Help Print this page 

Document 32007R1517

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 1517/2007 av den 19 december 2007 om ändring av bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 vad gäller undantaget från kravet på att produktionslinjer för ekologiskt foder ska skiljas från produktionslinjer för konventionellt foder
  • No longer in force
OJ L 335, 20.12.2007, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1517/oj
Multilingual display
Text

20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1517/2007

av den 19 december 2007

om ändring av bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 vad gäller undantaget från kravet på att produktionslinjer för ekologiskt foder ska skiljas från produktionslinjer för konventionellt foder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I del E punkt 3 andra stycket i bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/91 föreskrivs undantag från kravet på att den utrustning som används inom enheter som bereder foderblandningar som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 ska vara helt och hållet åtskild från den utrustning som används för foderblandningar som inte omfattas av förordningen. Undantaget löper ut den 31 december 2007.

(2)

Erfarenheten visar att aktörerna utnyttjar undantaget i stor utsträckning. När en och samma produktionslinje används för produktion av både ekologiskt foder och konventionellt foder och de båda produktionstyperna därvid skiljs åt tidsmässigt, krävs lämplig rengöring för att skydda den ekologiska foderproduktionen. Erfarenheten visar att lämplig rengöring under strikt kontroll fungerar.

(3)

I artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (2) fastställs att produktion av bearbetat ekologiskt foder ska hållas åtskild i tid eller rum från produktion av bearbetat icke-ekologiskt foder.

(4)

Undantaget bör därför förlängas fram tills att förordning (EG) nr 834/2007 börjar gälla den 1 januari 2009.

(5)

Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del E punkt 3 andra stycket i bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/91 ska ”den 31 december 2007” ersättas med ”den 31 december 2008”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1319/2007 (EUT L 293, 10.11.2007, s. 3).

(2)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.


Top