Help Print this page 

Document 32008R0437

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 437/2008 av den 21 maj 2008 om ändring av bilagorna VII, X och XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande kraven för bearbetning av mjölk och mjölkprodukter som definieras som kategori 3-material (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 132, 22.5.2008, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/437/oj
Multilingual display
Text

22.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 437/2008

av den 21 maj 2008

om ändring av bilagorna VII, X och XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande kraven för bearbetning av mjölk och mjölkprodukter som definieras som kategori 3-material

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Enligt den ska animaliska biprodukter som kan användas som foderråvara bearbetas enligt kraven i den förordningen.

(2)

Särskilda hygienkrav för bearbetning och utsläppande på marknaden av bearbetat animaliskt protein och andra bearbetade produkter som skulle kunna användas som foderråvara anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002. I kapitel V i bilagan fastställs särskilda villkor för bearbetandet av mjölk, mjölkprodukter och råmjölk.

(3)

Enligt artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1774/2002 får de bestämmelser som ska tillämpas vid import av de produkter som avses i bilagorna VII och VIII till den förordningen från tredjeland varken vara fördelaktigare eller mindre fördelaktiga än de som gäller för produktion och saluföring av motsvarande produkter i gemenskapen. Kapitel V i bilaga VII till den förordningen bör därför ändras så att man kan införa vissa tekniska ändringar, harmonisera normerna för bearbetningen av mjölk och mjölkprodukter samt klargöra de krav som gäller för import av dem.

(4)

Till följd av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 29 mars 2006 om djurhälsorisker av att utfodra djur med mejeriprodukter för direkt användning som inte behandlas vidare (2) är det lämpligt att ändra de särskilda hygienkraven för mjölk, mjölkprodukter och råmjölk. Hänsyn bör även tas till de metoder för inaktivering av eventuellt mul- och klövsjukevirus i mjölk som beskrivs i rapporten 1999 från vetenskapliga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa om strategin för nödvaccinering mot mul- och klövsjuka (3) samt i tillägget 3.6.2 till OIE:s (Internationella byrån för epizootiska sjukdomar) hälsokodex för landlevande djur (Terrestrial Animal Health Code) (4), utgåvan från 2005.

(5)

Med hänsyn till de ändrade särskilda hygienkraven i kapitel V i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002 bör förlagorna till hälsointyg i kapitlen 2(A), 2(B) och 2(C) i bilaga X till den förordningen ersättas av en enda intygsförlaga för import från tredjeländer av mjölk och mjölkprodukter som inte är avsedda som livsmedel.

(6)

Det är nödvändigt att uppdatera hänvisningen till det särskilda hälsointyget i del I i bilaga XI till förordning (EG) nr 1774/2002 som innehåller förteckningar över tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

(7)

Bilagorna VII, X och XI till förordning (EG) nr 1774/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna VII, X och XI till förordning (EG) nr 1774/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Sändningar för vilka det före den 1 november 2008 utfärdas veterinärintyg i enlighet med förlagorna i förordning (EG) nr 1774/2002 ska godkännas för import till gemenskapen till och med den 1 februari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 maj 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 399/2008 (EUT L 118, 6.5.2008, s. 12).

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out22_en.html

(4)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.6.2.htm


BILAGA

Förordning (EG) nr 1774/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Kapitel V i bilaga VII ska ersättas med följande:

”KAPITEL V

Särskilda villkor för mjölk, mjölkprodukter och råmjölk

Utöver de allmänna villkor som fastställs i kapitel I gäller följande.

A.   Bearbetningskrav

1.

Mjölk ska genomgå minst en av följande behandlingar:

1.1

Sterilisering på en nivå som motsvarar minst F0  (1) = 3.

1.2

UHT-behandling (2) i kombination med något av följande:

a)

En andra fysikalisk behandling genom

i)

torkning, om det gäller mjölk avsedd som foder kombinerad med ytterligare upphettning till minst 72 °C, eller

ii)

en sänkning av pH-värdet till under 6 under minst en timme.

b)

Mjölk eller mjölkprodukter ska ha producerats minst 21 dagar före skeppning och under den perioden får inget fall av mul- och klövsjuka ha påträffats i ursprungsmedlemsstaten.

1.3

Dubbel HTST-behandling (3).

1.4

HTST-behandling (3) i kombination med något av följande:

a)

En andra fysikalisk behandling genom

i)

torkning, om det gäller mjölk avsedd som foder kombinerad med ytterligare upphettning till minst 72 °C, eller

ii)

en sänkning av pH-värdet till under 6 under minst en timme.

b)

Mjölk eller mjölkprodukter ska ha producerats minst 21 dagar före skeppning och under den perioden får inget fall av mul- och klövsjuka ha påträffats i ursprungsmedlemsstaten.

2.

Mjölkprodukter måste genomgå minst en av de behandlingar som föreskrivs i punkt 1 eller produceras av mjölk som behandlats i enlighet med punkt 1.

3.

Vassle som ska ges till djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka och som framställs av mjölk som behandlats i enlighet med punkt 1 ska samlas in tidigast 16 timmar efter koagulering och dess pH ska ha uppmätts till under 6,0 före transport till djuranläggningar.

4.

Utöver de villkor som fastställs i punkterna 1, 2 och 3 ska mjölk och mjölkprodukter uppfylla följande krav:

4.1

Efter avslutad behandling ska alla försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att produkterna kontamineras.

4.2

Slutprodukten ska märkas med uppgift om att den innehåller kategori 3-material och att den inte är avsedd att användas som livsmedel, och

a)

förpackas i nya behållare, eller

b)

transporteras i bulk i behållare eller andra transportmedel som har rengjorts noggrant och desinficerats med ett desinfektionsmedel som godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten före användningen.

5.

Obehandlad mjölk och råmjölk ska framställas under förhållanden som ger tillräckliga garantier för skyddet av djurhälsan. Bestämmelser om dessa förhållanden får fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 33.2.

B.   Import

1.

Medlemsstaterna ska tillåta import av mjölk och mjölkprodukter under förutsättning att följande villkor uppfylls:

1.1

De kommer från ett tredjeland som finns upptaget på förteckningen i del I i bilaga XI.

1.2

De kommer från en bearbetningsanläggning som finns upptagen i den förteckning som avses i artikel 29.4.

1.3

De åtföljs av ett hälsointyg som överensstämmer med förlagan i kapitel 2 i bilaga X.

1.4

De har genomgått minst en av de behandlingar som föreskrivs i punkterna 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4 a i del A.

1.5

De uppfyller villkoren i punkterna 2 och 4, och, när det gäller vassle, punkt 3 del A.

2.

Genom undantag från punkt 1.4 ska medlemsstaterna tillåta import av mjölk och mjölkprodukter från tredjeländer som godkänts i kolumn A i bilaga I till kommissionens beslut 2004/438/EG (4), under förutsättning att mjölken eller mjölkprodukterna har genomgått en enkel HTST-behandling och antingen

i)

har producerats minst 21 dagar före skeppning och under den perioden har inget fall av mul- och klövsjuka påträffats i exportlandet, eller

ii)

har presenterats vid en gränskontrollstationen i EU minst 21 dagar efter produktionen och under den perioden har inget fall av mul- och klövsjuka påträffats i exportlandet.

3.

Om det finns risk för införande av en exotisk sjukdom, eller om det föreligger andra djurhälsorisker, kan ytterligare villkor för skyddet av djurhälsan införas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 33.2.

2.

Kapitlen 2(A), 2(B) och 2(C) i bilaga X ska ersättas med följande:

”KAPITEL 2

Image

Image

Image

3.

Del I i bilaga XI ska ersättas med följande:

”DEL I

Förteckning över tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av mjölk och mjölkprodukter (hälsointyg kapitel 2)

Godkända tredjeländer som förtecknas i bilaga I till beslut 2004/438/EG.”


(1)  F0 är den beräknade dödande effekten på bakteriesporer. Ett F0-värde av 3,00 innebär att den kallaste punkten i produkten har upphettats tillräckligt för att uppnå samma dödande effekt som 121 °C (250 oF) i tre minuter med momentan upphettning och avkylning.

(2)  

UHT

=

Ultra High Temperature, behandling vid 132 °C i minst en sekund.

(3)  

HTST

=

High Temperature Short Time, pastörisering vid 72 °C under minst 15 sekunder eller motsvarande pastöriseringseffekt som innebär negativ reaktion vid fosfatastest.

(4)  EUT L 154, 30.4.2004, s. 71. Rättat i EUT L 189, 27.5.2004, s. 57.”


Top