Help Print this page 

Document 52001DC0136

Title and reference
Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén - Att Hjälpa små Och Medelstora Företag att Bli Digitala

/* COM/2001/0136 final */
  • In force
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Multilingual display
Text

52001DC0136

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén - Att Hjälpa små Och Medelstora Företag att Bli Digitala /* COM/2001/0136 final */


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN - ATT HJÄLPA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG ATT BLI DIGITALA

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

ATT HJÄLPA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG ATT BLI DigitalA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING

2. GODIGITAL-INITIATIVEN

3. E-business FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG: STORA MÖJLIGHETER, STORA UTMANINGAR

4. GODIGITAL: prioritERINGAR, ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN 8

Handlingslinje 1: En gynnsam miljö för e-business och företagaranda

Åtgärd 1: Benchmarking av nationella och regionala strategier till stöd för e-business

Åtgärd 2: Mätning av penetrationen av IKT och e-business

Åtgärd 3: Förbättra tillgången till information och samla in synpunkter för beslutsfattande om lagstiftningen för elektronisk handel

Åtgärd 4: Driftskompatibilitet inom e-business 11

Handlingslinje 2: E-business-penetration

Åtgärd 5: Informationskampanjer om det digitala steget

Åtgärd 6: E-handelspenetration

Åtgärd 7: Tillhandahållande av lånegarantier för små och medelstora företag

Åtgärd 8: Främjande av bättre användning av strukturfonderna 14

Handlingslinje 3: IKT-färdigheter

Åtgärd 9: Stöd till branschledda initiativ för nya IKT-kursplaner

Åtgärd 10: Att inrätta en övervakningsgrupp för IKT-färdigheter med medlemsstaterna

Åtgärd 11: Trainee-program för små och medelstora företag 16

5. NÄSTA STEG

1. INLEDNING

Handlingsplanen eEurope 2002 fick stöd av EU:s medlemsstater vid Europeiska rådets möte i Feira i juni 2000. I handlingsplanens mål tre, "Stimulera användningen av Internet", ingår en åtgärd för att uppmuntra små och medelstora företag att bli digitala. I planen [1] sägs att små och medelstora företag har avgörande betydelse för att skapa eEurope. Särskilda mål anges också. Den övergripande målsättningen är följande:

[1] http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/pdf/actionplan_sv.pdf.

"Uppmuntra små och medelstora företag att bli digitala genom samordnade nätverksåtgärder för utbyte av kunskap om bästa metoder, villighet att bedriva elektronisk handel och benchmarking. "Referenscentrum" skulle kunna hjälpa små och medelstora företag att införliva e-handel i sina affärsstrategier".

Som svar på handlingsplanen eEurope 2002 kommer kommissionen att genomföra särskilda initiativ inom ramen för GoDigital med följande mål:

-Kartlägga de största hindren för de små och medelstora företagen när de bedriver e-business.

-Föreslå särskilda åtgärder för att hjälpa små och medelstora företag att bli digitala, särskilt åtgärder som bygger på befintliga politiska insatser och initiativ.

-Säkerställa enhetligheten i de olika politiska insatser och initiativ som genomförs för att hjälpa små och medelstora företag att bli digitala på EU-nivå och nationell, regional och lokal nivå.

-Utnyttja den praktiska erfarenheten och göra en benchmarking av olika strategier för att hjälpa små och medelstora företag att bli digitala.

Syftet med detta meddelande är att kartlägga vilka särskilda behov de små och medelstora företagen har. På så sätt kan e-business-tänkandets fördelar utnyttjas fullt ut. Dessutom skall särskilda GoDigital-initiativ genomföras under 2001 av kommissionen. Ytterligare insatser kommer att göras under 2002 och därefter. GoDigital kan bidra till att skapa bättre villkor för små och medelstora företag som vill träda in i den digitala tidsåldern, men initiativet kan inte ersätta företagarandan eller det företag som till syvende och sist fattar beslutet.

2. GODIGITAL-INITIATIVEN

Det övergripande syftet med GoDigital är att föra samman, och i förekommande fall anpassa, stödverksamhet för att hjälpa små och medelstora företag att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) så effektivt som möjligt. Därför kommer planen för genomförandet av GoDigital att bygga på befintliga gemenskapsprogram som är inriktade på de små och medelstora företagens särskilda behov. Programmen inbegriper GD Näringslivs fleråriga program, GD Informationssamhällets årliga arbetsprogram för informations samhällets teknik (IST) [2] samt strukturfonderna. Planen för genomförandet kommer också att ha knyta an till nationella och regionala program och initiativ med liknande syften. Genomförandet kommer att vara flexibelt och decentraliserat, bedrivas mot gemensamma mål och präglas av behovet av närmare samarbete mellan olika stödinstrument för små och medelstora företag på EU-nivå. Målet är att se till att de små och medelstora företagen fullt ut utnyttjar de befintliga stödprogrammen och -initiativen på nationell nivå och EU-nivå.

[2] Som en del av Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning.

Prioriteringarna för GoDigital är:

-Att främja gynnsamma förhållanden och villkor för elektronisk affärsverksamhet och företagande.

-Att underlätta spridningen av e-business genom att resultat från forskning och teknisk utveckling (FoTU) i största möjliga mån ställs till företagens förfogande och genom att låta små och medelstora företag i alla branscher utnyttja dem.

-Att bidra till tillhandahållandet av kunnande inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) genom att lindra bristen på detta kunnande på de små och medelstora företagen och genom att undersöka och utveckla nytt fackkunnande för den nya ekonomin.

För att underlätta initiativet GoDigital kommer kommissionen att eftersträva fullständigt stöd och aktivt deltagande från medlemsstaterna, de regionala myndigheterna och näringslivet. Aktivt deltagande kommer att säkerställas genom en insparkskonferens i april, med hjälp av arbetsgrupper där medlemsstaterna medverkar och genom att regioner och näringsliv deltar i kommissionens program. För att flertalet av de små och medelstora företagen i EU skall kunna dra nytta av programmet måste synergin mellan planen för genomförandet av GoDigital och befintliga offentliga och privata initiativ på nationell, regional och lokal nivå utnyttjas. GoDigital kommer att utformas som en rullande plan som täcker de närmaste två åren. Många av insatserna förväntas dock fortsätta efter 2002. Kommissionen kommer att inventera framstegen under 2001 med med hjälp av benchmarking och olika åtgärder inom GoDigital, bl.a. penetrationen av e-business och IKT hos små och medelstora företag i olika medlemsstater och olika branscher.

Under de kommande åren kommer GoDigital att vända sig till alla små och medelstora företag som är intresserade av den digitala ekonomin. Med tanke på användarvänlighet och korsbefruktning har kommissionen inrättat en särskild webbplats [3] som presenterar alla idéerna inom GoDigital under en gemensam logotyp. Webbplatsen skall fungera som en virtuell förbindelse mellan alla som berörs av GoDigital och ett forum för att utbyta bästa metoder inom e-business i hela EU.

[3] http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/godigital och en feedbackmekanism via e-post infso-godigital@cec.eu.int.

3. E-business FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG: STORA MÖJLIGHETER, STORA UTMANINGAR

Det finns nu över 19 miljoner små och medelstora företag i EU. I de flesta av EU:s medlemsstater utgör de mer än 99 % av det totala antalet företag. Små och medelstora företag står för en avsevärd andel av BNP och är en viktig källa till nya arbetstillfällen och en plantskola för företagaranda och nya affärsidéer. Små och medelstora företag gynnas också särskilt av att det är enklare att ta sig in på marknaden tack vare e-business. E-business brukar sägas utgöra de små och medelstora företagens brygga till globala affärer och marknader.

Således är det för eEuropes framgång avgörande att de små och medelstora företagen är helt och fullt delaktiga i processen. EU kan bara bli ledande inom e-business om EU:s små och medelstora företag satsar på att använda Internet som ett högpresterande affärsverktyg.

Eftersom små och medelstora företag är mer flexibla i sin interna organisation än större företag, kan de ofta anpassa sig snabbare och effektivare till ändrade marknadsvillkor. Däremot finns det - med förbehåll för skillnader mellan medlemsstaterna och mellan olika branscher - ofta en positiv korrelation mellan ett företags storlek och dess Internetanvändning, dvs. ju mindre företaget är, desto mindre använder det IKT. Därför motsvaras inte de små och medelstora företagens andel av EU:s ekonomi av deras användning av e-business-verktyg (se tabell 1). Det bör dock noteras att de flesta nya företagen inom e-business är små eller medelstora.

I genomsnitt i EU har bara 42 % av de små och medelstora företagen tillgång till Internet. I några medlemsstater är detta t.o.m. mindre än Internetpenetrationen hos hushållen. Bara 20 % av de små och medelstora företagen använder Internet för kommersiella transaktioner. Av dem som är uppkopplade till Internet använder flertalet det endast för information. Till och med i medlemsstater som hunnt längst kan bara en minoritet hantera transaktioner elektroniskt (t.ex. inköp, försäljning, auktioner, betalningar). Med tanke på den explosiva tillväxten inom e-business i världen, särskilt i USA, är detta mycket oroande tecken på att EU:s små och medelstora företag inte satsar helt och fullt på Internet. OECD uppskattar att värdet för Internettransaktioner fördubblas var tolfte till var artonde månad [4]. EU:s små och medelstora företag riskerar därför att gå miste om viktiga affärsmöjligheter.

[4] OECD, Economic Working Papers 252, 2000.

>Plats för tabell>

För att hjälpa traditionella små och medelstora företag att bli digitala måste ett antal väldokumenterade upplevda hinder undanröjas [5], bl.a. följande:

[5] Se t.ex. ENSR Företagsundersökning 1999, sådan den används i Sjätte årsrapporten från Europeiska observationsorganet för små och medelstora företag, Europeiska kommissionen 2000.

-Klimatet på e-marknaden. Bergochdalbanan i .com-branschen leder till mycket publicitet och diskussioner. Andelen företag som går i konkurs är mycket större bland .com-företag än bland små och medelstora företag i mer traditionella branscher. Detta kan avskräcka små och medelstora företag. Ekonomiska misslyckanden är en naturlig del av affärslivet, särskilt i en föränderlig miljö som Internet. I många medlemsstater avskräcker stränga konkurslagar från risktagande. Många satsningar misslyckas, och andra leder till spektakulära framgångar. Det viktigaste är att det finns en sann företagaranda.

-Regler. Även om dagens regelmiljö förefaller ge tillfredsställande möjligheter till e-business på nationell nivå, kan problem uppstå när små och medelstora företag ägnar sig åt e-business över gränserna. Arbetet med att harmonisera lagstiftningen i EU torde visserligen leda till en tydlig och förutsägbar ram i EU, men global enighet i frågor som konsumentskydd är fortfarande avlägset. Till skillnad från större bolag, som ju har advokater och konsulter till sitt förfogande, tenderar små och medelstora företag att undvika de juridiska riskerna med internationell handel. Lättillgänglig juridisk basinformation, särskilt mer eller mindre standardiserad juridisk rådgivning, är därför oerhört viktig för de små och medelstora företagen vilka mer än andra företag behöver enkelhet och förutsägbarhet. Vidare anses det allmänt att billig tillgång till verkningsfulla, alternativa mekanismer för tvistlösning är en förutsättning för gränsöverskridande e-business.

-Kunnande. Bristen på teknisk och arbetsledande personal med tillräckligt IKT-kunnande är ett annat allvarligt hinder. Små och medelstora företag är helt beroende av praktiskt kunnande. EU:s brist på skicklig IKT- och e-businesspersonal är nu uppskattningsvis 1,9 miljoner. Detta kan öka till så mycket som 3,8 miljoner år 2003 [6]. En del medlemsstater har satsat på att locka till sig IKT-experter från länder utanför EU. Att ta in kunnande utifrån är dyrt, och i dagens mycket konkurrensutsatta marknad för IKT-personal har storföretag och snabbväxande nya IKT-företag ett tydligt övertag över traditionella små och medelstora företag.

[6] EITO Report 2001.

-Teknik och standarder. I högre grad än alla andra företagsanvändare har de små och medelstora företagen ett starkt intresse av standardiserade och helt kompatibla IKT-lösningar som håller sig förhållandevis stabila under lång tid. För närvarande avskräcker komplexiteten och den bristande tillförlitligheten i många IKT-lösningar många små och medelstora företag. Om programvara eller system visar sig vara inkompatibla med kundernas eller leverantörernas system, är risken stor att IKT-investeringen är bortkastad. Små och medelstora företag gör affärer med många olika kunder, men de måste ofta följa den teknik och standard som de stora kunderna bestämmer. Av den anledningen löper de risken att bli bundna till en viss teknik som bara en kund använder.

-Kostnad. Kostnaden för att börja med e-business inkluderar planering, anskaffande av maskiner och program (installation, utbildning och åtföljande omorganisation), löpande underhåll, servicekostnader och teleavgifter. Kostnaden för initialinvesteringen har sjunkit på senare år. Att skaffa sig rätt IKT-utrustning är dock bara ett led i ekvationen. Underhåll och servicekostnader är fortfarande stora för de små och medelstora företagen. Osäkerhet om initialinvesteringens lönsamhet och de ökande kostnaderna för underhållstjänster kan minska deras vilja att göra de nödvändiga investeringarna. Dessutom måste små och medelstora företag vara beredda att lägga ut IKT-tjänsterna på entreprenad och anlita konsulter för att förbereda sig för de organisatoriska förändringar som e-business kräver.

Alla dessa hinder kräver uppenbarligen ett enhetligt politiskt svar. Nationella och europeiska politiska insatser måste på många områden inriktas på att skapa gynnsammare och mer förutsägbara företagsvillkor. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för att de små och medelstora företagen skall kunna bevara sin konkurrenskraft, utnyttja fördelarna med Internet och dra nytta av e-business. Initiativen inom GoDigital inriktas direkt på dessa problem genom särskilda åtgärder. Den viktigaste utmaningen för de politiska beslutsfattarna är fortfarande att sänka tröskeln för inträde på marknaden och att uppmuntra företagarandan.

4. GODIGITAL: prioritERINGAR, ÅTGÄRDER OCH TIDPLAN

I denna plan beskrivs den första uppsättningen åtgärder som skall vidtas som stöd för eEurope för små och medelstora företag. Åtgärderna kommer att genomföras under 2001 och 2002 och bygga på det fleråriga programmet för små och medelstora företag och på IST-programmet. Tonvikten under 2001 kommer att ligga på ytterligare främjande av e-business, särskilt genom euroinfocentrerna, och på benchmarking av nationella politiska insatser till stöd för IKT och e-business. Det första steget för att hjälpa de små och medelstora företagen att bli digitala är att de lär av varandra. Under 2001 kommer ytterligare initiativ att förberedas med mer specifik inriktning på de små och medelstora företagens behov under övergången till den nya ekonomin.

Handlingslinje 1: En gynnsam miljö för e-business och företagaranda

I kommissionens meddelande "Näringslivspolitikens utmaningar i den kunskapsbaserade ekonomin" [7] angavs bristen på företagaranda som ett område där EU ligger efter sina handelspartner. Många företag är sedan gammalt riskundvikande och kanske hellre skär ned kostnaderna på kort sikt i stället för att utveckla nya produkter och affärsmodeller. Därför har de flesta Internet-relaterade teknikgenombrott och nyskapande affärsmetoder uppstått på andra håll.

[7] KOM(2000) 256 slutlig, 26.4.2000.

Idag öppnar e-business nya möjligheter för företagarandan. I inledningsskedet av Internets kommersiella era låg tonvikten på investeringar i IKT-infrastruktur, men det viktiga är nu att använda Internet som ett nytt affärsverktyg. Detta innebär dock inte att det räcker med att bygga ut bredbandsinfrastruktur. Ytterligare initiativ måste tas för att uppmuntra vidareutvecklingen av bredbandsinfrastrukturen och den mobila handeln.

E-handel, både med konsumenter och företagskunder, ändrar radikalt de sätt som företag och marknader är organiserade på. För att uppmuntra och komplettera dessa strukturella förändringar har de flesta medlemsstaterna inlett omfattande nationella initiativ för att stimulera företagarandan i allmänhet och användningen av IKT och e-business i synnerhet. För att maximera genomslaget av forskningsprojekt på marknaden och för att se till att det råder lika spelregler för de ekonomiska aktörerna, oavsett storlek, kommer kommissionen att fortsätta att stödja insatser för att skapa enighet på branschnivå och genom de europeiska standardiserings organen.

Initiativen inom GoDigital måste bidra till att skapa synergi mellan olika nationella strategier. Benchmarking inom GoDigital och samordning av de politiska insatserna på EU-nivå kan skapa ett reellt mervärde genom att medlemsstaterna får tillfälle att lära av varandras erfarenheter och initiativ i takt med att den inre e-marknaden tar form och Europa träder in i den nya ekonomin. För detta ändamål kommer följande åtgärder att vidtas under 2001 och 2002:

Åtgärd 1: Benchmarking av nationella och regionala strategier till stöd för e-business

Mål: Att redogöra för och göra en benchmarking av nationella och regionala politiska insatser och instrument som tagits fram för att främja e-business för små och medelstora företag. Härigenom blir det lättare för medlemsstater och regioner att utvärdera sina politiska insatser och kartlägga de bästa lösningarna på grundval av nationella erfarenheter. Det torde också bli möjligt att kartlägga hur EU-medel och andra EU-initiativ kan komplettera regionala och nationella strategier.

Genomförande: Benchmarking av nationella och regionala IKT- och e-business-strategier kommer att genomföras i nära samarbete med medlemsstaterna inom programmet BEST 2001 [8]. Många initiativ för att främja IKT och e-business, särskilt för små och medelstora företag, har redan inletts de senaste åren på nationell nivå och på EU-nivå. Även om information om dem finns tillgänglig, är det ofta så att ingen tillräckligt noggrann bedömning av hur de fungerar och av deras inverkan gjorts. Det föreligger också ett behov av att förstå de olika angreppssätten bättre och kartlägga i vilka miljöer de fungerar bäst.

[8] BEST är en process för att successivt utveckla näringspolitiken. Dess mål är att kartlägga och utbyta bra lösningar mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Ansvar: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna.

Tidplan: Den första fasen under 2001 kommer att ägnas åt insamling av information och kartläggning av vilka kriterier som skall jämföras i benchmarkingen. Den andra fasen, som skall inledas under 2002, kommer att gå ut på att tillsammans med medlemsstaterna utvärdera informationen och ta fram de bästa lösningarna på grundval av överenskomna kriterier.

Åtgärd 2: Mätning av penetrationen av IKT och e-business

Mål: Att ta fram en heltäckande resultattavla för GoDigital för att mäta penetrationen av IKT och e-business i små och medelstora företag i EU:s medlemsstater och i olika branscher.

Genomförande: GD Näringsliv kommer att ta fram och med jämna mellanrum publicera en resultattavla för GoDigital på grundval av gemensamma metoder. Detta kommer att ske samtidigt med benchmarking av nationella strategier till stöd för e-business och kompletteras med forskningsprojekt inom IST-programmet [9]. Allt detta kommer att utgöra underlag för regelbundna diskussioner med medlemsstaterna. I regelbundna branschvisa och övergripande rapporter kommer strukturförändringar och marknadstrender i olika branscher att analyseras, mot bakgrund av övergången till den nya ekonomin. I en rad workshops skall de empiriska resultaten gås igenom och kontrolleras och lämpliga politiska insatser utformas.

[9] Inom IST-programmet utlystes 2000 en inbjudan att lämna förslag till statistiska verktyg, metoder, indikatorer och tillämpningar för informationssamhället. Projekt som följer av denna inbjudan kommer att inledas under början av 2001. En inbjudan att lämna förslag om en samhällsekonomisk analys och indikatorer för informationssamhället planeras 2001.

Dessutom kan kommissionen lämna ett visst ekonomiskt bidrag till workshops och konferenser som anordnas av branschorganisationer, handelskammare och nätverk för stöd till företagen såsom euroinfocentrerna (EIC) och teknikförmedlingscentrerna inom ramen för GoDigital. Den viktigaste målgruppen är politiska beslutsfattare. Bägge åtgärderna - den statistiska resultattavlan och konferenserna - kommer att genomföras inom arbetsprogrammet för det fleråriga programmet 2001.

Ansvar: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna, näringslivssammanslutningar, handelskammare, EIC, teknikförmedlingscentrerna m.fl.

Tidplan: Med början 2001 samtidigt med det fleråriga programmet 2001-2005. De branschvisa analyserna kommer att genomföras under hela det fleråriga programmets löptid.

Åtgärd 3: Förbättra tillgången till information och samla in synpunkter för beslutsfattande om lagstiftningen för elektronisk handel

Mål: Att förse små och medelstora företag med relevant och lättillgänglig information och rådgivning om juridiska frågor kring e-handel, att granska de praktiska problem som drabbar företag på den inre marknaden och att ta hänsyn till dessa i utformningen av den framtida politiken.

Genomförande:

-Förbättrad information: Europeiska gemenskapen har redan tagit itu med den rättsliga osäkerheten kring gränsöverskridande e-handel. Däremot förefaller det inte finnas tillräckligt med medvetenhet hos de små och medelstora företagen om vad som gäller i fråga om t.ex. domstols behörighet och tillämplig lag vid gränsöverskridande e-handel, och detta är ett hinder för små och medelstora företag som vill ge sig ut på nätet. Här krävs mer informationsspridning och upplysning. De senaste åren har Europeiska gemenskapen antagit en rad rättsakter för att låta konsumenter och företag att dra nytta av gränsöverskridande e-handel, bl.a. Europaparlamentets och rådets direktiv 1995/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, Europaparlamentets och rådets direktiv 1997/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal samt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer. Ett fullständigt genomförande av e-handelsdirektivet (2000/31/EG) kommer också att bidra till gynnsammare och mer förutsägbara företagsvillkor för e-business i EU.

Vidare finns förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, som syftar till att införa enhetliga regler för vilken domstol som är behörig i civil- och handelsrättsliga mål och se till att domar från andra medlemsstater kan erkännas och verkställas snabbt och enkelt, vilket ju har betydelse för bl.a. e-handeln på den inre marknaden.

Inom ramen för Europeiska kommissionens initiativ "Dialog med företagen" har en webbplats tagits fram (http://europa.eu.int/business) som ger praktisk företagsinformation i ett brett urval ämnen på elva språk. Webbplatsen kommer att utökas med juridiska aspekter på e-handel. Webbplatsen har också länkar till nätverket av euroinfocentrer (EIC), som redan utvecklat kunnande på detta område. För att bidra till genomförandet av GoDigital skall en ny sida om e-business läggas ut på denna webbplats.

-Feedback: Frågor från små och medelstora företag och problem de stöter på när de gör affärer i EU bör beaktas kontinuerligt i beslutsfattandet. E-handeln kommer därför att ingå i kommissionens nya initiativ för interaktivt beslutsfattande, där man via Internet samlar in spontana kommentarer från marknaden med hjälp av befintliga nätverk (t.ex. EIC-nätverket) för att öka kommissionens möjligheter att bedöma sin politiks genomslag (eller frånvaro av genomslag) i praktiken, för att bedöma förslag till nya åtgärder, för att svara snabbt och målinriktat på problem och frågor som dyker upp samt för att kunna ta ansvaret för sina åtgärder.

Ansvar: Europeiska kommissionen, med deltagande av EIC-nätverket.

Tidplan: Färdigställande av den nya avdelningen för e-handel på webbplatsen "Dialog med företagen" senast under 2001. Ett kompletterande IST-projekt om en juridikportal kan starta i mitten av 2001.

Åtgärd 4: Driftskompatibilitet inom e-business

Mål: Att främja driftskompatibla e-business-lösningar genom standardisering på EU-nivå och konsensusbyggande.

Genomförande: De europeiska standardiseringsorganen har uppmanats att tillhandahålla plattformar för konsensusbyggande på branschnivå, med näringslivets direkta medverkan. Plattformarna torde bidra till att öka förståelsen för det växande behovet av tekniska och ekonomiska standarder för den framväxande e-marknaden, särskilt i fråga om handel mellan företag. Kommissionen kommer att organisera en workshop i Bryssel med marknadsledande aktörer, näringslivsorgan, europeiska standardiseringsorgan och små och medelstora företag. Stöd kommer att fortsätta att ges till genomförandet av standardiseringsorganen CEN:s, Cenelecs och Etsis löpande handlingsplan för standardisering.

Ansvar: Europeiska kommissionen i samarbete med näringslivet och de europeiska standardiseringsorganen.

Tidplan: Workshop om standarder för e-marknader i april/maj 2001. Utlysande av ansökningar om konsensusbyggande initiativ till stöd för GoDigital i juni 2001. Bidrag till CEN, Cenelec och Etsi för standardiseringsarbete i juni 2001.

Handlingslinje 2: E-business-penetration

Att ge sig in på e-business är fortfarande ett svårt steg för många små och medelstora företag. Det krävs avsevärda investeringar och tekniska och administrativa kunskaper; det innebär en stor risk. För att belysa dessa utmaningar måste diskussionen fokuseras på särskilda, branschspecifika och lokala behov. Initiativ för främjande av penetration måste skräddarsys för olika branscher och typer av företag. Det råder inte längre någon allmän brist på kännedom om e-business. Men när man verkligen skall ta steget ut på nätet finns det många hinder kvar. Kommissionen kommer att organisera kampanjen GoDigital, inte bara för att informera de små och medelstora företagen om befintliga möjligheter till finansiering utan även för att öka förståelsen för de faktiska problem som dessa företag står inför, särskilt i mindre gynnade regioner och branscher.

Penetrationsåtgärderna i IST-programmet inriktas på att överföra både den senaste kunskapen och beprövade men inte tillräckligt spridda metoder till näringslivet och till andra organisationer för att uppnå högre effektivitet och kvalitet och lägre kostnader. Slutligen kommer åtgärder att vidtas för att underlätta de små och medelstora företagens tillgång till lån för IKT-investeringar och för att ge dem bättre stödtjänster. Åtgärderna kommer att behöva utvecklas ytterligare med ledning av den benchmarking och det samråd med de små och medelstora företagen som skall genomföras under 2001.

Under 2001 kommer följande åtgärder att vidtas på detta område:

Åtgärd 5: Informationskampanjer om det digitala steget

Mål: Att förse de små och medelstora företagen med tillräcklig information om behov och verktyg för främjande av IKT och e-business, med utgångspunkt i regionala och näringspolitiska initiativ.

Genomförande: Kommissionen kommer att anordna ett antal GoDigital-evenemang i hela EU för att sammanföra små och medelstora företag, IKT-säljare och andra aktörer på e-marknaden. Dessa evenemang skall inriktas på att informera de små och medelstora företagen om tillgängliga verktyg och tillämpningar inom e-business. Ett annat mål är att uppmuntra de små och medelstora företagen att delta fullt ut på de framväxande e-marknaderna. Dessa informationsevenemang kommer att anordnas av referenscentren för e-handel och andra forum på regional och nationell nivå under GoDigitals egid, eventuellt med ekonomiskt stöd från kommissionen.

Som ett nästa steg kommer branschorganisationer, handelskammare och nätverk för företagsstöd (bl.a. euroinfocentrerna och teknikförmedlingscentrerna) att uppmanas att sprida praktisk information om framgångsrika e-business-strategier med utgångspunkt i befintligt material och försöksverksamhet. Dessa nätverk spelar en viktig roll för att informera de små och medelstora företagen, eftersom de kan samverka med nationella och lokala initiativ och eftersom de är nära de små och medelstora företagen. All planerad verksamhet bör inriktas på de särskilda behov som de små och medelstora företagen har för att kunna delta och konkurrera i den nya ekonomin (typer av IKT-utrustning, kvalitet på tjänster och produkter osv.). Kommissionen kommer genom tematiska anslag att stödja ett antal workshops som inriktas på praktisk hjälp för att öka de små och medelstora företagens förmåga att agera effektivt på e-marknaderna.

Ansvar: Europeiska kommissionen, med biträde från handelskammare, näringslivs-sammanslutningar och nätverk för företagsstöd (EIC, teknikförmedlingscentrer m.fl.).

Tidplan: Kommissionen kommer att uppmana organisationer på EU-nivå, handelskammare, nätverk för företagsstöd och andra organisationer som kan ge multiplikatoreffekt till ett inledande möte i maj 2001. En tematisk ansökning kommer att offentliggöras för ekonomiskt stöd till regionala och branschvisa evenemang inom GoDigital efter det att det fleråriga programmet 2001-2005 antagits. Ett toppmöte om GoDigital planeras i slutet av 2001 och där kan resultat och erfarenheter utbytas.

Åtgärd 6: E-handelspenetration

Mål: Att underlätta e-handelspenetration hos små och medelstora företag genom pilotprojekt inom IST-programmet.

Genomförande: Under denna åtgärd i IST-programmet ingår:

-Försök (för användare inom små och medelstora företag och leverantörer) för att främja anpassning och införande av den senaste tekniken (lovande men ännu inte helt etablerad) i tillämpningar inom industrin och tjänstesektorn, samt gemensam utvärdering av tekniken av leverantörer och användare.

-Bästa lösningar (för användare inom små och medelstora företag) för främjande av förbättringar inom industrins och tjänstesektorns metoder, processer och drift genom införande av beprövade men ännu inte brett använda metoder och teknik, i syfte att uppnå större effektivitet, högre kvalitet och bättre ekonomi i användarens organisation.

-Demonstrationsprojekt avsedda att visa att ny teknik som erbjuder ekonomiska fördelar men som ännu inte saluförs direkt är praktiskt genomförbar.

Ansvar: Europeiska kommissionen.

Tidplan: GD Informationssamhället inledde 15 åtgärder för bästa lösningar och 20 försök under 2000. Åtgärderna pågår för närvarande. Under våren 2001 kommer nya projekt att inledas, varav 6 försök och 9 åtgärder inom bästa lösningar. Under 2001 kommer en ny inbjudan att lämna förslag att utlysas för regionala och branschvisa pilotåtgärder inom e-handel. En ytterligare inbjudan kommer att utlysas i juni 2001.

Åtgärd 7: Tillhandahållande av lånegarantier för små och medelstora företag

Mål: Att förse små och medelstora företag med lån för investeringar i IKT och immateriella tillgångar (maskinvara, program, utbildning samt introduktion till Internet och e-business).

Genomförande: En lånegarantimekanism för små och medelstora företag kommer att genomföras via system för med-/motgaranti i medlemsstaterna. Lånegarantierna kommer att utsträckas av Europeiska investeringsfonden till nationella garantisystem och ömsesidiga garantibolag. EIF har undertecknat avtal med 19 finansförmedlare omfattande garantier om totalt 1,4 miljarder euro. Detta system är också avsett att övertyga medlemsstaterna om hur effektivt garantisystem som underlättar de små och medelstora företagens tillgång till lånefinansiering kan vara som katalysator.

Ansvar: Europeiska investeringsfonden i nära samarbete med finansförmedlare i medlemsstaterna och GD Näringsliv.

Tidplan: Inleds 2001.

Åtgärd 8: Främjande av bättre användning av strukturfonderna

Mål: Att bättre använda strukturfonderna för att främja de små och medelstora företagens bruk av e-business.

Genomförande: Tillgång till den nya tekniken och till informationssamhället är en av de viktigaste prioriteringarna för strukturfondernas programplaneringsperiod 2000-2006 för att den digitala klyftan skall kunna överbryggas. Åtgärder finansierade av strukturfonderna bör inriktas på efterfrågesidan och stödja regioner att bl.a. utveckla lokalt material och lokala tillämpningar och hjälpa små och medelstora företag att anamma och effektivt använda IKT.

Efterhand som programplaneringen blir färdig kommer kommissionen att genomföra ett antal åtgärder för att se till att man effektivt utnyttjar de medel från strukturfonderna som är öronmärkta för informationssamhället, den kunskapsbaserade ekonomin och ökad synergi mellan IST-programmet och strukturfonderna, i enlighet med konferensen om informationssamhället och den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen som hölls i Lyon i december 2000.

Vidare har 400 miljoner euro anslagits från ERUF för åren 2000-2006 till de nya innovativa åtgärderna [10] med syftet att på regional nivå bidra till övergången till det kunskapsbaserade samhället genom att utveckla och pröva nya strategier genom pilot- och demonstrations åtgärder.

[10] KOM(2001) 60 slutlig, 31.1.2001, Regionerna i den nya ekonomin: riktlinjer för de innovativa åtgärderna inom ERUF för perioden 2000-2006.

Ett av tre strategiska teman för de nya innovativa åtgärderna inom ERUF är eEurope Regio: informationssamhället i den regionala utvecklingens tjänst. De berörda regionala myndigheterna kommer att uppmanas att lämna sina förslag till program senast den 31 maj varje år mellan 2001 och 2005. Målsättningen för programmet är bl.a. uppmuntran av att små och medelstora företag tar med e-handel i sina utvecklingsstrategier och på lämpligt sätt utbildar sina anställda inom IT, och i möjligaste mån använder de tillämpningar som tagits fram inom IST-programmet.

Ansvar: Europeiska kommissionen.

Tidplan: Inleds 2001.

Handlingslinje 3: IKT-färdigheter

Den digitala ekonomin medför ett växande behov av kvalificerade IKT-specialister. Den snabba ökningen av detta behov har redan lett till brist på sådana specialister, vilket gör det svårt för de små och medelstora företagen att rekrytera fackfolk. Denna brist får konsekvenser inte bara på kort sikt. Om den inte avhjälps kan den bli ett hinder för IKT:s och e-handelns vidare utbredning i näringslivet. Det är en viktig utmaning för näringspolitiken på nationell nivå och EU-nivå att anpassa undervisningen och strukturerna på arbetsmarknaderna till den nya ekonomin.

Denna frågas betydelse och dess följder för arbetsmarknaden, vilket skisseras i kommissionens meddelande "Att förverkliga Europeiska unionens möjligheter: befästa och utvidga Lissabonstrategin" [11], har lett till förslaget att inrätta en arbetsgrupp på hög nivå för färdigheter och rörlighet, som har i uppgift att analysera och hitta lösningar på bristen på IKT-kunnande och öka arbetskraftens rörlighet.

[11] Att förverkliga Europeiska unionens möjligheter: befästa och utvidga Lissabonstrategin. KOM(2001) 79 slutlig.

Oron för bristen på IKT-kunnande är ett av skälen till initiativet "eLearning - Att planera morgondagens utbildning" [12]. Detta omfattande initiativ går ut på att mobilisera utbildnings- och kultursektorerna och de ekonomiska och samhälleliga aktörerna i EU för att skynda på förändringarna i utbildningssystemet under EU:s övergång till det kunskapsbaserade samhället. EU:s medlemsstater har beslutat att arbeta tillsammans för att harmonisera sin politik i fråga om utbildningsteknik och utbyta erfarenheter med varandra. Syftet med eLearning är att stödja och samordna deras arbete och skynda på omvandlingen av utbildningssystemen i EU.

[12] KOM(2000) 318 slutlig, 24.5.2001 http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html.

GoDigital kommer att genomföras parallellt med initiativet eLearning. Följande åtgärder kommer att vidtas på detta område:

Åtgärd 9: Stöd till branschledda initiativ för nya IKT-kursplaner

Mål: Att stödja initiativ som tas gemensamt av näringslivet och utbildningssektorn för att ta fram nya krav på IKT-färdigheter och anpassa kursplanerna till detta.

Genomförande: Projektet "Career Space" startades av elva ledande IKT-företag och EICTA (European ICT Association) med stöd från kommissionen. Det är fråga om att gemensamt fastställa vilka fackkunskaper som IKT-företagen och -användarna förväntar sig av IKT-personal samt att utarbeta kursplaner för detta. Projektet bygger på samarbete mellan näringsliv, yrkesorganisationer, högskolor och andra utbildningsinrättningar. Dess första etapp omfattade utarbetande av arbets- och färdighetsprofiler för viktiga arbetsuppgifter inom IKT-industrin. Den etappen är nu färdig. Det nuvarande arbetet inom projektet inriktas på att i samarbete med högskolor ta fram riktlinjer för kursplaner som återspeglar näringslivets utbildningsbehov och arbetskraftens behov i den nya ekonomin.

Eftersom det är viktigt att sluta det växande glappet mellan tillgång och efterfrågan på utbildad IKT-personal och eftersom det är bråttom med att hitta konkreta lösningar kommer samarbetet med projektet "Career Space" att utökas, särskilt inom ramen för kommissionens initiativ "E-learning: att planera morgondagens utbildning".

Ansvar: Europeiska kommissionen, European ICT Association (EICTA), utbildnings organisationer och andra berörda.

Tidplan: Projektet "Career Space" pågår.

Åtgärd 10: Att inrätta en övervakningsgrupp för IKT-färdigheter med medlemsstaterna

Mål: Att i samarbete med medlemsstaterna inrätta en arbetsgrupp för att övervaka marknadens efterfrågan på IKT- och e-business-färdigheter och tillgång på utbildning på det området samt tillhandahållande av utbildad arbetskraft från den offentliga och privata sektorn.

Genomförande: Medlemsstaterna har tagit ett antal initiativ för att anpassa sina kursplaner och för att locka till sig IKT-personal från länder utanför EU. Inom BEST-programmet för 2001 skall en expertgrupp inrättas för att ta fram näringslivets krav och övervaka åtgärderna för att öka tillgången på IKT-färdigheter. Genom att expertgruppen särskilt fokuserar på IKT-personalens och de små och medelstora företagens behov kan den ge ett användbart, specialiserat bidrag till arbetet inom den föreslagna högnivågruppen för färdigheter och rörlighet.

Ansvar: Europeiska kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna.

Tidplan: Gruppen inrättas 2001 (första kvartalet) och skall enligt planerna utfärda en första rapport i slutet av 2001.

Åtgärd 11: Trainee-program för små och medelstora företag

Mål: Att hjälpa EU:s studerande att utveckla sin företagaranda genom ett trainee-program med små och medelstora företag. De små och medelstora företagen kan dra nytta av de studerandes kunnande när det gäller installation och support av deras e-business-system.

Genomförande: Kravspecifikationen och villkoren för ett sådant program kommer att utformas i samarbete med referenscentrerna för e-handel, GD Utbildning och kultur och andra berörda. Det viktigaste i detta sammanhang är valet av lämpliga traineer med tillräckliga IKT-färdigheter, t.ex. grundkunskaper i vanlig kontorsmjukvara, erfarenhet av hur man kopplar upp sig till Internet och hur man använder de vanligaste Internettillämpningarna. Inom programmet kommer lämpliga kandidater att ges stöd i 5-6 månader för att hjälpa små och medelstora företag på plats med installation och användning av e-business-tillämpningar och IKT-användning. Programmet kommer därigenom att underlätta ett dynamiskt kunskapsutbyte mellan de små och medelstora företagen å ena sidan och traineerna å den andra. Denna åtgärd inriktas särskilt på studerande från tekniska skolor och högskolor, med särskild tonvikt på e-business.

Ansvar: Europeiska kommissionen.

Tidplan: Samråd inleds 2001. Genomförbarhetsstudie inom IST-programmet.

5. NÄSTA STEG

I detta meddelande anges en första uppsättning åtgärder för att hjälpa små och medelstora företag att bli digitala. Åtgärderna kommer att genomföras i nära samarbete med medlemsstaterna. Mer information om genomförandet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen GoDigital [13].

[13] http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/godigital.

Planen för genomförande av GoDigital kommer att uppdateras kontinuerligt och vidareutvecklas som stöd för handlingsplanen för eEurope 2002. Nya områden där initiativ kan tas kommer att undersökas metodiskt, t.ex. samspelet mellan näringsliv och offentlig förvaltning samt ytterligare främjande av IKT-penetration och yrkeskunnande. Ytterligare samordning med medlemsstaterna kommer främst att skötas via den näringspolitiska gruppen.

Top