Help Print this page 

Document 32008R0105

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 105/2008 av den 5 februari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör
  • No longer in force
OJ L 32, 6.2.2008, p. 3–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/105/oj
Multilingual display
Text

6.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 105/2008

av den 5 februari 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artiklarna 10 och 40, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde. Genom rådets förordning (EG) nr 1152/2007 av den 26 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (3) ändras bestämmelserna om intervention för och privat lagring av smör och grädde. Till följd av dessa nya bestämmelser och med hänsyn till de erfarenheter som gjorts bör tillämpningsföreskrifterna för intervention på marknaden för smör och grädde ändras och i vissa fall förenklas. Av tydlighetsskäl bör förordning (EG) nr 2771/1999 upphävas och ersättas med en ny förordning.

(2)

I artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs kriterierna för när smör ska köpas upp till fasta priser eller genom anbudsinfordran och under vilka omständigheter sådana interventionsuppköp ska avbrytas. Närmare föreskrifter bör fastställas för inköpsprocessen. För att säkerställa att kraven på smörets kvalitet och presentation uppfylls vid tidpunkten för anbudet och efter inlagringen, bör anbudet åtföljas av ett skriftligt åtagande om detta från säljaren. Anbudet bör också åtföljas av en säkerhet för att säkerställa dels att det upprätthålls, dels att smöret är av den kvalitet som krävs och att det levereras inom de tidsfrister som fastställs.

(3)

För att berättiga till intervention bör smöret uppfylla kraven i artikel 6 i förordning (EG) nr 1255/1999 och de krav på kvalitet och presentation som kommer att fastställas. Dessutom bör analysmetoder och närmare bestämmelser för kvalitetskontroller fastställas. Om det bedöms nödvändigt bör kontroller genomföras av radioaktiviteten i smöret och då bör högsta tillåtna nivåer fastställas – eventuellt genom gemenskapsbestämmelser. Medlemsstaterna bör emellertid ges möjlighet att under vissa förhållanden inrätta system för självkontroll.

(4)

För att interventionssystemet ska fungera väl är det nödvändigt att fastställa dels vilka villkor som ska gälla för att tillverkningsföretagen ska godkännas, dels hur det ska kontrolleras att dessa villkor uppfylls. För att säkerställa att systemet är effektivt bör det anges vilka åtgärder som ska vidtas om villkoren inte uppfylls. Eftersom interventionsuppköp av smör kan utföras av ett behörigt organ i en annan medlemsstat än den där smöret tillverkats, bör det uppköpande behöriga organet kunna kontrollera att kraven på kvalitet och presentation respekteras.

(5)

Enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 ska interventionsuppköp ske genom anbudsinfordran. Kommissionen får besluta att avbryta interventionsuppköpen vid en viss kvantitet. För att kommissionen ska kunna fatta ett sådant beslut bör det fastställas att kommissionen ska kontrollera den kvantitet smör som erbjuds till offentlig intervention.

(6)

När den kvantiteten har uppnåtts får kommissionen också besluta att fortsätta med uppköpen genom en stående anbudsinfordran. Relevanta föreskrifter bör fastställas om detta. För att säkerställa att alla berörda parter i gemenskapen behandlas lika bör anbudsinfordran offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Anbudsvillkoren bör fastställas – särskilt minsta kvantitet, sista anbudsdag och högsta uppköpspris.

(7)

Det bör vara möjligt att garantera smörets kvalitet och villkoren för uppköp genom kontroller vid olika stadier av lagringen. Om de uppställda kraven inte följs bör gemenskapens budget inte belastas. Därför bör det föreskrivas att aktörerna ska återta smör som inte uppfyller kraven och stå för de uppkomna lagringskostnaderna.

(8)

I syfte att åstadkomma en god förvaltning av de lagrade kvantiteterna bör medlemsstaternas skyldigheter fastställas, särskilt det maximala avståndet till lagret och vilka kostnader det innebär om avståndet överskrids. Likaså bör det fastställas att lagren ska vara tillgängliga, partierna identifierbara och det lagrade smöret försäkrat mot risker. För att säkerställa att kontrollerna är lika frekventa och omfattande överallt, bör det dessutom fastställas i vilken omfattning och på vilket sätt de nationella myndigheternas ska kontrollera lagren.

(9)

En god förvaltning av interventionslagren innebär att smöret säljs vidare så snart det finns avsättningsmöjligheter. För att kvantiteterna ska förvaltas på ett bra sätt och marknadsbalansen inte ska störas bör försäljningspriset fastställas genom anbudsinfordran. Försäljningsvillkor bör också fastställas; här ingår ställandet av säkerhet och betalningsfrister. Anbudsgivarna bör i sitt anbud ha möjlighet att göra åtskillnad mellan osyrat smör och syrat smör och försäljningspriset får variera med hänsyn till var smöret bjuds ut till försäljning.

(10)

Enligt artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 ska stöd beviljas för privat lagring av smör. För att åstadkomma en effektiv kontroll av det systemet bör det fastställas att ett kontrakt ska ingås och en uppsättning lagringsvillkor utarbetas med närmare bestämmelser om lagringen. Av samma skäl bör även närmare bestämmelser fastställas för dokumentation, bokföring, kontrollfrekvens och kontrollförfaranden avseende bland annat de krav som avses i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1255/1999. För att underlätta kontrollen av att det smör som lagras inom ramen för kontrakt om privat lagring faktiskt finns i lager, bör det fastställas att utlagringen ska omfatta hela partier såvida inte medlemsstaten tillåter mindre kvantiteter.

(11)

För att säkerställa att systemet för privat lagring förvaltas korrekt, bör stödbeloppet fastställas på årsbasis. Inlagrings- och utlagringsdag, lagringsperioderna och stödbeloppen får ändras med hänsyn till rådande marknadsförhållanden.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

1.   Genom denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifterna för följande interventionsåtgärder inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1255/1999:

a)

Offentlig lagring:

i)

Interventionsuppköp av smör

till ett fast pris, eller

genom anbudsinfordran.

ii)

Försäljning av smör.

b)

Privat lagring av smör.

2.   Vid tillämpningen av denna förordning ska den ekonomiska unionen mellan Belgien och Luxemburg betraktas som en enda medlemsstat.

3.   I denna förordning avses med behörigt organ det utbetalande organet eller, i tillämpliga fall, det organ som har utsetts av det utbetalande organet i enlighet med artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 (4).

KAPITEL II

OFFENTLIG LAGRING

AVSNITT 1

Villkor för uppköp av smör

Artikel 2

Det behöriga organet ska endast köpa upp smör som uppfyller kraven i artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 1255/1999 och i artikel 3 i den här förordningen, och som erbjuds till intervention under perioden 1 mars–31 augusti ett visst år.

Artikel 3

1.   Den behöriga myndigheten ska kontrollera kvaliteten på smöret i enlighet med de metoder som beskrivs i bilaga I och på grundval av stickprov som tagits i enlighet med föreskrifterna i bilaga II. Medlemsstaterna får emellertid, efter skriftligt medgivande från kommissionen, upprätta ett system för självkontroll under eget överinseende för vissa kvalitetskrav och för vissa godkända företag.

2.   Smörets radioaktivitet får inte överstiga de högsta tillåtna nivåerna, i tillämpliga fall fastställda i gemenskapsbestämmelserna.

Nivån av radioaktiv kontamination ska enbart kontrolleras om situationen kräver det och endast under den tid som krävs. Vid behov ska kontrollernas varaktighet och omfattning fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 42 i förordning (EG) nr 1255/1999.

3.   Smöret ska ha framställts under den period på 23 dagar som föregår den dag då anbudet om försäljning inkom till det behöriga organet.

4.   Anbuden får inte avse kvantiteter som understiger tio ton. Medlemsstaterna får föreskriva att anbuden endast får omfatta hela ton.

5.   Smöret ska paketeras och levereras i block om minst 25 kg netto.

6.   Förpackningarna ska vara nya, av hållfast material och utformade så att det säkerställs att smöret skyddas under hela transporten, lagringen och utlagringen. Förpackningen ska minst vara märkt med följande uppgifter, eventuellt omskrivna till koder:

a)

Godkännandenummer som identifierar fabrik och medlemsstat där tillverkningen ägt rum.

b)

Tillverkningsdatum.

c)

Inlagringsdag.

d)

Partinummer och kollinummer. Kollinumret får ersättas med det pallnummer som finns angivet på pallen.

e)

Påskriften ”osyrat smör”, såvida pH-värdet i smörets vattenfas motsvarar det.

Medlemsstaterna får föreskriva att skyldigheten att ange inlagringsdag på förpackningarna inte gäller om den lageransvariga förbinder sig att föra ett register i vilket de uppgifter som anges i första stycket förs in på inlagringsdagen.

Artikel 4

1.   De företag som avses i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1255/1999 ska godkännas endast om de

a)

har godkänts i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (5) och har lämplig teknisk utrustning,

b)

förbinder sig att löpande föra register i den form som det behöriga organet i varje medlemsstat fastställt, med angivande av råvarornas leverantörer och ursprung, de erhållna kvantiteterna smör, paketeringsform, identifikation och utlagringsdag för varje parti som tillverkats för offentlig intervention,

c)

samtycker till att låta tillverkningen av smör undergå särskild officiell kontroll,

d)

förbinder sig att underrätta det behöriga organet, minst två arbetsdagar i förväg, om sin avsikt att tillverka smör för offentlig intervention; medlemsstaten får emellertid fastställa en kortare frist.

2.   För att säkerställa att denna förordning efterlevs, ska de behöriga organen företa oanmälda kontroller på plats utifrån de berörda produktionsanläggningarnas tillverkningsplaner för interventionssmör.

Dessa kontroller ska minst omfatta följande:

a)

Ett kontrollbesök per period om 28 dagar då tillverkning sker för intervention, dock minst ett kontrollbesök per år, för granskning av de register som avses i punkt 1 b.

b)

Ett kontrollbesök per år för att kontrollera att de övriga villkoren för det godkännande som avses i punkt 1 är uppfyllda.

3.   Godkännandet ska dras in om de villkor som anges i punkt 1 a inte längre är uppfyllda. På begäran av det berörda företaget får godkännandet utfärdas på nytt efter en period på minst sex månader och efter ett noggrant kontrollbesök.

Om det konstateras att ett företag inte har uppfyllt ett av sina åtaganden enligt punkt 1 b, c och d ska godkännandet, med undantag för fall av force majeure, dras in under en period på mellan en och tolv månader beroende på hur allvarlig förseelsen är.

Medlemsstaten får besluta att inte dra in godkännandet om det kan fastställas att förseelsen inte begicks avsiktligt eller till följd av grov försumlighet och att den är av mindre betydelse för effektiviteten hos de kontrollbesök som föreskrivs i punkt 2.

4.   En rapport ska utarbetas utifrån kontrollbesöken i enlighet med punkterna 2 och 3, av vilken följande ska framgå:

a)

Datum för kontrollbesöket.

b)

Kontrollbesökets varaktighet.

c)

Vilka kontrollåtgärder som vidtagits.

Rapporten ska undertecknas av den ansvariga kontrollanten.

Artikel 5

1.   När smör erbjuds till intervention i en annan medlemsstat än den där det tillverkades, ska uppköpet ske mot uppvisande av ett intyg, som är utfärdat av det behöriga organet i den medlemsstat där tillverkningen ägde rum.

Intyget ska visas upp för det behöriga organet i den uppköpande medlemsstaten senast 45 dagar efter den dag då anbudet togs emot och ska innehålla de uppgifter som avses i artikel 3.6 a, b och d samt en bekräftelse på att smöret direkt och uteslutande har framställts av pastöriserad grädde enligt artikel 6.6 i förordning (EG) nr 1255/1999 i en godkänd anläggning i gemenskapen.

2.   Om den medlemsstat där tillverkningen ägde rum har genomfört de kontroller som avses i artikel 3.1, ska intyget även innehålla resultaten av dessa kontroller och en bekräftelse på att det rör sig om smör som uppfyller kraven i artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 1255/1999. I detta fall ska förpackningen, i enlighet med artikel 3.6, vara förseglad med en numrerad etikett som utfärdats av det behöriga organet i den medlemsstat där tillverkningen ägde rum. Etikettens nummer ska anges på intyget.

AVSNITT 2

Förfaranden för uppköp av smör till ett fast pris

Artikel 6

Detta avsnitt gäller uppköp av smör till 90 % av interventionspriset i enlighet med artikel 6.1 första stycket i förordning (EG) nr 1255/1999.

Artikel 7

1.   Säljarna ska inge ett skriftligt anbud mot erhållande av mottagningsbevis eller ett skriftligt telekommunikationsmeddelande med mottagningsbevis.

2.   Anbudet ska innehålla uppgifter om

a)

säljarens namn och adress,

b)

den kvantitet anbudet avser,

c)

namn och godkännandenummer för företaget som godkänts i enlighet med artikel 4.1,

d)

smörets tillverkningsdatum, och

e)

den plats där smöret lagras.

3.   Anbudet ska endast vara giltigt om

a)

det avser en kvantitet smör som uppfyller kraven i artikel 3.4,

b)

det åtföljs av ett skriftligt åtagande från säljaren om att följa bestämmelserna i artikel 11.2, och

c)

bevis uppvisas på att säljaren, senast den dag då anbudet togs emot och i den medlemsstat där anbudet ingavs, har ställt en säkerhet på 5 euro per 100 kg.

4.   Det åtagande enligt punkt 3 b som första gången lämnades in till det behöriga organet ska automatiskt förlängas så att det även gäller för senare anbud, tills det uttryckligen annulleras av säljaren eller det behöriga organet, förutsatt att

a)

säljaren i sitt första anbud anger att bestämmelserna i denna punkt kommer att utnyttjas, och

b)

det i senare anbud hänvisas till denna punkt och till dagen för det första anbudet.

5.   Det behöriga organet ska registrera den dag då anbudet togs emot, de däri angivna kvantiteterna med respektive tillverkningsdatum samt var det smör som anbudet avser lagras.

6.   Anbud får inte dras tillbaka efter det att de inkommit till det behöriga organet.

Artikel 8

Upprätthållande av anbudet, leverans av smör till det fryshus som utsetts av det behöriga organet inom den tidsperiod som fastställs i artikel 9.2 samt efterlevnad av kraven i artikel 2 ska utgöra primära krav i den mening som avses i artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 (6).

Artikel 9

1.   När det behöriga organet har kontrollerat uppgifterna i anbudet ska det, inom fem arbetsdagar efter den dag då anbudet om försäljning togs emot, utfärda en daterad och numrerad leveransorder med följande uppgifter:

a)

Den kvantitet som ska levereras.

b)

Tidsfristen för leveransen av smöret.

c)

Det fryshus smöret ska levereras till.

2.   Inom 21 dagar efter mottagandet av anbudet om försäljning ska säljaren leverera smöret till fryshusets lastbrygga. Leveransen får ske i etapper.

Eventuella kostnader för lossning av smöret vid fryshusets lastbrygga ska bäras av säljaren.

3.   Den säkerhet som avses i artikel 7.3 c ska frisläppas så snart säljaren har levererat hela den kvantitet som anges på leveransordern inom den tidsfrist som fastställs där och det har fastställts att kraven i artikel 2 har uppfyllts.

Om smöret inte uppfyller kraven i artikel 2 ska det underkännas och säkerheten för den avvisade kvantiteten ska vara förverkad.

4.   Om säljaren inte har levererat smöret inom den tidsfrist som fastställs i leveransordern, ska den säkerhet som avses i artikel 7.3 c vara förverkad för de kvantiteter som inte levererats och uppköpen ska avbrytas för dessa kvantiteter, med undantag för fall av force majeure.

5.   Vid tillämpningen av denna artikel ska smöret anses ha levererats till det behöriga organet den dag då hela den kvantitet smör som omfattas av anbudet inlagras i det fryshus som det behöriga organet har utsett, dock tidigast dagen efter det att leveransordern utfärdades.

6.   Rättigheter och skyldigheter till följd av försäljningen får inte överlåtas.

Artikel 10

1.   Det utbetalande organet ska betala säljaren för varje kvantitet smör som övertagits mellan den 45:e och den 65:e dagen efter övertagandet, om kraven i artiklarna 2 och 3 är uppfyllda.

2.   Vid tillämpningen av denna artikel ska dagen för övertagande avse den dag då smöret inlagrades i det fryshus som det behöriga organet utsett, dock tidigast dagen efter utfärdandet av den leveransorder som avses i artikel 9.1.

Artikel 11

1.   Smöret ska lagras under en provperiod. Denna period ska uppgå till 30 dagar räknat från och med dagen för övertagandet.

2.   Om kontrollen vid inlagringen i det lager som det behöriga organet utsett visar att smöret inte uppfyller kraven i artiklarna 2 och 3, eller om smörets minsta organoleptiska kvalitet vid slutet av provlagringsperioden visar sig understiga den som fastställs i bilaga I, ska säljaren genom sitt anbud förbinda sig att

a)

återta smöret i fråga, och

b)

betala lagringskostnaderna för det berörda smöret från och med dagen för övertagandet till och med utlagringsdagen.

Lagringskostnaderna ska beräknas på grundval av de schablonbelopp för in- och utlagringskostnader samt lagringskostnader som fastställs enligt artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 1883/78 (7).

Artikel 12

1.   Senast kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel) varje tisdag ska det behöriga organet underrätta kommissionen om de kvantiteter smör som under föregående vecka omfattades av ett försäljningsanbud i enlighet med artikel 7.

2.   När anbuden för ett särskilt år närmar sig 18 000 ton, ska kommissionen informera medlemsstaterna om när de ska börja att varje dag före kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel) lämna in de uppgifter som avses i punkt 1 för de kvantiteter smör som omfattades av anbuden föregående dag.

När det konstateras att anbuden ett visst år överskrider den kvantitet på 30 000 ton som anges i artikel 6.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1255/1999, får uppköpen avbrytas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42.2 i den förordningen.

Om uppköpen avbryts i enlighet med denna punkt andra stycket, får inga nya anbud antas från och med dagen efter den dag då beslutet att avbryta uppköpen träder i kraft.

AVSNITT 3

Förfaranden för uppköp av smör genom anbudsinfordran

Artikel 13

1.   Om kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 42.2 i förordning (EG) nr 1255/1999, beslutar att inleda uppköp av smör genom en öppen stående anbudsinfordran enligt artikel 6.1 tredje stycket i den förordningen, ska artikel 2, artikel 3.1, 3.2, 3.4–3.6, artiklarna 4, 5, 9, 10 och 11 i den här förordningen tillämpas om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt.

2.   Ett meddelande om anbudsinfordran ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Tidsfristen för inlämnande av anbud inom varje enskild anbudsinfordran ska löpa ut kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel) den tredje tisdagen i varje månad. I augusti ska den emellertid löpa ut kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel) den fjärde tisdagen. Om tisdagen är en allmän helgdag ska tidsfristen löpa ut kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel) närmast föregående arbetsdag.

Artikel 14

1.   Intresserade parter ska delta i den anbudsinfordran som utlysts av det behöriga organet i en medlemsstat, antingen genom att inge ett skriftligt anbud mot erhållande av mottagningsbevis eller genom att sända ett skriftligt telekommunikationsmeddelande med mottagningsbevis.

2.   Anbudet ska innehålla uppgifter om

a)

anbudsgivarens namn och adress,

b)

den kvantitet anbudet avser,

c)

anbudspriset per 100 kg smör, exklusive nationella skatter och avgifter, fritt fryshusets lastbrygga, uttryckt i euro med högst två decimaler,

d)

namn och godkännandenummer för företaget som godkänts i enlighet med artikel 4.1,

e)

smörets tillverkningsdatum, och

f)

den plats där smöret lagras.

3.   Anbudet ska endast vara giltigt om

a)

det avser en kvantitet smör som uppfyller kraven i artikel 3.4,

b)

smöret har tillverkats under de 31 dagar som föregår sista anbudsdagen,

c)

det åtföljs av ett skriftligt åtagande från anbudsgivaren om att följa bestämmelserna i artikel 11.2, och

d)

bevis uppvisas på att anbudsgivaren, i den medlemsstat där anbudet ingavs, ställde en säkerhet på 5 euro per 100 kg för den aktuella anbudsinfordran innan tidsfristen i artikel 13.3 för inlämnande av anbud hade löpt ut.

4.   Det åtagande enligt punkt 3 c som första gången lämnades in till det behöriga organet ska automatiskt förlängas så att det även gäller för senare anbud, tills det uttryckligen annulleras av anbudsgivaren eller det behöriga organet, förutsatt att

a)

anbudsgivaren i sitt första anbud anger att bestämmelserna i denna punkt kommer att utnyttjas, och

b)

det i senare anbud hänvisas till denna punkt och till dagen för det första anbudet.

5.   Det behöriga organet ska registrera den dag då anbudet togs emot, de däri angivna kvantiteterna med respektive tillverkningsdatum samt var det smör som anbudet avser lagras.

6.   Anbud får inte dras tillbaka när den tidsfrist som anges i artikel 13.3 har löpt ut för den aktuella anbudsinfordran.

Artikel 15

Upprätthållande av anbudet när tidsfristen för inlämnande av anbud har löpt ut, leverans av smör till det fryshus som utsetts av det behöriga organet inom den tidsperiod som fastställs i artikel 18.3 samt efterlevnad av kraven i artikel 2, ska utgöra primära krav i den mening som avses i artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85.

Artikel 16

1.   Den dag då tidsfristen enligt artikel 13.3 löper ut ska det behöriga organet underrätta kommissionen om de kvantiteter och priser som anbuden avser.

Om inga anbud har lämnats in ska det behöriga organet meddela detta till kommissionen inom samma tidsfrist.

2.   Mot bakgrund av de anbud som mottagits inom varje anbudsinfordran, ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 42.2 i förordning (EG) nr 1255/1999, fastställa ett högsta uppköpspris utifrån gällande interventionspriser.

Beslut får fattas om att anbudsförfarandet inte ska fullföljas.

Artikel 17

Anbud ska avvisas om det erbjudna priset är högre än det högsta pris som avses i artikel 16.2 och som gäller för den aktuella anbudsinfordran.

Artikel 18

1.   Varje anbudsgivare ska omedelbart underrättas av det behöriga organet om resultatet av deltagandet i anbudsinfordran.

Den säkerhet som avses i artikel 14.3 d ska omedelbart frisläppas för de anbud som inte antas.

Rättigheter och skyldigheter till följd av en anbudsinfordran får inte överlåtas.

2.   Det behöriga organet ska till den anbudsgivare som tilldelats kontrakt omedelbart utfärda en daterad och numrerad leveransorder innehållande följande uppgifter:

a)

Den kvantitet som ska levereras.

b)

Sista leveransdag för smöret.

c)

Det fryshus som utsetts för leveransen.

3.   Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt ska senast 21 dagar efter den sista anbudsdagen leverera smöret vid fryshusets lastbrygga. Leveransen får ske i etapper.

Eventuella kostnader för lossning av smöret vid fryshusets lastbrygga ska betalas av den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

4.   Den säkerhet som föreskrivs i artikel 14.3 d ska frisläppas så snart den anbudsgivare som tilldelats kontraktet har levererat hela den kvantitet som anges på leveransordern inom den tidsfrist som fastställs däri och det har fastställts att kraven i artikel 2 har uppfyllts.

Om smöret inte uppfyller kraven i artikel 2 ska det underkännas och säkerheten för den avvisade kvantiteten ska vara förverkad.

5.   Om anbudsgivaren inte har levererat smöret inom den tidsfrist som fastställs i leveransordern, ska den säkerhet som avses i artikel 14.3 d vara förverkad för de kvantiteter som inte levererats och uppköpen ska avbrytas när det gäller dessa kvantiteter, med undantag för fall av force majeure.

6.   Vid tillämpningen av denna artikel ska smöret anses ha levererats till det behöriga organet den dag då hela den kvantitet smör som omfattas av leveransordern inlagras i det fryshus som det behöriga organet utsett, dock tidigast dagen efter det att leveransordern utfärdades.

AVSNITT 4

Inlagring och utlagring

Artikel 19

1.   Medlemsstaterna ska fastställa tekniska normer för fryshus, framför allt en lagringstemperatur på - 15 °C eller kallare, och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att smöret bevaras väl. De härmed förbundna riskerna ska täckas av en försäkring antingen i form av ett kontraktsåtagande av lagerhållaren, eller i form av en heltäckande försäkring tecknad av det behöriga organet. Medlemsstaten får även uppträda som sin egen försäkringsgivare.

2.   Det behöriga organet ska kräva att leveransen vid fryshusets lastbrygga, inlagringen och lagringen av smör sker på pallar på ett sådant sätt att partierna lätt kan identifieras och är lätt åtkomliga.

3.   Det behöriga organ som ansvarar för kontroller ska genomföra oanmälda kontroller av att det smör som lagras faktiskt finns i lager i enlighet med bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 884/2006 (8).

Artikel 20

1.   Det behöriga organet ska välja det närmast tillgängliga fryshuset i förhållande till den plats där smöret lagras.

Det största avstånd som avses i artikel 6.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs till 350 km.

Det behöriga organet får dock välja ett annat lager inom det avstånd som anges i det andra stycket, under förutsättning av valet av det fryshuset inte medför extra lagringskostnader.

Det behöriga organet får välja ett fryshus som ligger längre bort om detta val leder till lägre kostnader, inklusive lagrings- och transportkostnader. I så fall ska det behöriga organet utan dröjsmål underrätta kommissionen om sitt val.

2.   Om det behöriga organ som köper upp smöret ligger i en annan medlemsstat än den på vars territorium det smör som anbudet avser lagras, ska dock avståndet mellan säljarens lager och gränsen till den medlemsstat i vilken det uppköpande interventionsorganet är beläget, inte tas med i beräkningen av det största avstånd som avses i punkt 1.

3.   För större avstånd än det som anges i punkt 1 ska de extra transportkostnaderna för det utbetalande organet uppgå till 0,065 euro per ton och km. De extra kostnaderna ska bäras av det utbetalande organet endast om smörets temperatur vid ankomsten till fryshuset inte överstiger 6 °C.

Artikel 21

Vid utlagring av smör ska det behöriga organet vid leverans utanför fryshuset ställa smöret till förfogande vid lagrets lastbrygga på lastpallar och eventuellt lastat på transportmedlet om det rör sig om en lastbil eller en järnvägsvagn. Kostnaderna för detta ska bäras av det utbetalande organet och eventuella stuvnings- och pallningskostnader ska bäras av köparen av smöret.

AVSNITT 5

Förfaranden för försäljning av smör genom anbudsinfordran

Artikel 22

1.   Smöret ska säljas genom en stående anbudsinfordran.

2.   Försäljningen ska avse smör som inlagrats före den 1 juni 2007.

3.   En stående anbudsinfordran ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast åtta dagar före utgången av den första tidsfristen för inlämning av anbud.

4.   Det behöriga organet ska utfärda ett meddelade om en stående anbudsinfordran med uppgift om tidsfrist och adressen för inlämning av anbud.

Vidare ska organet lämna följande uppgifter om det smör som det innehar:

a)

Platsen för det fryshus där det smör som är till salu lagras.

b)

Den kvantitet som är till salu i varje fryshus och, i tillämpliga fall, den kvantitet smör som avses i artikel 3.6 e.

5.   Det behöriga organet ska föra en uppdaterad förteckning över de upplysningar som avses i punkt 4 och på begäran ställa denna förteckning till berörda parters förfogande. De ska regelbundet offentliggöra uppdaterade förteckningar i en form som ska anges i meddelandet om stående anbudsinfordran.

6.   Det behöriga organet ska vidta de åtgärder som krävs för att berörda parter ska få möjlighet att

a)

på egen bekostnad och innan de lämnar anbud undersöka prover av det smör som är till salu, och

b)

bekräfta resultaten av de analyser som avses i bilaga I angående fett, vatten och fettfri torrsubstans.

Artikel 23

1.   Det behöriga organet ska organisera särskilda anbudsomgångar under den stående anbudsinfordrans giltighetstid.

2.   Tidsfristen för inlämnande av anbud inom varje enskild anbudsinfordran ska löpa ut kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel) den tredje tisdagen i varje månad. I augusti ska den emellertid löpa ut kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel) den fjärde tisdagen och i december kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel) den andra tisdagen. Om tisdagen är en allmän helgdag ska fristen löpa ut kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel) närmast föregående arbetsdag.

Artikel 24

1.   Anbud inom varje enskild omgång ska inges skriftligt mot erhållande av mottagningsbevis eller genom ett skriftligt telekommunikationsmeddelande med mottagningsbevis.

Anbuden ska lämnas in till det behöriga organ som innehar det smör som anbudet gäller.

2.   Anbuden ska innehålla uppgifter om

a)

anbudsgivarens namn och adress,

b)

den kvantitet som önskas,

c)

anbudspriset i euro per 100 kg smör, exklusive nationella skatter och avgifter, fritt fryshusets lastbrygga,

d)

i tillämpliga fall, det fryshus där smöret lagras och, i förekommande fall, ett alternativt fryshus,

e)

i tillämpliga fall, den typ av smör i enlighet med artikel 3.6 e som anbudet avser.

3.   Anbuden är giltiga endast under följande förutsättningar:

a)

De avser minst fem ton eller, om den kvantitet som finns att tillgå i ett fryshus är mindre än fem ton, den tillgängliga kvantiteten.

b)

Bevis uppvisas på att anbudsgivaren, före utgången av den tidsfrist för inlämning av anbud som anges i artikel 23.2, i den medlemsstat där anbudet lämnas in, har ställt en anbudssäkerhet på 70 euro per ton för den aktuella anbudsinfordran.

4.   Anbud får inte dras tillbaka efter det att den tidsfrist som anges i artikel 23.2 har löpt ut.

Artikel 25

När det gäller den anbudssäkerhet som anges i artikel 24.3 b, ska upprätthållandet av anbuden när den tidsfrist som anges i artikel 23.2 har löpt ut och betalningen av priset inom den tidsfrist som anges i artikel 31.2 utgöra primära krav i den mening som avses i artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85.

Artikel 26

1.   Den dag då den tidsfrist som anges i artikel 23.2 löper ut ska det behöriga organet meddela kommissionen vilka kvantiteter och priser som anbuden avser och vilken kvantitet smör som bjuds ut till försäljning.

Om inga anbud har lämnats in ska det behöriga organet meddela detta till kommissionen inom samma tidsfrist om smör finns att tillgå för försäljning i den berörda medlemsstaten.

2.   Ett lägsta försäljningspris för smöret ska fastställas med utgångspunkt i de anbud som mottagits inom varje anbudsomgång och i enlighet med förfarandet i artikel 42.2 i förordning (EG) nr 1255/1999. Priset får variera med hänsyn till var de kvantiteter som bjuds ut till försäljning finns.

Beslut får fattas om att inte fullfölja anbudsinfordran.

Artikel 27

Anbud ska avslås om de ligger under det lägsta fastställda försäljningspriset.

Artikel 28

1.   Det behöriga organet ska tilldela smöret utifrån dess inlagringsdag, vilket innebär att den äldsta produkten av den totala kvantitet som är tillgänglig i det fryshus som anbudsgivaren har angivit – alternativt av den kvantitet osyrat smör eller den kvantitet syrat smör som finns där – alltid tilldelas först.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27 ska den anbudsgivare som erbjuder det högsta priset tilldelas kontrakt. Om inte hela den tillgängliga kvantiteten omfattas av detta kontrakt, ska kontrakt på den återstående kvantiteten tilldelas de andra anbudsgivarna i fallande ordning efter erbjudet pris.

3.   Om antagande av ett anbud skulle medföra att kontrakt tilldelas för mer smör än vad som finns tillgängligt i det aktuella fryshuset, ska anbudsgivaren endast tilldelas den tillgängliga kvantiteten.

Det behöriga organet får dock, med anbudsgivarens samtycke, använda sig av andra fryshus för att nå upp till den kvantitet som anbudet gäller.

4.   Om antagandet av två eller flera anbud till samma pris på smör från ett visst fryshus skulle leda till att den tillgängliga kvantiteten överskrids, ska den tillgängliga kvantiteten tilldelas i proportion till de kvantiteter som begärts i anbuden.

Om en sådan tilldelning medför att kvantiteter under fem ton tilldelas, ska tilldelningen ske genom lottdragning.

5.   Om den kvantitet som är kvar i lager när alla anbudsgivare har fått sin andel, understiger 5 000 kg, ska det behöriga organet erbjuda denna resterande kvantitet till de anbudsgivare som tilldelats kontrakt, i fallande ordning efter erbjudet pris. De anbudsgivare som tilldelats kontrakt ska erbjudas att köpa den resterande kvantiteten till samma pris som den kvantitet som tilldelats dem.

Artikel 29

Rättigheter och skyldigheter till följd av en anbudsinfordran får inte överlåtas.

Artikel 30

1.   Det behöriga organet ska omedelbart underrätta anbudsgivarna om resultatet av deras deltagande i en anbudsinfordran.

Den säkerhet som anges i artikel 24.3 b och som ställts för anbud som inte antas ska omedelbart frisläppas.

2.   De anbudsgivare vars anbud blivit antagna ska, för varje kvantitet som de önskar ta ut, betala anbudspriset till det utbetalande organet innan smöret utlagras och inom den tidsfrist som anges i artikel 31.2.

3.   Om den anbudsgivare vars anbud antagits inte uppfyller det krav som föreskrivs i punkt 2, ska utom vid force majeure den anbudssäkerhet som anges i artikel 24.3 b förverkas och försäljningen av de berörda kvantiteterna ställas in.

Artikel 31

1.   När det belopp som avses i artikel 30.2 är betalat, ska det behöriga organet utfärda en uttagsorder som ska innehålla följande uppgifter:

a)

Den kvantitet för vilken motsvarande belopp har betalats.

b)

Det fryshus där smöret lagras.

c)

Sista dag för uttag av smöret.

2.   Den anbudsgivare vars anbud har antagits ska, inom 30 dagar efter det att tidsfristen för anbudsinlämningen har löpt ut, ta ut det smör som han har fått sig tilldelat. Den köpta kvantiteten får tas ut i delpartier om minst fem ton vardera. Om den resterande kvantiteten i ett fryshus är mindre än fem ton får emellertid denna mindre mängd levereras.

Utom vid force majeure ska lagringskostnaden för smör som inte tagits ut inom den tid som anges i första stycket bäras av anbudsgivaren från och med dagen efter tidsfristens utgång. Dessutom ska lagringen ske på anbudsgivarens risk.

3.   Den säkerhet som ställts i enlighet med artikel 24.3 b ska omedelbart frisläppas för kvantiteter som tas ut inom den period som avses i punkt 2 första stycket.

Vid force majeure enligt punkt 2 andra stycket ska det behöriga organet vidta sådana åtgärder som det anser vara nödvändiga med hänsyn till de omständigheter som åberopats.

KAPITEL III

PRIVAT LAGRING SMÖR

AVSNITT 1

Lagringskontrakt och lagringsvillkor

Artikel 32

I detta kapitel avses med

—   parti: en kvantitet om minst ett ton, med jämn sammansättning och kvalitet, som kommer från samma fabrik och som inlagrats i ett visst lager en given dag,

—   första kontraktsenliga lagringsdag: dagen efter inlagringsdagen.

Artikel 33

Kontrakt för privat lagring får endast ingås för sådant smör som avses i artikel 6.3 första stycket i förordning (EG) nr 1255/1999.

Smöret ska ha tillverkats under en period på 28 dagar före den första kontraktsenliga lagringsdagen, vid en anläggning som godkänts i enlighet med artikel 4.1 a, b och c. Dess radioaktivitet får inte överstiga de högsta tillåtna nivåer som avses i artikel 3.2.

Artikel 34

De kontrakt för privat lagring av smör som avses i artikel 6.3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1255/1999 ska ingås mellan det behöriga organet i den medlemsstat på vars territorium smöret är lagrat och fysiska eller juridiska personer, nedan kallade uppdragstagare.

Artikel 35

1.   Lagringskontrakt ska upprättas skriftligen för ett eller flera partier och omfatta bestämmelser om bland annat

a)

den kvantitet smör som kontraktet gäller,

b)

stödbeloppet,

c)

datum för kontraktets ikraftträdande, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.3 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1255/1999,

d)

fryshusens namn och adress.

2.   Kontrollåtgärderna, framför allt de som anges i artikel 40, och de uppgifter som avses i punkt 3, ska vara föremål för kontraktsbestämmelser som upprättas av det behöriga organet i den medlemsstat där lagringen sker. Lagringskontraktet ska hänvisa till dessa specifikationer.

3.   Kontraktsbestämmelserna ska föreskriva att smörförpackningen åtminstone ska vara märkt med följande uppgifter, eventuellt i kodad form:

a)

Ett nummer som identifierar fabriken och den medlemsstat där tillverkningen ägt rum.

b)

Tillverkningsdatum.

c)

Inlagringsdag.

d)

Partinummer.

e)

Ordet ”saltat” om det rör sig om sådant smör som avses i artikel 6.3 första stycket andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1255/1999.

f)

Nettovikt.

Medlemsstaterna får föreskriva att skyldigheten att ange inlagringsdag på förpackningarna inte gäller om den lageransvariga förbinder sig att föra ett register i vilket de uppgifter som avses i första stycket förs in på inlagringsdagen.

Artikel 36

1.   Inlagring får endast ske mellan den 1 mars och den 15 augusti under samma år. Utlagring får endast ske från och med den 16 augusti under lagringsåret. Den kontraktsenliga lagringen ska avslutas den dag som föregår dagen för utlagringen eller senast den sista dagen i februari efter inlagringen.

2.   Utlagring ska omfatta hela partier eller, om det behöriga organet tillåter det, en mindre kvantitet. I enlighet med artikel 40.2 a får utlagringen emellertid endast omfatta en förseglad kvantitet.

Artikel 37

1.   Ansökan om att sluta ett kontrakt med ett behörigt organ får endast avse partier av smör för vilka inlagringen har avslutats.

Denna ansökan ska inkomma till det behöriga organet inom 30 dagar räknat från och med dagen för inlagringen i fryshuset. Det behöriga organet ska registrera vilken dag ansökan togs emot.

Om ansökan kommer det behöriga organet tillhanda inom tio arbetsdagar efter att ansökningstiden gått ut, kan emellertid lagringskontraktet fortfarande slutas men stödbeloppet ska då reduceras med 30 %.

2.   Lagringskontrakt ska slutas senast 30 dagar efter ansökans registreringsdag och i tillämpliga fall under förutsättning att det därefter bekräftas att smöret är stödberättigande i enlighet med artikel 40.1 andra stycket. Om det inte kan bekräftas att smöret är stödberättigande ska kontraktet i fråga betraktas som ogiltigt.

Artikel 38

1.   Om smöret lagras i en annan medlemsstat än den där tillverkningen ägde rum, måste ett intyg visas upp för att det lagringskontrakt som avses i artikel 34 ska få slutas.

Intyget ska innehålla de uppgifter som avses i artikel 35.3 a, b och d och en bekräftelse på att smöret har tillverkats i en godkänd anläggning som är föremål för kontroller av att smöret har framställts av grädde eller mjölk i enlighet med artikel 6.6 i förordning (EG) nr 1255/1999.

Det behöriga organet i den medlemsstat där smöret har tillverkats ska tillhandahålla intyget inom 50 dagar efter smörets inlagringsdag.

I det fall som avses i första stycket ska lagringskontrakt slutas senast 60 dagar efter ansökans registreringsdag och i tillämpliga fall under förutsättning att det därefter bekräftas att smöret är stödberättigande i enlighet med artikel 40.1 andra stycket. Om det inte kan bekräftas att smöret är stödberättigande ska kontraktet i fråga betraktas som ogiltigt.

2.   Om den medlemsstat där tillverkningen ägde rum har genomfört de kontroller av smörets beskaffenhet och sammansättning som anges i artikel 40.1, ska intyget innehålla resultaten av dessa kontroller och en bekräftelse på att det rör sig om smör enligt betydelsen i artikel 6.3 första stycket i förordning (EG) nr 1255/1999. I sådana fall ska förpackningen vara förseglad med en numrerad etikett som utfärdats av det behöriga organet i den medlemsstat där tillverkningen ägde rum. På intyget ska etikettens nummer finnas angivet.

AVSNITT 2

Kontroller

Artikel 39

1.   Medlemsstaten ska försäkra sig om att de villkor som berättigar till utbetalning av stödet är uppfyllda.

2.   Uppdragstagaren eller, på medlemsstatens begäran eller med dess tillstånd, den ansvariga för fryshuset, ska se till att det behöriga organet har tillgång till alla handlingar som gör det möjligt för detta att försäkra sig om följande beträffande de produkter som placerats i privat lager:

a)

Det godkännandenummer som identifierar fabrik och medlemsstat där tillverkningen ägde rum.

b)

Tillverkningsdatum.

c)

Inlagringsdag.

d)

Partiets lagringsnummer.

e)

Lagerbestånd och fryshusets adress.

f)

Utlagringsdag.

3.   Uppdragstagaren, eller i tillämpliga fall den ansvariga för fryshuset, ska föra kontraktsvisa lagerregister som ska finnas tillgängliga på lagret och omfatta följande:

a)

Partinummer för det smör som placerats i privat lager.

b)

Inlagrings- och utlagringsdag.

c)

Kvantiteten smör angiven per parti.

d)

Smörets placering i fryshuset.

4.   Det lagrade smöret ska vara lätt åtkomligt och lätt att identifiera per parti och kontrakt.

Artikel 40

1.   Det behöriga organet ska genomföra kontroller på eller efter inlagringsdagen och inom 28 dagar efter den dag för registrering av ansökan om att sluta kontraktet som avses i artikel 37.1.

I syfte att säkerställa att det lagrade smöret är bidragsberättigande ska kontrollerna genomföras på ett representativt urval om minst 5 % av de inlagrade kvantiteterna för att kontrollera, bland annat vad avser vikt, identifikation och varornas beskaffenhet och sammansättning, att samtliga partier överensstämmer med vad som angivits i ansökan om att sluta kontrakt.

2.   Det behöriga organet ska

a)

försegla smöret per kontrakt, parti eller mindre kvantitet vid de kontroller som avses i punkt 1, eller

b)

företa ett oanmält kontrollbesök och med stickprov kontrollera att smöret finns i fryshuset. Stickprovet ska vara representativt och ska motsvara minst 10 % av den totala kvantitet som omfattas av kontraktet om stöd för privat lagring.

3.   Vid slutet av den kontraktsenliga lagringsperioden ska det behöriga organet genom stickprov kontrollera varornas vikt och identitet. Om smöret är kvar i lager efter det att den maximala kontraktsenliga lagringsperioden har löpt ut får kontrollen göras i samband med utlagringen av smöret.

Med hänsyn till den kontroll som avses i första stycket ska uppdragstagaren underrätta det behöriga organet och uppge vilka partier som berörs minst fem arbetsdagar

a)

innan den maximala kontraktsenliga lagringsperioden löper ut, eller

b)

innan utlagringen inleds om smöret utlagras innan den maximala kontraktsenliga lagringsperioden har löpt ut.

Medlemsstaten får godkänna en kortare tidsfrist än fem arbetsdagar.

4.   En rapport ska utarbetas utifrån kontrollerna i enlighet med punkterna 1, 2 och 3, av vilken följande ska framgå:

a)

Datum för kontrollerna.

b)

Kontrollernas varaktighet.

c)

Vilka kontrollåtgärder som vidtagits.

Rapporten ska undertecknas av den ansvariga kontrollanten och kontrasigneras av uppdragstagaren eller, i förekommande fall, den ansvariga för fryshuset och den ska finnas med bland övriga betalningsunderlag.

5.   Om oegentligheter berör minst 5 % av de kvantiteter smör som kontrollerats ska kontrollen utsträckas till att omfatta ett större stickprov, vars omfattning fastställs av det behöriga organet.

Medlemsstaterna ska inom fyra veckor underrätta kommissionen om dessa fall.

AVSNITT 3

Lagringsstöd

Artikel 41

1.   Det stöd för privat lagring som föreskrivs i artikel 6.3 första stycket i förordning (EG) nr 1255/1999 får beviljas endast för en kontraktsenlig lagringstid om mellan 90 och 210 dagar.

I de fall då den tidsfrist som anges i artikel 40.3 inte respekteras av uppdragstagaren ska stödet minskas med 15 % och bara betalas för den period för vilken uppdragstagaren kan lämna tillfredsställande bevis till det behöriga organet på att smöret varit kvar i kontraktsenlig lagring.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 43 ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 42.2 i förordning (EG) nr 1255/1999 varje år fastställa det stödbelopp som avses i artikel 6.3 andra stycket i den förordningen för de kontrakt för privat lagring som börjar löpa under året i fråga.

3.   Stödet ska på begäran av uppdragstagaren betalas ut vid utgången av den kontraktsenliga lagringsperioden inom en tidsfrist på 120 dagar räknat från och med dagen för mottagande av ansökan, förutsatt att de kontroller som avses i artikel 40.3 har utförts och att villkoren för att stödet ska betalas ut har uppfyllts.

Om en administrativ undersökning om berättigandet till stöd pågår, ska dock utbetalningen ske först sedan stödberättigandet har bekräftats.

4.   Efter 60 dagar av kontraktsenlig lagring och på begäran av uppdragstagaren, får ett enda förskott på stödet utbetalas på villkor att uppdragstagaren ställer en säkerhet som motsvarar förskottsbeloppet förhöjt med 10 %. Detta förskott ska beräknas på grundval av en lagringsperiod på 90 dagar. Säkerheten ska omedelbart frisläppas när återstoden av det stöd som avses i punkt 3 har betalats ut.

Artikel 42

När defekta kvantiteter konstateras vid kontroller under lagringen eller utlagringen, får inget stöd beviljas för de kvantiteterna. Den resterande del av partiet som fortfarande berättigar till stöd får inte understiga ett ton. Samma regel gäller om ett delparti av den anledningen utlagras före den 16 augusti lagringsåret eller innan den kortaste lagringsperioden löpt ut.

Artikel 43

Om marknadsförhållandena kräver det får kommissionen under året ändra stödbeloppet och inlagrings- och utlagringsperioderna samt den maximala lagringsperioden för de kontrakt som ännu inte ingåtts.

KAPITEL IV

UPPHÄVANDE, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 44

Förordning (EG) nr 2771/1999 ska upphöra att gälla. Den ska emellertid fortsätta att tillämpas på privata lagringskontrakt som ingåtts före den 1 januari 2008.

Hänvisningar till förordning (EG) nr 2771/1999 ska betraktas som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 45

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 februari 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1171/2007 (EUT L 261, 6.10.2007, s. 11).

(3)  EUT L 258, 4.10.2007, s. 3.

(4)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(6)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.

(7)  EGT L 216, 5.8.1978, s. 1.

(8)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 35.


BILAGA I

Krav på sammansättning, kvalitetsegenskaper och analysmetoder

Smör är en fast emulsion, huvudsakligen av typen vatten-i-olja, med följande sammansättning och kvalitetsegenskaper:

Parametrar

Halt och kvalitetsegenskaper

Fett

Minst 82 %

Vatten

Högst 16 %

Fettfri torrsubstans

Högst 2 %

Fria fettsyror

Högst 1,2 mmol/100 g fett

Peroxidvärde

Högst 0,3 mekv syre/1 000 g fett

Koliforma bakterier

Ej påvisbart i 1 g

Annat fett än mjölkfett

Ej påvisbart genom triglyceridanalys

Spårämnen (1)

steroler

Ej påvisbart, β-sitosterol ≤ 40 mg/kg

vanillin

Ej påvisbart

etylester av karotensyra

≤ 6 mg/kg

triglycerider av önantsyra

Ej påvisbart

Andra spårämnen (1)  (2)

Ej påvisbart

Sensoriska egenskaper

Minst 4 poäng av 5 för utseende, smak och konsistens

Vattendispersion

Minst 4 poäng

Referensmetoderna i förordning (EG) nr 213/2001 ska tillämpas (EGT L 37, 7.2.2001, s. 1).


(1)  Spårämnen som godkänts enligt förordning (EG) nr 1898/2005 (EUT L 308, 25.11.2005, s. 1). Spårämnen ska inte kontrolleras när anbudsinfordran har avbrutits, se förordning (EG) nr 1039/2007 (EUT L 238, 11.9.2007, s. 28).

(2)  Metoder som godkänts av det behöriga organet.


BILAGA II

Provtagning för kemisk och mikrobiologisk analys samt för sensorisk bedömning

1.   Kemisk och mikrobiologisk analys

Kvantitet smör

(kg)

Minsta antal prov

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 per 25 000 kg eller del därav

Provtagning för mikrobiologisk analys ska utföras aseptiskt.

Upp till 5 prover om 100 g får slås samman till ett prov, som analyseras efter noggrann blandning.

Proven ska tas slumpmässigt ur olika delar av partiet och testas före eller vid inlagringen i det fryshus som det behöriga organet utsett.

Beredning av ett blandprov av smör (kemisk analys):

a)

Ta ut ett prov om minst 30 g med hjälp av en ren och torr smörprovare eller ett liknande lämpligt instrument och lägg provet i en provbehållare. Blandprovet ska sedan förseglas och sändas till laboratoriet för analys.

b)

I laboratoriet värms blandprovet i den ursprungliga slutna provbehållaren till 30 °C tills provet genom att ofta skakas har blivit en homogen vätska utan osmälta bitar. Provbehållaren ska vara fylld till hälften eller till två tredjedelar.

För varje tillverkare som erbjuder smör till intervention ska varje år två prover analyseras för annat fett än mjölkfett och ett prov analyseras för spårämnen.

2.   Sensorisk bedömning

Kvantitet smör

(kg)

Minsta antal prov

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 per 25 000 kg eller del därav

Proven ska tas slumpmässigt ur olika delar av det erbjudna partiet mellan dag 30 och dag 45 efter övertagandet och ska sedan klassas.

Varje prov ska bedömas för sig i enlighet med bilaga VII till förordning (EG) nr 213/2001. Ingen ny provtagning eller ny bedömning är tillåten.

3.   Riktlinjer för defekta prover

a)

Kemisk och mikrobiologisk analys

När enskilda prover analyseras tillåts ett enda defekt prov per 10 prover eller två prover med en enda defekt per 11–15 prover. Om ett prov är defekt ska två nya prover tas, ett på vardera sidan av det defekta provet. Dessa ska kontrolleras med avseende på den parameter defekten gäller. Om inget av de två nya proverna uppfyller minimikraven ska den kvantitet smör av den erbjudna kvantiteten som återfinns mellan de två prov som ursprungligen togs på vardera sidan om det defekta provet underkännas.

Kvantitet som ska underkännas om ett nytt prov befinns vara defekt.

Image

När blandprover analyseras ska, om ett blandprov befinns vara defekt med avseende på en parameter, den kvantitet av den erbjudna kvantiteten som blandprovet representerar underkännas. Den kvantitet som representeras av ett blandprov kan fastställas genom att den erbjudna kvantiteten delas upp och att stickprov sedan tas slumpmässigt från varje del.

b)

Sensorisk bedömning

Om ett prov befinns vara defekt vid den sensoriska bedömningen ska den kvantitet smör av den erbjudna kvantiteten som återfinns mellan de två närliggande proverna, ett på vardera sidan om det defekta, underkännas.

c)

Vid ett sensoriskt underkännande och antingen ett kemiskt eller ett mikrobiologiskt underkännande ska hela kvantiteten underkännas.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2771/1999

Denna förordning

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5.1–5.4

Artikel 4.1–4.4

Artikel 5.5

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 6

Artikel 10

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8

Artikel 12

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15.1

Artikel 12.1

Artikel 15.2

Artikel 12.2 första och andra stycket

Artikel 15 a

Artikel 12.2 tredje stycket

Artikel 16

Artikel 13

Artikel 17

Artikel 14

Artikel 17 a

Artikel 15

Artikel 17 b

Artikel 16

Artikel 17 c

Artikel 17

Artikel 17 d

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 24 a

Artikel 26

Artikel 24 b

Artikel 27

Artikel 24 c.1

Artikel 24 c.2

Artikel 28.1

Artikel 24 c.3

Artikel 28.2

Artikel 24 c.4

Artikel 28.3

Artikel 24 c.5

Artikel 28.4

Artikel 24 d

Artikel 29

Artikel 24 e.1 och 2

Artikel 30.1 och 30.2

Artikel 24 f

Artikel 31

Artikel 24 g

Artikel 25

Artikel 32

Artikel 26

Artikel 34

Artikel 27.1

Artikel 33

Artikel 27.2

Artikel 28

Artikel 35

Artikel 29

Artikel 36

Artikel 30

Artikel 37

Artikel 31

Artikel 38

Artikel 32

Artikel 39

Artikel 33

Artikel 40

Artikel 34

Artikel 41

Artikel 35.1 första stycket

Artikel 35.1 andra stycket

Artikel 42

Artikel 35.2

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 43

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga IV

Bilaga II

Bilaga V


Top