Help Print this page 

Document 32007R1319

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 1319/2007 av den 9 november 2007 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 vad gäller användningen av foder från skiften som befinner sig under första året av omställningen till ekologisk odling
  • No longer in force
OJ L 293, 10.11.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1319/oj
Multilingual display
Text

10.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1319/2007

av den 9 november 2007

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 vad gäller användningen av foder från skiften som befinner sig under första året av omställningen till ekologisk odling

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 anges att boskap ska utfodras med foder från den egna enheten och att uppfödningsmetoden för växtätare ska bygga på ett maximalt utnyttjande av bete. För att kunna iaktta detta krav utvidgar de ekologiska bönderna sina gårdar genom att köpa eller arrendera betesmark och skiften för fleråriga foderväxter.

(2)

Enligt förordning (EEG) nr 2092/91 måste den mark som köps eller arrenderas genomgå en omställningsperiod innan den kan användas för ekologisk odling. Dessutom betraktas foder som produceras under det första omställningsåret inte som omställningsfoder och det är också svårt att sälja sådant foder till konventionell uppfödning, eftersom marknaden för sådant icke-ekologiskt foder från fleråriga foderväxter är begränsad.

(3)

Från och med den 31 december 2007 kommer det dessutom att vara oförenligt med punkt 4.8 a i bilaga I.B till förordning (EEG) nr 2092/91 att utfordra växtätare med icke-ekologiskt foder. Efter det datumet kommer det att bli svårt att använda köpt eller arrenderad mark som betesmark eller för foderproduktion under det första omställningsåret.

(4)

Det är därför nödvändigt att tillåta att en viss procentandel foder från skiften som befinner sig under det första omställningsåret ingår i foderblandningen i foderransoner.

(5)

Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas genom artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del B i bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 ska punkt 4.4 ersättas med följande:

”4.4

Till och med den 31 december 2008 får foderblandningen i foderransonerna i genomsnitt innehålla högst 50 % foder från skiften under omställning. När fodret från produktion under omställning kommer från en enhet som ingår i det aktuella jordbruksföretaget får procentandelen ökas till 80 %.

Från och med den 1 januari 2009 får foderblandningen i foderransonerna i genomsnitt innehålla högst 30 % foder från produktion under omställning. När fodret från produktion under omställning kommer från en enhet som ingår i det aktuella jordbruksföretaget får procentandelen ökas till 60 %.

Upp till 20 % av djurens foder får utgöras av bete på eller skörd från betesmarker eller på skiften för fleråriga foderväxter som befinner sig under det första året av omställningen till ekologisk odling, på villkor att dessa ingår i jordbruksföretaget och inte har använts som ekologiska produktionsenheter inom jordbruksföretaget under de föregående fem åren. I de fall då både omställningsfoder och foder från skiften under det första omställningsåret används får den sammanlagda andelen av sådant foder inte överskrida de högsta procentsatser som anges i första och andra stycket.

Dessa uppgifter ska beräknas årligen som en procentandel av torrsubstansen i foder som framställs av jordbruksprodukter.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 807/2007 (EUT L 181, 11.7.2007, s. 10).


Top