Help Print this page 

Document 32008R0777

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 777/2008 av den 4 augusti 2008 om ändring av bilagorna I, V och VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 207, 5.8.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/777/oj
Multilingual display
Text

5.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 777/2008

av den 4 augusti 2008

om ändring av bilagorna I, V och VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs folk- och djurhälsobestämmelser om insamling, transport, lagring, hantering, bearbetning och användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter och om utsläppande på marknaden av dessa produkter.

(2)

Bilaga I till förordning (EG) nr 1774/2002 innehåller en definition av blodmjöl. För att definitionen ska bli tydligare bör det anges att den också omfattar produkter som framställts genom värmebehandling av fraktioner av blod i enlighet med kapitel II i bilaga VII i den förordningen och som ska användas som foder eller organiskt gödningsmedel.

(3)

De särskilda kraven för bearbetat däggdjursprotein fastställs i kapitel II i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002. Bearbetningskraven för bearbetat däggdjursprotein i kapitel II A.1 bör ändras för att ta hänsyn till den nya definitionen av blodmjöl i bilaga I till den förordningen.

(4)

Enligt bilaga V till förordning (EG) nr 1774/2002 ska animaliska biprodukter bearbetas på ett annat ställe än insamlingsplatsen, om inte anläggningen är inrymd i en helt avskild byggnad. Det anges också att animaliska biprodukter får bearbetas på insamlingsplatsen i anläggningar som är anslutna till ett slakteri via ett transportsystem, om vissa villkor uppfylls.

(5)

För att det ska bli lättare att tillämpa bestämmelserna i bilaga V till förordning (EG) nr 1774/2002 på bearbetningsanläggningar för kategori 3-material bör medlemsstaternas behöriga myndigheter få göra undantag från dessa bestämmelser och tillåta införsel av kategori 3-material från andra anläggningar som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2), om vissa villkor som syftar till att kontrollera riskerna för folk- eller djurhälsan uppfylls.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, V och VII till förordning (EG) nr 1774/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 augusti 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 523/2008 (EUT L 153, 12.6.2008, s. 23).

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1243/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 8).


BILAGA

Bilagorna I, V och VII till förordning (EG) nr 1774/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.   blodmjöl: produkter som framställts genom värmebehandling av blod eller fraktioner av blod enligt kapitel II i bilaga VII och som ska användas som foder eller organiskt gödningsmedel.”

2.

I bilaga V kapitel I ska punkt 1 a ersättas med följande:

”a)

Bearbetningsanläggningar får inte vara belägna på samma plats som slakterier, såvida inte riskerna för folk- eller djurhälsan till följd av bearbetning av animaliska biprodukter från dessa slakterier reduceras genom att minst följande villkor uppfylls:

i)

Bearbetningsanläggningen ska vara fysiskt avskild från slakteriet; vid behov ska bearbetningsanläggningen placeras i en byggnad som är helt och hållet avskild från slakteriet.

ii)

Följande ska ha installerats och ska användas:

Ett transportsystem som ansluter bearbetningsanläggningen till slakteriet.

Separata ingångar, mottagningsutrymmen och utgångar för bearbetningsanläggningen och slakteriet.

iii)

Det ska vidtas åtgärder för att förhindra riskspridning genom den personal som arbetar på bearbetningsanläggningen och i slakteriet.

iv)

Obehöriga personer och djur får inte ges tillträde till bearbetningsanläggningen.

Genom undantag från leden i–iv får den behöriga myndigheten när det gäller bearbetningsanläggningar för kategori 3-material medge andra villkor än de som fastställs i dessa led för att reducera riskerna för folk- och djurhälsan, även riskerna till följd av bearbetning av kategori 3-material som kommer från anläggningar på annan plats som godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004. Medlemsstaterna ska inom ramen för den kommitté som avses i artikel 33.1 meddela kommissionen och övriga medlemsstater om deras behöriga myndigheter har utnyttjat detta undantag.”

3.

I bilaga VII kapitel II punkt A.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Bearbetat däggdjursprotein ska ha bearbetats med metod 1. Grisblod eller fraktioner av grisblod får dock i stället ha bearbetats med någon av metoderna 1–5 eller 7 förutsatt att man vid bearbetningsmetod 7 har genomfört en värmebehandling under vilken hela materialet upphettats till minst 80 °C.”


Top