Help Print this page 

Document 52000DC0782

Title and reference
Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Halvårsuppdatering av resultattavlan för framstegen i skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen (andra halvåret 2000)

/* KOM/2000/0782 slutlig */
  • In force
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Multilingual display
Text

52000DC0782

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Halvårsuppdatering av resultattavlan för framstegen i skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen (andra halvåret 2000) /* KOM/2000/0782 slutlig */


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET - HALVÅRSUPPDATERING AV RESULTATTAVLAN FÖR FRAMSTEGEN I SKAPANDET AV ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA I EUROPEISKA UNIONEN (ANDRA HALVÅRET 2000)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning

2. En gemensam asyl- och migrationspolitik för EU

2.1. Partnerskap med ursprungsländerna

2.2. Ett gemensamt europeiskt asylsystem

2.3. Rättvis behandling av medborgare i tredje land

2.4. Hantering av migrationsströmmar

3. Ett europeiskt område med verklig rättvisa

3.1. Bättre tillgång till rättvisa i Europa

3.2. Ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden

3.3. Bättre överensstämmelse mellan lagstiftningarna på det civilrättsliga området

4. Kamp mot brottsligheten i hela unionen

4.1. Att förebygga brott på unionsnivå

4.2. Utökat samarbete när det gäller brottsbekämpning

4.3. Bekämpning av vissa former av brottslighet

4.4. Särskilda åtgärder mot penningtvätt

5. Inre och yttre gränser, visering, genomförande av artikel 62 i EG-fördraget samt införlivande av Schengenregelverket

6. Unionsmedborgarskap

7. Samarbete mot narkotika

8. Starkare externa insatser

1. Inledning

Vid sitt möte i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att lägga fram ett förslag till en lämplig resultattavla i syfte att fortlöpande se över framstegen när det gäller att genomföra nödvändiga åtgärder och hålla tidsfristerna i Amsterdamfördraget, handlingsplanen från Wien och slutsatserna från Tammerfors om skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen. Som svar på denna uppmaning presenterade kommissionen ett meddelande (KOM(2000)167 av den 24 mars 2000) för rådet och Europaparlamentet - "Resultattavla för framstegen i skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen". En konsoliderad version med ett antal klargöranden till följd av att vissa medlemsstater lämnat synpunkter under rådsmötet den 27 mars 2000 och därefter offentliggjordes den 29 maj 2000.

Denna version är den första halvårsuppdateringen av resultattavlan i enlighet med kommissionens åtagande att se över den en gång per ordförandeskap. I denna uppdatering betonas de framsteg som gjorts under det franska ordförandeskapet. Resultattavlans format har inte ändrats och inte heller dess målsättning och syfte. De huvudsakliga förändringarna finns i kolumnen "arbetsläget" som visar det "rörliga mål" som fastställdes i slutsatserna från Tammerfors för alla institutioner och medlemsstater. Där kan man följa framstegen på väg mot målet att omvandla och utveckla Europeiska unionen till ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Följande viktiga framsteg har uppnåtts sedan den första versionen av resultattavlan offentliggjordes:

Kommissionen har lagt fram eller slutfört lagförslag och/eller meddelanden inom följande områden som omfattas av resultattavlan:

- Två förslag och två meddelanden inom asyl- och immigrationsområdet:

- Förslag till direktiv om tillfälligt skydd

- Förslag till direktiv om minimivillkor för mottagande av asylsökande

- Meddelande om gemensamma normer för asylförfaranden

- Meddelande om en gemensam asyl- och migrationspolitik

- Ett förslag inom området för rättsligt samarbete inom privaträtten:

- Förslag till upprättande av ett europeiskt rättsligt nätverk inom privaträtten

- Fem meddelanden om samarbete när det gäller att förebygga och bekämpa brottslighet:

- Meddelande om skyddet av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

- Meddelande om ömsesidigt erkännande av slutgiltiga avgöranden i brottmål

- Meddelande om Eurojust

- Meddelande om brottsförebyggande åtgärder

- Meddelande om databrottslighet

- Ett ändrat preliminärt förslag till förordning om visumpolitik har lagts fram för rådet och Europaparlamentet till följd av Europaparlamentets yttrande.

Dessutom har rådet och kommissionen utarbetat ett gemensamt åtgärdsprogram för ömsesidigt erkännande på det civilrättsliga och straffrättsliga området.

På grundval av kommissionens förslag eller medlemsstaternas initiativ har rådet antagit eller planerar att anta vid sitt möte i november ett antal rättsakter som inbegriper:

- Beslut om bildande av en europeisk flyktingfond

- Två direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av enskilda personer (oavsett ras eller etniskt ursprung samt i arbetslivet)

- Konventionen om förbättrad ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

- Rambeslut om skyddet av euron

- Beslut om samarbetsordning för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter

- Eurodac förordningen

- Beslut om inrättande av en preliminär enhet inom Eurojust

Med avseende på icke-lagstiftande åtgärder har rådet även antagit slutsatser på ett antal områden som omfattas av resultattavlan (kamp mot ekonomisk brottslighet, alternativ tvistlösning och mottagningsvillkor för asylsökande). Rådet har även antagit förhandlingsdirektiv som bemyndigar kommissionen att förhandla om återtagandeavtal med fyra icke-medlemsländer.

Europaparlamentet har också spelat en viktig roll. Det har avgivit yttranden om eller granskar aktivt ett antal förslag som lagts fram av kommissionen samt flera initiativ som presenterats av medlemsstaterna, däribland:

- Konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål

- Inrättande av en europeisk polisakademi

- Utvidgande av Europols behörighet till att omfatta penningtvätt

- Rambeslut om att se över den gemensamma åtgärden för att bekämpa penningtvätt

- Förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

- Förordning om ömsesidig verkställighet av domar i mål om umgängesrätt när det gäller barn

- Inrättande av ett sekretariat för de gemensamma övervakningsorganen för skydd av personuppgifter

- Bekämpning av grova miljöbrott.

- Säkerhet när det gäller andra betalningsmedel än kontanter

Slutligen antog Europeiska rådet i Feira i juni åtgärdsplanen mot droger och en rapport om yttre förbindelser när det gäller rättsliga och inrikes frågor.

Kommissionen avser att lägga fram sin andra uppdatering av resultattavlan i slutet av det svenska ordförandeskapet.

2. En gemensam asyl- och migrationspolitik för EU

De skilda men närbesläktade frågorna om asyl och migration kräver att det utformas en gemensam EU-politik som omfattar följande delar:

2.1. Partnerskap med ursprungsländerna

Det kommer att utformas en övergripande migrationsstrategi som behandlar frågor som rör politik, mänskliga rättigheter och utveckling i ursprungs- och transitländerna och ursprungs- och transitregionerna. Detta kommer att ske på grundval av partnerskap med dessa länder och regioner för att främja en gemensam utveckling.

>Plats för tabell>

2.2. Ett gemensamt europeiskt asylsystem

Målet är att säkra en fullständig och allomfattande tillämpning av Genèvekonventionen och på så sätt garantera att ingen skickas tillbaka för att bli utsatt för förföljelse, dvs. att principen om "non-refoulement" upprätthålls.

På sikt måste det skapas ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig asylstatus som gäller i hela unionen.

Asylsökandes rätt att förflytta sig mellan medlemsstaterna bör vara begränsad.

En överenskommelse kommer att eftersträvas för att skapa ett system för tillfälligt skydd för fördrivna personer på grundval av solidaritet mellan medlemsstaterna.

>Plats för tabell>

2.3. Rättvis behandling av medborgare i tredje land

Det kommer att ske en tillnärmning av villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse mot bakgrund av en gemensam bedömning av den ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen i unionen och situationen i ursprungsländerna.

Integrationspolitiken bör syfta till att ge tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta på medlemsstaternas territorium (särskilt långvarigt bosatta) rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med EU-medborgarnas. Den bör också stärka ickediskriminering i det ekonomiska och sociala livet och i kulturlivet och ligga till grund för åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet.

>Plats för tabell>

2.4. Hantering av migrationsströmmar

Hanteringen av migrationsströmmar bör förbättras på alla nivåer genom ett nära samarbete med ursprungs- och transitländerna.

Kampen mot olaglig invandring effektiviseras genom att de berörda kriminella nätverken bekämpas samtidigt som offrens rättigheter säkerställs.

>Plats för tabell>

3. Ett europeiskt område med verklig rättvisa

Målet är att medborgarna skall få en gemensam känsla av rättssäkerhet i hela unionen. Rättsväsendet skall underlätta medborgarnas dagliga liv och kunna beivra brott som hotar medborgarnas frihet och trygghet och samhället i stort. Detta omfattar både bättre tillgång till rättvisa och ett fullt utvecklat rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna.

3.1. Bättre tillgång till rättvisa i Europa

Ett område med verklig rättvisa innebär att enskilda och företag kan vända sig till domstolar och myndigheter i vilken medlemsstat som helst lika lätt som i sin egen stat. De skall inte hindras eller avskräckas från att utöva sina rättigheter på grund av att medlemsstaternas rättsliga och administrativa system är komplicerade.

>Plats för tabell>

3.2. Ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden

Ett område med verklig rättvisa måste trygga rättssäkerheten för människorna och de ekonomiska aktörerna. Därför måste domar och beslut efterlevas och kunna verkställas i hela unionen.

Ett ökat ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden och domar samt en nödvändig tillnärmning av lagstiftningen skulle underlätta samarbetet mellan myndigheter och det rättsliga skyddet av enskildas rättigheter. För att säkra detta bör ömsesidigt erkännande bli en hörnsten i det rättsliga samarbetet på både det civilrättsliga och det straffrättsliga området inom Europeiska unionen.

Civilrättsliga området:

>Plats för tabell>

Straffrättsliga området:

>Plats för tabell>

3.3. Bättre överensstämmelse mellan lagstiftningarna på det civilrättsliga området

För att bidra till att underlätta det rättsliga samarbetet och till att stärka rätten att få sin sak prövad i domstol måste man åstadkomma större förenlighet och bättre överensstämmelse mellan rättssystemen.

>Plats för tabell>

4. Kamp mot brottsligheten i hela unionen

En väl avvägd utveckling av åtgärderna på unionsnivå mot alla former av brottslighet, inklusive grov organiserad och gränsöverskridande brottslighet, bör uppnås, samtidigt som enskildas och ekonomiska aktörers frihet och juridiska rättigheter skyddas.

I detta sammanhang bör "Europeiska Unionens strategi för det nya årtusendets början" om förebyggande och kontroll av organiserad brottslighet särskilt uppmärksammas. Vissa ytterligare åtgärder, som är mer vittgående än slutsatserna från Tammerfors, har ansetts påkallade av rekommendationerna i denna strategi och har införlivats i detta kapitel.

4.1. Att förebygga brott på unionsnivå

En effektiv kamp mot alla former av brottslighet, organiserad eller icke, måste innefatta förebyggande åtgärder inom alla fält.

Brottsförebyggande aspekter bör integreras i åtgärderna och programmen mot brottslighet på unionsnivå och i medlemsstaterna.

Samarbete mellan nationella brottsförebyggande organisationer bör uppmuntras. Samtidigt bör man fastställa prioriterade områden.

>Plats för tabell>

4.2. Utökat samarbete när det gäller brottsbekämpning

I ett område med verklig rättvisa får brottslingar inte ges några möjligheter att utnyttja skillnader mellan medlemsstaternas rättssystem.

En hög skyddsnivå för medborgarna kräver utökat samarbete mellan rättstillämpande myndigheter. Därför bör största möjliga nytta dras från samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter vid utredningar av gränsöverskridande brottslighet.

Genom Amsterdamfördraget gavs Europol utökade befogenheter, vilket innebär en bekräftelse på dess viktiga och centrala roll för att underlätta europeiskt samarbete för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet.

>Plats för tabell>

4.3. Bekämpning av vissa former av brottslighet

När det gäller nationell straffrätt bör insatserna för att enas om gemensamma definitioner, grunder för åtal och påföljder i ett första skede koncentreras till ett begränsat antal sektorer med särskild betydelse. Överenskommelser om gemensamma definitioner av, grunder för åtal och påföljder för grov organiserad och gränsöverskridande brottslighet måste fastställas för att skydda enskildas och ekonomiska aktörers frihet och juridiska rättigheter.

>Plats för tabell>

4.4. Särskilda åtgärder mot penningtvätt

Penningtvätt är en central del i den organiserade brottsligheten. Därför måste man vidta åtgärder för att utrota penningtvätt varhelst sådan förekommer genom att se till att det vidtas konkreta åtgärder för spårande, spärrande, beslag och förverkande av vinning av brott.

>Plats för tabell>

5. Inre och yttre gränser, visering, genomförande av artikel 62 i EG-fördraget samt införlivande av Schengenregelverket

>Plats för tabell>

6. Unionsmedborgarskap

>Plats för tabell>

7. Samarbete mot narkotika

Narkotika utgör ett hot både mot samhället och enskilda individer. Därför måste narkotikaproblemet hanteras på ett övergripande, ämnesöverskridande och enhetligt vis. EU:s narkotikastrategi för åren 2000-2004 kommer att utvärderas efter halva tiden och i efterhand, med hjälp av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europol.

>Plats för tabell>

8. Starkare externa insatser

Europeiska unionen betonar att alla befogenheter och alla instrument som står till unionens förfogande, i synnerhet i de yttre förbindelserna, måste utnyttjas på ett integrerat och konsekvent sätt för att skapa området med frihet, säkerhet och rättvisa. Rättsliga och inrikes frågor måste integreras i definitionen och genomförandet av unionens övriga politikområden och verksamheter.

>Plats för tabell>

Top