Help Print this page 

Document 32009D0912

Title and reference
Europaparlamentets och rådets beslut nr 912/2009/EG av den 16 september 2009 om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 257, 30.9.2009, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 253 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/912(1)/oj
Multilingual display
Text

30.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/12


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 912/2009/EG

av den 16 september 2009

om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 169 och 172 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets beslut 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (3) (”sjunde ramprogrammet”) anges bestämmelserna för gemenskapens deltagande i forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) som drivs av flera medlemsstater, däribland i de organisationer som skapas för att genomföra programmen i enlighet med vad som avses i artikel 169 i fördraget.

(2)

I sjunde ramprogrammet definieras en rad kriterier för att fastställa områden för sådana artikel 169-initiativ: relevans för gemenskapens mål, tydlig definition av vilka mål som eftersträvas och dess relevans för ramprogrammets mål, befintlig grund (forskningsprogram som redan finns eller planeras), europeiskt mervärde, kritisk massa med avseende på berörda programs storlek och antal och likheterna mellan de verksamheter som omfattas samt huruvida artikel 169 är det lämpligaste medlet för att uppnå målen.

(3)

I rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013) (4) (”det särskilda programmet Samarbete”) uppmuntras ett ämnesöverskridande synsätt på forskningsämnen med relevans för ett eller flera av sjunde ramprogrammets temaområden och anges att ett initiativ enligt artikel 169 inom metrologi skulle utgöra ett lämpligt initiativ för gemenskapens deltagande i nationella forskningsprogram som genomförs gemensamt på grundval av artikel 169 i fördraget.

(4)

Metrologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde och en viktig del av ett modernt kunskapsbaserat samhälle. Tillförlitliga och jämförbara måttstandarder och lämpliga validerade mätnings- och testmetoder stöder processerna bakom vetenskapliga landvinningar och teknisk innovation och får därmed ett stort inflytande på ekonomin och livskvaliteten i Europa.

(5)

Vissa av de FoU-program och -aktiviteter som drivs av enskilda medlemsstater på nationell nivå för att stödja FoU inom metrologi är i dagsläget inte tillräckligt samordnade på europeisk nivå och ger inte möjlighet att samla den nödvändiga kritiska massa som krävs på forsknings- och utvecklingsområden av strategisk betydelse.

(6)

Med en önskan om att åstadkomma en samstämmig strategi på europeisk nivå inom metrologi och agera effektivt har flera medlemsstater tagit initiativ till att inrätta det gemensamma FoU-programmet ”Europeiskt forskningsprogram för metrologi” (”EMRP”) för att bemöta en allt större efterfrågan i Europa på avancerad metrologi, särskilt inom framväxande tekniska områden, som ett verktyg för innovation, vetenskaplig forskning och politikstöd.

(7)

I 2007–2008 års arbetsprogram av den 11 juni 2007 för genomförandet av det särskilda programmet Samarbete föreslog kommissionen finansiellt stöd till ERA-NET Plus på metrologiområdet för att underlätta övergången mellan ERA-NET-projekt inom iMERA och det gemensamma FoU-programmet på metrologiområdet som ska genomföras på grundval av artikel 169 i fördraget. Detta har resulterat i utvecklandet av EMRP, som har fastställt de viktigaste utmaningarna och verksamheterna för det gemensamma programmet.

(8)

EMRP syftar till att stödja vetenskaplig utveckling och innovation genom att skapa nödvändiga rättsliga och organisatoriska ramar för ett storskaligt europeiskt samarbete inom metrologiforskningen mellan medlemsstaterna på olika tekniska och industriella områden. Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket samt Norge, Schweiz och Turkiet (”de deltagande staterna”) har enats om att tillsammans samordna och genomföra aktiviteter som ska bidra till EMRP. Det sammanlagda värdet av deras deltagande beräknas uppgå till minst 200 miljoner EUR; därutöver finns möjlighet till reservfinansiering på 100 miljoner EUR för den föreslagna perioden om sju år.

(9)

För att öka EMRP:s genomslag har de deltagande staterna samtyckt till att gemenskapen deltar i EMRP. Gemenskapen bör delta genom ett finansiellt bidrag som motsvarar anslagen från de deltagande staterna, upp till 200 miljoner EUR för den tid EMRP varar. Eftersom EMRP uppfyller de vetenskapliga målen för sjunde ramprogrammet och eftersom åtgärderna på metrologiområdet är övergripande och inte direkt knutna till de tio temaområdena, bör EMRP stödjas gemensamt på alla relevanta temaområden.

(10)

Ytterligare finansieringsalternativ kan finnas tillgängliga från bland annat Europeiska investeringsbanken (EIB), framför allt genom finansieringssystem med riskdelning som utvecklats tillsammans med EIB och kommissionen i enlighet med bilaga III till det särskilda programmet Samarbete.

(11)

Gemenskapens finansiella stöd bör ges under förutsättning att det fastställts en finansieringsplan, som bygger på formella åtaganden från behöriga nationella myndigheter om att gemensamt genomföra FoU-programmen och -aktiviteterna på nationell nivå och att bidra till finansieringen av det gemensamma genomförandet av EMRP.

(12)

För att genomföra de nationella forskningsprogrammen gemensamt krävs det att en särskild genomförandeorganisation inrättas eller finns, enligt vad som anges i det särskilda programmet Samarbete. De deltagande staterna har samtyckt till att införa en sådan särskild organisation för att genomföra EMRP. Den särskilda genomförandeorganisationen bör stå som mottagare av gemenskapens finansiella bidrag och övervaka att EMRP genomförs effektivt.

(13)

Gemenskapens finansiella bidrag bör beviljas under förutsättning att de deltagande staterna åtagit sig att bidra med resurser och har betalat ut sina finansiella bidrag.

(14)

Även om Gemensamma forskningscentrumet är en avdelning inom kommissionen, har dess institut ändå forskningsmöjligheter som är relevanta för EMRP och som bör aktiveras vid dess genomförande. Det är därför lämpligt att definiera Gemensamma forskningscentrumets roll i fråga om behörighet att delta i och finansiera EMRP och dess delaktighet i ledningen av EMRP.

(15)

Betalningen av gemenskapens finansiella bidrag bör beviljas under förutsättning att ett allmänt avtal ingås mellan kommissionen, på Europeiska gemenskapens vägnar, och den särskilda genomförandeorganisationen, vilket innehåller detaljerade anvisningar för utnyttjandet av gemenskapens bidrag. Detta allmänna avtal bör innehålla nödvändiga bestämmelser för att skydda gemenskapens finansiella intressen.

(16)

Den ränta som genereras genom gemenskapens finansiella bidrag bör betraktas som inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (”budgetförordningen”). Det högsta gemenskapsbidrag som anges i detta beslut bör kunna höjas av kommissionen i enlighet med detta.

(17)

Gemenskapen bör ha rätt att minska, dra in eller avsluta sina finansiella bidrag om EMRP inte genomförs eller genomförs felaktigt, delvis eller för sent, eller om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av EMRP, i enlighet med villkoren i ett allmänt avtal som ska ingås mellan gemenskapen och den särskilda genomförandeorganisationen.

(18)

För ett effektivt genomförande av EMRP bör finansiellt stöd ges till deltagare i EMRP-projekt som väljs ut på central nivå under den särskilda genomförandeorganisationens ansvar efter fullföljd förslagsinfordran. Sådant finansiellt stöd och utbetalningen av det bör vara öppet och effektivt.

(19)

Utvärderingen av förslag bör göras centralt av oberoende experter under den särskilda genomförandeorganisationens ansvar. Den särskilda genomförandeorganisationen bör godkänna en rangordning som bör vara bindande i fråga om tilldelning av medel ur gemenskapens finansiella bidrag och från de nationella budgetar som reserverats för EMRP-projekt.

(20)

I enlighet med budgetförordningen och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6) (”genomförandebestämmelserna”) bör gemenskapens finansiella bidrag förvaltas med decentraliserad förvaltning enligt artiklarna 54.2 c och 56 i budgetförordningen och artiklarna 35, 38.2 och 41 i genomförandebestämmelserna.

(21)

Alla medlemsstater och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet bör ha rätt att delta i EMRP.

(22)

I enlighet med målen för sjunde ramprogrammet bör det vara möjligt för andra länder att delta i EMRP om sådant deltagande anges i relevanta internationella avtal och att både kommissionen, på gemenskapens vägnar, och de deltagande staterna samtycker till det. Gemenskapen bör i enlighet med sjunde ramprogrammet och de bestämmelser och villkor som anges i detta beslut ha rätt att enas om villkoren för finansiella bidrag till EMRP när det gäller andra länders deltagande.

(23)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier och nödvändiga åtgärder bör vidtas för att återkräva anslag som försvunnit, betalats ut felaktigt eller utnyttjats felaktigt, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (7), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (8) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (9).

(24)

Det är av avgörande betydelse att den forskningsverksamhet som bedrivs inom EMRP överensstämmer med grundläggande etiska principer, inbegripet de som anges i artikel 6 i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen och i stadgan om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen, och följer principerna om integrering av ett jämställdhetsperspektiv och jämställdhet mellan kvinnor och män.

(25)

Kommissionen bör göra en preliminär utvärdering där den bedömer kvalitet och effektivitet i EMRP:s genomförande och ledning, liksom de framsteg som gjorts för att nå uppsatta mål och även göra en slutlig utvärdering.

(26)

Den särskilda genomförandeorganisationen bör uppmuntra dem som deltar i utvalda EMRP-projekt att meddela och sprida sina resultat och göra informationen tillgänglig för allmänheten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens finansiella bidrag

1.   Gemenskapen ska ge ett finansiellt bidrag till Europeiska forskningsprogrammet för metrologi (”EMRP”) som genomförs gemensamt av Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket samt Norge, Schweiz och Turkiet (”deltagande stater”).

2.   Gemenskapen ska, under tidsperioden för sjunde ramprogrammet och i enlighet med de principer som anges i bilagorna I och II, vilka utgör en integrerad del av detta beslut, bevilja ett finansiellt bidrag som motsvarar bidraget från de deltagande staterna, dock högst 200 miljoner EUR, som tas från anslagen i Europeiska unionens allmänna budget.

3.   Gemenskapens finansiella bidrag ska betalas gemensamt från de anslag som beviljats relevanta temaområden inom det särskilda programmet Samarbete.

Artikel 2

Villkor för gemenskapens finansiella bidrag

Gemenskapens finansiella bidrag beviljas på följande villkor:

a)

Deltagande stater ska visa att EMRP enligt beskrivningen i bilaga I har inrättats på ett effektivt sätt.

b)

Den särskilda genomförandeorganisationen ska vara formellt inrättad som juridisk person och ska genom decentraliserad förvaltning ansvara för genomförandet av EMRP och för mottagandet, fördelningen och övervakningen av gemenskapens finansiella bidrag i enlighet med artiklarna 54.2 c och 56 i budgetförordningen och artiklarna 35, 38.2 och 41 i genomförandebestämmelserna.

c)

En lämplig och effektiv ledningsmodell för EMRP ska vara införd i enlighet med bilaga II.

d)

Verksamheten inom EMRP enligt beskrivningen i bilaga I ska bedrivas effektivt av den särskilda genomförandeorganisationen, inbegripet offentliggörandet av förslagsinfordringar.

e)

Samtliga deltagande stater ska åta sig att lämna sitt finansiella bidrag till finansieringen av EMRP, och att öka bidraget med hjälp av reservfinansiering på 50 % för att hantera stora framgångar för dem som deltar i EMRP-projekten, och finansiella bidrag till mottagarna ska ha betalats ut.

f)

Gemenskapens bestämmelser om statligt stöd ska följas, särskilt gemenskapens ram för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (10).

g)

En hög nivå av vetenskaplig kompetens ska säkerställas, etiska principer ska följas i enlighet med de allmänna principerna för sjunde ramprogrammet och principerna om integrering av ett jämställdhetsperspektiv, jämställdhet mellan kvinnor och män och hållbar utveckling ska följas.

h)

Bestämmelser ska ha utformats om hur immateriella rättigheter med anknytning till verksamheten inom EMRP ska hanteras vid genomförande och samordning av program och aktiviteter för FoU som de deltagande staterna bedriver på nationell nivå på ett sådant sätt att de syftar till att främja framväxten av kunskap och till att stödja ett brett utnyttjande och spridning av sådan kunskap. Det tillvägagångssätt som använts ska följa den modell som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (11) (”regler för deltagande i sjunde ramprogrammet”).

Artikel 3

EMRP:s verksamhet

1.   EMRP:s centrala verksamhet ska vara att finansiera gränsöverskridande EMRP-projekt med flera partner inom forskning, teknisk utveckling, fortbildning och kunskapsspridning (”EMRP-projekt”). Mot bakgrund av den koncentrerade kapaciteten på metrologiområdet ska huvuddelen av EMRP:s projekt genomföras av nationella metrologiska institut och utsedda institut (nämligen specialiserade institut med ansvar för vissa nationella standarder och tillhörande tjänster som inte ingår i de nationella metrologiska institutens verksamhet) från de deltagande staterna.

2.   För att kunna öka och diversifiera kapaciteten inom metrologi ska EMRP också finansiera flera forskningsstipendier som kompletterar EMRP-projekten.

3.   EMRP-projekten ska väljas ut och forskarstipendier beviljas efter förslagsinfordringar som genomförts i enlighet med principerna om likabehandling, insyn, oberoende bedömning, medfinansiering, icke-vinstdrivande finansiering samt icke retroaktiva anslag som anges i artikel 112.1 i budgetförordningen enligt vad som anges i bilaga I till detta beslut.

4.   De centrala utvärderingskriterierna för EMRP-projekt och forskningsstipendier ska i tillämpliga delar vara desamma som kriterierna i artikel 15.1 a och b i reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet. I förslagsinfordran ska de centrala utvärderingskriterierna uttryckligen anges. Ytterligare kriterier kan införas förutsatt att de offentliggörs i förslagsinfordran, inte är diskriminerande och inte ersätter de centrala utvärderingskriterierna.

5.   Ytterligare information om genomförandet av EMRP:s verksamhet anges i bilaga I.

Artikel 4

Gemensamma forskningscentrumets roll

1.   Gemensamma forskningscentrumet vid kommissionen ska vara behörigt att delta i och finansieras av EMRP på samma villkor som de deltagande staternas nationella metrologiska institut.

2.   Gemensamma forskningscentrumets egna resurser som inte omfattas av EMRP-finansiering ska inte betraktas som finansiellt bidrag från gemenskapen i den mening som avses i artikel 1.

3.   Det institut som ansvarar för metrologi vid Gemensamma forskningscentrumet ska i egenskap av kommissionens avdelning och som företrädare för gemenskapen ha rätt att delta som observatör utan rösträtt i genomförandet av EMRP i den särskilda genomförandeorganisationen.

Artikel 5

Avtal mellan gemenskapen och den särskilda genomförandeorganisationen

Detaljerade bestämmelser om förvaltning och kontroll av medel samt för skyddet av gemenskapens finansiella intressen ska fastställas i ett allmänt avtal och i årliga finansieringsavtal som ingås mellan kommissionen, på gemenskapens vägnar, och den särskilda genomförandeorganisationen.

Det allmänna avtalet ska särskilt omfatta följande:

1.

En definition av vilka uppgifter som ingår i uppdraget.

2.

Villkor och detaljerade anvisningar för hur uppgifterna ska utföras, inbegripet lämpliga regler för avgränsningen av ansvarsområden och organiseringen av de kontroller som ska göras.

3.

Bestämmelser om rapportering till kommissionen om hur uppgifterna utförs.

4.

Villkoren för genomförandets upphörande.

5.

De närmare formerna för kommissionens kontroll.

6.

Villkor för användningen av åtskilda bankkonton och hantering av ränteintäkter.

7.

Bestämmelser som garanterar insyn i gemenskapens verksamhet jämfört med annan verksamhet som bedrivs inom den särskilda genomförandeorganisationen.

8.

Åtagande att avstå från handlingar som kan ge upphov till intressekonflikter i den mening som avses i artikel 52.2 i budgetförordningen.

9.

Bestämmelser om de immateriella rättigheter som kan uppstå i den verksamhet som bedrivs inom EMRP och som avses i artikel 2.

10.

En förteckning över de kriterier som ska användas vid delutvärderingarna och de slutliga utvärderingarna, inbegripet dem som avses i artikel 13.

Artikel 6

Räntor på gemenskapens finansiella bidrag

Den ränta som gemenskapens finansiella bidrag till EMRP genererar ska i enlighet med artikel 18.2 i budgetförordningen betraktas som inkomster avsatta för särskilda ändamål. Gemenskapens högsta bidrag enligt artikel 1.2 i detta beslut får av kommissionen höjas med samma belopp.

Artikel 7

Minskning, indragning eller avslutning av finansiellt bidrag från gemenskapen

Om EMRP inte genomförs eller genomförs felaktigt, delvis eller för sent får gemenskapen minska, dra in eller avsluta sina finansiella bidrag i överensstämmelse med det faktiska genomförandet av EMRP.

Om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av EMRP får gemenskapen minska sitt finansiella bidrag motsvarande den faktiska offentliga finansiering som deltagande stater anslagit i enlighet med de villkor som anges i det allmänna avtal som ingås mellan kommissionen och den särskilda genomförandeorganisationen.

Artikel 8

De deltagande staternas skydd av gemenskapernas finansiella intressen

Vid genomförandet av EMRP ska de deltagande staterna vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda gemenskapernas finansiella intressen. De deltagande staterna ska framför allt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som kommissionen har att fordra i enlighet med artikel 54.2 c i budgetförordningen och artikel 38.2 i genomförandebestämmelserna.

Artikel 9

Revisionsrättens kontroll

Kommissionen och revisionsrätten ska genom sina tjänstemän ha rätt att göra alla kontroller och inspektioner som krävs för att säkerställa en korrekt förvaltning av gemenskapens medel och skydda gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier eller oegentligheter. De deltagande staterna och/eller den särskilda genomförandeorganisationen ska för detta ändamål i vederbörlig tid göra alla relevanta handlingar tillgängliga för kommissionen och revisionsrätten.

Artikel 10

Information

Kommissionen ska lämna alla relevanta uppgifter till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten. De deltagande staterna ska uppmanas att via den särskilda genomförandeorganisationen lämna alla ytterligare uppgifter till kommissionen som krävs av Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten i fråga om den finansiella förvaltningen av den särskilda genomförandeorganisationen i överensstämmelse med de allmänna rapporteringskrav som anges i artikel 13.

Artikel 11

Deltagande av ytterligare medlemsstater och associerade länder

Alla medlemsstater och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet ska ha rätt att ansluta sig till EMRP i enlighet med kriterierna i artikel 2 e och f i detta beslut och ska behandlas som deltagande stater.

Artikel 12

Övriga tredjeländers deltagande

Deltagande stater och kommissionen kan samtycka till att andra länder deltar om kriterierna i artikel 2 e uppfylls och under förutsättning att ett sådant deltagande anges i det relevanta internationella avtalet. De ska ange vilka villkor juridiska enheter som är etablerade i länderna i fråga, liksom enskilda invånare i länderna i fråga, ska uppfylla för att bli behöriga till finansiering från EMRP.

Artikel 13

Årsrapporter och utvärdering

En verksamhetsrapport om EMRP ska ingå i den årsrapport om sjunde ramprogrammet som i enlighet med artikel 173 i fördraget ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska göra en preliminär utvärdering av EMRP tre år efter programmets start. Utvärderingen ska behandla framsteg som gjorts för att uppfylla målsättningarna enligt bilaga I, liksom rekommendationer till EMRP i fråga om lämpligaste sätt att ytterligare öka integrationen och genomförandets kvalitet och effektivitet, inklusive vetenskaplig, förvaltningsmässig och finansiell integration samt huruvida nivån på de deltagande staternas ekonomiska bidrag är lämplig mot bakgrund av den potentiella efterfrågan från deras respektive nationella forskarsamhällen.

Kommissionen ska meddela Europaparlamentet och rådet slutsatserna av denna utvärdering, liksom sina egna iakttagelser och i förekommande fall förslag om att ändra detta beslut.

Vid utgången av gemenskapens deltagande i EMRP, dock senast 2017, ska kommissionen med bistånd från en oberoende expertgrupp göra en slutlig utvärdering av EMRP:s allmänna och specifika mål samt dess verksamhetsmål.

Denna grupp ska basera sin utvärdering på bland annat följande indikatorer:

a)

Den vetenskapliga kompetensen för de beviljade projekten och bidragen, mätt i antalet publikationer, patent och andra vetenskapliga resultatindikatorer.

b)

Graden av externa forskares och forskningsinstituts deltagande i programmet.

c)

Metrologikapacitetens ökning i medlemsstaterna och i länder som är associerade till sjunde ramprogrammet, vilkas metrologiska program befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede.

d)

Antalet utbildningsaktiviteter och deras kvalitet.

e)

Antalet aktiviteter rörande kommunikation och spridning av metrologi, och deras kvalitet.

Resultaten från den slutliga utvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 16 september 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

C. MALMSTRÖM

Ordförande


(1)  Yttrande av den 25 mars 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 22 april 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 27 juli 2009.

(3)  EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 400, 30.12.2006, s. 86.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(8)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(9)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(10)  EUT C 323, 30.12.2006, s. 1.

(11)  EUT L 391, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA I

Europeiska forskningsprogrammet för metrologi (EMRP) – beskrivning av mål och aktiviteter

I.   MÅL

I dagens globala ekonomi lämnar metrologin viktiga bidrag till den tekniska och ekonomiska utvecklingen i många av världens nationer. Metrologisk forskning behövs för att lösa samhällsproblem; exempel kan hämtas från områden som rymdtillämpningar, särskilt satellitnavigering, säkerhet, hälsovård, halvledarindustri och klimatförändring. Metrologisk forskning är av stort allmänintresse och är en viktig stödaktivitet när myndigheter reglerar och standardiserar. Metrologin är ofta osynlig för allmänheten, men är avgörande för att underlätta dagens handel och kommunikationer. Marknadstillträden kan försvåras på grund av bristen på enhetliga och korrekta vikter och mått. Alla världens stora ekonomier har insett att metrologisk forskning och teknisk utveckling är avgörande för avancerade länders långsiktiga ekonomiska tillväxt.

Metrologisk forskning har av tradition varit en nationellt prioriterad verksamhet i många länder. De europeiska länderna driver emellertid sina nationella metrologiska forskningsprogram isolerade från varandra, och EU:s medlemsstater har inte på egen hand kunnat skapa ett gemensamt och i alla avseenden integrerat europeiskt forskningsprogram för metrologi. Nationella metrologiska institut (NMI), stödda av särskilt utsedda institut (DI), har ansvaret för att genomföra nationella metrologiska forskningsprogram med institutionell finansiering från centrala statliga byråer eller ministerier. Det europeiska metrologiska forskarsamhället är specialiserat och endast löst knutet till forskningsorganisationer eller universitet. Det är till största delen fragmenterat och utgörs av ett par centra med kompetens i världsklass som skulle gynnas av bredare konkurrens på internationell nivå. Det förekommer helt klart dubbelarbete inom forskningen.

Gemenskapens rätt att agera på detta område anges i flera artiklar i fördraget med föreskrifter om forskningssamordning och -samarbete mellan medlemsstaterna och gemenskapen. I artikel 165 framhålls att ”[g]emenskapen och medlemsstaterna skall samordna sin verksamhet inom forskning och teknisk utveckling för att säkerställa det inbördes sammanhanget mellan medlemsstaternas politik och gemenskapens politik”. Artikel 169 innehåller en uppmaning till gemenskapen att underlätta deltagandet i FoU-program som har inletts av flera medlemsstater. Gemenskapsåtgärder verkar i hög grad motiverade, eftersom medlemsstaterna sannolikt inte kan lösa problemen på egen hand.

Europeiska forskningsprogrammet för metrologi (EMRP) kommer att integrera de nationella programmen från 22 deltagande stater i ett enda gemensamt forskningsprogram och därvid särskilt stödja målsättningen för de europeiska nationella måttsystemen. EMRP:s mål är att påskynda utveckling, utprovning och utnyttjande av nya metrologiska tekniker, standarder, processer, instrument, referensmaterial och kunskaper för att driva på den innovativa utvecklingen inom industri och handel, höja kvaliteten på data inom forskning, industri och beslutsfattande och stödja utveckling och genomförande av direktiv och förordningar.

Europeiska forskningsprogrammet för metrologi ska uppnå dessa mål på följande sätt:

a)

Gemensamt utnyttjande av kompetens inom metrologiforskning – genom att skapa konkurrenskraftiga gemensamma forskningsprojekt (nämligen EMRP-projekt) som samlar kapacitet med en tillräcklig kritisk massa från de deltagande medlemsstaternas nationella metrologiska institut och utsedda institut för att möta de stora metrologiska utmaningarna på europeisk nivå.

b)

Ett system som är öppet för den bästa forskningen – genom att öka deltagandet från det bredare europeiska forskarsamhället genom forskningsstipendier.

c)

Kapacitetsuppbyggnad – genom att öka de europeiska metrologiforskarnas kapacitet genom rörlighetsbidrag till forskare i de länder som är medlemmar av Euramet och som har begränsad metrologisk forskningskapacitet.

EMRP ska komplettera befintliga nationella program och aktiviteter som är inriktade på rent nationella prioriteringar.

EMRP-initiativet syftar till att anpassa och integrera relevant nationell metrologiforskning för att skapa ett gemensamt forskningsprogram med integrerad forskning, ledning och finansiering som kan lämna ett viktigt bidrag till Europeiska området för forskning och som stöder tankarna i Lissabonagendan om ett Europa som har den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin. En integrerad forskning uppnås genom gemensamt definierade och genomförda aktiviteter inom ramen för Europeiska forskningsprogrammet för metrologi. En integrerad ledningsfunktion erhålls genom att utnyttja Euramet e.V., en ideell förening inrättad enligt tysk lagstiftning, som en särskild genomförandeorganisation enligt de detaljerade arrangemang som beskrivs i bilaga II.

För att åstadkomma en finansiell integrering krävs att de deltagande staterna faktiskt bidrar till finansieringen av EMRP genom att erbjuda nationell finansiering åt alla behöriga deltagare i utvalda EMRP-projekt ur sina nationella, öronmärkta EMRP-budgetar. Vid behov kan man utnyttja möjligheten att avsätta en reservfond som uppgår till 50 % av sådana budgetar och finansiera kompetens- och rörlighetsbidrag genom kontantbidrag till en gemensam kassa, förutom att helt finansiera samtliga EMRP:s driftkostnader. Ett ytterligare inslag i den finansiella integreringen bör vara en enhetlig strategi för bidragsberättigade kostnader grundad på riktlinjerna för sjunde ramprogrammet.

II.   AKTIVITETER

Europeiska forskningsprogrammet för metrologi ska bedriva fyra typer av aktiviteter inom gemensam forskning och teknisk utveckling:

A.   Kärnverksamheten ska utgöras av gränsöverskridande EMRP-projekt med flera olika partner för forskning, teknisk utveckling, utbildning och informationsspridning. Med tanke på den koncentrerade kapaciteten inom metrologi kommer de centrala delarna av EMRP-projekten att utföras av de deltagande medlemsstaternas nationella metrologiska institut och utsedda institut.

B.   För att öka och diversifiera kapaciteten inom metrologi ska tre bidragssystem inrättas:

B1.   För att utöka antalet organisationer med kapacitet i nära anslutning till metrologi kommer kompetensbidrag för forskare att bli tillgängliga för organisationer och/eller individer från forskarsamfundet i stort inom medlemsstaterna och i länderna som är associerade till sjunde ramprogrammet och som på ett betydelsefullt sätt kan bidra till det gemensamma programmets forskningsverksamhet. Varje utvald organisation och/eller individ ska vara knuten till ett EMRP projekt.

B2.   För att utveckla de enskilda individernas kapacitet inom metrologi genom rörlighet ska rörlighetsbidrag för forskare göras tillgängliga för

1.

forskare från nationella metrologiska institut och utsedda institut i de deltagande medlemsstaterna,

2.

forskare som antingen individuellt eller genom sina organisationer har tilldelats ett kompetensbidrag för forskare, och

3.

forskare från Euramets medlemsländer som inte deltar i Europeiska forskningsprogrammet för metrologi och som för närvarande har begränsad eller ingen foDE okrskningskapacitet inom metrologi.

Dessa rörlighetsbidrag för forskare ska göra det möjligt för forskarna att arbeta i ett nationellt metrologisk institut eller utsett institut som deltar i ett EMRP-projekt, eller i en organisation som har tilldelats ett kompetensbidrag för forskare.

B3.   För att garantera ett hållbart samarbete mellan de deltagande medlemsstaternas nationella metrologiska institut och utsedda institut och ta fram en ny generation erfarna metrologiforskare kommer rörlighetsbidrag för nya forskare att beviljas forskare från de deltagande ländernas nationella metrologiska institut och utsedda institut som befinner sig i början av sin forskarkarriär för att de ska kunna stanna kvar i ett nationellt metrologiskt institut eller utsett institut, i en organisation som har tilldelats ett kompetensbidrag för forskare eller i någon annan organisation som deltar i något av EMRP:s forskningsprojekt på egen bekostnad.

Om det bedöms som lämpligt ska dessa aktiviteter förstärkas genom samarbete med andra relevanta och berörda organisationer, inom eller utanför Europas gränser, som deltar på egen bekostnad.

Dessutom ska bredare nätverksaktiviteter stödjas i begränsad omfattning för att främja EMRP och öka dess genomslag. Sådana aktiviteter ska vid behov omfatta upprätthållande och uppdatering av identifierade områden för EMRP-forskning genom aktiviteter såsom workshoppar och kontakter med andra lämpliga intressenter i och utanför Europa.

III.   GENOMFÖRANDE AV AKTIVITETER

Valet av EMRP-projekt och tilldelning av kompetens- och rörlighetsbidrag till forskare ska vara föremål för en regelbundet återkommande förslagsinfordran. Det kunde vara lämpligt att offentliggöra förslagsinfordringar en gång per år eller var artonde månad under en period av högst sju år. Tilldelning av rörlighetsbidrag för nya forskare ska ske enligt en stående infordran.

A.   EMRP-projekt

a)

Förslagsinfordran för forskningsområden som kan ingå i EMRP-projekt (Etapp 1):

Varje förslagsinfordran för EMRP projekt ska föregås av en identifiering av områdena för infordran enligt de steg som anges nedan. För det första ska EMRP-kommittén (se bilaga II) i samråd med kommissionen identifiera de delar av EMRP:s forskningsverksamhet som ska bli föremål för förslagsinfordran. För det andra ska forskarsamhället – intresserade individer eller organisationer – genom en offentlig anbudsinfordran uppmanas att föreslå möjliga forskningsområden. För det tredje ska EMRP-kommittén enas om vilka av de mottagna forskningsområdena som har bäst potential. EMRP-kommittén kan ändra, dela upp eller slå samman mottagna forskningsområden och införa nya för att optimera förslagsinfordringarna i Etapp 2. EMRP-kommittén ska se till att de slutgiltiga forskningsområdena inte kan spåras tillbaka till förslagsställarna och att de följaktligen är anonyma.

b)

Infordran av förslag till EMRP-projekt (Etapp 2):

När forskningsområdena väl har valts ut ska Euramet e.V. offentliggöra förslagsinfordran och uppmana forskarteam från nationella metrologiska institut och utsedda institut från de deltagande medlemsstaterna att skapa konsortier och lämna in projektförslag.

Förslagsinfordran ska vara öppen i minst två månader.

Euramet e.V. ska utvärdera alla förslag som mottagits med hjälp av minst tre fristående experter som utsetts av Euramet på grundval av kriterierna som anges i reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet. Experterna ska fastställa en rangordningslista som ska vara bindande för tilldelningen av gemenskapsmedel och nationella medel.

Följande centrala utvärderingskriterier ska gälla för EMRP-projekten:

i)

Vetenskaplig och/eller teknisk kompetens.

ii)

Relevans för EMRP:s mål.

iii)

Potentiella effekter genom utveckling, spridning och utnyttjande av projektresultaten.

iv)

Genomförandets och ledningens kvalitet och effektivitet.

Förslagsinfordran ska innehålla en konkretisering av de centrala utvärderingskriterierna. Ytterligare kriterier kan komma att introduceras under förutsättning att de offentliggörs i förslagsinfordran, inte är diskriminerande och inte ersätter de centrala utvärderingskriterierna.

I de konsortier som skickar in förslag till EMRP-projekt kan andra europeiska eller utomeuropeiska organisationer som inte är bidragsberättigade ingå, under förutsättning att konsortiet på ett trovärdigt sätt kan visa att det förfogar över de resurser som behövs för att delta.

Ett konsortium kan, när det skickar in ett förslag till EMRP-projekt, även lämna ett förslag till kompetensbidrag för forskare, under förutsättning att det tillför projektet ett nödvändigt vetenskapligt värde. I så fall ska utvärderingen av förslaget till kompetensbidrag för forskare ingå som en del av den allmänna utvärderingen av projektet. Om projektet väljs ut för finansiering ska det automatiskt medföra att kompetensbidraget beviljas.

Euramet e.V.:s forskningsråd, som nämns i bilaga II, ska avge ett självständigt yttrande om de övergripande resultaten från utvärderingen av en förslagsinfordran för EMRP-projekt (Etapp 1 och 2), men inte om några enskilda EMRP-projekt. Detta yttrande ska i vederbörlig ordning beaktas av Euramet e.V. i följande förslagsinfordringar.

B.   Förslagsinfordran för kompetensbidrag och rörlighetsbidrag för forskare (Etapp 3)

Offentliggörandet av förteckningen över utvalda förslag till EMRP-projekt ska åtföljas av en förslagsinfordran till forskarsamhället i övrigt om att gå med i EMRP-projekt via kompetens- och/eller rörlighetsbidrag för forskare.

Varje EMRP-projektkonsortium ska uppmanas (om det inte redan har ingett ett förslag till kompetens- och forskarbidrag i samband med förslaget till EMRP-projekt enligt beskrivningen i sjunde stycket i avsnitt A b att offentliggöra en förslagsinfordran för att identifiera potentiella bidragsmottagare och föreslå Euramet e.V. att tilldela dem ett kompetens- och/eller rörlighetsbidrag för forskare inom tre månader efter det att avtalet om EMRP-projektet trätt i kraft. Förslaget till fördelning av EMRP:s finansiering ska beräknas så att i genomsnitt varje EMRP-projekt ska vara knutet till minst ett kompetens- och/eller rörlighetsbidrag för forskare. Detta är emellertid ingen bindande skyldighet och reglerna för att utnyttja denna typ av bidrag ska vara mycket flexibla.

EMRP-projektkonsortiet ska offentliggöra varje förslagsinfordran åtminstone i en internationell dagstidning och i nationella tidningar i tre deltagande medlemsstater. Konsortiet ska också ansvara för att infordran sprids allmänt genom särskilda informationskanaler, framför allt Internetsidor för sjunde ramprogrammet, fackpress och broschyrer och genom de nationella kontaktpunkter som inrättats av medlemsstaterna och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet. Offentliggörande och annonsering av förslagsinfordran ska dessutom följa alla instruktioner och riktlinjer som fastställts av Euramet e.V. Konsortiet ska informera Euramet e.V. om infordran och dess innehåll senast 30 dagar före förväntat datum för offentliggörandet. Euramet e.V. ska undersöka infordrans överensstämmelse med relevanta regler, instruktioner och riktlinjer.

Förslagsinfordran ska vara öppen i minst fem veckor.

EMRP-projektkonsortiet ska utvärdera de förslag som mottagits med hjälp av minst två fristående experter som utsetts av konsortiet på grundval av reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet.

Följande centrala utvärderingskriterier ska gälla för utvärderingen av förslagen:

i)

Vetenskaplig och/eller teknisk kompetens.

ii)

Relevans för målet för EMRP-projektet.

iii)

Den sökandes kvalitet och genomförandekapacitet och hans möjligheter att göra ytterligare framsteg.

iv)

Kvalitet för den föreslagna aktiviteten inom forskarutbildning och/eller kunskapsöverföring.

Förslagsinfordran ska innehålla en konkretisering av utvärderingskriterierna. Ytterligare kriterier kan introduceras under förutsättning att de offentliggörs i förslagsinfordran, inte är diskriminerande och inte ersätter de centrala utvärderingskriterierna.

EMRP-projektkonsortiet ska uppmana Euramet e.V. att tilldela en mottagare bidraget och rapportera till Euramet hur förslagsinfordran administrerades, inklusive offentliggörande av namn och tillhörighet för de experter som deltog i utvärderingen. Inom 45 dagar efter mottagandet av uppmaningen ska Euramet e.V. antingen bevilja bidraget eller avslå det om urvalet inte överensstämde med relevanta regler, instruktioner och riktlinjer.

Euramet e.V. ska uppmana de europeiska länder som har begränsad eller ingen kapacitet inom metrologisk forskning att uppmuntra sina forskningsinstitutioner och universitet att ansöka om rörlighetsbidrag för forskare som ett sätt att bygga upp kapaciteten inom metrologisk forskning.

C.   Rörlighetsbidrag för nya forskare

Euramet e.V. ska offentliggöra en permanent förslagsinfordran för rörlighetsbidrag för nya forskare i minst en internationell dagstidning och nationella tidningar i tre deltagande medlemsstater. Konsortiet ska också ansvara för en bred spridning av infordran genom särskilda informationskanaler, framför allt Internetsidor för sjunde ramprogrammet, fackpress och broschyrer och genom de nationella kontaktpunkter som inrättats av medlemsstater och länder som är associerade till sjunde ramprogrammet.

Förslaget ska inges av forskare och av sändande och mottagande organisationer (nationella metrologiska institut, utsedda institut och andra organisationer som deltar i EMRP-projekt). Förslaget till fördelning av finansieringen har beräknats så att i genomsnitt varje EMRP-projekt ska vara knutet till minst ett rörlighetsbidrag för nya forskare. Detta är emellertid ingen bindande skyldighet och reglerna för att utnyttja sådant bidrag ska vara mycket flexibla. Euramet e.V. ska utvärdera de mottagna förslagen.

Följande centrala utvärderingskriterier ska gälla:

i)

Vetenskaplig och/eller teknisk kompetens.

ii)

Relevans för målet för EMRP-projektet.

iii)

Den sökandes kvalitet och genomförandekapacitet och hans möjligheter att göra ytterligare framsteg.

iv)

Den föreslagna aktivitetens kvalitet inom forskarutbildning och/eller kunskapsöverföring.

Förslagsinfordran ska innehålla en konkretisering av utvärderingskriterierna. Ytterligare kriterier kan komma att introduceras under förutsättning att de offentliggörs i förslagsinfordran, inte är diskriminerande och inte ersätter de centrala utvärderingskriterierna.

Euramet e.V. ska försöka tillämpa två brytdatum per år när man tilldelar dessa bidrag genom ett förenklat förfarande som bygger på ett yttrande från minst två fristående experter per förslag som har diskuterat förslagen och rangordnat dem.

D.   Sammanfattande tabell

Typer av finansiering

Berättigade organisationer (1)

Berättigade länder

Utvärderingskriterier

A.

EMRP-projekt (konsortium)

Nationellt metrologiinstitut och utsett institut

Medlemsstater som deltar i EMRP

Artikel 15.1 a i reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet

B1.

Kompetensbidrag för forskare

 

Från

1.

alla organisationer utom nationella metrologiska institut och utsedda institut eller

2.

en enskild forskare

 

till

ett EMRP-projekt i ett nationellt metrologiskt institut eller ett utsett institut.

Medlemsstater och länder associerade till sjunde ramprogrammet

Artikel 15.1 b i reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet

B2.

Rörlighetsbidrag för forskare

 

Från

1.

nationellt metrologiskt institut och utsett institut eller

2.

organisation som får kompetensbidrag för forskare

3.

forskare från Euramets medlemsländer som inte deltar i EMRP som har begränsad eller ingen metrologisk forskningskapacitet

 

till

1.

nationellt metrologiskt institut eller utsett institut eller

2.

organisation som får kompetensbidrag för forskare

Medlemsstater och länder associerade till sjunde ramprogrammet

Artikel 15.1 b i reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet

B3.

Rörlighetsbidrag för nya forskare

 

Från

nationellt metrologiskt institut och utsett institut

 

till

1.

nationellt metrologiskt institut och utsett institut eller

2.

andra organisationer som deltar i EMRP-projekt (konsortium)

Medlemsstater som deltar i EMRP

Artikel 15.1 b i reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet

IV.   FINANSIERINGSMEKANISM

A.   Finansiering på programnivå

EMRP ska finansieras av de deltagande medlemsstaterna och av gemenskapen.

De deltagande medlemsstaterna ska utarbeta en flerårig finansieringsplan för att delta i EMRP och bidra till finansieringen av forskningsprogrammets aktiviteter. De nationella bidragen kan komma från befintliga eller nyskapade program, så länge de uppfyller kravet att vara offentligt finansierad metrologi på högsta nivå. Varje deltagande medlemsstat ska, förutom kravet på kärnfinansiering (en öronmärkt EMRP-budget) ange en reservfondskapacitet motsvarande 50 % av detta krav för att garantera flexibilitet i genomförandet av EMRP genom hela dess löptid och att rangordningslistan respekteras. Finansieringen av EMRP ska framför allt omfatta ett åtagande att bidra till finansieringen av deltagarna i utvalda EMRP-projekt från de öronmärkta EMRP-budgetarna och lämna ett ”kontantbidrag”, med kvoter som står i proportion till de öronmärkta EMRP-anslagen, till en gemensam kassa för att finansiera forskarbidrag, förutom fullständig finansiering av driftkostnaderna för EMRP.

Gemenskapens totala finansiella bidrag till EMRP beräknas motsvara det faktiska finansiella bidraget från de deltagande staterna (med undantag av löpande kostnader som överstiger 16 miljoner EUR och reservfondens kapacitet) med ett tak på 200 miljoner EUR. Eftersom driftkostnaderna ingår i beräkningen av motsvarande bidrag måste de motiveras av Euramet e.V.

Inga finansiella bidrag från gemenskapen får användas för att täcka driftkostnaderna för Euramet e.V.

B.   Förslag på fördelning av finansieringen

Totalt: 400 miljoner EUR (+ 100 miljoner EUR i reservfondskapacitet)

Aktivitetstyp

Gemenskapen

200 miljoner EUR

Deltagande stater

200 miljoner EUR

Totalt

400 miljoner EUR

 

%

Miljoner EUR

%

Miljoner EUR

%

Miljoner EUR

EMRP-projektförslag – Modul (Del A)

82

164

90

180

86

344

Förslag till forskarbidrag Modul (Del B) finansiering upp till 100 %

18

36

2

4

10

40

B1.

Kompetensbidrag för forskare

 

 

 

 

7,5

30

B2.

Rörlighetsbidrag för forskare

 

 

 

 

1,5

6

B3.

Rörlighetsbidrag för forskare i början av sin karriär

 

 

 

 

1,0

4

Driftkostnader (Del C)

8

16 (2)

4

16

Totalt

100

200

100

200

100

400

C.   Finansiering av EMRP-projekt och forskarbidrag

Tilldelningen av medel från de öronmärkta EMRP-budgetarna och från gemenskapens bidrag till EMRP-projekten ska följa ordningen i utvärderingens godkända rangordningslista.

De finansiella bidragen till deltagarna i dessa EMRP-projekt ska beräknas i förhållande till bidragsberättigade kostnader enligt reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet. Om den öronmärkta EMRP-budgeten tar slut på grund av stora framgångar för det nationella metrologiska institutet och det utsedda institutet i en viss deltagande medlemsstat ska denna deltagande stat använda reservfondskapaciteten på 50 % av sin öronmärkta EMRP-budget för att främja utvalda projekt enligt rangordningslistan.

Gemenskapens bidrag till EMRP-projekt ska fastställas per förslagsinfordran som en procentuell andel av berättigade kostnader understigande 50 %. Bidraget ska överföras direkt från Euramet e.V. till EMRP-projektets deltagare.

Nationella bidrag till EMRP-projekt ska lämnas med hjälp av respektive nationella finansieringsmekanismer.

Gemenskapens och de olika nationernas kontantbidrag som används för att finansiera kompetens- och rörlighetsbidrag för forskare och rörlighetsbidrag för nya forskare ska överföras till Euramet e.V. och därifrån till bidragsmottagarna.

Euramet e.V. ska vara ansvarigt för att garantera att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta, och framför allt att de nationella bidragen existerar, att de faktiskt betalats, att gemenskapens finansiering utnyttjas korrekt och att de kostnader som ska täckas är bidragsberättigade. Detta ska ske genom en fristående ekonomisk revision av EMRP-projekten enligt principer som är förenliga med sjunde ramprogrammet.

Kompetensbidrag för forskare, rörlighetsbidrag för forskare och rörlighetsbidrag för nya forskare ska vara fasta bidrag som tilldelas efter i förväg fastställda skalor. Angivna underliggande kostnader ska inte bli föremål för revision. De olika typerna av kostnader som täcks av ett sådant bidrag ska inte betraktas som berättigade kostnader i ett EMRP-projekt. Enbart den faktiska totala betalningen av det angivna beloppet till slutmottagaren måste styrkas formellt. Kontantbetalningar anses inte vara tillräckligt styrkta och är inte bidragsberättigade. Euramet e.V. ska ha möjlighet att begära motsvarande medel från mottagare av kompetensbidrag för forskare, som är juridiska personer snarare än fysiska personer.

V.   IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Euramet e.V. ska anta en policy för immateriella rättigheter för Europeiska forskningsprojektet för metrologi enligt artikel 2 h i detta beslut.


(1)  Gemensamma forskningscentrumet ska behandlas som de nationella metrologiska instituten.

(2)  Till skillnad från de övriga sifferuppgifterna är detta belopp ett bindande tak i beräkningen av de deltagande staternas motsvarande medel.


BILAGA II

Ledning och genomförande av Europeiska forskningsprogrammet för metrologi (EMRP)

I.   INTRODUKTION

Genomförandeorganisationen för EMRP ska vara Euramet e.V., som inrättades 2007 enligt tysk lag som en ideell förening. Det är den europeiska regionala metrologiorganisationen. Medlemskap i Euramet e.V. står öppet för nationella metrologiska institut (NMI), som medlemmar, och utsedda institut (DI), som associerade medlemmar, från Europeiska unionens medlemsstater och Eftas medlemsstater samt från övriga europeiska stater. Europeiska kommissionens institut för referensmaterial och referensmätningar kan också vara associerad medlem. För närvarande finns det medlemmar från 32 länder, av vilka 22 samtidigt är deltagande medlemsstater i EMRP.

II.   EMRP:S LEDNING INOM EURAMET E.V.

Följande organ och interna strukturer i Euramet e.V. ska delta aktivt i genomförandet av EMRP:

1.

EMRP:s ordförande och vice ordförande utses av EMRP-kommittén. EMRP:s ordförande är automatiskt en av två vice ordförande i Euramet e.V. EMRP:s ordförande företräder Euramet e.V. i frågor som rör EMRP.

2.

EMRP-kommittén utgörs av Euramet-medlemmar (dvs. NMI) vilkas länder är deltagande stater. EMRP-kommittén är EMRP:s beslutsfattande organ och har ansvar för alla frågor som rör EMRP, inklusive beslut om att definiera och uppdatera programmet, planera förslagsinfordringar, budgetprofil, behörighets- och urvalskriterier, grupp av utvärderare, godkännande av rangordningslistan för de EMRP-projekt som ska finansieras, övervakning av framstegen för den finansierade EMRP-projekt och övervakning av att sekretariatet arbetar korrekt och i god ordning med EMRP. EMRP-kommittén väljer en EMRP-ordförande (som automatiskt är Euramets ”vice ordförande (EMRP)”) och en vice ordförande.

3.

Forskningsrådet består av en väl sammansatt grupp av experter på hög nivå från näringsliv, forskning och universitet och från internationella intresserade organisationer. Rådet ger fristående strategiska råd i frågor som gäller EMRP och rapporterar eller kommenterar till EMRP-kommittén vid behov och på begäran, men kommer att avge minst ett yttrande om varje förslagsinfordran och urvalsomgång.

4.

Sekretariatet består av personer som är anställda av eller som utstationerats till Euramet e.V. Dess struktur och uppgifter styrs av Euramet e.V.:s procedurregler. En del av sekretariatet som är ansvarigt för genomförandet av EMRP är placerat hos National Physical Laboratory, den brittiska medlemmen av Euramet e.V. (”värdmedlemsstaten”).

5.

EMRP:s programchef ska vara en hög chef och som en tillfällig lösning kan han utstationeras från värdmedlemsstaten. EMRP:s programchef ska agera uteslutande på direkt behörighet från Euramet e.V. i alla frågor som gäller EMRP och rapportera till dess organ. Euramet e.V. ska inrätta effektiva förfaranden som garanterar att inga intressekonflikter förekommer mellan EMRP:s programchef och någon av de sökande, deltagarna eller bidragsmottagarna.

III.   EURAMET E.V.:S EXKLUSIVA ANSVAR OCH DELEGERING AV ADMINISTRATIVA OCH LOGISTISKA UPPGIFTER TILL VÄRDMEDLEMSSTATEN I GENOMFÖRANDET AV EMRP

Euramet e.V. ska ha hela ansvaret för genomförandet av Europeiska forskningsprogrammet för metrologi (EMRP). Euramet ska förvalta gemenskapens finansiella bidrag till EMRP. Euramet ska dessutom framför allt ta ansvar för att

i)

uppdatera EMRP,

ii)

utforma förslagsförfrågningar,

iii)

offentliggöra förslagsförfrågningar,

iv)

ta emot förslagen för Etapp 1 och Etapp 2 och förslag till rörlighetsbidrag för nya forskare,

v)

välja de fristående experter för utvärderingen,

vi)

ta emot de fristående experternas individuella utvärderingar och leda utvärderingspanelen,

vii)

fatta slutgiltiga urvalsbeslut,

viii)

inleda kontraktsförhandlingar och teckna kontrakt med utvalda EMRP-projektkonsortier och andra bidragsmottagare,

ix)

ta emot och besvara alla klagomål i anslutning till förslagsförfrågningar,

x)

ta emot och fördela gemenskapens finansiella bidrag, och övervaka dess utnyttjande.

xi)

utföra betalningar till finansierade EMRP-projektdeltagare och bidragsmottagare,

xii)

uppfylla rapportkraven gentemot kommissionen (1).

Även om ovanstående ansvar och beslutsfattande enbart åligger Euramet e.V., kan vissa administrativa och logistiska uppgifter i samband med genomförandet av EMRP delegeras, till självkostnadspris, till värdmedlemsstaten.

Denna administrativa och logistiska support ska utgöras av följande:

i)

Tillhandahålla administration och logistik i samband med förslagsförfrågningar, inklusive tillhandahållandet av en särskild hjälptelefon.

ii)

Hjälpa Euramet e.V. att utveckla och utarbeta riktlinjer och annan dokumentation.

iii)

Tillhandahålla en egen webbkapacitet.

iv)

Ge stöd vid utarbetandet av kontrakt, projektövervakning och uppföljning av EMRP-projekt och forskningsbidrag.

v)

Stödja EMRP-kommittén och EMRP:s ordförande vid behov.

Efter överenskommelse med kommissionen kan ytterligare uppgifter delegeras till värdmedlemsstaten medan Euramet e.V. bygger upp sitt permanenta sekretariat.


(1)  Övervakningen av gemenskapens finansiella bidrag omfattar alla kontroll- och revisionsaktiviteter, i förhand och i efterhand, som kan anses vara nödvändiga för att utföra de verkställande uppgifter som delegerats av kommissionen på ett tillfredsställande sätt. Dessa aktiviteter ska syfta till att skapa rimliga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och för att angivna kostnader är bidragsberättigade.


Top