är att se till att dessa idéer tillämpas som stöd för beslutsfattarna." [1]

[1] Bilaga 2 till rådets beslut 1999/174/EG och 1999/176/Euratom av den 25 januari 1999 (EGT L 64, 12.3.1999).

Detta uppdrag antogs av rådet i dess beslut om femte ramprogrammets särskilda program för GFC och godkändes av Europaparlamentet då det gav sina synpunkter på dessa program. Sedan centret upprättades har det vetenskapliga och tekniska stödet för unionens politik utgjort en central, men endast implicit, del av dess verksamhet. I detta uppdrag anges för första gången denna roll tydligt.

Generellt sett och med hänsyn till de vetenskapliga kommittéernas och den framtida Europeiska livsmedelsmyndighetens behörighet att ge vetenskapliga råd och göra riskbedömningar utgörs GFC:s uppdrag av verksamhet på följande två områden:

i) Att inom sitt kompetensområde ta fram underlag för politiska beslut genom att tillhandahålla en lång rad särskilda tjänster på det vetenskapliga och tekniska området i alla etapper av det politiska arbetet (utformning-utveckling-genomförande-övervakning). Detta inbegriper följande:

* Tillförlitligt vetenskapligt och tekniskt underlag i politiska frågor - sådant som direkt efterfrågas liksom mer långsiktigt underlag.

* Kontinuerligt vetenskapligt och tekniskt stöd för genomförande av politiken och kontroll av dess tillämpning.

* Forskning - både grundforskning (t.ex. om aktinider, analytisk kemi eller toxikologi) och mer tillämpad forskning (t.ex. stöd till de vetenskapliga kommittéerna och för att underlätta politikens genomförande), vilken ändå kräver hög teknisk kompetens.

* Djupgående kunskap i de aktuella vetenskapliga och tekniska frågorna, och förmåga att övervaka och följa utvecklingen.

* Förmåga att bedöma osäkerhet och risker, integrera vetenskapen med annan relevant kunskap och omarbeta denna information så att användarna kan utnyttja den.

* Förutsättningar att på ett flexibelt sätt svara mot oförutsedda krav, framför allt i krissituationer (t.ex. olaglig handel med kärnmaterial, BSE eller dioxinkrisen), för att till exempel utveckla, förfina och validera analys- och detektionsmetoder. För en sådan flexibilitet krävs bred vetenskaplig kompetens på specifika områden där utvecklingen går snabbt (för att olika situationer skall kunna hanteras) och organisatoriska (och budgetmässiga) förutsättningar att snabbt kunna anpassa sig till oförutsedda brådskande krav.

ii) Att bidra till utvecklingen och utnyttjandet av EU-system för vetenskaplig referens för politiska beslut

Såsom angavs i kommissionens meddelande "Mot ett europeiskt område för forskningsverksamhet" [2], är syftet med referenssystem för vetenskap och teknik att tillhandahålla den validerade kunskapsbas som krävs som underlag för EU:s politik och åtgärder. GFC kommer att bidra till detta arbete genom att delta i nätverk på de områden där dess kompetens är erkänd (t.ex. kärnämneskontroller, detektion och spårbarhet när det gäller genetiskt modifierade organismer, kemikaliers toxicitet och luftkvalitet). Beroende på vilket område och vilka vetenskapliga och tekniska frågor det gäller kan centret ha olika roller, t.ex. fungera som "iscensättare" (bidra till att ställa frågor samt organisera debatter och gemensamma insatser inom det vetenskapliga och tekniska samfundet) och validera forskningsmetoder och -resultat. Genom riktade insatser på särskilda områden kan centret också hjälpa kandidatländerna att genomföra gemenskapslagstiftningen, genom att se till att de får tillgång till lämpliga vetenskapliga och tekniska verktyg och metoder, vilket kan ske genom utbildning eller åtgärder för att integrera forskningsorganisationer i lämpliga nätverk.

[2] KOM(2000) 6.

3. Koncentration av verksamheten

3.1. GFC:s resurser är begränsade och centret kan inte ha en expertroll på alla vetenskapliga och tekniska områden, vilket man inte heller eftersträvar från centrets sida eftersom verksamheten kräver en kritisk massa för att bli tillförlitlig och effektiv. Såsom angavs i kommissionens förslag till ett nytt ramprogram [3], kommer GFC att koncentrera sin verksamhet till vissa centrala kompetensområden och särskild understödjande sektorsövergripande verksamhet. Säkerheten för Europas medborgare är det centrala i denna politik.

[3] KOM(2001) 94.

GFC:s sakkunskap understödjer politiken på centrala områden inom följande tre kompetensområden, som kommer att vara de viktigaste vid omstruktureringen:

* Livsmedel, kemiska produkter och hälsa.

* Miljö och hållbarhet.

* Kärnsäkerhet.

Dessa områden kommer att understödjas och kompletteras av sektorsövergripade sakkunskap. Det rör sig bland annat om framtagandet av referensmaterial och -mätningar samt utveckling av riskhanteringsinstrument för ökad allmän säkerhet, bland annat bedrägeribekämpning. Den tekniska framtidsforskningen kommer främst att bedrivas inom nätverk för nationella institut på detta område, vilket medför synergieffekter och stordriftsfördelar.

Utanför dessa områden bör GFC endast bedriva verksamhet då centret förfogar över erkänd kompetens och då det finns ett entydigt behov. Verksamheten skall vara av tillräckligt omfång för att garantera att den kompetens som satsas kommer att uppnå en kritisk massa inom en överskådlig framtid. Sådan verksamhet skall bedrivas efter överenskommelse med användarna och inom ramen för tillgängliga budgetmedel.

3.2. Det måste finnas en solid vetenskaplig grund för all verksamhet som bedrivs vid GFC så att underlaget för det politiska arbetet leder till ökad trovärdighet, acceptans och tillit. Denna grundverksamhet bör uppdateras regelbundet, breddas genom forskning och bedömas genom benchmarking inom ramen för anbudsinfordringar, arbete för tredje parter och tekniköverföring. Grunden bör också utvidgas genom att GFC integreras i nätverk för nationella forskningscentra och universitet.

3.3. I sitt meddelande Matching the Commission activities with its human resources - the means to achieve our objectives [4] angav kommissionen att GFC borde koncentrera sin verksamhet genom att antingen lägga ned ett forskningsinstitut (eller skära ned verksamheten vid flera institutioner), så att 200 tjänster skulle kunna dras in. Kommissionen uppgav dock att vissa prioriterade verksamheter måste förstärkas inom GFC. Det har därför föreslagits att totalt 175 tjänster skall dras in. Den nuvarande verksamheten har bedömts och granskats för att det skall kunna fastställas till vilka områden verksamheten bör koncentreras. Verksamheten vid Institutet för avancerade material i Petten analyserades ingående och det konstaterades att det finns en potential att i större utsträckning koncentrera verksamheten där.

[4] SEK(2000) 2000/3.

På liknande sätt gjordes det också en granskning och bedömning av den (vetenskapliga och administrativa) verksamhet som bedrivs på GFC:s andra anläggningar. Det inrättades en särskild arbetsgrupp för detta ändamål där externa experter ingår. Bedömningskriterierna utgjordes bland annat av det europeiska mervärdet, relevans för politiken inom ramen för kommissions strategi 2000-2005 [5], anpassning till användarna, vetenskaplig kvalitet, nätverksarbete och effektivitet inom ledningen (t.ex. metoder för att fastställa prioriteringar, fördela resurser och övervaka genomförandet).

[5] KOM(2000) 154 slutlig: Strategiska mål 2000-2005, "Forma ett nytt Europa".

Det preliminära resultatet av denna analys är att förslaget om en indragning av 175 tjänster skall föras in i det preliminära budgetförslaget för 2002.

4. Att förbättra kontakterna med användarna

4.1. Som tjänst inom kommissionen har GFC ett antal centrala intressenter och användare:

* På strategisk nivå är de viktigaste intressenterna rådet och Europaparlamentet som antar femte ramprogrammet och fastställer budgeten. Dessa institutioner godkänner de särskilda programmen och tilldelar resurser. I slutändan bör GFC visa dessa institutioner att dess verksamhet på ett tillfredsställande sätt tjänar Europeiska unionens intresse och att den är kostnadseffektiv. Vid sidan av sin uppgift att ge råd till kommissionen om hur GFC skall ledas och om den vetenskapliga kvaliteten på centrets arbete, kan styrelsen svara för kontakter med medlemsstaterna, de associerade staterna och kandidatländerna.

* Kommissionens tjänster är de viktigaste användarna av GFC:s resultat. De godkänner det fleråriga arbetsprogrammet genom det interna samråd som föregår kommissionens godkännande.

* I ett vidare sammanhang är användarna också internationella parter och organisationer som WHO, IAEA, BIPM, europeiska byråer eller organ (EEA, EMEA, CEN) [6], vilka är intresserade av GFC:s resultat och verksamhet. Framför allt internationella och nationella tillsynsmyndigheter använder GFC:s tjänster och resultat eftersom stödet för genomförandet av europeisk lagstiftning eller internationella avtal är en av hörnstenarna för centrets verksamhet. Kandidatländerna är också viktiga användare och det bör vidtas allt fler åtgärder i samarbete med respektive generaldirektorat för att i så stor utsträckning som möjligt integrera dessa länder med GFC:s verksamhet när det gäller genomförande av gemenskapslagstiftningen och kontrollen av efterlevnaden.

[6] WHO: Världshälsoorganisationen, IAEA: Internationella atomenergiorganet, BIPM: Internationella byrån för vikt och mått, EEA: Europeiska miljöbyrån, EMEA: Europeiska läkemedelsmyndigheten, CEN: Europeiska standardiseringsorganisationen.

Den viktigaste principen när det gäller centrets uppdrag måste vara att tillmötesgå användarnas krav.

4.2. Sedan 1999 har GFC inom ramen för sitt nya uppdrag intensifierat kontakterna med de generaldirektorat och tjänster som efterfrågar dess verksamhet. Det har redan gjorts stora förbättringar när det gäller att stärka och formalisera GFC:s relationer med de viktigaste användarna (antagande av fleråriga arbetsprogram genom kommissionsbeslut, årliga workshops med de viktigaste generaldirektorat som använder dess resultat, samförståndsavtal och administrativa arrangemang [7], användargrupper, styrkommittéer för projekt, bilaterala kontakter och stöd till Europaparlamentet etc.).

[7] Det har redan undertecknats ett antal samförståndsavtal och administrativa arrangemang med flera generaldirektorat (inom femte ramprogrammet t.ex. med GD Miljö, GD Näringsliv, GD Utbildning och kultur, GD Energi och transport) och med externa parter på europeisk nivå (EEA, EMEA och CEN), i vilka det anges behov, resultat som skall tillhandahållas och övervakningsförfaranden. Det planeras ytterligare sådana samförståndsavtal och administrativa arrangemang (GD Yttre förbindelser, GD Hälsa och konsumentskydd och OLAF).

För att stärka kontakterna mellan användare och uppdragstagare beslutade kommissionen den 22 januari 2001 att inrätta en kommissionsgrupp, som kommer att bestå av generaldirektörerna för de generaldirektorat som använder GFC:s resultat och vars ordförande kommer att vara generaldirektören för GFC. Denna grupp kan bland annat fungera som medlare och fastställa prioriteringar vid fördelningen av resurser till verksamhet som direkt gäller politiken, inom ramen för femte ramprogrammet och de särskilda programmen liksom andra budgetbegränsningar. Mot bakgrund av kommissionens årliga strategiska program kommer gruppen att avge ett yttrande om GFC:s fleråriga arbetsprogram och ettårsprogram, och eventuellt föreslå ny verksamhet eller en ny inriktning inom ramen för det särskilda programmet.

I arbetet med att fastställa GFC:s arbetsprogram bör det tas hänsyn till att centret måste driva sammanhängande vetenskapliga program och ha långsiktiga vetenskapliga resurser.

4.3. Kommissionen har också för avsikt att se till att relationerna mellan GFC och Europaparlamentet förbättras. I detta syfte kommer den att via respektive generalsekretariatet organisera möten med de kommittéer som särskilt berörs av GFC:s verksamhet.

4.4. Man kommer även att undersöka andra möjligheter att förbättra anpassningen till användarna, bland annat följande:

* Stärkta kontakter med nationella tillsynsmyndigheter och kontrollorgan: Ett gemensamt inslag i många av centrets lyckosamma projekt [8] är att det upprättats nära kontakter med europeiska tillsynsmyndigheter genom nätverk som bygger på tre hörnstenar: GFC, som integrerats i relevanta vetenskapliga och tekniska nätverk, det berörda generaldirektoratet som ansvar för att utarbeta lagstiftningen och kontrollera efterlevnaden, samt de behöriga myndigheter i medlemsstaterna och kandidatländerna som ansvarar för att genomföra lagstiftningen och kontrollera efterlevnaden. På så vis hjälper GFC de berörda aktörerna att uppnå de uppställda målen välutformad lagstiftning, ett effektivt genomförande och en smidig och effektiv övervakning.

[8] Följande är exempel där detta trepartsförhållande fungerat väl:

* Ökad flexibilitet: Inom sitt kompetensområde bör GFC också snabbt kunna svara mot oförutsedda krav, framför allt i krissituationer. Dess program bör därför utformas så att sådana krav kan tillmötesgås. Det skulle kunna tilldelas budgetmedel för detta ändamål och det bör utvecklas mekanismer för att man snabbt skall kunna samla den personal och de vetenskapliga resurser som krävs från partnerorganisationer.

* Dynamiskt stöd för att de berörda generaldirektoraten skall kunna fastställa sina behov: Inom sitt kompetensområde skulle GFC kunna göra generaldirektoraten uppmärksamma på de konsekvenser den vetenskapliga och tekniska utvecklingen kan ha för politiken inom olika sektorer och på så vis göra det lättare att integrera nya tekniska begrepp och frågor samt ny teknik i ett tidigt skede av beslutsfattandet. För att underlätta denna process kommer det att uppmuntras att ett begränsat antal av GFC:s personal systematiskt lånas ut till kommissionens tjänster inom de berörda områdena. Den personal som väljs ut skulle kunna arbeta på de aktuella generaldirektoraten under en viss tid (t.ex. 6-9 månader).

5. Hög vetenskaplig kvalitet och kvalitetsstyrning

Det måste göras stora insatser för att med jämna mellanrum informera de viktigaste intressenterna och medlemsstaternas myndigheter om GFC:s roll, dess mervärde och resultat. Förutom mervärde och relevans för politiken är en förutsättning för att GFC:s tjänster skall erkännas att dess arbete anses bygga på hög vetenskaplig och teknisk kvalitet. GFC kommer därför att sträva efter att erkännas av forskningsinstitutioner på samma nivå, t.ex. genom nätverksarbete med de mest framstående på olika områden samt genom publikationer och deltagande i konferenser på hög nivå. Centret kommer också att förbättra informationen till politiker och allmänheten om sin verksamhet och sina resultat.

Det råder helt klart ett behov av att med jämna mellanrum genomföra utvärderingar och benchmarking av GFC:s vetenskapliga verksamhet med hjälp av externa experter som internationellt erkänts som de mest framstående inom GFC:s kompetensområde. Genom samråd med styrelsen kommer man att besluta om vilka system som skall införas. I systemen bör hänsyn tas till att det för de olika typer av verksamhet som bedrivs vid GFC behövs vetenskaplig expertis på olika nivåer. (Det direkta stöd som behövs för genomförandet av en lång rad direktiv och som är en betydande del av GFC:s arbete omfattar i allmänhet ett begränsat inslag av forskning, men det krävs istället djupgående kunskaper i det aktuella ämnet och framstående teknisk kompetens, och det kan därför behöva fastställas särskilda kriterier för att kvaliteten skall kunna bedömas.)

GFC kommer att fortsätta genomföra den ambitiösa plan för förbättrad ledning som den startade i och med införandet av den totala kvalitetsstyrningen (TQM), stärkta förfaranden för projektledning och projektinriktad budgettilldelning. Centrala prestandaindikatorer kommer att övervakas kontinuerligt för att centrets resultat skall kunna bedömas. Det rör sig bland annat om användarnas synpunkter på hur punktlig och relevant centrets rådgivning varit samt kvaliteten på den vetenskapliga information som tillhandahålls. De tjänster vilkas kvalitet kontrolleras genom internationellt erkända standarder (t.ex. god laboratoriesed eller ISO-standarder) kommer att utvidgas. Kvaliteten och kostnadseffektiviteten när det gäller forskning och tjänster kommer att testas på marknaden, t.ex. genom konkurrensförfarande för finansiering av indirekta åtgärder och externa kontrakt.

6. Nätverksarbete och samarbete:

Enligt GFC:s uppdrag skall dess verksamhet bygga på ett intensivt nätverksarbete med offentliga och privata institutioner i medlemsstaterna. I överensstämmelse med huvudtanken bakom europeiska området för forskningsverksamhet och för att stödja de europeiska beslutsfattarna så att de får tillgång till den bästa kunskapen, kommer GFC mer systematiskt att se till att medlemsstaternas och kandidatländernas forsknings- eller tillsynsorgan blir delaktiga i utvecklingen och genomförandet av dess verksamhet. Centret måste sträva efter att utveckla sina egna möjligheter att delta i, upprätta, påverka och leda nätverk. Detta kommer att vara av central betydelse för GFC:s framtida utveckling. Ett initiativkraftigt nätverksarbete med vetenskapliga eller andra organisationer kommer således att vara ett av urvals- och bedömningskriterierna för GFC:s projekt inom det nya ramprogrammet.

I dessa nätverk kommer man att tillhandahålla särskilda tjänster (tidig förvarning, förutseende, snabb reaktion, validering och integrering av kunskap, kontakter med intressenter och beslutsfattare) och produkter (t.ex. sammanställning och harmonisering av databaser, gemensamma standarder och validerade detektionsmetoder).

GFC kommer således att samarbeta med en lång rad parter, bland annat viktiga forskningscentra, industrin och tillsynsmyndigheter. Det kommer att sträva efter att delta i ramprogrammets indirekta åtgärder, där man tidigare kunnat upprätta partnerskap med andra vetenskapliga organisationer och även bedöma sin kompetens jämfört med andra organ. När så behövs för att fullgöra sitt uppdrag kommer centret att samarbeta med vissa internationella parter. I denna process kommer en särskild insats att göras för att i nätverken integrera organisationer från kandidatländerna.

7. Utveckling av mänskliga resurser och mobilitet:

På detta område kommer det att utvecklas en strategi på lång eller medellång sikt i anslutning till GFC:s arbetsprogram, i vilken det görs en avvägning mellan flexibilitet och kontinuitet. Det kommer att upprättas en omfattande plan på medellång sikt för kompetensutveckling, och även kunskapshanteringen och utbildningen kommer att utvecklas.

Mot bakgrund av det europeiska området för forskningsverksamhet kommer GFC att sträva efter att bidra till att tillhandahålla unga forskare forskningsutbildning, bland annat forskare från kandidatländerna, för att kontinuerligt locka till sig unga och dynamiska forskare så att den intellektuella livskraften hela tiden förnyas. Via sin verksamhet "utbildning genom forskning" kan möjligheter till tvärvetenskaplig forskning erbjudas i en internationell miljö med bra infrastruktur, avancerade projekt, vissa anläggningar som är unika i sitt slag och möjligheter till nätverksarbete. Sådan utbildning kommer att bedrivas i anslutning till gemenskapens och nationella utbytesprogram.

Program för mobilitet och utbytesverksamhet mellan GFC och nationella institut kommer att uppmuntras genom att de instrument som finns för detta ändamål utnyttjas på ett bättre sätt (t.ex. utbildning genom forskningsstipendier, nationella experter som lånas ut till kommissionen och program för gästforskare). Inom ramen för budgetbegränsningarna kommer GFC att sikta på att åtminstone fördubbla antalet nationella experter under de närmaste två åren, och främja en ökad kännedom om de instrument som finns (t.ex. webbsidor, informationsdagar och presentationer för nätverksparter).

Inom ramen för kommissionens reformprocess och då man ser över politiken för forskningspersonal, kommer man att särskilt uppmärksamma de åtgärder som kan förbättra denna mobilitet och flexibilitet när det gäller centrets personalpolitik. Man kommer framför allt att ta ställning till frågan om utlåning av tillfälligt anställda till nationella organisationer, vilket i dagsläget inte är tillåtet.

8. Slutsatser:

De föreslagna riktlinjerna syftar till att stärka GFC och se till att det på ett framgångsrikt sätt kan bidra till det europeiska området för forskningsverksamhet. Det nya planerna (bl.a. en kommissionsgrupp, förbättrade kontakter med Europaparlamentet och mobilitet) kommer att införas successivt på försöksbasis. Efter denna försöksverksamhet kommer man sedan vid slutet av femte ramprogrammet att göra en bedömning för att antingen besluta att upprätthålla dessa nya system eller göra de eventuella ändringar som krävs mot bakgrund av den erfarenhet som gjorts.

Top