Help Print this page 

Document 52000DC0789

Title and reference
Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén - Uppföljning av grönboken "Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden"

/* KOM/2000/0789 slutlig */
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Multilingual display
Text

52000DC0789

Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén - Uppföljning av grönboken "Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden" /* KOM/2000/0789 slutlig */


KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Uppföljning av grönboken "Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden"

Sammanfattning

Kommissionen inledde 1998 ett samråd med berörda grupper på grundval av sin grönbok "Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden". Syftet var att fastställa de ekonomiska konsekvenserna av detta fenomen på den inre marknaden, utvärdera om den gällande lagstiftningen var effektiv samt lägga fram för diskussion ett antal idéer som skulle kunna förbättra situationen.

Samrådet bekräftade att varumärkesförfalskning och pirattillverkning är ett stort problem för flertalet av de branscher som verkar på den gemensamma marknaden. Dessutom bör kommissionen, och mer generellt Europeiska unionen, vidta åtgärder för att på EU-nivå stärka kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden.

Detta meddelande innehåller en handlingsplan med omedelbara insatser, där kommissionen kommer att lägga fram förslag inom kort, insatser på medellång sikt samt andra initiativ.

Omedelbara insatser

(1) Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till direktiv i syfte att stärka skyddet för den immateriella äganderätten och för att fastställa de allmänna förutsättningarna för informations utbyte och administrativt samarbete.

(2) Kommissionen kommer, med utgångspunkt i befintliga program, att utarbeta utbildningsinsatser för tjänstemän inom de brottsförebyggande organen, även kandidatländernas, samt insatser för att informera allmänheten.

(3) Kommissionen kommer att fortsätta att prioritera kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning i samband med förhandlingarna inför utvidgningen.

(4) Kommissionen kommer att tillsätta en utredning för att fastställa en metod för insamling, analys och jämförelse av uppgifter om varumärkesförfalskning och pirattillverkning.

(5) Kommissionen planerar att inom kommissionen inrätta en kontaktpunkt som skall tjäna som kontaktyta mellan de olika interna avdelningarna vad beträffar arbetet med att beivra varumärkesförfalskning och pirattillverkning. Detta skulle även förenkla omvärldens kontakter med kommissionen.

Insatser på medellång sikt

(6) Kommissionen kommer att undersöka om det är lämpligt att inrätta kompletterande arrangemang för administrativt samarbete för att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning, främst mellan de behöriga myndigheter i medlemsstaterna men också mellan dessa och kommissionen.

(7) Kommissionen kommer att undersöka behovet av lägga fram förslag till harmonisering av miniminivåerna för brottspåföljder, till en utökning av Europols behörighet till att omfatta kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning samt till sätt att få tillgång till domstols avgöranden från nationella domstolar, t.ex. via en webbsida.

Andra initiativ

(8) Kommissionen framför i detta meddelande rekommendationer bl.a. i fråga om att bättre utnyttja existerande informationssystem och om att stärka samarbetet och informationsutbytet mellan den privata sektorn de offentliga myndigheterna.

Inledning

1. Varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden leder till att handeln läggs om och marknaden störs, i synnerhet då man för denna olagliga verksamhet utnyttjar de nationella skillnaderna i skyddet av den immateriella äganderätten. Det finns fortfarande stora skillnader i Europeiska unionens medlemsstater när det gäller skyddet av immaterialrätten, bl.a. när det gäller hur effektivt lagarna på området tillämpas. Föreskrifterna för tillämpning av interimistiska åtgärder, som används främst för att säkra bevismaterial och beräkna skadestånd, eller tillämpnings bestämmelserna för förfaranden för att få någon att upphöra med varumärkes förfalskning eller pirattillverkning varierar alltså i högsta grad från en medlemsstat till en annan. I vissa medlemsstater saknas vissa åtgärder eller förfaranden såsom rätten till information och återkallande av de förfalskade varorna från marknaden på lagbrytarens bekostnad. Dessa skillnader är skadliga för den inre marknaden och försvårar kampen mot förfalskning och pirattillverkning. Denna situation leder till att de ekonomiska aktörerna förlorar förtroendet för den inre marknaden och följaktligen till minskade investeringar. Förutom de negativa följderna för ekonomin och samhället i stort, verkar detta fenomen dessutom i allt större omfattning vara knutet till den organiserade brottsligheten, och det finner nya vägar i takt med Internets framväxt. Att bekämpa detta fenomen är därför av yttersta vikt för Europeiska unionen.

2. Målet för detta meddelande är att i form av en handlingsplan presentera olika insatser och initiativ som kommissionen avser att genomföra för att stärka kampen mot varumärkes förfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden. I förverkligandet av denna handlingsplan bör alla berörda parter involveras, i första hand innehavarna av immaterial rättigheter. Handlingsplanen är avsedd att på den inre marknaden komplettera de insatser som redan görs för att kontrollera varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor vid EU:s yttre gränser (förordning nr 3295/94 i dess ändrade lydelse) samt initiativen för att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning i relationerna med tredje land och i samband med multilaterala avtal (främst Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterial rätter (TRIPs), som ingicks inom Världshandelsorganisationen [1] (WTO)).

[1] Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994), EGT L 336. 23.12.1994, s. 213.

3. Kommissionen lade den 15 oktober 1998 fram en grönbok med titeln "Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden" [2] i syfte att inleda en debatt om detta ämne med alla berörda grupper. I grönboken föreslogs fyra områden där insatser kunde vidtas, nämligen den privata sektorns bevakning, användning av tekniska anordningar för skyddande och kontroll av äkthet, sanktioner och sätt att se till att immateriella rättigheter respekteras samt administrativt samarbete mellan behöriga myndigheter.

[2] KOM(98)569 slutlig.

4. Kommissionen fick många yttranden i frågan (145). Kommissionen anordnade tillsammans med det dåvarande tyska ordförandelandet Tyskland en offentlig utfrågning för alla berörda grupper i München den 2-3 mars 1999, samt ett expertmöte tillsammans med medlemsstaterna den 3 november 1999. Ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig över grönboken den 24 februari 1999 [3] och Europaparlamentet antog en resolution den 4 maj 2000 [4].

[3] EGT C 116, 28.4.1999, s. 35.

[4] Ännu ej publicerad.

Reaktioner på grönboken [5]

[5] Rapporten med de sammanställda svaren avseende grönboken om varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden finns på engelska eller franska på följande Internetadress:

5. Samrådet bekräftade att varumärkesförfalskning och pirattillverkning skadar den inre marknaden. Omfattningen av detta fenomen på den inre marknaden är stor och den ökar i omfattning totalt sett, även om det är svårt att bedöma med tanke på att verksamheten bedrivs i lönndom. Det rör sig om ett stort problem för alla sektorer eftersom denna olagliga verksamhet har en dämpande effekt på investeringar och innovationer, leder till förlorade arbetstillfällen och är en fara för konsumenterna. Siffror från Counterfeiting Intelligence Bureau, som inrättades av den internationella handelskammaren [6], citeras ofta av berörda grupper. Enligt dessa uppgifter skulle handeln med förfalskade och pirattillverkade produkter utgöra 5-7 % av världshandeln, vilket motsvarar 200-300 miljarder euro per år och leda till att man går miste om totalt 200 000 arbetstillfällen per år. Man uppskattar att de EU-företag som verkar internationellt förlorar mellan 400 och 800 miljoner euro på den inre marknaden och 2 miljarder euro utanför EU. De varumärkesförfalskade och pirat tillverkade produkternas andel av den lagliga handeln på den inre marknaden lär vara följande, enligt uppgifter från vissa berörda branscher:

[6] Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rights, Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

Varumärkesförfalskningens och pirattillverkningens andel av den lagliga handeln på inre marknaden (i %)

Berörda branscher // Andelen varumärkesförfalskning och pirattillverkning

IT // 39

Audiovisuella // 16

Textil // 10-16

Musik // 10

Reservdelar till bilar // 5-10

Sport- och fritidsartiklar // 5-7

De berörda grupperna beklagar sig över de rådande skillnaderna mellan påföljdssystemen, som får återverkningar på handeln mellan medlemsstaterna samt även direkta effekter på konkurrensförhållandena på den inre marknaden. Dessa skillnader påverkar troligtvis var varumärkesförfalskning och pirattillverkning lokaliseras inom Europeiska unionen. Detta innebär att det finns en tendens att förfalskade och pirattillverkade produkter tillverkas och säljs i länder där sådan verksamhet beivras mindre effektivt än i andra. Denna situation torde leda till att handeln läggs om, att konkurrensen snedvrids och till att marknaden störs, vilket är anledningen till att berörda grupper, och även medlemsstaterna, vill att man med eftertryck tar itu med detta problem och att långtgående initiativ tas på EU-nivå.

6. Kommissionen delar i stor utsträckning de farhågor som de berörda grupperna hyser. Önskemålen från de berörda grupperna motsvarar även målen för kommissionens politik, nämligen att underlätta innovativ och skapande verksamhet i Europa tack vare ett enhetligt och effektivt skydd av den immateriella äganderätten på den inre marknaden.

7. Enligt reaktionerna på grönboken skulle den privata sektorns insatser kunna utvecklas ytterligare, i synnerhet vad beträffar samarbetet med de offentliga myndigheterna. I de flesta svaren framhåller man behovet av en bättre samordning av databaserna och en ökning av informationsflödena mellan offentliga myndigheter och branschorganisationer i olika länder. Man är överlag positiv till informationskampanjer riktade till allmänheten i fråga om de negativa följderna av och farorna med varumärkesförfalskning och pirattillverkning. Branschorganisationernas rätt att föra talan inför domstolar är allmänt accepterad. När det gäller tekniska anordningar för skyddande och kontroll av äkthet efterlyser de berörda grupperna lagstiftning med förbud mot tillverkning och distribution av olagliga tekniska anordningar och med möjligheter att väcka talan mot manipulering av lagliga anordningar. När det gäller multimedieprodukter (cd-skivor, cd-rom, dvd) vill rättshavarna att det skall bli obligatoriskt att använda identifieringskoder.

8. Påföljder och andra sätt att se till att immateriella rättigheter respekteras bör vara lika verksamma i alla medlemsstater, enligt de berörda grupperna. Vissa är positiva till en harmonisering av straffrättsliga påföljder och förfaranden. I flertalet av svaren efterlyser man harmoniserade regler för stängning av företag och affärer samt beslag av utrustning som används för olagliga ändamål. Dessutom beklagar de berörda att de nationella åtgärderna för bevisinsamling och för insatser är så olikartade och otillräckliga. De begär enhetliga förfaranden för utredningar och beslag samt effektivare internationella förelägganden. De vill även att det skall finnas fasta eller bestraffande skadestånd (punitive damages) i alla medlemsstater. Flertalet kommentarer är positiva till att man i alla medlemsstater inför rätt till information [7]och till publicering av domarna. Av reaktionerna framgår att det råder stor samstämmighet om behovet av att förbättra det administrativa samarbetet mellan behöriga nationella myndigheter för att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden, även vad beträffar utbildning och praktik för tjänstemännen. I svaren framhåller man att kommissionen bör spela en huvudroll på detta område.

[7] Krav på förfalskaren eller pirattillverkaren att lämna uppgifter om varornas ursprung, distributionskanaler och identiteten på andra personer inblandade i tillverkningen och distributionen av varorna.

kommissionens planerade insatser

9. Kommissionen vill framhålla att de nationella myndigheterna naturligtvis har viktig roll att fylla i kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning, men att ansvaret i första hand vilar på innehavarna av de immateriella rättigheterna som själva bör vara på sin vakt, till exempel i fråga om sin policy för att bevilja licenser och i samband med kvalitets kontrollen.

10. Kommissionen föreslår att grönboken följs upp med en handlingsplan. Denna innehåller omedelbara insatser, där kommissionen snarast möjligt kommer att lägga fram förslag, insatser på medellång sikt och rekommendationer som ingår i själva handlingsplanen och som är riktade till den privata sektorn och till de offentliga myndigheterna.

11. Med tanke på att varumärkesförfalskning och pirattillverkning på Internet är ett växande problem, kommer kommissionen med stort intresse att följa utvecklingen och kommer vid behov att ta lämpliga initiativ i samband med genomförandet av handlingsplanen.

12. Insatserna i handlingsplanen bör naturligtvis ses som en del av de övergripande initiativ som görs på området rättsliga och inrikes frågor, i synnerhet Europeiska unionens strategi för förebyggande och kontroll av brottsligheten, i enlighet med Amsterdamfördraget, Europeiska rådets slutsatser från mötet i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 [8], de riktlinjer kommissionen föreslagit i sitt meddelande om brottsbekämpning samt arbetet inom det europeiska forumet för förebyggande av den organiserade och den ekonomiska brottsligheten [9].

[8] EGT C 124, 3.5.2000, s. 1.

[9] Det europeiska forumet för förebyggande av den organiserade och den ekonomiska brottsligheten är ett kommissionsinitiativ som syftar till att strukturera det brottsförebyggande arbetet på EU-nivå. Det handlar om en inramning för att skapa ett nätverk av experter och för att lansera olika initiativ.

Omedelbara insatser

Direktiv om skyddet för den immateriella äganderätten

13. Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till direktiv som syftar till att garantera att den inre marknaden fungerar väl på detta område. TRIPs innehåller emellertid minimibestämmelser om skyddet för den immateriella äganderätten vilka genomförs av medlemsstaterna. Därför kommer de åtgärder som kommissionen planerar på det området bara att gälla kompletterande förbättringar till detta avtal.

14. Syftet med direktivet är att harmonisera medlemsstaternas lagar och andra författningar om sätt att skydda den immateriella äganderätten och se till att samma skyddsnivå gäller för gällande immateriella rättigheter på den inre marknaden. I tillämpningen av sådana bestämmelser skall givetvis konkurrensreglerna i fördraget respekteras. Direktivet skall bl.a. omfatta följande:

- Rätten för branschorganisationer att föra talan inför domstolar och andra myndigheter för att försvara det kollektiva intresse som de bevakar [10]

[10] Bestämmelser av detta slag som inför denna specifika rätt ingår redan i lagarna i flera medlemsstater.

- Rättsligt skydd för tekniska anordningar inom den industriella äganderättens område [11]. Den planerade rättsakten bör innehålla ett förbud mot tillverkning och distribution av olagliga tekniska anordningar och ge möjlighet att väcka talan mot manipulering av lagliga anordningar.

[11] När det gäller upphovsrätten och närstående rättigheter innehåller rådets gemensamma ståndpunkt om direktivet om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället detaljerade bestämmelser om det rättsliga skyddet för tekniska anordningar. Se även artikel 7.1 c i rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram.

- I lämpliga fall och utan att det påverkar de brottspåföljder som avses i punkt 21 bereda möjlighet att stänga företag och affärer där varumärkesförfalskning och pirattillverkning ägt rum, beslagta utrustning som använts för olaglig verksamhet samt beslagta tillgångar och konfiskera vinster som förfalskarna eller pirattill verkarna gjort.

- Civilrättsliga åtgärder och förfaranden, bl.a. i fråga om utredningar, beslag och bevismaterial, som gör det möjligt för rättshavarna att försäkra sig om att deras immateriella rättigheter respekteras på ett verkningsfullt sätt på den inre marknaden.

- Ett förfarande för att på den felandes bekostnad återkalla varor som olagligen släppts ut på marknaden, harmoniserade kriterier för att beräkna skadestånd samt införande av rätt till information och möjlighet att besluta om offentliggörande av domstolsavgöranden som avgetts i medlemsstaterna i fråga om varumärkes förfalskning och pirattillverkning [12], dock med respekt för uppgiftsskyddet, särskilt skyddet av personuppgifter.

[12] För närvarande är ett register över domar under utredning i samband med genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande av slutgiltiga avgöranden i brottmål, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser i Tammerfors.

- Tillsättning av en eller flera administrativa kontaktpersoner i varje medlemsstat för ärenden som gäller insatser mot varumärkesförfalskningar och pirattillverkning på den inre marknaden. Sådana finns redan för ärenden som gäller kontrollen av EU:s yttre gränser. Såväl bransch organisationerna som medlemsstaternas tillsynsmyndigheter skall kunna vända sig till dessa kontaktpersoner. Upprättande av en kontaktkommitté för hela EU-området bestående de nationella kontakt personerna och med kommissionen som ordförande och vars uppgift skall vara att utveckla samarbetet, stimulera informationsutbytet och diskutera alla frågor rörande varumärkes förfalskningar och pirattillverkning på den inre marknaden, utom dem som faller inom det straffrättsliga området [13].

[13] De administrativa kontaktpersonerna och kontaktkommittén skall ta fasta på det arbete som bedrivs av det europeiska forumet för förebyggande av den organiserade och den ekonomiska brottsligheten.

- Utarbetande av en regelbunden rapport om hur direktivet fungerar och även om hur verksamma de olika organisationernas och behöriga instansernas åtgärder har varit.

Dessutom kommer kommissionen att undersöka om det är lämpligt att införa ett krav att använda identifieringskoder för optiska skivor samt åtgärder för att kontrollera installationer och tillverkning.

Utbildning och utbyte av tjänstemän

15. När det gäller utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpande organ, och även i fråga om deras praktiktjänstgöring, kommer kommissionen att se till att användningen av befintliga och kommande utbildningsprogram blir optimal och att de aspekter som gäller kampen mot förfalskning och pirattillverkning i högre grad lyfts fram. Man kommer då att beakta de erfarenheter som vunnits av tullmyndigheterna i samband med gemenskapsprogram såsom "Tull 2002".

Stärkta insatser för utbildning och tekniskt bistånd till kandidatländerna

16. Vad beträffar kandidatländerna kommer kommissionen att fortsätta att prioritera kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning i förhandlingarna om utvidgningen och övervaka förstärkningen av den utbildning och det tekniska bistånd som bedrivs inom befintliga program. Kommissionen kommer driva på dessa länder så att de snabbt inför de hjälpmedel och den infrastruktur som krävs för att den immateriella äganderätten skall kunna respekteras.

Information till allmänheten

17. Kommissionen anordnade tillsammans med ordförandelandet Frankrike - och med praktiskt stöd av de franska tullmyndigheterna - ett europeiskt forum mot varumärkesförfalskning i Paris den 20 och 21 november 2000. Dessutom kommer kommissionen inom ramen för sina tillgängliga resurser stödja nationella initiativ som vidtas i samarbete med den privata sektorn i syfte att bättre informera allmänheten om de negativa effekterna av varumärkesförfalskning och pirattillverkning, särskilt när det gäller konsument- och hälsoskydd samt den allmänna säkerheten. Kommissionens informationsprogram kommer att användas för detta ändamål.

Fastställande av en metod för insamling, analys och jämförelse av uppgifter

18. Kommissionen kommer att tillsätta en utredning för att fastställa en metod för insamling, analys och jämförelse av uppgifter på den inre marknaden. Metoden skall framför allt beakta det tillvägagångssätt som utvecklats för insamling av tullstatistik enligt förordning nr 3295/94 och nr 1367/95. Den bör utgöra ett enkel, pålitligt och effektivt hjälpmedel för utvärdering som lätt kan tillämpas och hjälpa de berörda grupperna, medlemsstaterna och kommissionen att kartlägga och vidta lämpliga åtgärder. De uppgifter som samlas in med hjälp av denna metod skulle kunna tjäna som underlag för den utvärderingsrapport som skall sammanställas enligt ovannämnda direktiv.

Kontaktställe inom kommissionen

19. Inom själva kommissionen skall ett kontaktställe utses så att det blir tydligt för företagen och medlemsstaterna vart de kan vända sig med frågor om varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden, i synnerhet frågor i samband med tillämpningen av direktivet i punkt 14. Detta kontaktställe inom kommissionen skulle inte i sig ha någon specifik behörighet i frågan utan skulle tjäna som kontaktyta mellan kommissionens olika avdelningar. Dess roll skulle komplettera rollen för de administrativa kontaktpersonerna och för den kontaktkommitté som beskrivs i punkt 14 femte strecksatsen samt kontaktpersonerna för genomförandet av förordning nr 3295/94 i dess ändrade lydelse.

Insatser på medellång sikt

Administrativt samarbete

20. Kommissionen kommer att undersöka möjligheten att inrätta specifika administrativa samarbetsarrangemang - i förekommande fall genom en förordning -, som komplement till det samarbetet som avses i punkt 14 femte strecksatsen, mellan behöriga nationella myndigheter och kommissionen i syfte att ingripa mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden. Förslagen skulle kunna utgå från det administrativa samarbete som bedrivs på andra områden, t.ex. på tull- och jordbruksområdena samt även i fråga om EU:s egna medel. Det skulle kunna gälla ömsesidigt bistånd mellan behöriga nationella myndigheter för att utbyta information, t.ex. om konkreta fall av förfalskning och pirattillverkning, med beaktande av sekretessregler och regler för uppgiftsskydd, och även gemensamma utredningar och kontroller. Då gemenskapens intressen står på spel skulle det även kunna omfatta ett gemenskaps samarbete mellan nationella myndigheter och kommissionen.

Harmonisering av miniminivåer för brottspåföljder

21. Kommissionen kommer att utreda om det finns behov av förslag till åtgärder för att fastställa minimiregler för brottsrekvisisten och för tillämpliga påföljder, med artikel 34 i avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen som rättslig grund. Dessutom kommer kommissionen att utreda möjligheterna att utveckla tullagstiftningen på detta område. Initiativet skulle kunna gälla såväl tillnärmning av miniminivåerna för de nationella brottspåföljder som tillämpas på brott riktade mot en viss immateriell rättighet som tillnärmning av nivåerna på tillämpliga brottspåföljder i fråga om olika immateriella rättigheter.

Utökning av Europols befogenheter

22. För de aspekter av varumärkesförfalskning och pirattillverkning som faller utanför den första pelaren, bör Europols befogenheter utökas till att bekämpa även dessa fenomen, i enlighet med Europolkonventionen [14].

[14] Jfr artikel 2.2 tredje stycket i Europolkonventionen, EGT C 316, 27.11.1995, s. 1.

Förbättrad tillgång till information

23. För att förbättra företagens och branschorganisationernas tillgång till information planerar kommissionen att inrätta ett hjälpmedel, t.ex. en webbplats, där domstolsavgöranden som offentliggjorts i medlems staterna skulle finnas tillgängliga för yrkesutövare och brotts bekämpande organ i enlighet med reglerna för skydd av personuppgifter. För denna webbsida skulle man bl.a. kunna ta hjälp av informationsdelen av det europeiska rättsliga nätverket inom privaträtten. Den skulle via länkar kunna leda vidare till nationella webbsidor på området.

andra initiativ

Bättre samarbete mellan den privata sektorn och de offentliga myndigheterna

24. Kommissionen rekommenderar de offentliga myndigheterna och den privata sektorn att på bästa sätt utnyttja såväl de offentliga som privata databaser och informationssystem som finns om varumärkesförfalskning och pirattillverkning, med beaktande av sekretess- och dataskyddsreglerna. I detta sammanhang bör man undersöka kompatibiliteten mellan de befintliga systemen samt de länkar som skulle kunna skapas mellan dem. Kommissionen vill uppmuntra alla nationella och privata initiativ som har som mål att ingå avtal om samarbete och informationsutbyte.

Europeiskt rättsligt samarbete

25. Kommissionen kommer att tillgodose eventuella behov inom ramen för befintliga instrument eller det arbete som bedrivs inom det civil- och straffrättsliga samarbetet, t.ex. arbetet för att sätta igång det rättsliga nätverket inom privaträtten, för samordning av rättsliga åtgärder med Eurojust som mellanhand, för ömsesidigt erkännande av slutgiltiga avgöranden i brottmål [15] eller ömsesidigt erkännande av civilrättsliga domar. I samband med regeringskonferensen presenterade kommissionen den 1 mars 2000 ett kompletterande bidrag till reform av gemenskapsdomstolarna [16]. I fråga om immaterialrättsliga skyddsformer på gemenskapsnivå och i synnerhet med tanke på det kommande gemenskapspatentet framför kommissionen i sitt bidrag åsikten att det vore lämpligt att införa en specialiserad gemenskapsdomstol med behörighet att handlägga mål om giltighet av och intrång i sådana rättigheter.

[15] Jfr kommissionens meddelande av den 26 juli 2000 (KOM(2000) 495).

[16] KOM(2000) 109 slutlig.

Möjligheter inom de särskilda programmen inom det femte ramprogrammet för FoTU

26. Kommissionen vill uppmuntra berörda grupper att utnyttja de möjligheter som uppkommer i form av gemenskapens särskilda program inom det femte ramprogrammet när det gäller att utveckla ny teknik och nya tekniska anordningar. Det gäller främst de särskilda programmen för forskning, teknisk utveckling och demonstration vad beträffar dels "konkurrenskraftig och hållbar tillväxt" [17], dels "teknik för informationssamhället". Kommissionen vill dessutom uppmuntra berörda grupper att delta i utarbetandet av det sjätte ramprogrammet genom att ange FoU-mål som därmed skulle kunna få stöd i det kommande programmet.

Top