Help Print this page 

Document 32007R1152

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 1152/2007 av den 26 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

OJ L 258, 4.10.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1152/oj
Multilingual display
Text

4.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1152/2007

av den 26 september 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 7.1 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 (2) fastställs ett krav på en lägsta proteinhalt på 35,6 % av fettfri torrsubstans för skummjölkspulver som köps till interventionspris. Mot bakgrund av att det i gemenskapen tillåts en standardisering på 34 % av vissa former av hållbarhetsbehandlad, dehydratiserad mjölk är det lämpligt att interventionskvaliteten fastställs till den nivån av skäl som rör god förvaltning av interventionslager. Det interventionspris för skummjölkspulver som fastställs i artikel 4.1 i den förordningen bör ändras för att ta hänsyn till den nya standarden för proteinhalt.

(2)

I artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs att interventionsorganen kan köpa in smör om marknadspriset för smör under två veckor understiger 92 % av interventionspriset. Ur administrativ synvinkel är ett sådant arrangemang besvärligt. Mot bakgrund av de senaste ändringarna av interventionssystemet och för att förenkla systemet bör det utlösande arrangemanget slopas.

(3)

I artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs att stöd till privat lagring av smör bara kan beviljas för smör som är klassificerat enligt nationella kvalitetsklasser. Användning av olika kvalitetsklasser i medlemsstaterna leder till olika behandling av stödet. För att stödet för privat lagring ska kunna behandlas lika och förenklas, bör de nationella kvalitetskriterierna ersättas av de gemenskapskriterier som används för annat marknadsstöd.

(4)

I enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 ska stöd till privat lagring av grädde beviljas som en marknadsstödjande åtgärd. Likaså kan, enligt artikel 7.3 i den förordningen, stöd till privat lagring av skummjölkspulver beviljas. Dessa två marknadsstödjande åtgärder har i praktiken inte använts under en längre tid, inte ens när det rådde en allvarlig obalans på marknaderna för mjölkfett och -protein. Åtgärderna kan därför betraktas som överflödiga och bör avskaffas.

(5)

I artikel 13.1 b i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs att militära styrkor ska ges möjlighet att köpa smör till nedsatta priser. Den bestämmelsen har dock inte använts sedan 1989 och sådana stödordningar anses inte längre nödvändiga.

(6)

I artikel 14.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs stödnivån för mjölk som levereras till skolelever och en anpassning av stödnivån för andra stödberättigade produkter. För att kunna förenkla ordningen för skolmjölk samtidigt som hänsyn tas till aktuell utveckling inom hälsa och näringslära, bör ett enhetsstöd fastställas för alla mjölkkategorier.

(7)

I artikel 26 i förordning (EG) nr 1255/1999 fastställs krav på obligatorisk användning av importlicenser för all import av produkter som anges i artikel 1 i den förordningen. Det finns numer andra övervakningssystem som ger mer noggrann, aktuell och tydlig information. I lämpliga fall bör sådana system också tillämpas på import av mejeriprodukter. Ansökan om importlicens bör därför inte vara ett krav, samtidigt som kommissionen bör ges befogenhet att då det är nödvändigt införa ett licenssystem.

(8)

Förordning (EG) nr 1255/1999 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1255/1999 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.1 b ska ersättas med följande:

”b)

skummjölkspulver: 169,80.”.

2.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Led 1 ska ersättas med följande:

”1.   Interventionsorganen ska köpa in smör i enlighet med punkt 2 till 90 % av interventionspriset under perioden 1 mars–31 augusti under alla år på grundval av specifikationer som ska fastställas.

Om de kvantiteter som erbjuds till intervention under ovannämnda period överskrider 30 000 ton under 2008 och framåt får kommissionen avbryta interventionsinköpen av smör.

Interventionsorganen får då göra inköp genom öppen stående anbudsinfordran på grundval av specifikationer som ska fastställas.”

b)

Andra stycket i punkt 2 ska utgå.

c)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Första stycket ska ersättas med följande:

”3.   Stöd till privat lagring ska beviljas för

osaltat smör som är framställt av grädde eller mjölk i ett godkänt företag i gemenskapen med en lägsta smörfetthalt på 82 viktprocent, en högsta fettfri mjölktorrsubstans på 2 viktprocent och en högsta vattenhalt på 16 viktprocent,

saltat smör som är framställt av grädde eller mjölk i ett godkänt företag i gemenskapen med en lägsta smörfetthalt på 80 viktprocent, en högsta fettfri mjölktorrsubstans på 2 viktprocent, en högsta vattenhalt på 16 viktprocent och en högsta salthalt på 2 viktprocent.”

ii)

Andra stycket ska utgå.

iii)

I fjärde och femte styckena ska orden ”grädde eller” utgå.

3.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Enligt villkor som ska fastställas ska det interventionsorgan som utsetts av varje medlemsstat till interventionspris köpa upp skummjölkspulver av högsta kvalitet som framställts genom spraytorkning i ett godkänt företag i gemenskapen och som har framställts av komjölk som producerats i gemenskapen, som erbjuds interventionsorganet under perioden den 1 mars–31 augusti och som

har en lägsta proteinhalt på 34,0 viktprocent av fettfri torrsubstans,

med avseende på hållbarhet uppfyller vissa krav som ska fastställas, och

med avseende på lägsta kvantitet och förpackning uppfyller vissa villkor som ska fastställas.

Interventionspriset ska vara det pris som gäller den dag skummjölkspulvret tillverkas och ska tillämpas på skummjölkspulver som levereras till den lagerlokal som utsetts av interventionsorganet. Interventionsorganet ska bära transportkostnaderna till ett fast belopp, enligt villkor som ska fastställas, om skummjölkspulvret levereras till en lagerlokal som är belägen längre bort än ett visst avstånd, som ska fastställas, från den plats där skummjölkspulvret lagrades.

Skummjölkspulvret får endast lagras i lagerlokaler som uppfyller vissa villkor som ska fastställas.”

b)

Punkterna 3 och 5 ska utgå.

4.

Artikel 10 a ska ersättas med följande:

”a)

Uppgift om tillämpningsföreskrifter för detta kapitel.”

5.

Artikel 13.1 b ska utgå.

6.

Artikel 14.3 ska ersättas med följande:

”3.   Gemenskapsstödet ska uppgå till:

18,15 EUR/100 kg för all mjölk.

Stödet för andra stödberättigade mjölkprodukter ska fastställas med beaktande av mjölkkomponenter i den berörda produkten.”

7.

Artikel 26 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Vid import till och export från gemenskapen av någon av de produkter som förtecknas i artikel 1 kan det krävas att en importlicens respektive en exportlicens ska läggas fram.”

b)

Led a i punkt 3 ska ersättas med följande:

”a)

Förteckningen över produkter för vilka exportlicens krävs och importförfaranden utan krav på importlicenser.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008. Artikel 1.1 och 1.3 ska emellertid tillämpas från och med den 1 september 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 september 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 5 september 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2)


Top