Help Print this page 

Document 32007R1432

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 1432/2007 av den 5 december 2007 om ändring av bilagorna I, II och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande märkning och transport av animaliska biprodukter (Text av betydelse för EES )
  • No longer in force
OJ L 320, 6.12.2007, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1432/oj
Multilingual display
Text

6.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1432/2007

av den 5 december 2007

om ändring av bilagorna I, II och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande märkning och transport av animaliska biprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 32.1 och kapitel I punkt 8 i bilaga VI, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs särskilda hälsokrav för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

(2)

Enligt artiklarna 4, 5 och 6 i förordning (EG) nr 1774/2002 ska kategori 1-, 2- och 3-material samlas in, transporteras och identifieras utan onödigt dröjsmål i enlighet med artikel 7 i den förordningen.

(3)

I artikel 7 och bilaga II fastställs krav för identifiering, insamling och transport av olika kategorier av animaliska biprodukter och bearbetade produkter. För att kunna förbättra kontrollen och öka spårbarheten bör standardiserad färgkodning av förpackningar, behållare och fordon användas vid handeln med dessa biprodukter och bearbetade produkter. Färgerna bör väljas så att de är lätta att särskilja även av personer med nedsatt färgseende.

(4)

En definition av ”färgkodning” bör av tydlighetsskäl läggas till bland de särskilda definitionerna i bilaga I till förordning (EG) nr 1774/2002.

(5)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att inrätta system eller fastställa ytterligare bestämmelser för färgkodning av förpackningar, behållare och fordon som används för transport av de olika kategorierna av animaliska biprodukter och bearbetade produkter inom deras territorium. Sådana system eller bestämmelser bör inte blandas ihop med det standardiserade färgkodningssystem som används vid handel.

(6)

Medlemsstaterna bör även ha möjlighet att kräva märkning av de animaliska biprodukter som har ursprung på deras territorium och som förblir där utöver den märkning av specificerat riskmaterial som krävs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (2). Denna märkning bör dock inte skapa några hinder för handeln eller för exporten till tredjeländer.

(7)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs bestämmelser för den förlaga till handelsdokument som ska åtfölja animaliska biprodukter och bearbetade produkter under transporten. Det bör fastställas ytterligare bestämmelser för sådana dokument för att förbättra identifieringen av och öka spårbarheten för animaliska biprodukter.

(8)

Enligt artiklarna 4, 5 och 6 i förordning (EG) nr 1774/2002 ska vissa bearbetade animaliska biprodukter märkas permanent, med lukt om detta är tekniskt möjligt, i enlighet med kapitel I i bilaga VI till den förordningen.

(9)

Enligt kapitel I i bilaga VI till förordning (EG) nr 1774/2002 ska bearbetade produkter som härrör från kategori 1- eller 2-material, med undantag av flytande produkter som är avsedda för biogas- eller komposteringsanläggningar, märkas permanent, med lukt om detta är tekniskt möjligt, med hjälp av ett system som godkänts av den behöriga myndigheten. På grund av att det saknas vetenskapliga data om märkning har det hittills inte fastställts några bestämmelser för denna märkning.

(10)

Den 17 oktober 2006 lade kommissionens gemensamma forskningscentrum fram en genomförandestudie om bedömningen av om glyceroltriheptanoat (GTH) är en lämplig markör för animaliska biprodukter i konverteringssystem. Det bör fastställas närmare bestämmelser för märkning av bearbetade animaliska biprodukter med stöd av denna rapport.

(11)

Dessa bestämmelser bör inte påverka tillämpningen av den märkning av bearbetade produkter som används i organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel för att uppfylla kravet om att inte använda dem direkt på mark som produktionsdjur skulle kunna ha tillträde till enligt kommissionens förordning (EG) nr 181/2006 av den 1 februari 2006 om tillämpning av förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller andra organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel än naturgödsel och om ändring av den förordningen (3).

(12)

Det bör fastställas vissa undantag från kravet att märka bearbetade produkter med GTH, särskilt vad gäller produkter som förflyttas för att användas eller bortskaffas med en metod som är i överensstämmelse med kommissionens förordning (EG) nr 92/2005 av den 19 januari 2005 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende användning eller metoder för bortskaffande av animaliska biprodukter och ändring av bilaga VI till den förordningen avseende biogasomvandling och bearbetning av utsmälta fetter (4).

(13)

Bilagorna I, II och VI till förordning (EG) nr 1774/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

För att medlemsstaterna och industrin ska ha tid att anpassa sig till de nya bestämmelserna i denna förordning bör dessa tillämpas från och med den 1 juli 2008.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och VI till förordning (EG) nr 1774/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 829/2007 (EUT L 191, 21.7.2007, s. 1).

(2)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1275/2007 (EUT L 284, 30.10.2007, s. 8).

(3)  EUT L 29, 2.2.2006, s. 31.

(4)  EUT L 19, 21.1.2005, s. 27. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1678/2006 (EUT L 314, 15.11.2006, s. 4).


BILAGA

Bilagorna I, II och VI till förordning (EG) nr 1774/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska följande läggas till:

65.   ”färgkodning: systematisk användning av färger enligt definitionen i kapitel I i bilaga II för att lämna uppgifter som föreskrivs i denna förordning på ytan eller en del av ytan på förpackningar, behållare eller fordon, eller på etiketter eller symboler som anbragts på dem.”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kapitel I ska ersättas med följande:

”KAPITEL I

Identifiering

1.

Alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att

a)

kategori 1-, kategori 2- och kategori 3-material kan identifieras och hålls avskilt och förblir möjligt att identifiera under insamling och transport,

b)

bearbetade produkter kan identifieras och hålls avskilda och förblir möjliga att identifiera under transport,

c)

ett ämne för märkning som används för identifiering av animaliska biprodukter eller bearbetade produkter av en särskild kategori endast används för den kategori som det enligt denna förordning eller enligt bestämmelser med stöd av punkt 4 ska användas till,

d)

animaliska biprodukter och bearbetade produkter sänds från en medlemsstat till en annan i förpackningar, behållare eller fordon med väl synlig och åtminstone under transporttiden outplånlig färgkodning enligt följande:

i)

För kategori 1-material svart färg.

ii)

För kategori 2-material (med undantag av naturgödsel och mag- och tarminnehåll) gul färg.

iii)

För kategori 3-material grön färg med hög andel blått så att man klart och tydligt kan skilja färgen från andra färger.

2.

Under transporten ska en etikett som anbragts på förpackningen, behållaren eller fordonet

a)

tydligt ange de animaliska biprodukternas kategori, eller, när det gäller bearbetade produkter, den kategori av animaliska biprodukter från vilken de bearbetade produkterna har framställts, och

b)

innehålla följande text:

i)

När det gäller kategori 3-material: ’får inte användas som livsmedel’.

ii)

När det gäller kategori 2-material (med undantag av naturgödsel och mag- och tarminnehåll) samt bearbetade produkter som härrör från detta: ’får inte användas som foder’. Om kategori 2-materialet är avsett som foder till de djur som avses i artikel 23.2 c enligt villkoren i den artikeln ska märkningen i stället lyda ’för utfodring av …’ tillsammans med namnet på de djurarter som materialet är avsett att användas som foder till.

iii)

När det gäller kategori 1-material och bearbetade produkter som härrör från detta: ’endast för bortskaffande’.

iv)

När det gäller naturgödsel och mag- och tarminnehåll: ’gödsel’.

3.

Medlemsstaterna får inrätta system eller fastställa bestämmelser för färgkodning av förpackningar, behållare eller fordon som används för transport av animaliska biprodukter och bearbetade produkter som har ursprung på deras territorium och förblir där, under förutsättning att dessa system eller bestämmelser inte blandas ihop med det färgkodningssystem som föreskrivs i punkt 1 d.

4.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001 får medlemsstaterna inrätta system eller fastställa bestämmelser för märkning av animaliska biprodukter som har ursprung på deras territorium och förblir där, under förutsättning att dessa system eller bestämmelser inte strider mot märkningskraven för bearbetade produkter i kapitel I i bilaga VI till den här förordningen.

5.

Genom undantag från punkterna 3 och 4 får medlemsstaterna tillämpa de system och bestämmelser som avses i dessa punkter för animaliska biprodukter som har ursprung på deras territorium men som inte är avsedda att förbli på deras territorium, om bestämmelsemedlemsstaten eller det tredjeland som är bestämmelseland har givit sitt samtycke.”

b)

Kapitel X punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Ett handelsdokument enligt förlagan i detta kapitel ska åtfölja animaliska biprodukter och bearbetade produkter under transport. För transport av animaliska biprodukter och bearbetade produkter på deras eget territorium får medlemsstaterna kräva att

a)

ett annat handelsdokument, på papper eller i elektronisk form, används, under förutsättning att detta handelsdokument uppfyller kraven i kapitel III punkt 2,

b)

den mängd material som avses i kapitel III punkt 2 c uttrycks som materialets vikt i handelsdokumentet,

c)

mottagaren sänder tillbaka en kopia av handelsdokumentet till producenten som enligt kapitel V ska spara den som bevis på att sändningen ankommit.”

3.

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

b)

Kapitel I ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ska ersättas med följande:

ii)

I del C ska följande läggas till:

”10.

I bearbetningsanläggningar som godkänts i enlighet med artikel 13 ska de bearbetade produkter som avses i artiklarna 4.2 b och c och 5.2 b och c märkas permanent med

a)

lukt om detta är tekniskt möjligt och

b)

glyceroltriheptanoat (GTH) på så sätt att

i)

GTH tillsätts bearbetade produkter som dessförinnan har desinficerats genom värmebehandling vid en kärntemperatur på minst 80 °C och därefter har skyddats mot förnyad kontaminering, och

ii)

alla bearbetade produkter innehåller en homogen koncentration av GTH på minst 250 mg/kg fett.

11.

De ansvariga för bearbetningsanläggningar som godkänts i enlighet med artikel 13 ska tillämpa ett system för fortlöpande övervakning och registrering av parametrar som är tillräckligt för att gentemot den behöriga myndigheten dokumentera att den homogena lägsta koncentrationen GTH i punkt 10 b uppnås i de bearbetade produkter som avses i punkt 10.

Detta övervaknings- och registreringssystem ska bland annat omfatta bestämning av innehållet av intakt GTH som triglycerid i ett renat GTH-extrakt som extraherats med petroleumeter 40–70 °C ur prover som tagits med jämna mellanrum.

12.

Den behöriga myndigheten ska kontrollera genomförandet av övervaknings- och registreringssystemet i punkt 11 för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning efterlevs och kan vid behov kräva att ytterligare prover testas med metoden i punkt 11 andra stycket.

13.

Märkning med GTH ska inte krävas för bearbetade produkter som avses i artiklarna 4.2 b och c och 5.2 b och c om dessa produkter

a)

förflyttas i ett slutet transportsystem, som har godkänts av den behöriga myndigheten, från bearbetningsanläggningen för

i)

omedelbar direkt förbränning eller samförbränning, eller

ii)

omedelbar användning med en metod som godkänts för animaliska biprodukter av kategori 1 och 2 i enlighet med artiklarna 1 och 2 i förordning (EG) nr 92/2005, eller

b)

är avsedda för forskning eller för vetenskaplig användning som godkänts av den behöriga myndigheten.”


Top