Help Print this page 

Document 32008R0404

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 404/2008 av den 6 maj 2008 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter när det gäller godkännande av spinosad, kaliumbikarbonat och kopparoktanoat samt användning av etylen
  • In force
OJ L 120, 7.5.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/404/oj
Multilingual display
Text

7.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 404/2008

av den 6 maj 2008

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter när det gäller godkännande av spinosad, kaliumbikarbonat och kopparoktanoat samt användning av etylen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.3, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förfarandet som anges i artikel 7.4 i förordning (EEG) nr 2092/91 har vissa medlemsstater lämnat information till andra medlemsstater och kommissionen för att inkludera vissa produkter i bilaga II till den förordningen.

(2)

Kommissionen har gett en särskilt tillsatt expertgrupp i uppdrag att, för ekologiskt jordbruk, lämna rekommendationer när det gäller godkännande av användning av spinosad, kaliumbikarbonat, kopparoktanoat och utvidgning av användning av etylen till att omfatta eftermognad av citrusfrukter och groningshämning av potatis och lök, mot bakgrund av principerna som reglerar ekologiskt jordbruk.

(3)

Expertgruppen har till kommissionen lämnat in en rapport daterad den 22 och 23 januari 2008 (2) i vilken det rekommenderas att användning av spinosad, kaliumbikarbonat och kopparoktanoat tillåts under särskilda villkor och att användning av etylen utvidgas till eftermognad av citrusfrukter och groningshämning av potatis och lök, under särskilda villkor. Mot bakgrund av expertgruppens rapport och de faktorer som redovisas nedan anser kommissionen att vissa produkter bör tillåtas inom ekologiskt jordbruk och att användningen av etylen bör utvidgas.

(4)

Spinosad är ett nytt insektsmedel av mikrobiellt ursprung som visat sig vara oumbärligt för bekämpning av vissa huvudsakliga skadegörare och som bidrar till att göra produktionssystemet bärkraftigt för vissa kombinationer av grödor och skadegörare. Vid användning bör dock risken för icke-målgruppsorganismer minimeras.

(5)

När det gäller införandet av spinosad i bilagan bör det klargöras att mikroorganismer generellt sett är tillåtna inom ekologiskt jordbruk vid bekämpning av skadedjur och sjukdomar, medan produkter som framställts med hjälp av mikroorganismer bör tas upp separat.

(6)

Kaliumbikarbonat har visat sig vara oumbärligt vid bekämpningen av svampsjukdomar i en rad grödor och kan bidra till en minskning av användningen av koppar och svavel för vissa kombinationer av grödor och skadegörare.

(7)

Kopparoktanoat är en ny kopparberedning som kan användas för samma ändamål som de kopparföreningar som redan ingår i del B i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91. Den totala mängden koppar som appliceras per säsong är mindre vid användning av kopparoktanoat.

(8)

Etylen ingår redan i del B i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 som ett ämne som traditionellt används inom ekologiskt jordbruk. Det har visat sig vara lämpligt att komplettera villkoren för användning av det ämnet med ytterligare två användningsområden som anses vara oumbärliga, nämligen eftermognad av citrusfrukter, när en sådan behandling ingår i en strategi för att förebygga fruktflugeangrepp, och groningshämning av lagrad potatis och lök.

(9)

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 maj 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 123/2008 (EUT L 38, 13.2.2008, s. 3).

(2)  Rapport från den särskilt tillsatta expertgruppen för bekämpningsmedel i ekologiskt jordbruk 22–23 januari 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf


BILAGA

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 ska ändras på följande sätt:

Del B ”Bekämpningsmedel”, punkt 1 ”Produkter för växtskydd” ska ändras på följande sätt:

(1)

Tabell II ”Mikroorganismer som används vid biologisk bekämpning av skadedjur” ska ersättas med följande:

”II.   Mikroorganismer som används för biologisk bekämpning av skadedjur och sjukdomar

Namn

Beskrivning; krav på sammansättning, villkor för användning

Mikroorganismer (bakterier, virus and svampar)

Endast stammar som inte har modifierats genetiskt i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (1).


IIa   Ämnen som framställts med hjälp av mikroorganismer

Namn

Beskrivning; krav på sammansättning, villkor för användning

Spinosad

Insekticid

Endast om framställd av stammar som inte har modifierats genetiskt i den mening som avses i direktiv 2001/18/EG

Endast om åtgärder vidtas för att minimera risken för huvudsakliga parasitoider och risken för utveckling av resistens.

Behovet konstaterat av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

(2)

Tabell IV ”Andra ämnen som traditionellt används i ekologiskt jordbruk” ska ändras på följande sätt:

(a)

Texten om koppar i kolumnen ”Namn” ska ersättas med följande:

”Koppar i form av kopparhydroxid, kopparoxiklorid (tribasisk), kopparsulfat, kopparoxid, kopparoktanoat”

(b)

Texten om ”etylen” ska ersättas med följande:

Namn

Beskrivning; krav på sammansättning, villkor för användning

”(*) Etylen

Eftermognad av bananer, kiwi; och kaki. Eftermognad av citrusfrukter endast när detta ingår i en strategi för att förebygga fruktflugeangrepp hos citrusfrukter. Blominduktion hos ananas. Groningshämning av potatis och lök.

Behovet konstaterat av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten”

(3)

I tabell V ”Övriga ämnen”, ska följande läggas till:

Namn

Beskrivning; krav på sammansättning, villkor för användning

”Kaliumbikarbonat

Fungicid”


(1)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.”


Top