Help Print this page 

Document 32008R0399

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 399/2008 av den 5 maj 2008 om ändring av bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 vad beträffar krav för visst bearbetat sällskapsdjursfoder (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 118, 6.5.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/399/oj
Multilingual display
Text

6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 399/2008

av den 5 maj 2008

om ändring av bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 vad beträffar krav för visst bearbetat sällskapsdjursfoder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artiklarna 20.1 a och 32.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs djur- och folkhälsokrav för utsläppande på marknaden av vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

(2)

I bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs krav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av sällskapsdjursfoder, tuggben och tekniska produkter. I kapitel II B.3 i den bilagan fastställs att bearbetat sällskapsdjursfoder utom konserverat foder i samband med bearbetningen ska genomgå en värmebehandling.

(3)

Kraven för import till gemenskapen av annat bearbetat sällskapsdjursfoder än konserverat sällskapsdjursfoder ändrades genom kommissionens förordning (EG) nr 829/2007 (2). Förlagan till hälsointyget för annat bearbetat sällskapsdjurfoder än konserverat sällskapsdjursfoder som måste åtfölja importerade sändningar ändrades. Enligt det nya hälsointyget enligt kapitel 3 B i bilaga X till förordning (EG) nr 1774/2002 får det bearbetade sällskapsdjursfodret inte ha genomgått någon värmebehandling om de beståndsdelar av animaliskt ursprung som använts redan har behandlats i enlighet med bearbetningskraven för deras utsläppande på gemenskapsmarknaden. Dessa krav garanterar ett fullgott skydd mot riskerna för allmänheten och djurhälsan.

(4)

Enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1774/2002 får de bestämmelser i förordningen som ska tillämpas vid import av vissa produkter, inklusive bearbetat sällskapsdjursfoder, varken vara fördelaktigare eller mindre fördelaktiga än de som gäller för produktion och saluföring av motsvarande produkter i gemenskapen. Bestämmelserna avseende import till gemenskapen av bearbetat sällskapsdjurfoder bör därför också gälla för produktion av sådant bearbetat sällskapsdjursfoder i gemenskapen.

(5)

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 bör därför ändras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 ska ändras på det sätt som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1432/2007 (EUT L 320, 6.12.2007, s. 13).

(2)  EUT L 191, 21.7.2007, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1256/2007 (EUT L 282, 26.10.2007, s. 30).


BILAGA

Kapitel II B.3 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 ska ersättas med följande:

”3.

För annat bearbetat sällskapsdjursfoder än konserverat sällskapsdjursfoder gäller följande:

a)

Det ska genomgå en värmebehandling där alla delar av materialet i slutprodukten upphettas till minst 90 °C.

b)

Det ska genomgå en värmebehandling där beståndsdelarna av animaliskt ursprung upphettas till minst 90 °C, eller

c)

när det gäller beståndsdelar av animaliskt ursprung ska de uteslutande ha framställts av

i)

kött eller köttprodukter som i sin helhet har genomgått en värmebehandling och upphettats till minst 90 °C,

ii)

följande animaliska biprodukter eller bearbetade produkter som har bearbetats i enlighet med kraven i den här förordningen: mjölk och mjölkbaserade produkter, gelatin, hydrolyserat protein, äggprodukter, kollagen, blodprodukter, bearbetat animaliskt protein inklusive fiskmjöl, utsmält fett, fiskoljor, dikalciumfosfat, trikalciumfosfat eller aromatiska inälvsprodukter.

Efter värmebehandlingen ska omfattande försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att sådant behandlat sällskapsdjurfoder kontamineras.

Det bearbetade sällskapsdjurfodret ska förpackas i nytt förpackningsmaterial.”


Top